Wizyt: 76,504,863
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 8673
Gdynia 23.05.2012

Petycja o rozszerzenie w programie edukacji tematyki ochrony zwierząt


Podpisy za petycją: 906 (788)
przeciw: 2 (2)

Do:
Minister Edukacji Narodowej, Pani Krystyna Szumilas

al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa


Szanowna Pani Minister,

W związku z częstymi przypadkami niehumanitarnego traktowania zwierząt przez dzieci i młodzież, zwracamy się do Pani
Minister z prośbą o niezwłoczne podjęcie prac nad reformą podstawy programowej systemu edukacji, w której kształtowanie
postaw empatii i szacunku w stosunku do istot żywych zajmą należne im miejsce. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt w artykule 8 ustęp 2 stwierdza:

"Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni problematykę ochrony zwierząt w podstawie programowej
kształcenia ogólnego."

Nadal jednak mamy do czynienia z przypadkami okrutnego i bestialskiego traktowania zwierząt, dokonywanymi przez dzieci i
młodzież. Pozwala to postawić tezę, iż wskazane zagadnienie nie jest omawiane w sposób wystarczający.
Powszechnie mówi się, że szkoły mają na celu nie tylko edukację pojmowaną jako przekazywanie wiedzy, lecz jednocześnie
są instytucjami wpływającymi na wychowanie młodych ludzi i formowanie u nich określonych postaw życiowych na bazie
moralności i etyki. W ramach systemu oświaty kwestie te nie są dostatecznie podejmowane, o czym mogą świadczyć wcale
nierzadkie przypadki agresji młodych ludzi wobec zwierząt.

Bezsprzecznie jednym z fundamentów systemu etycznego współczesnej Europy jest filozofia epoki Oświecenia. Wielu
wybitnych myślicieli – między innymi Jean-Jacques Rousseau i Voltaire – dostrzegło problem braku empatii wobec zwierząt.
Immanuel Kant posunął się nawet do stwierdzenia, że okrucieństwo wobec zwierząt godzi w samą istotę człowieczeństwa,
gdyż osłabia współczucie wobec ludzi. Problematyka dotycząca szacunku dla wszystkich istot żywych, nie tylko wobec
człowieka, jest także obecna we współczesnej filozofii i etyce. Można śmiało stwierdzić, że eskaluje coraz bardziej
zawzięta dyskusja o relacjach pomiędzy człowiekiem a resztą świata ożywionego. Warto więc postawić następujące pytanie:
czy polski system edukacji nadąża za tymi zmianami?

Szacunek wobec wszelkich istot żywych jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka i winien być zaszczepiany młodym
ludziom już od przysłowiowej „kołyski”. Wartości, którymi człowiek kieruje się w dorosłym życiu, są bowiem pochodną
całego procesu dojrzewania, w tym – edukacji. W szkole uczeń spędza ważną część życia, zaś przekazy i informacje z niej
wyniesione są potężnym intelektualnym oraz etycznym kapitałem, z którym młody człowiek wchodzi w dorosłość. Osoba,
która w dzieciństwie lub w okresie dorastania nie przyswoiła tego kapitału, ma nikłe szanse nabycia podobnych
umiejętności jako człowiek dorosły.

W związku z powyższym, uważamy za konieczne uwzględnienie w programie nauczania obowiązkowej edukacji humanitarnej w
szerszym niż dotychczas wymiarze. Tę edukację, implikującą późniejszy stosunek młodych ludzi nie tylko do zwierząt lecz
także do ludzi, należy prowadzić już od pierwszych lat nauki.

Gorąco prosimy Panią Minister o pochylenie się nad rozwiązaniem problemu, jakim jest wprowadzenie obowiązkowej edukacji
humanitarnej we wszystkich podlegających Pani placówkach oświatowych.

Z poważaniem,

Niżej podpisany/a:
OTOZ Animals
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
81-391 Gdynia
biuro@otoz.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Milczenie nie zawsze jest złotem (Magda)
04-06-2012 ( odpowiedz )
Przez wszystkie lata swojej edukacji nie słyszałam ani jednego słowa na temat konieczności ochrony zwierząt

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez OTOZ Animals, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl