Wizyt: 75,979,685
Podpisów: 2,424,417
Dokument Nr 8380
Kraków 29.01.2012

Równe prawo do edukacji dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną


Podpisy za petycją: 1,842 (1,293)
przeciw: 2 (0)

Do:
Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
minister@men.gov.pl


My, pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, zwracamy się z apelem o zmianę rozwiązań prawnych
dotyczących edukacji dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym. Obecna formuła realizowania przez nich
obowiązku szkolnego, dyskryminuje tę grupę dzieci i młodzieży oraz pozbawia ich praw przysługujących im jako uczniom.
Według rozporządzenia MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, obowiązek szkolny może być przez tę
grupę realizowany tylko poprzez udział w grupowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych na terenie
szkół bądź ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęciach indywidualnych realizowanych w domu dziecka. Zajęcia
te, w myśl rozporządzenia oraz ustawy o systemie oświaty, są więc tożsame z edukacją. Ale jest to naszym zdaniem pozorna
tożsamość.
Przepisy oświatowe dotyczące organizacji edukacji pozostałych grup uczniów zawierają bowiem wytyczne, których w tym
rozporządzeniu nie ma. Brakuje w nim określenia podstawy programowej, zakresu treści nauczania i wychowania,
wyodrębnionych form zajęć. Są jedynie nakreślone obszary oddziaływań. Sugeruje to przewagę oddziaływań opiekuńczych
nad edukacyjnymi, taki jest zresztą praktyczny wymiar tych przepisów. Tymczasem wspieranie rozwoju dzieci z głębokim
upośledzeniem umysłowym jest możliwe tylko dzięki specjalistycznej edukacji, a nie opiece. Uczniowie z głęboką
niepełnosprawnością intelektualną uczą się nowych umiejętności, rozwijają swoje kompetencje poznawcze, społeczne,
porozumiewania się, ruchowe. Uważamy, że ten proces nabywania nowych umiejętności, powinien być nazywany – również
w świetle prawa – edukacją.
Poza aspektem ideologicznym, związanym z nieadekwatnością używanych terminów (podstawą oddziaływań na dziecko w
wieku szkolnym powinna być edukacja, a nie rewalidacja), istotny jest jeszcze cały system wsparcia, jaki uczniowie szkół
specjalnych otrzymują, a z którego przepisy oświatowe wykluczają dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem. Pozostali
uczniowie szkół specjalnych mają prawo do indywidualnych zajęć specjalistycznych z logopedą, pedagogiem, psychologiem.
Ponadto rozporządzenie z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które szczegółowo opisuje sposób i zakres udzielanej
pomocy, dotyczy wszystkich grup uczniów, z wyłączeniem dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym. Tak
więc stosunkowo niedawno powstała regulacja prawna podtrzymuje w dalszym ciągu proces wykluczenia tej jednej grupy
społecznej.
Ponadto dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem nie mają gwarantowanych prawem:
• uczestniczenia w zajęciach świetlicowych - nie ma innej grupy dzieci, która byłaby pozbawiona tej aktywności, aich rodzice
takiego wsparcia w organizacji czasu pozalekcyjnego;
• adekwatnej grupy rówieśniczej - przepisy oświatowe pozwalają, aby małe dzieci z głębokim upośledzeniem były w jednej
grupie ze znacznie nawet starszymi kolegami (sposób oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych winien
być dostosowany do wieku osoby, dobór zajęć, ich treść, pomoce dydaktyczne powinny być zróżnicowane);
• udziału w lekcjach religii;
• otrzymywania świadectw oraz legitymacji szkolnej.
W myśl przepisów oświatowych dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są pozbawieni statusu ucznia.
Jest to naszym zdaniem forma dyskryminacji, czemu się zdecydowanie sprzeciwiamy. Należy przy tym podkreślić, że różnica
w umiejętnościach poznawczych oraz poziomie funkcjonowania dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci z
upośledzeniem w stopniu znacznym często jest niewielka. Możliwość błędu w diagnozie psychologicznej jest bardzo
prawdopodobna. Może mieć swoje źródło w gorszej kondycji psychofizycznej dziecka w momencie badania, braku poczucia
bezpieczeństwa w nowej sytuacji, obiektywnym trudnościom diagnostycznym. A konsekwencje takiego błędu są ogromne.
Na tę nierówność w traktowaniu zwrócił już uwagę raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 2010 roku, poświęcony
prawu do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W rekomendacjach dotyczących edukacji osób z głębokim
upośledzeniem umysłowym, postuluje m.in. nadanie im statusu i praw ucznia. Warto podkreślić, że chodzi o niedużą grupę
osób. Dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem stanowią niecały 1% populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Postulujemy, aby dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym:
1. objąć edukacją, a nie zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
2. nadać im status uczniów wraz ze wszystkimi prawami, które się z tym wiążą.


Zmiana ta spowoduje, że system edukacji w naszym kraju nie będzie odbierał żadnej grupie dzieci i młodzieży szansy na
osiągnięcie pełni możliwości rozwojowych, przez co również i w praktyce będzie zapewniał wszystkim dzieciom równe
prawo do nauki oraz wiążący się z nią status ucznia. Będzie chronił prawa tej nielicznej, obecnie dyskryminowanej, grupy
dzieci i młodzieży.
System segregacji i podziałów zniknął już z większości europejskich szkół. Nie przemawiają za tym ani względy ideologiczne,
ani merytoryczne, ani organizacyjne. W obrębie krajów Unii Europejskiej dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem mają
takie same prawa, jak ich koledzy. Nie znajdujemy powodów do podtrzymywania obecnych rozwiązań prawnych w naszym
kraju.

Niżej podpisany/a:
Pracownicy ZSS nr 11 w Krakowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 11
30-019 Kraków
autor8380@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 22 )

pytanie (ojciec)
17-02-2012 ( odpowiedz )
Co dziennie w mediach słyszymy o prawach różnych bandytów zboczeńców i innych popaprańców a trudno znaleźć głos broniący praw ludzi najbardziej bezbronnych:ŚWIECIE DOKĄD ZMIERZASZ!?
reprezentacja osób głęboko upośl. umysł. ( AgA )
10-02-2012 ( odpowiedz )
Może spróbujemy jakoś połączyć nasze siły? Niepełnosprawni umysł. w st. gł. nie mają swojej reprezentacji. Występowanie do Rzecznika czy walka o zabezpieczenie po 25 r.ż. wymagają chyba takiej repr.
      problem z komentarzami ( AgA )
10-02-2012 ( odpowiedz )      
Nie mogę wpisać dłuższego komentarza niż dwa zdania, a według systemu mam do dyspozycji 1500 znaków. Czy ja coś źle robię?
do Rzecznika? (Ela L.)
10-02-2012 ( odpowiedz )
Podpisałam, zgadzam się. Ktoś pisał w tej sprawie skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich? Nie zagłębiałam się za bardzo ale jeśli jest mniej więcej tak jak to jest opisane w tej petycji to to rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją i można je uchylić w Trybunale Konstytucyjnym, a taką kompetencję ma m.in. właśnie RPO. Choć jest to ścieżka na pewno dużo bardziej czasochłonna niż ewentualne przekonanie ministra, w które w polskich realiach politycznych ciężko uwierzyć ;)
po 25 roku życia ( AgA )
06-02-2012 ( odpowiedz )
Po 25 roku ż. os. z gł. upośl. umysł. i ich rodziny rzeczywiście przestają dla Państwa istnieć. W systemie nie ma ŻADNEJ instytucji, poza DPS, w której byłoby dla nich miejsce. O czym to świadczy?
      c.d. ( AgA )
06-02-2012 ( odpowiedz )      
I jak my, rodzice (starzejąc się też przecież bez chwili wolnego) mamy pracować? Bez szans na emeryturę? Iść na świadczenie pielęgnacyjne za 500 zł. z groszami? Tego chce Państwo?
upośledzenie głębokie (AgA)
06-02-2012 ( odpowiedz )
Osoby z gł. upośl. int. i ich rodziny to jedna z najbardziej wykluczonych grup społ. Takie osoby budzą wiele negatywnych emocji, w odróżnieniu od innych osób niepełnospr. Nie ma ich w mediach. Czemu?
      c.d. (AgA)
06-02-2012 ( odpowiedz )      
Takie os. są najbardziej narażone na dyskryminację i krzywdę ze strony innych. Nie mają żadnej szansy się bronić. Nawet się nie poskarżą. Dlatego Państwo musi zapewnić im prawną ochronę i wsparcie.
           c.d. (AgA)
06-02-2012 ( odpowiedz )           
Najłatwiej bowiem zepchnąć je na margines. Także dlatego, że mało kto się o nie upomni. Często nawet instytucje zajmujące się niepełnosprawnymi wolą pracować z lżejszymi, bo łatwiej.
zniżki na przejazdy ( mama )
04-02-2012 ( odpowiedz )
witam,mój syn umiarkowany stopień niepełnosprawności i niestety nie należą się żadne ulgi na przejazdy komunikacją miejską,a dojeżdża do szkoły 20 km,dopiero w stopniu znacznym są ulgi.
do Krzycha (MamaAgusi)
03-02-2012 ( odpowiedz )
Zastanawiam się jaką postawę wobec niepełnosprawnych dzieci Pan prezentuje. Sądząc po wpisie , wykazuje Pan wysoki stopień ostracyzmu społecznego wobec dzieci i ich rodziców. Bo my proszę PAna mimo chorób i niepełnosprawności jesteśmy ludźmi, którzy mają uczucia i to na wysokim poziomie.
znizki dla ON ( MamaAgusi )
03-02-2012 ( odpowiedz )
Jest mi przykro, że co niektórzy z Was kwestionują znizki dla ON. My tak znowu dużo nie jeździmy koleją. Mnie zdarzyło się jechać jeden ! raz koleją z moją córką ,która za chwilę skończy 14 lat. Naprawdę. Więc drogi Krzychu nie zazdrość nam tego. Moja córka porusza się na wózku i jest nastolatką. Do pociągu nie wsiądzie i ja też jej nie wniosę. Wydaje mi się, że są osoby, które bardzo się dziwią z przyznanych nam zniżek, przywilejó. Znaczy to że nie mają te osoby żandego pojęcia jak się żyje z niepełnosprawnością jakąkolwiek. Pozdrawiam i zyczę zdrowia.
lekcje religii (mmm)
31-01-2012 ( odpowiedz )
W szkołach specjalnych uczy wielu katechetów świeckich, którzy bardzo często świetnie spełniają swoją rolę i należy docenić ich pracę. Poza tym uczestniczenie w lekcjach religii jest prawem, a nie obowiązkiem.
Popierajcie nas! ( ulibaba )
31-01-2012 ( odpowiedz )
Jestem matką 17-latka z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, od kiedy jest w szkole - codziennie i niezmiennie zadziwia mnie tym co osiąga, tym co odczuwa i okazuje. Tylko prawidłowa edukacja pozwoliła na ten cud. Takie prawo da instrumenty, aby patologie, o których wcześniej pisała jedna z matek, zostały ograniczone. Odnosząc się do ulg, które posiadają niepełnosprawni, no cóż. Nie jeździmy do kurortów na wczasy; z reguły do lekarza, do sanatorium, na zabiegi. Duży procent opiekunów, to samotne matki, które nie mogą podjąć pracy, otrzymują 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Zwykle sytuacja materialna w takich rodzinach jest trudna. Mój syn jest dzieckiem jak inne, synem, bratem, wnukiem, kolegą. Dlaczego nie miałby być uczniem, gdyby diagnoza była - upośledzenie głębokie? To tylko słowa, a za nimi są prawdziwi ludzie. Popierajcie, bądźcie ludźmi!
Moja opinia (Krzychu)
31-01-2012 ( odpowiedz )
Nadanie takim osobom praw ucznia spowoduje WZROST kosztów utrzymania takich osób... teraz takie osoby mają nieporównywalnie wyższą zniżkę np. na przejazdy komunikacją miejską czy też przejazdy PKP...
      do Krzycha ( AgA )
31-01-2012 ( odpowiedz )      
Jak Pan myśli, czemu te osoby mają zniżki? Bo ktoś chciał je uprzywilejować? One nie mogą na siebie zapracować nie z własnej winy. Poza tym wymagają opieki, więc ich opiekunowie też nie mogą pracować.
      znizki (kaśka)
01-02-2012 ( odpowiedz )      
Bzdura - wysokość zniżek na przejazdy komunikacją nie zależą od orzeczonego stopnia uposledzenia. Dziecko z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym czy głębokim - to nie ma żadnego znaczenia w kwestii przejazdów. Ważne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a zniżka jest jednakowa dla wszystkich dzieci.
           dot. różnych stopni niepełnosprawności (MaGo)
01-02-2012 ( odpowiedz )           
Moja córka ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności i nie ma ŻADNYCH przywilejów z tego tytułu! Nawet zniżki na komunikację miejską. Więc czegos tu nie rozumiem...
                zniżki dla niepełnosprawnych (mama)
04-02-2012               
mój syn ma stopień niepełnosprawności umiarkowany i również nie ma żadnych ulg na komunikacje miejską a dojeżdza do szkoły 20 km. trzeba być całkowitym kaleką żeby ułatwić takim osobą dojazdy??
lekcje Religii ( mama )
30-01-2012 ( odpowiedz )
Cały zapis ogromnie mnie satysfakcjonuje jako mamę dziecka niepełnosprawnego.Jednak co lekcji Religii mam odmienne zdanie.Nie uważam aby księża naszej wiary,mieli jakiekolwiek doświadczenie z dziećmi takimi jak mój np.synek.Wręcz przeciwnie uważam ,że nie chiałabym i niepozwoliłabym aby moje dziecko zostało narażane na nieodpowiednie osoby w postaci księży.Moją opinię motywuję tym ,że kilka parafii w Krakowie odmówiło mojemu dziecku udzielenia Komunii Swiętej.Nie pofatygowano się nawet aby zobaczyć syna.Do tego JEDEN Z KSIEŻY zawiodło moje zaufanie w kwestii właśnie lekcji religii w jednej ze szkół.Dziecko (wiem to od samego uczącego w jednej z Krakowskich szkół dla dzieci niepełnosp.) , w znacznym stopniu upośledzone ,zostało zmuszane przez jednego z Księży do klęczenia i słuchania jego opowieści o Wniebowstąpieniu Matki Bosk!.Uczeń został poszarpany za ucho!Nie było to dziecko zdrowe ale ciężko chore ,które oprócz bólu i cierpienia nic ze świata nie było w stanie zrozumieć.Zatem Ksieża sadyści absolutnie nie powinni zbliżać się do dzieci !niepełnosprawnych!.Obowiązkiem takiego księdza powinno być udzielenie błogosławieństwa ,pomodlenie się NAD DZIECKIEM A NIE METODY PRAKTYKOWANE JAK ZA SWIĘTEJ INKWIZYCJI.!!
      lekcje religii ( AgA )
30-01-2012 ( odpowiedz )      
Chodzi o prawo, a nie o obowiązek, więc nie ma się czego bać.
      Moje zdanie ( ocznik )
31-01-2012 ( odpowiedz )      
proszę też zwrócić uwagę, że takie dziecko wszędzie jest narażone na kontakt z ludźmi niekompetentnymi i nieodpowiedzialnymi, ale nie wolno nam takiego dziecka zamykać na świat. Takie jest moje zdanie

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Pracownicy ZSS nr 11 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 11. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl