Wizyt: 76,550,260
Podpisów: 2,425,556

Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług Serwisu Petycje.pl. Każda osoba go odwiedzająca jest zobowiązana do zapoznania się z jego treścią. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego regulaminu.

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z serwisu.

 1. Petycje.pl (Serwis) są udostępniany wszystkim go odwiedzającym pod adresem internetowym www.petycje.pl.
 2. Serwis zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie "Co oferujemy", a osoby go odwiedzające zobowiązują się do przestrzegania warunków tego regulaminu.
 3. Podstawową usługą świadczoną przez serwis jest publikowanie dokumentów (petycji) napisanych przez osoby go odwiedzajace nie zwiazane z serwisem (Autor/Autorzy). Serwis nie publikuje wlasnych dokumentow oraz nie oferuje ich tworzenia.
 4. Dokumenty napisane przez autorów i opublikowane w serwisie są udostępniane innym osobom odwiedzającym tę stronę (Użytkownik/Użytkownicy) w celu zapoznania się z nimi i ewentualnym odniesieniem się do ich treści.
 5. Autor lub użytkownik serwisu jest odpowiedzialny za posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu: komputer podłączony do sieci Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz przeglądarka zasobów internetowych, umożliwiająca wyświetlanie stron WWW.
 6. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Usługi

 1. Serwis umożliwia autorom pisanie i publikowanie własnych dokumentów. Wybór, czego mają one dotyczyć i jak mają być sformułowane, zależy całkowicie od ich autorów. Po opublikowaniu dokumentu, zostanie mu przydzielony permanentny adres URL, dostępny dla wszystkich odwiedzających serwis.
 2. Autor umieszczając dokument wyraża zgodę na jego publikację. Autoryzacja wygasa po zakończeniu publikacji, lub w każdym innym terminie na życzenie autora.
 3. Publikacja każdego dokumentu podlega trójstopniowej weryfikacji. Jeśli dokument nie spełnia jednego z poniższych warunków, nie zostanie opublikowany bądź też zostanie zablokowany lub usunięty po publikacji:
  1. Weryfikacja danych autora. Nie dopuszczamy publikacji dokumentów anonimowych, w związku z powyższym zanim dokument zostanie napisany, wymagamy zweryfikowania imienia, nazwiska, adresu pocztowego oraz adresu e-mail autora.
  2. Weryfikacja danych adresata. Wymagamy podania nazwy organu, grupy, firmy czy instytucji i poprawnego, istniejącego adresu pocztowego lub adresu e-mail.
  3. Weryfikacja treści dokumentu. Nie edytujemy żadnego opublikowanego dokumentu, ale zastrzegamy sobie prawo do czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia go, jeśli treść nie odpowiada zasadom tego regulaminu. Punkt 16 wyjaśnia tę kwestię dokładnie.
 4. Autorem dokumentu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej, odwiedzająca strony internetowe. Autorem może być zarówno osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat - za zgodą i wiedzą swoich opiekunów.
 5. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca konto poczty elektronicznej, odwiedzająca strony internetowe. Użytkownikiem może być zarówno osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat - za zgodą i wiedzą swoich opiekunów.
 6. Każdy użytkownik serwisu po zapoznaniu się z opublikowanym dokumentem może się dowolnie odnieść do jego treści.
 7. Serwis udostępniany jest w języku polskim, jednak istnieje możliwość zamieszczenia petycji w języku angielskim. Petycje napisane w innych językach będą usuwane.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów, komentarzy, opinii oraz treść wszelkich dyskusji na publicznym forum dyskusyjnym.
 2. Administrator serwisu w żaden sposób nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wpisów, oraz treści przekazywane i publikowane przez użytkowników na stronach serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dokumentów, opinii lub komentarzy, których treści są niezgodne z regulaminem i zasadami ochrony prywatności serwisu.
  Publikowane treści nie mogą:
  1. zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;
  2. naruszać godności intelektualnej lub innych praw osób trzecich;
  3. wyrażać się w sposób obraźliwy o autorze dokumentu;
  4. wyrażać się w sposób obraźliwy o adresacie dokumentu;
  5. zawierać gróźb;
  6. popierać terroryzmu i działań nielegalnych;
  7. w żaden sposób naruszać obowiązującego prawa;
  8. zawierać wirusów oprogramowania;
  9. zawierać listów "łańcuchowych";
  10. zawierać informacji handlowych;
  11. być wysyłane z fałszywych adresów e-mail, a także przez osoby podszywające się pod inne osoby lub podmioty, bądź też w inny sposób wprowadzający pozostałych użytkowników w błąd.
 4. Korzystanie z serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje niezbędne do weryfikacji adresu i podpisu lub dodatkowe informacje na temat serwisu.
 5. Administrator jako zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby działał on w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane czynnikami poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usunięcia dokumentów oraz zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyn. W przypadku działań mogących utrudnić lub destabilizować funkcjonowanie stron internetowych naszego serwisu, podejmie czynności prawne pociągające użytkownika do odpowiedzialności za dokonane szkody. Działania zmierzające do destabilizacji serwisu mogą być ponadto uznane za przestępstwo w oparciu o przepisy kodeksu karnego.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączania serwisu w celu jego ulepszania, dodawania usług lub w innych celach, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych administratora, spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internetowej lub na skutek działania osób trzecich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronach serwisu informacji o użytkownikach, którzy w sposób notoryczny naruszają zasady regulaminu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do darmowego, nieograniczonego wykorzystywania informacji (uwagi, sugestie czy porady) podawanych przez użytkowników na temat funkcjonowania serwisu w celu jego ulepszania.
 11. Zabronione jest, bez zgody administratora wyrażonej na piśmie lub opublikowanej w serwisie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu Petycje.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użycia wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w części lub całości swoich praw i obowiązków związanych z serwisem.
 13. Wszelkie uwagi, pytania oraz informacje odnośnie serwisu mogą być kierowane do administratora wypełniając formularz Kontakt.

Zmiany regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez administratora bez podania przyczyny. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po opublikowaniu na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dalsze korzystanie z serwisu jest jednoznaczną i bezwarunkową akceptacją nowej treści regulaminu przez użytkownika.

 

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl