Wizyt: 75,444,130
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,701 (14,338)
przeciw: 440 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

Naturalne metody wspomagania odporności dziecka (kika)
05-08-2011 ( odpowiedz )
http://dziecisawazne.pl/naturalne-metody-wspomagania-odpornosci-dziecka/
Petycja ws zmuszania rodziców (Agata1987)
05-08-2011 ( odpowiedz )
Przecież tego się czytać nie daje co wy matki robicie...przecież zabijacie własne dzieci, ja najchętniej te wszystkie matki co zabraniają szczepień postawiła przed Sądem rodzinnym żeby pozbawić je tych dzieci, same stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia kierując się fałszywie pojętym dobrem dziecka, a tak naprawdę świadomie z wielkim rozmysłem szkodząc im poprzez uciekanie od szczepień. Niestety kary finansowe jakkolwiek wysokie nie sprawią, że matki, które rzekomo kochają dzieci, a tak naprawdę je ZABIJAJĄ zaczną chodzić z dziećmi na regularne szczepienia. Do tego powinien być stworzony odpowiedni aparat przymusu żeby taką krnąbrną matkę, która chce zaszkodzić swemu dziecku nie zdając sobie sprawy jaką krzywdę mu czyni może zmusić do szczepień. Co więcej często te matki nie są nawet lekarzami czy farmaceutami, a zachowują się jakby wszystkie rozumy pozjadały bo przeważnie działa to na mechanizmach tzw. poczty pantoflowej. W starciu z medyczną wiedzą lekarzy jesteście bezradne bo mają oni wiedzę, której Wy nie macie, oraz doświadczenie w tym jak robić to co regularnie zaniedbujecie i próbujecie się temu sprzeciwiać tj. pomocy własnemu dziecku. Musicie drogie matki zrozumieć, że działacie na szkodę WŁASNEGO dziecka, narażając je na gruźlicę, krztusiec, odrę, oraz wiele innych śmiertelnych chorób, które zmniejszyć mogą w przyszłości długość życia społeczeństwa. przez obsesję na punkcie nie szczepienia.
      Kobieto jesteś totalną ignorantką... (oliśka)
05-08-2011 ( odpowiedz )      
Szczerze współczuję Twoim dzieciom, jeśli je masz... Najwyraźniej nawet podanych tu pod petycją jak na tacy niepodważalnych faktów nie byłaś w stanie doczytać, to co dopiero mówić o samodzielnym krytycznym myśleniu... Otóż przede wszystkim niepodważalnym faktem jest po pierwsze to, że SZCZEPIENIA NIE CHRONIĄ PRZED DANĄ CHOROBĄ (!), ponieważ (po drugie) DZIECI SZCZEPIONE NADAL ZAPADAJĄ NA WYMIENONE PRZEZ CIEBIE CHOROBY (!), a po trzecie TZW. "ODPORNOŚĆ" POSZCZEPIONKOWA JEST FIKCYJNA, KRÓTKOTRWAŁA (!), PONIEWAŻ SZCZEPIONKA NIE DAJE ODPOWIEDZI KOMÓRKOWEJ TAK JAK TO JEST W PRZYPADKU NATURALNEGO ZAINFEKOWANIA! O okaleczających i śmiertelnych powikłaniach poszczepiennych już nie wspomnę, bo wielokrotnie była mowa poniżej, włącznie z konkretnymi medialnymi przykładami...
           @Oliśka co ty pleciesz (żal_czytać)
08-08-2011 ( odpowiedz )           
Czytam to forum i odnoszę wrażenie, że sekta antyszczepionkowa posadziła cię przed kompem, żebyś tu wypisywała te bzdury - sądząc po ilości postów i poziomie radykalizmu myślenia.
      sąd rodzinny (kika)
05-08-2011 ( odpowiedz )      
Nieszczepiący rodzice wygrywają w sądach rodzinnych.
      odporność (kika)
05-08-2011 ( odpowiedz )      
My DBAMY o swoje dzieci poprzez dietę i codzienne budowanie odporności. Nie robimy z ich organizmów śmietników na reklamowaną toksyczną "żywność". Nie pozwalamy z byle powodu faszerować lekami.
           rodzic (pitek)
10-08-2011 ( odpowiedz )           
A my, którzy dajemy leki i szczepimy to niby kto? Dzieciobójcy?! Bo chodzę do lekarza z dzieckiem to jestem złym rodzicem? Puknijcie się w głowy. Kompromitujecie się swoją pogardą dla ludzi inaczej myślących - jesteście jak psychole od Rydzyka. Nie szczep, mogę ci tę debilną petycję podpisać. Ale powstrzymajcie się od takich komentarzy, jakie tu wypisujecie - bo to znaczy, że Wam się w d... przewróciło jeśli myślicie, że jesteście oświeceni, a reszta to ciemny lud.
                Do Pitka (Ola)
14-08-2011               
Przykro mi, że poczułeś się urażony. Niestety, ludzie walczący o wolność wyboru mają najczęściej uszkodzone szczepionką dziecko w domu. I są przymuszani do szczepień, ciągle szykanowani. :(
      dlatego (kika)
05-08-2011 ( odpowiedz )      
...jak zdarzy się zachorowanie np. na odrę, świnkę czy różyczkę nie grożą im powikłania, bo ich organizmy poradzą sobie z chorobą, a to da trwałą odporność, a nie na kilka lat jak toksyczne szczepionk
           żółtaczka (tere_fere)
11-08-2011 ( odpowiedz )           
A z żółtaczką typu B też sobie organizam poradzi? Świetnie - nie szczep swoich dzieci, ale jak któreś złapie wirusa to będzie chore tak naprawdę do końca życia. Zapłać mu wtedy ze swojej kasy za leczenie, rehabilitację i ew. rentę. Nie życzę sobie, aby to było finansowane z moich podatków i składek. Jak chcesz to możesz swoje dzieci leczyć z żółtaczki cebulą, owocami i homeopatią (czyli tak naprawdę wodą z cukrem).
           Iluminaci modują nas za pomocą szczepionek (prawdy!!!)
11-08-2011 ( odpowiedz )           
http://www.iluminaci.pl/iluminaci/iluminaci-oskarzeni-o-masowe-szczepienia- wywoujace-depopulacje-globu
      Droga Agato, po pierwsze spokojnie. (Maria)
05-08-2011 ( odpowiedz )      
Po drugie jak napisała kika sądy rodzinne już były i przyznaja one rację nieszczepiącym rodzicom. Po trzecie żaden normalny rodzic nie chce zabić swego dziecka. Nie po to nieszczepiący rodzice ślęczą po nocach przed monitorem przekopując informacje na temat szczepień aby planować zabójstwo własnych dzieci. Nie wiem już ile godzin spędziłam i ja przed monitorem gdy powinnam spać. Bo droga Agato, do rzetelnych informacji na temat szczepień wcale nie tak łatwo się dokopać. Nawet proste ulotki szczpionek nie są łatwo dostępne (nie, w przychodni też nie mają). Nieszczepiący rodzice pytają siebie sami setki razy czy dobrze robią, ale widząc co się dzieje z dzieckiem po szczepieniu lub widząc statystyki NOPów w bazie VAERS powoli skłaniają się jednak do decyzji o nieszczepieniu. Bo to jest proces, a nie decyzja podejmowana w ciągu jednej chwili, jednego tygodnia czy miesiąca.
      Droga Pani Agato, po pierwsze spokojnie (Maria)
05-08-2011 ( odpowiedz )      
Po czwarte rodzice, którzy decydują się na nieszczepienie bo coś tam słyszeli, bo ich znajomi tak robią nie mają silnego przekonania o swych racjach i ich Sanepid bardzo łatwo potrafi przymusić do szczepień. Tak więc spokojnie, oni zaszczepią. Po piąte i chyba ostatnie, tak jak pisze kika nieszczepiący rodzice dzień w dzień wzmacniają odporność swoich dzieci odpowiednią dietą, ruchem na powietrzu, sportem itp. Jeżeli rodzic nie chce zaszczepić dziecka pod groźbą kary pieniężnej to czy zaserwuje temu dziecku fast fooda, da lizaka żeby dzieciak siedział cicho lub tym podobne? Nie, rodzic nieszczepiący decyduje się na codzienny trud naturalnego wzmacniania odporności, a to oznacza czasem niemały wysiłek. Moim skromnym zdaniem zdanie się na szczepienia jako jedyną formę ochrony przed chorobami jest pójściem na naiwną łatwiznę. Z tego co piszesz wynika, że lekarz lepiej zna stan zdrowia mojego dziecka niż ja. A co jeżeli moje dziecko od roku nie było u lekarza? Z lekarzem pediatrą rozstałam się w momencie gdy oświadczył, że nie zna rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie odczynów poszczepiennych i poznać nie zamierza. Moje dziecko miało wtedy odczyn poszczepienny i zostałam się sama sobie z tym ciężarem. A jeżeli uważasz, że lekarze pediatrzy i interniści lepiej znają się na wakcyno logii i immunologii to proponuję zajrzeć do ich programu studiów. Trochę się rozjaśni.
      Droga Pani Agato, po pierwsze spokojnie (Maria)
05-08-2011 ( odpowiedz )      
Ja rozumiem, że boi się Pani aby Pani zaszczepione dziecko nie nabawiło się choroby od mojego niezaszczepionego. Niestety to Pani dziecko jest raczej zagrożeniem dla mojego, ale nic na to nie poradzę, że bawią się z jednej piaskownicy. PS Szczepionka przeciwko gruźlicy nie chroni przed gruźlicą, a każdy kto mówi inaczej jest kłamcą.
      też nie szczepię (Jagoda)
06-08-2011 ( odpowiedz )      
Ja jestem lekarzem, neurologiem i nie szczepię swoich dzieci, zbyt wielu mam pacjentów z powikłaniami i nie narażam na zatrucie rtęcią moich dzieci. Wielu lekarzy też nie szczepi.
           Akurat, uważaj bo Ci uwierzę (nie_Jagoda)
09-08-2011 ( odpowiedz )           
Jak ty jesteś lekarzem, to ja jestem Elżbieta II. Nie znam lekarza, który nie szczepi dzieci i siebie - chyba, że bioenergoterapeuta ;)
                neurolog to nie bioenergoterapeuta (Jagoda)
24-08-2011               
Może nie znasz wielu lekarzy, ja znam i wielu z nich nie szczepi swoich dzieci, nie mają problemów z SANEPIDEM bo załatwiają sobie odroczenia od kolegów bo się boją powikłań.
      Trzeba być idiotka aby dobrowolnie zaszczepiać dzieci (fakty)
26-08-2011 ( odpowiedz )      
Nie pisz BZDUR! Trzeba być naprawdę idiotka aby dobrowolnie zaszczepiać swoje dzieci! Więcej osób umarło włąśnie na skutek szczepionek niż z powodu NIE zaszczepienia! Sam o mały głos nie zmarłem przez szczepionkę (ospa) która sie nie "przyjmowała" i byłem potrójnie zaszczepiony przez lekarkę debilkę! W dodatku o mały głos nie zamordowali mi brata przez szczepionke (polio doustne), kiedy szczepionka dostałą sie po wypluciu przez dziecko (prawie roczne) do ucha i spowodowała zapalenie ucha środkowego. Niwe mażądnych podstaw zdrowotnych aby szczepiać dzieci, przeciwnie to włąśnie większość szczepionek może okazać się zabójcza, i powodować bardzo poważne choroby szczególnie układu nerwowego!
Myśl przewodnia zwolenników szczepień:))))) ( edyta )
04-08-2011 ( odpowiedz )
"Czas najwyższy, żeby i nasi rodzice oraz lekarze docenili dar, jaki otrzymaliśmy dzięki badaniom naukowym i pełnej poświęcenia, niemal bezinteresownej pracy ludzi z koncernów farmaceutycznych. I oczywiście nie zapominajmy o obowiązku regularnego szczepienia naszych dzieci! W powietrzu, wodzie i wszędzie wokół kryją się groźne bakterie i wirusy, stanowiące śmiertelne zagrożenie dla nas wszystkich. Gdyby wymknęły się spod kontroli, wybuchłaby wielka, światowa pandemia, której nasze dzieci mogłyby nie przeżyć. Co więcej, unikanie szczepień jest równoznaczne z uchylaniem się od regularnego przyjmowania zbawiennych dla rozwoju systemu nerwowego dawek rtęci. Pamiętajmy: rtęć zawarta w szczepionkach stoi na straży pokoju w społeczeństwie!"
Cytat ( edyta )
04-08-2011 ( odpowiedz )
Jak wynika z raportu opublikowanego przez Narodowego Komitetu ds. Zapewnienia Jakości, wyszczepialność wśród dzieci ubezpieczonych komercyjnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi spadła pomiędzy rokiem 2008 a 2009 o 4%. Trend ten jest szczególnie zauważalny wśród dzieci wywodzących się z dobrze wykształconych rodzin. Tendencja ta doprowadza do furii cały przemysł szczepieniowy. Pomimo wielomilionowej propagandy i kosztownych kampanii reklamowych coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że szczepienia mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ich dzieci, natomiast szczepionki przeciwko grypie sezonowej nie dają żadnych naukowo potwierdzonych korzyści. Naprawdę interesujące jest to, że rodzice lepiej wyedukowani w tej dziedzinie świadomie decydują się chronić swoje dzieci przed szczepionkami. Takie stanowisko jak nietrudno się domyślić jest ostro krytykowane przez całą branżę szczepień. Chcąc nie chcąc filmy farmaceutyczne ponoszą wielomilionowe straty. Społeczeństwo przestaje poddawać się szczepieniu i kartele farmaceutyczne tracą miliony. Płacą gwiazdom telewizji, lekarzom, aktorom by występowali w reklamach propagujących szczepionki. A populacja coraz chętniej i pewniej przestaje ich używać."
historia wcześniaków z powikłaniami poszczepiennymi (kika)
01-08-2011 ( odpowiedz )
http://www.szymonekidawidek.pl/
      Dzięki ci Boże za dar intuicji (Axam)
24-07-2014 ( odpowiedz )      
Urodziłam córeczkę, nie zgodziłam sie na szczepienia, za godz zapalenie płuc,odma, drgawki. Szczepienia zabilyby mała , dziś żyje, nie szczepie. Kropka
Groźne szczepienia (Justin)
28-07-2011 ( odpowiedz )
Dziś największym zagrożeniem dla zdrowia i życia dzieci nie są łatwo wyleczalne i łagodne choroby zakaźne, tylko szczepienia, ktore zabijaja i okaleczaja miliony. Na zachodzie wykształceni rodzice nie szczepią, lub szczepią wybiórczo, tylko ciemni rodzice poddają się ślepo szczepionkowej propagandzie biznesu medycznego, potem rozpaczają, bo stracili zdrowe dzieci. Przymusowe szczepienia to medycyna obozów koncentracyjnych. Rodzice musza walczyć o życie swoich dzieci, bo biznes medyczno-farmaceutyczny wykorzystuje je dla swoich zysków.
      Dziękuję panie jaśnie oświecony (Ciemny rodzic)
31-07-2011 ( odpowiedz )      
za informację, że jestem ciemniakiem, bo mając na uwadze profilaktykę zdrowotną zaszczepiłem swoje dzieci - o dziwo żyją i mają się dobrze. Skończyłem studia, mam 30 lat z okładem, głupi jestem tak jak byłem, ale to bardzo dobrze, że zawwsze ktoś na jakimś forum, kto posiadł wiedzę niedostepną zwykłum smiertelnikom może mnie oświecić. Szkoda, że Cię panie skarbnico mądrości przy Noblach z medycyny pominęli...
           Universytet Perguia, Italy (Prof Chas Rauta)
01-08-2011 ( odpowiedz )           
Szczepienia są potwornym, nieślubnym dzieckiem błędu i ignorancji, które nigdy nie powinny mieć miejsca w higienie czy medycynie. Nie wierzcie w szczepienia - ogólnoświatową iluzję, tę nienaukową praktykę, zabobon z konsekwencjami mierzonymi łzami i cierpieniem bez końca...
                może cofnijmy się do średniowiecza od razu (ja się nie boję)
10-08-2011               
Prof Chas Rauta - publikował na przełomie XIX i XX w. Na jakim poziomie wtedy stała medycyna, szczepienia i badania? Powołujesz sie na artykuł z 1899 roku? Co on wtedy wiedział, skoro szczepienia były nowością? Polecam ci pozycję z tej samej półki niemalże: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Ateny
Warto obejrzeć - Departament Obrony USA Nowa Szczepionka (Zobacz)
26-07-2011 ( odpowiedz )
Wpisz na You Tube : Departament Obrony Narodowej i eliminacja fanatyzmu religijnego przy pomocy wirusów i szczepień. albo zobacz pod linkiem: http://www.youtube.com/watch? v=Gw8j4tHqMv8&feature=player_embedded
Nie należy karać finansowo za odmowę szczepienia (kika)
25-07-2011 ( odpowiedz )
Eksperci zasiadający w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej doradzającej głównemu inspektorowi sanitarnemu rozważają odejście od egzekwowania obowiązku szczepień dla dzieci.
      cd (kika)
25-07-2011 ( odpowiedz )      
Jak tłumaczy Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS, nakazywanie szczepień jest już anachronizmem prawnym. Tym bardziej że jest trudne do wyegzekwowania ze względu na obowiązujące przepisy.
      cd (kika)
25-07-2011 ( odpowiedz )      
Sądy administracyjne coraz częściej podkreślają, że choć jest ustawowy obowiązek szczepień, to nie ma środka prawnego, który by do tego zmuszał. http://www.rp.pl/artykul/687586.html
CEL SZCZEPIEŃ - MOJA OPINIA (Tata)
25-07-2011 ( odpowiedz )
CELEM SZCZEPIEŃ JEST KONTROLA LUDZI I DEPOPULACJA.... BEZ DOSTĘPU DO CIAŁA MAŁYCH DZIECI NIE MOGĄ ICH KONTROLOWAĆ !!! Szczepienia powodują zniszczenie naturalnego układu odporności dzieci oraz ich zdrowia i życia oraz uzależnienie ich od leków i służby "zdrowia" co umozliwi im późniejszy szantaż gdy nie będą wykonywać ich poleceń. Szczepieniami przeprowadza się modyfikację genatyczna dzieci. Głównie chcą spowodować uszkodzenia mózgu poprzez zastosowanie substancji neurotoksycznych. Kolejne szczepienia zapewnią im sterowanie ludźmi dzięki nanochipom zainstalowanym w igłach szczepionek (splecione nanorurki poliwęglanowe z rdzeniem - chipem z anteną).
      MOJA OCENA DOTYCZĄCA CELU SZCZEPIEŃ (Cel szczepień)
25-07-2011 ( odpowiedz )      
Kolejnym celem jest wprowadzenie do organizmu ludzi systemu monitoringu z układem GPS, RFID (dla pełnej kontroli lokalizacji i zachowań ludzi - co kupują gdzie się poruszają itd). System mikroprocesora z nadajnikiem będzie zawaty w nanorurkach poliwęglanowych skręconych w igłę wstrzykiwaną domięśniowo i zasilany energią z wykorzystaniem nowego zjawiska fizycznego "falami termomocy" (patrz: http://nt.interia.pl/news/nowy-sposob-produkcji-energii,1449328). Kolejnym etapem będzie uzyskanie kontroli nad psychiką i pełne sterowanie ludźmi - patrz : artykuł "JA CYBORG" w "UWAŻAM RZE" z dnia 114-20 marca 2011. Więcej znajdziesz w APOKALIPSA św. Jana
           Przekaz z 1999 roku (Zobacz)
25-07-2011 ( odpowiedz )           
Mój ludu! Twój czas próby niedługo rozpocznie się. Pokazałem wam na różne sposoby, że technika i technolodzy znajdują się w pozycji gotowości do znakowania ludzi znamieniem Bestii. Zobaczycie, jak to wszystko szybko się potoczy, ponieważ Szatanowi pozostało bardzo mało czasu. Małe chip, gotowe do użytku, są już w posiadaniu rządu (USA). Bardzo bogaci ludzie, politycy, kontrolujący światowy rynek, w pewnym momencie zaprezentują światu chip jako urządzenie niezbędne, przekonując wszystkich o korzyściach jego wszczepienia. Po pewnym czasie ludzie będą zmuszani do przyjęcia go. Wkrótce będziecie musieli ukrywać się, jak już wam mówiłem. Pamiętajcie nie dajcie sobie wszczepić chipu w rękę ani w czoło, bo będziecie zgubieni.
           http://www.objawienia.pl/leary/john/przemowa.htm (Zobacz na stronie :)
25-07-2011 ( odpowiedz )           
Ci, którzy myślą, że mogą później wyciągnąć chip, łudzą się tylko, ponieważ od momentu wszczepienia będą pod kontrolą Antychrysta. Jak widzicie, te wydarzenia są doniosłe i przygotowujcie się duchowo, fizycznie do walki ze złymi siłami. Ufajcie i miejcie nadzieję tylko we Mnie, a Ja was obronię. Skrócę tę próbę i wkrótce zatryumfuję po oczyszczeniu ziemi. Miejcie cierpliwość, a Ja was wyprowadzę do chwały Mego Królestwa
                brak mi słów (wolna m)
26-07-2011               
Znów jakieś apokalipsy,przepowiednie,zbawienia itp.Czy na prawdę nie można porozmawiać w tym temacie poważnie.Ręce mi opadają jak to czytam i zastanawiam się kim jest człowiek,który to wypisuje??? Na prawdę nie dziwię się,że ludzie,którzy szczepią i trafiają na tą petycję,czytając takie wypowiedzi uważają nas za oszołomów i sekciarzy.Żenada
                Ręce opadają ja ludzie są nieświadomi tego co się dzieje ... (Zobacz)
26-07-2011               
Większość ludzi 99,99% nadal mysli że szczepienia są dla dobra ich dzieci. Wchodzą do gabinetu lekarza nie mając świadomości rzeczywistośći zła z jakim mają doczynienia. W obozach koncentracyjnych też 100% było pewne że idzie brać prysznic będąc w komorach gazowych. Pozostała garstaka 0.01% boi się pomyśleć jaka jest przyczyna, że chcą nas na siłę szczepić aby się nie narazić na śmieszność. Kiedyś każdy uważał że ziemia krąży wokół słońca a każdy kto myślał inaczej był uważany za wariata. Podobnie każdy kto uważał że ziemia nie jest płaska. Galileusz miał niezły ubaw spuszczjąc przedmioty z wieży drwił sobie ze wszystkich "naukowców" którzy twierdzili że ile razy cięższy jest przedmiot to tyle razy prędzej spadnie na ziemię. Dowiódł że każdy spadnie dokładnie tak samo bez względu na swoją masę.
                Ręce opadają ja ludzie są nieświadomi tego co się dzieje ... (Zobacz)
26-07-2011               
Tak zwana "powszechna wiedza" jest przeciwnikiem postępu "Powszechnie wiadomo że szczepienia przyczyniły się do zniknięcia wielu chorób..." Ludzie nie używają mózgu tylko przyjmują opinie kreowane przez kontrolowane media i wybrane przez koncerny tzw "autorytety moralne". Gdy na Giełdzie Papierów Wartościowych powszechnie jest wiadomo, że będą wzrosty to jest pewne że bęą spadki ale wie o tym zazwyczaj niweielka grupa Inwestorów z których tłum sobie drwi. Tyle jest warta wiedza POWSZECHNA. Inwestorzy powszechnie nazywają GŁUPI TŁUM - "MIĘSEM ARMATNIM"
                Ręce opadają ja ludzie są nieświadomi tego co się dzieje ... (Zobacz)
26-07-2011               
Ludzie zostali tak zaprogramowani przez otoczenie - głownie media, że boją się juz mówić o Bogu i Lucyferze aby nie narazić się na śmieszność. Nawet kapłani !!!. Ile jest osób które uważają, że cierpienia porodowe kobiety czy ciężka praca mężczyzny ma coś współnego z grzechem pierworodnym Adama i Ewy. NIEWIELU. Ludzie są tak zaprogramowani, że wybuchaja śmiechem słysząć o Teorii Spisku masonów i iluminatii (sługi lucyfera). Jestem pełen podziwu dla inteligencji Osobowego Zła w ogłupianiu i programowaniu ludzi.
                Ręce opadają ja ludzie są nieświadomi tego co się dzieje ... (Zobacz)
26-07-2011               
A przecież są lekaże medycyny a nawet kierownicy klinik, którzy wiążą terror szczepień z kontrolą ludzi i sterowaniem ich zachowaniami. Posiadają wiedzę, że ludzie poprzez szczepienia dostaną mikroprocesor (nanochip)dla kontroli ich umysłów. Apokaliptyczne ZNAMIĘ BESTII ZWIERZĘCIA. Ludzie jednak boją się przyjąć prawdę, że są w komorze gazowej. Wolą myśleć że biorą prysznic.
                Ręce opadają jak ludzie są nieświadomi tego co się dzieje .. (Zobacz)
26-07-2011               
Na You Tube jest wypowiedź Lekarza medycyny, Kierownika wielu klinik medycznych w USA i Kanadzie, który mówi CAŁĄ PRAWDĘ o szczepieniach łącznie z wszczepianiem mikroprocesorów do ciał ludzi. Tylko trzeba skorzystać ze swojej inteligencji a nie myśleć tak jak oni chca abyśmy mysleli. ONI - znaczy Bankierzy kontrolujący wszystkich królów i premierów rządzących światem Iluminatii z Rotschildem i Rocefelerem na czele. NIE BÓJCIE SIĘ MÓWIĆ PRAWDY O TEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA. Wpisz na You Tube - "Mafia medyczna - szczepienia z Dr Ghis 1z6 " albo link: http://www.youtube.com/watch?v=KktVvP8yWM4
      MOJA OCENA DOTYCZĄCA CELU SZCZEPIEŃ (Cel szczepień)
25-07-2011 ( odpowiedz )      
Szczepienia mają na celu zapewnić zyski Koncernom Farmaceutycznym ze szczepinek oraz w przyszłości z leków sprzedawanych przy leczeniu chorób spowodowanych szczepionkami. Celem szczepień jest spowodowanie upośledzonego neurologicznie składnikami chemicznymi (rtęć, aluminium) łatwo sterowalnego społeczeństwa uzależnionego całkowicie od służby zdrowia po wcześniejszym zniszczeniu systemu odpornościowego przez składniki szczepionek (skwalen, wirusy i bakterie). Nie można wykluczyć, że szczepionki mają spowodować zmiany w genetyce lub DNA (tzw ludzie zmodyfikowani genetycznie). Również z wykorzystaniem drobnoustrojów syntetycznych stworzonych przez ludzi i zaprogramowanych do wykonania okreslonych zadań w środowisku ciała ludzkiego. (Program Discovery z 25 kwietnia 2011)
      MOJA OCENA DOTYCZĄCA CELU SZCZEPIEŃ (Cel szczepień)
25-07-2011 ( odpowiedz )      
Kolejnym celem szczepień jest depopulacja (patrz: http://moraine.salon24.pl/160609,bill-gates-uzyjmy-szczepionek-aby- zmniejszyc-populacje) niektórych narodów lub grup nie należących do elity, która rządzi światem (rasa ARYJSKA - ludność Niemiecka czy Angielska nie ma obowiązkowych szczepień - Żona premiera W.Brytani odmówiła w wywiadzie TV odpowiedzi na pytanie czy szczepiła swoje dziecko szczepionką MMR II powodującą zdaniem naukowców AUTYZM).
           Wywiad z Iluminatii - Svali - poniżej link (Zobacz)
25-07-2011 ( odpowiedz )           
http://radtrap.wordpress.com/2010/08/10/wywiad-z-byla-czlonkinia- illuminati/
KŁAMSTWO BEZPIECZEŃSTWA SZCZEPIEŃ W POLSCE (oliśka)
25-07-2011 ( odpowiedz )
Cytaty z listu otwartego prof. Majewskiej (czynny naukowiec, neurobiolog, pracownik warszawskiego Instytutu Neurologii i Psychiatrii - list wystosowany w imieniu instytutu!) - http://www.autyzm- szczepienia.eu/uploads/List_do_wakcynologow_poprawiony%5B3%5D % 20adobe.pdf "[...] By się przekonać o szkodliwości wielu szczepień dla niemowląt, warto przeanalizować amerykańską bazę danych VAERS dotyczącą powikłań poszczepiennych zgłoszonych do CDC, które według szacunków FDA stanowią od 1 do 10% wszystkich przypadków. Baza ta pod naciskiem Kongresu USA została udostępniona dla publiczności (http://wonder.cdc.gov/vaers.html). Wynika z niej, że w latach 1990-2008 wskutek powikłań po szczepionkach DTP, HepB, MMR, Hib i IPV w USA zmarło od 28 000 do 280 000 niemowląt do 6 miesiąca życia, a ciężko okaleczonych (w tym neurologicznie) zostało od 127 000 do 1,2 miliona niemowląt. [...] Ekstrapolując te dane na polską populację, liczba poszczepiennycb zgonów niemowląt w ciągu 18 lat mogła wynieść do 35 000. W przeliczeniu na rok byłoby to 1970 zgonów, co może stanowić ok. 85% wszystkich zgonów dzieci (w 2007 wg. GUS było ich 2 300). Jak wynika z danych PZH (Państwowego Instytutu Higieny) oraz WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), w Polsce pomimo wysokiego odsetka zaszczepionych (ok. 98%), nadal tysiące dzieci każdego roku chorują na choroby zakaźne: świnkę, różyczkę, szkarlatynę i krztusiec, ale nikt dziś nie umiera na te choroby. [...]"
      cd... (oliśka)
25-07-2011 ( odpowiedz )      
[...] Nie jest to dziwne, bowiem statystyki demograficzne USA pokazują, że umieralność na te choroby spadła na wiele lat przed wprowadzeniem szczepień. Kiedy się zestawi wskaźniki umieralności niemowląt z różnych krajów z programem ich szczepień, rzuca się w oczy fakt, że kraje, które stosują powszechne szczepienia noworodków, mają znacznie wyższe wskaźniki śmiertelności niemowląt (powyżej 6/1000), niż te które na ogół nie szczepią noworodków (ok. 3/1000). Wskaźniki te wydają się być niezależne od zamożności krajów. Co więcej, kraje skandynawskie, które stosują pierwsze szczepienia po 3 miesiącu życia i dawno wyeliminowały thimerosal, mają znacznie niższy odsetek dzieci z autyzmem (1:3000), niż kraje, które szczepią swe noworodki i nadal stosują thimerosal (USA, Polska), gdzie na autyzm cierpi obecnie 1 na 150 dzieci. Istnieją więc dowody, że nadmierne, zbyt wczesne oraz toksyczne szczepionki są przyczyną zgonów oraz fizycznych i neurologicznych okaleczeń milionów dzieci. [...]". Polecam zapoznać się z całym listem - z listów prof. Majewskiej dowiecie się też, jak sitwa działa w celu dopuszczenia tego świństwa do obrotu niezależnie od dowodów na silną szkodliwość (!)
           cd... (oliśka)
25-07-2011 ( odpowiedz )           
"[...] Coraz liczniejsze badania prowadzone w USA, Nowej Zelandii, Niemczech, Holandii czy Japonii, które porównują zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych pokazują, że nieszczepione są na ogół zdrowsze, znacznie rzadziej chorują na choroby psychoneurologiczne, astmę, alergie oraz inne choroby typu autoimmunologicznego, i lepiej radzą sobie z chorobami zakaźnymi (Epidemiology. 1997 Nov;8(6):678-80; Arerugi. 2000 Jul;49(7):585-92; http://www.generationrescue.org/survey.html). Nie ma też przekonujących dowodów na to, że w krajach rozwiniętych masowe szczepienia zmniejszają współcześnie śmiertelność dzieci, a jeśli uwzględni się liczby zgonów poszczepiennych (VAERS), to wydaje się, że może być raczej odwrotnie. Zatem twierdzenie, że w obecnym czasie w krajach rozwiniętych szczepionki ratują życie i zdrowie wydaje się bezpodstawne. [...] Nie jest dziś tajemnicą, że firmy farmaceutyczne na wielką skalę defraudują systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Agresywne promowanie coraz większej liczby szczepionek u dzieci i młodzieży wpisuje się w ten właśnie modus operandi."
           cd... (oliśka)
25-07-2011 ( odpowiedz )           
"[...] Jako doświadczony naukowiec świadomie odrzucam publikacje, o których wiadomo, że zostały napisane na zamówienie szczepionkowych grup interesu. Być może nie przypadkowo właśnie one są przytaczane przez reprezentantów PTW jako „najbardziej wiarygodne”, mimo że - jak wykazały niezależne badania - publikacje sponsorowane przez firmy farmaceutyczne najczęściej są pozbawione wiarygodności [...]. Mechanizmy produkcji oszustw naukowych w celu zagłuszania prawdy i chronienia zysków korporacji kosztem dzieci opisane są w liście kongresmana i lekarza Dave’a Weldona, M.D. z października 2003 do dyrektor CDC, Dr Julie Gerberding (http://www.thinktwice.com/fraud.htm). I takie właśnie zafałszowane są praktycznie wszystkie publikacje „świadczące” o rzekomym bezpieczeństwie thimerosalu. Od dawna wiadomo, że thimerosal, podobnie jak inne związki rtęci, jest silnie toksyczny i zabija neurony w nanomolarnych stężeniach, więc twierdzenie, że jest bezpieczny dla niemowląt, urąga naukowym faktom. [...]
           cd... (oliśka)
25-07-2011 ( odpowiedz )           
'[...] Ukrywanie prawdy o szczepieniach sprawia, że stracili oni zaufanie do polskiego establiszmentu szczepionkowego, o czym świadczą liczne wypowiedzi na forach dla rodziców. Podobnie jest w USA, gdzie po ujawnieniu udziału CDC w fałszowaniu szczepionkowych danych, instytucja ta utraciła wiarygodność w społeczeństwie. Sądzę, że zaufanie społeczeństwa do szczepień można odbudować tylko wówczas, gdy da się rodzicom swobodny wybór - szczepienia lub nie - swoich dzieci (taki, jaki istnieje w krajach zachodnich UE), uczciwą informację o korzyściach, ale i zagrożeniach ze strony szczepień, oraz zaproponuje się maksymalnie bezpieczny kalendarz szczepień. [...]'
      CV pani profesor w liście do PTW (Tow. Wakcynologiczne) (oliśka)
25-07-2011 ( odpowiedz )      
"[...] W odpowiedzi na nadesłany do mnie protest Państwa odnośnie mojej wypowiedzi z dnia 14 października 2008 r. o „szkodliwości dużej liczby szczepień”, pragnę wyjaśnić moje stanowisko w tej sprawie. Najpierw się przedstawię. Jestem neurobiologiem. Przez 25 lat pracowałam w USA w czołowych instytucjach naukowych tego kraju (w Uniwersytecie Missouri, Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia pod Waszyngtonem). W 2006 r. wróciłam do Polski w celu realizacji projektu badawczego Komisji Europejskiej, w 2007 uzyskałam tytuł profesora nauk medycznych. Moje publikacje o neurosterydach doczekały się tysięcy cytowań w literaturze naukowej. Jako jedyna osoba w Polsce wygrałam w drodze konkursu prestiżowy grant Komisji Europejskiej (Marie Curie Chair) na prowadzenie badań nad biologią autyzmu i potencjalną rolą thimerosalu w patogenezie tej choroby. Realizuję ten projekt we współpracy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, bowiem tu znajduje się Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, która opiekuje się dziećmi autystycznymi. Projekt składa się z części klinicznej i przedklinicznej. Badamy potencjalny związek autyzmu z liczbą, rodzajem i natężeniem szczepień, z powikłaniami poszczepiennymi, zawartością rtęci w przydatkach skóry i z poziomem hormonów sterydowych. Jak Państwu wiadomo, rtęć w postaci thimerosalu była i nadal jest dodawana do wielu szczepionek niemowlęcych w Polsce (ich szczegółowa lista jest przytoczona dalej w tekście). [...]"
do Ratio (malwa)
24-07-2011 ( odpowiedz )
"To wszystko jest podbudowane CYNIZMEM, FAŁSZEM, OBŁUDĄ, WYRACHOWANIEM I PRZERZUCANIEM OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA INNYCH." To samo mogą powiedzieć rodzice okaleczonych szczepionkami dzieci.
Drogi Ratio (antyhasbara)
24-07-2011 ( odpowiedz )
Nie dziwi mnie, że tak nerwowo zareagowałeś na opinie Oliśki, które niezwykle trafnie oceniają szczepionkowy terroryzm. Ponieważ najzwyczajniej brakuje ci argumentów, jedyne co wymyśliłeś, to po trzykroć "dno". Żałosne. Wobec tego nie wysilaj się pod tą petycją. Podejrzewam kim jesteś. Pojmij wreszcie: komuna dawno się skończyła i złote lata przymusu medycznego odeszły wraz z nią, choć wam to bardzo nie na rękę. Uważajcie, bo wreszcie ktoś zdeterminowany, komu okaleczono dziecko przymusową szczepionką, poprowadzi was do Strasburga.
hipotezy (Tomasz)
23-07-2011 ( odpowiedz )
Przedstawiasz hipotezy jako fakty. I nie wiem po co próbujesz mnie obrażac, nie jestem żadne Wy, jestem pojedynczym rodzicem, którego dziecko miało NOP (statystycznie nieistotnym) ;) Trochę odbiegamy w tych rozważaniach od przymusu szczepień ale co tam. Czyli idąc Twoim tokiem myślenia, szczepienia wyeliminiją te wirusy i bakterie przeciw którym zostały stworzone i co dalej ? Nastąpi pustka szczęśliwości i zdrowia? Wiesz, ze natrura nie znosi próżni? Odra, świnka, różyczka, krztusiec, grużlica, ospa wietrzna i wiele chorób, które są z nami od stuleci - uważasz za zabójcze? Trzeba je koniecznie wyeliminować? A nasz układ odpornościowy po co jest? Niepotrzebny? Powinno się go zastąpić sztucznym? Zastanów się. W pokrętnej hipotezie o gorączce krwotocznej podajesz ryzykowny przykład uodpornienia całej rasy na konkretną chorobę. Nie przemawia do mnie ten akurat przykład ale ogólnie teoria może być ok. Piszesz, ze przetwały tylko lepsze geny. Jakie przetrwają po epoce szczepień? Gorączka krwotoczna istnieje na świecie i będzie tylko kwestią czasu jak się zorientuje, ze biali już nie mają takich dobrych genów a ich układy odpornościowe nie działają ? To oczywiście nie znaczy, ze jestem za powrotem epidemii, teoretyzuję i zastanawiam sie, zadaję pytania. Pewnie nikt nie zna odpowiedzi ale warto sie zastanawiać. Dla mnie współczesne szczepienia są równie przekonujące jak GMO. Wspaniały wynalazek o nieprzewidywalnych skutkach.
Kituś bajduś, gadka szmatka - kogo chcecie nabrać? (Jeden wielki wałek!)
23-07-2011 ( odpowiedz )
Te górnolotne frazesy od ochronie własnych dzieci, prawie do wyboru, toksycznych szczepionkach... Prawda jak zwykle jest paskudna: 1) Twierdzicie, ze nieszczepione dzieci są zdrowe. To prawda, bo 98 procent poztsalych się szczepiń i w ten sposób chronią wasze. 2) Chcecie po prostu, zeby inni szczepili dzieci, brali na siebie ryzyko NOP. A wasze dzieci będą żyć bezpiecznie - wolne i od powiedzmy szczerze - znikomego ryzyka nOP i dużego, poważnego ryzyka chorób. 3) Nie szczpić powinni się tylko ci, którym zdrowie nie pozwala - powinno się rzetelnie badać przed szczepieniami - le tacy to mniej niż 1%,Wy o tym wszystkim wiecie. To stowarzyszenie, petycja... To wszystko jest podbudowane CYNIZMEM, FAŁSZEM, OBŁUDĄ, WYRACHOWANIEM I PRZERZUCANIEM OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA INNYCH. Wy nie jesteście głupcami, jesteście mądrzejsi niż myślą ci którzy was krytykują - i sprytniejsi.
      My i WY (My!)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
A umiesz czytac szanowny walku (bo tak raczyles sie podpisac)? To przeczytaj co napisales jeszcze raz, bo ten stos niedorzecznosci raczej kupy sie nie trzyma... Jesli chcemy zabezpieczyc swoje dzieci kosztem innych i nie narazac ich na NOP, a jednoczesnie ryzyko wystapienia NOP dotyczy wg ciebie 1% polulacji, to albo My nie mamy sie czego bac, albo Wy nie bierzecie na siebie naszej odpowiedzialnosci, bo przeciez wszyscy jestesmy bezpieczni prawda? No i pokaz mi badania, ktore swiadca o tym, ze wylacznie 1% populacji jest narazony na powiklania poszczepienne? Powiedz mi tez w jaki sposob mozliwe jes, ze rzetelne badania dotyczace stanu zdrowia (o ktorych wspominasz) przeprowadzane sa masowo w szpitalach w pierszej dobie zycia wszystkich noworodkow, przed podaniem szczepionek na gruzlice i wzw b? Cynizm, falsz, obluga i wyrachowanie, to owszem dotyczy tematu, ale szczepienia jak leci wszystkich dzieci, namawiania rodzicow na platne szczepionki, testowania szczepionek na dzieciach, wreszcie szczepienia bez zgody i wiedzy rodzicow!
      Pół prawdy równa się całe kłamstwo... (oliśka)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Podstawą całego Twojego wywodu jest tylko pół prezentowanej tu prawdy i w dodatku zdeformowane, a co za tym idzie cały wywód jest do... wałka... :/ Druga połowa brzmi - SZCZEPIONE DZIECI SĄ CHORE! Nieszczepione dzieci tak samo ulegają zakażeniom, również na choroby objęte szczepieniami, ale ich organizmy mają dużo większe możliwości immunologiczne, a co za tym idzie większość zakażeń potrafią przejść lekko lub bezobjawowo! Dzieci szczepione też zapadają na choroby ze szczepień i często przebieg jest tragiczny w skutkach! Z moich szerokich obserwacji i rozmów z matkami i babciami z dzieckiem na ulicy, placu zabaw, w kolejce i gdzie tylko jest okazja również wynika ponad wszelką wątpliwość, że szczepione dzieci najczęściej zapadają m. in. na różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych (aż do regularnego zapalenia płuc i w szczególności ucha, co jest teraz normą!) i chorują chronicznie i przewlekle. Jeśli ktokolwiek jest tu więc zagrożeniem chorobowym dla innych, to właśnie dzieci szczepione! Twierdzisz, że dzięki dzieciom szczepionym nieszczepione są zdrowe? Pytanie - jak można być zdrowym dzięki komuś, kto co chwila czymś sieje, również chorobami ze szczepień??? (przykład - nadal pojawiające się "epidemie" różyczki w przedszkolach). Widocznie dzieci nieszczepione są zdrowsze dzięki naturalnie nabywanej a nie fikcyjnej jak po szczepieniach odporności, a już z całą pewnością nie zawdzięczają tego dzieciom szczepionym!!!
Więc Ratio nie jest Polakiem !!! - Kto go tutaj przysłał ??? (Spoko)
23-07-2011 ( odpowiedz )
Cytat napisany przez Ratio "Musi istnieć - bo Polacy to naród, który olewa swoje zdrowie do momentu" ........... I dlaczego.... Iluminatii ???
      Dzięki za te słowa - naprawdę mnie dowartoświowałeś (Ratio)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
1. Ratio jest Polakiem, nie jest za to "Polaczkiem" pozbawionym instrospekcji i autoironii. 2. Jest uczciwym obywatelem, płacącym podatki, szanującym sąsiadów, zieleń miejską, nie znęca się nad zwierzętami i jest legalistą. Nie pije (za dużo), nie pali, nie ćpa, nie bije żony ani dziecka. 3. Iluminaci? Nie, fora to moje hobby. Lubię dyskutować na rózne tematy, bo to wzbogaca. Sugestią, że mogę mieć z Iluminatami cokolwiek wspólnego schlebiłeś mi. Poczytuję to jako komplement, jakiego dawno nie słyszałem. Dzięki.
           ŻADEN PRAWDZIWY POLAK NIE CHCIAŁBY BYC ILUMINATI (Spoko)
25-07-2011 ( odpowiedz )           
Prawdziwy POLAK kocha innych Polaków, KOCHA BOGA i KOCHA NASZĄ OJCZYZNĘ. ILUMINATI KOCHAJĄ LUCYFERA A NIE BOGA. NIENAWIDZĄ TEŻ INNCH LUDZI. NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO Z POLSKA TRADYCJĄ. W MOJEJ OCENIE JESTEŚ ZEREM UDAJĄCYM POLAKA. SPRAWDŹ SOBIE SWOICH PRZODKÓW KIM BYLI - BO NA PWENO NIE POLAKAMI.
                dobre! (ja się nie boję)
11-08-2011               
Przeklej tego posta do swojej petycji! Koniecznie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lekarze potępiają szczepienia (dr Robert Mendelsohn)
23-07-2011 ( odpowiedz )
To jest niewiarygodne, jak naukowcy mogą twierdzić, że choroba Heinego- Medina zniknęła po szczepionkach, skoro zniknęła również w innych częściach świata, gdzie szczepienia nie były rozpowszechnione
      Lekarze potępiają szczepienia (Prof. Walgen Szwecja)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Większość szczepień BCG zastosowana w takich krajach jak Szwecja, nigdy nie chroniła przeciwko chorobie w okresie dzieciństwa. Jednym słowem szczepienia te były zbyteczne.
      Lekarze potępiają szczepienia (Prof. Thomas McKeown)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
To jest niewiarygodne, jak naukowcy mogą twierdzić, że choroba Heinego- Medina zniknęła po szczepionkach, skoro zniknęła również w innych częściach świata, gdzie szczepienia nie były rozpowszechnione.
           Korekta wypowiedzi (Korekta)
23-07-2011 ( odpowiedz )           
W USA do tej pory nigdy nie szczepiono przeciwko gruźlicy, a mimo tego spadek zachorowań na tę chorobę jest dokładnie taki sam jak w Anglii czy innych krajach europejskich, w których masowo szczepionkę tę stosowano.
      i dr Glen Dettman (dr Archie Kalokerino)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Szczepienia przeciwko gruźlicy przeprowadzone w Australii były przyczyną ponad 600 przypadków śmierci dzieci.
      Lekarze potępiają szczepienia (Prof. L. C. Vincent)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Wszystkie szczepienia powodują efekt wprowadzania trzech wartości krwi w strefę charakterystycznej dla raka i białaczki. (...) Szczepionki wytwarzają skłonności do zachorowań na raka i białaczkę.
      Lekarze potępiają szczepienia (Prof. Leon Grigorski)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Sami wywołujemy choroby i sami zmierzamy w kierunku masowych zachorowań na raka oraz do uszkodzeń mózgu poprzez używanie szczepionek.
      Lekarze potępiają szczepienia (Dr Carlton Frederick)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
W przypadku dzieci ryzyko szczepień jest o wiele większe niż ewentualne korzyści z niego płynące.
      Lekarze potępiają szczepienia (Dr Block)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
W końcu zamieniliśmy coś, co zwykle jest relatywnie drobną chorobą, na istotnie poważną chorobę. Zamiast samemu wziąć odpowiedzialność za nasz system odpornościowy, próbujemy rozwiązać każdy problem, wstrzykując szczepionkę. Drażnimy przez to nasze ciało, czyniąc z siebie coraz bardziej chory i zagrożony gatunek. W ten sposób stajemy się chodzącymi "bombami zegarowymi".
      W swej książce "Szczepienia i uodpornianie" (Leon Chaitow )
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Nie istnieje żaden sposób, aby dowiedzieć się, kiedy ukryty wirus zacznie działać i kiedy otrzymana szczepionka wywoła prowokację choroby.
      pediatra i autor (Jak wychować zdrowe dziecko na przekór ... (Dr R. Mendelsohn)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Największym zagrożeniem dziecięcych chorób zakaźnych są kłamstwa, że niebezpieczne i nieefektywne masowe szczepienia mogą zabezpieczyć przed tymi chorobami.
      Autorzy (Szczepienia i powikłania systemu immunologicznego) (Dr Buttram J. Hofman)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Według nas mamy wystarczająca ilość powikłań poszczepiennych systemu immunologicznego żeby poprzeć narastające publiczne żądania badań nad alternatywnymi metodami zabezpieczeń przed chorobami zakaźnymi.
      Prof. George Dick, London University (Prof. George Dick)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Każde szczepienie niesie za sobą pewne ryzyko i może produkować odwrotną reakcję u niektórych ludzi... generalnie jest więcej poszczepiennych komplikacji niż korzyści
      Dr A. Sabin (wynalazca doustnej szczepionki przeciwko polio) (Dr A. Sabin)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Oficjalne dane pokazują, że w USA szczepienia zakrojone na szeroką skalę nie zdały egzaminu, żeby uzyskać zadawalający efekt poprawy zachorowalności chorób przeciwko którym szczepiono.
      Autor (Ryzyko szczepień) (Sir Graham Wilson)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Do wielu przypadków śmiertelnych spowodowanych praktyką szczepień dodać należy długoterminowe ryzyko, którego nie można określić...
      Dr W.C. Douglas (Cutting Edge, May 1990) (Dr W.C. Douglas)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Trzeba podkreślić, że bardzo realną możliwością jest, że szczepionki są zanieczyszczone zwierzęcymi wirusami mogącymi spowodować poważne choroby w późniejszym życiu (stwardnienie rozsiane, rak, białaczka itd). Musimy zdawać sobie z tego sprawę niezależnie od tego czy szczepienia działają czy nie.
      Dr James A. Shannon, Narodowy Instytut Zdrowia, USA (Dr James A. Shannon,)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Jedyną bezpieczną szczepionką jest ta, która nigdy nie została użyta
      Universytet Perguia, Italy , (New Medical Journal) (Prof Chas Rauta)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
Szczepienia są potwornym, nieślubnym dzieckiem błędu i ignorancji, które nigdy nie powinny mieć miejsca w higienie czy medycynie. NIE WIERZCIE W SZCZEPIENIA - OGÓLNOŚWIATOWĄ ILUZJĘ, TĘ NIENAUKOWĄ PRAKTYKĘ, ZABOBON z konsekwencjami mierzonymi łzami i cierpieniem bez końca...
CELEM SZCZPEIŃ JEST DEPOPULACJA (Acet)
23-07-2011 ( odpowiedz )
Szokujące słowa padające z ust Bill Gates’a wygłoszone w prezentacji TED, w których otwarcie stwierdza. "Dzisiejszy świat zamieszkuje 6,8 miliarda ludzi i zmierza do wartości 9 miliardów. Jeśli obecnie wykonamy dobrze zadanie jeżeli chodzi o szczepionki, służbę zdrowia, rozrodcze usługi zdrowotne, wówczas możemy obniżyć tę wartość o być może 10 lub 15 procent" FIlm ten jest dostepny na You Tube - wpisz "Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation"
Sprawa Ratio (Prawda)
23-07-2011 ( odpowiedz )
Kochani czemu Go przekonujecie - jeżeli chce szczepić to niech szczepi. Niech ma tak jak ja i wielu innych rodziców tutaj piszących dziecko UPOŚLEDZONE. Dlaczego Jego dziecko ma byc zdrowe bo niesczepione jeżeli nasze dzieci są upośledzone po szczepionkach. A teraz już poważnie. Każdy z nas rodziców szczepiących wcześniej dzieci miał zaufanie do "Służby Zdrowia" do lekarza i tzw wiedzy medycznej. Dopiero patrząć na zmiany zachodzące w naszych dzieciach po szczepieniach widzieliśmy że coś jest nie tak !!! Wtedy dopiero zaczękliśmy mysleć co jest tego przyczyną. I nie jest prawdą że wszystkie objawy będą od razu. Takie choroby jak grzybice, drożdzyce, kandydoza, brodawki, wiotkość mięśni, zez, zanik mięśni, cieknące jelito grube, padaczka, autyzm, adhd, zapalenie stawów, rak, niepłodność - to wszystko jest związane ze szczepieniami.
      NIEBEZPIECZEŃSTWO I NIEMORALNE TŁO SZCZEPIEŃ (Dr Wolf-Alexander)
23-07-2011 ( odpowiedz )      
link do strony:http://www.vismaya- maitreya.pl/naturalne_leczenie_niebezpieczenstwo_i_niemora lne_tlo_szczepi en.html
do Ratio (strach)
22-07-2011 ( odpowiedz )
Ty mylisz zniesienie szczepień ze zniesieniem przymusu szczepień. To przecież zupełnie coś innego. Rozumiem, zakładasz, ze dobroczynne działanie szczepień to dogmat. Ok, nie zamierzam Cię przekonywać, chociaż przy deklarowanym racjonalizmie takie podejście mnie nieco dziwi. Dlaczego jednak wypierasz fakt, ze to "dobrodziejstwo" ma też drugą, mniej piękną stronę? Jesteś za utrzymaniem przymusu szczepień a rodzicom dzieci poszkodowanych przez szczepionki proponujesz składanei pozwów. Czy Ty nie masz dzieci ? Jeśli (odpukać) Twoje dziecko zostanie okaleczone przez NOP to pozew Cię pocieszy, zwróci zdrowie Twojemu dziecku? NOPy to nie są żadne wymysły, weż przeczytaj ulotki dołączone do szczepionek, przeczytaj Rozporządzenie Ministra Zdrowia o NOP. My nie walczymy ze szczepieniami tylko z przymusem szczepień.
      Czytaj uważnie (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
Nie uważam, że szczepienia są w 100%, ANI RAZU czegoś takiego nie napisałem. Lepiej zapobiegać niż leczyć i kopać groby. To nie jest dogmat - tylko fakt udowodniony już nawet historycznie. Czytałem te cholerne ulotki w szczepionkach i byłem w strachu kiedy szczepiłem dziecko, ale nic się nie stało. Epidemie ciężkich chorób zakaźnych dawniej zabijały - a liczby trupów były 3-4-5 cyfrowe co roku. Temu nie zaprzeczaj - bo sobie wystawiasz sobie świadectwo fanatyzmu.
           czasem się zdarza. (strach)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
Czytałeś ulotki przezd szczepieniem, zaszczepiłeś i nic się nie stało. OK, gratuluję, naprawdę się cieszę :) Jednak pomyśl, a gdyby "coś się stało" ? Podpisałbyś petycję czy nie? Zaszczepiłbyś swoje kolejne dziecko ? Co jest dla rodzica ważniejsze? Bezpieczeństwo jego dziecka czy wykonanie obowiązku wobec społeczeństwa? Poświęciłbyś zdrowie swojego kolejnego dziecka dla "dobra społeczeństwa" ? Gdyby Twoje dziecko miało NOP, pozwoliłbyś na kolejne szczepienie ?
           Cyt.: "Liczby trupów były 3-4-5 cyfrowe co roku"... (oliśka)
23-07-2011 ( odpowiedz )           
Co roku ale w jakiej skali? W skali jednego kraju (np. Polska), czy w skali Kontynentu, itp., itd...? Nie zrozumiałeś najwyraźniej, że znasz te cyfry a innych nie, ponieważ tak perfidnie wymyślono polski system szczepień - po prostu nikt nie odnotowuje NOP-ów! Skala zgonów i ciężkich powikłań poszczepiennych jest znacznie większa, tylko sanepid ramię w ramię z lekarzami chroni fałszywe statystyki przed koniecznością rejestrowania jakichkolwiek kwalifikujących się przypadków! Poczytaj coś o śmiertelnąści noworodków w Polsce, to może też da Ci coś do myślenia... Cyt.: "Lepiej zapobiegać"... - czyli jeszcze nie doczytałeś się, że ŻADNA szczepionka nie gwarantuje ochrony przed daną chorobą, a wręcz może ją zainicjować w najgorszej z możliwych postaci, bo wprowadzono zarazki nienaturalną drogą do organizmu z pominięciem wszystkich naturalnych barier ochronnych? - prosty przykład: gruźlica mózgu, kości i uogólniona! Druga kwestia - szczepionki oprócz zarazków mają też w swoim składzie dodatkowo inne chorobotwórcze świństwa (neurotoksyny, autoimmunizujące, kancerogenne) - JAKIM PRAWEM TAKI PREPARAT NAZYWA SIĘ OCHRONNYM!!!!!! TO SZCZYT CYNIZMU I PERFIDII! W zamian za złudzenie ochrony przed jedną chorobą mam pod przymusem narażać noworodka, własne dziecko na przewlekłe schorzenia zagrażające życiu (np. alergie również mogą doprowadzić do śmierci!), kalectwo i zgon? Kto odpowiedzialny zrobiłby to własnemu dziecku mając tę świadomość? Odpowiadam - NIEWIELU!
                Z tobą akurat nie będę dyskutował (Ratio)
23-07-2011               
Ile ofiar chorób musi umrzeć, żebyś uznala wartość szczepień? Milion? Kilkanaście tysięci w skali kraju to mało. Tobie też gratuluję samopoczucia. zytałem chyba wszystkie Twoje posty. Dno, dno, dno. Przebijasz dno za każdym razem. Sprowadzasz zawzsze dyskusje do łopatologii - "Udowodnij, że 2+2=4". To już jest jądro ciemności. Ty jesteś "czarną dziurą" tego forum. The end. Więcej nie zaszczycę Cię odpowiedzią. Bo na dyskusję z takimi nawiedzonymi jak Ty szkoda paliwa. Nic nie przebije się przez taki beton.
                Odpowiadam tak, bo nie masz linka do odpowiedzi (oliśka)
23-07-2011               
"Ile ofiar chorób musi umrzeć, żebyś uznala wartość szczepień? Milion?" - otóż ja NIE UZNAJĘ WARTOŚCI SZCZEPIEŃ, od kiedy moje dziecko po szczepieniach ma alergię i powikłania neurologiczne, oraz o mało nie zakaziliśmy się gruźlicą poprzez ropień po szczepieniu, o którym to zagrożeniu nie poinformował mnie lekarz! Gdybym kontunuowała szczepienia, najprawdopodobniej byłoby kaleką! Tak jak wszystkim dzieciom, które zostały zaszczepione zaraz po urodzeniu, mojemu dziecku też groził ZGON spowodowany szczepieniem. Napisz ten tekst o ofiarach chorób ludziom, którzy w wyniku szczepień stracili dzieci albo wychowują kaleki...
      I ostatnie zdanie na temat obowiązk szczepień (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
Musi istnieć - bo Polacy to naród, który olewa swoje zdrowie do momentu, kiedy jest za późno - co do zasady, bo są chlubne wyjątki. Zniesienie obowiązku szczepień = masowa olewka szczepień = nawrót epidemii (jak w Rosji teraz) = trupy, trupy i jeszcze raz trupy. Fakt jaki rosjanie udowodnili na swojej dupie empirycznie - nie dogmat. Tak zniesiono szczepienia z powodów finansowych - po prostu państwoe skąpstwo. Lepiej im było płacić za bombardowanie Czeczenii niż za szczepienia - i się szybko zemściło.
           do Ratio (strach)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
Pierwszy raz słysze o epiedemiach z powodu nieszczepienia w Rosji. Skąd masz te dane? Moze podrzucić jakiegoś linka? Chetnie doczytam. A powiedz mi jak wyjaśnisz, ze te epidemie, które kiedyś dziesiątkowały Europę - wygasły, mimo, że nigdy nie było i nadal nie ma na te choroby szczepień ? Gdzie jest tyfus, dżuma, trąd i inne, kiedyś tak grożne ? Gdzie epiemie ospy prawdziwej, na która nie szczepi się w Polsce już ze 30 lat? Dlaczego nie wraca?
                sam sobie poszukaj linków, ciągle to robicie ;) (Ratio)
22-07-2011               
"Czarna śmierć" wykosiła w średniowieczu w niektórych rejonach 80% ludności Europy. Według najnowszych badań (tylko hipoteza, ale bardzo wiarygodna) nie była to dżuma tylko wirusowa gorączka krwotoczna - podobna do tej jaką wywołuje wirus Ebola Przetrwali ci, którzy mieli genetycznie uwarunkowaną odporność. Daltego Ebola białych się nie ima - nasi pradziadkowie przeszli naturalną selekcję i zostawili dobre geny. Jeżeli 40%-80% trupów to mało - to gratuluję dobrego samopoczucia. Czarna ospa od lkat 80tych nie notuje się nowych przypadków - więc zaprzestano szczepień - bo jest zero przypadków - nie ma tematu - decyzja o zaprzestaniu sczepień była słuszna. Polio cłakowicie nie wytępiono, wsytepuje w Azj i Afryce, żótaczka B też nie zniknęła całkiem. Jeżeli jakaś choroba znika całkiem z planety - jak czarna ospa - WHO zamyka akcję szczepień - to logiczne. Co do Rosji - nie chce mi się teraz szukać - sam se znajdź, ja idę na obiad. Ciągle buszujecie po necie - więc dasz radę - chyba, że masz już silną obronnosć percepcyjną - co w Waszej grupie niestety możliwe.
proste (wolna m)
22-07-2011 ( odpowiedz )
Nie prościej przeczytać z uwagą petycję? Tu nikt nikogo do niczego nie zmusza. Tu chodzi o wolny wybór. Jedni mają takie przekonania, inni zupełnie odmienne. Jeśli ktoś chce szczepić,proszę bardzo. Podpisując petycje, jesteśmy za wolnym wyborem. Nie przymusem. Tak ciężko to zrozumieć? Gdyby była petycja za zakazem wszelkich szczepień to z pewnością bym jej nie podpisała, dlatego,że każdy powinien MIEĆ WYBÓR.
      Wolność może boleć (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
Zwolennicy zniesienia OC na samochód też mówią o wolności wyboru. Kto wypłaci odszkodowania potem? Zwolennicy zniesienia składek emerytalnych tak samo - wolność, państwo nas okrada! Kto potem wypłaci emerytury? Od ciotki pracującej w służbie zdrowia słyszałem o kobietach, które przez całą ciążę nie przyszły ani razu do lekarza - potem rodzą na ulicy i mają pretensje, że dziecko doznało jakiegoś urazu. O ludziach, którzy wyhodowali nowotwory wielkości brokuła i zgłaszają się do lekarza w momencie gdy można już stosować tylko leczenie paliatywne - bo dostał ziółka na raka od znachora, który podobno uzdrawiał i powiedział, że lekarze to tylko trują. Jak się zniesie szczepienia - to nikt prawie nie będzie się szczepił i wtedy będzie płacz matek i ojców - jak było jeszcze w latach 50-tych.
           odp (wolna m)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
"Jak się zniesie szczepienia - to nikt prawie nie będzie się szczepił i wtedy będzie płacz matek i ojców - jak było jeszcze w latach 50-tych" Skąd ta wiedza? I jeszcze jedno. Kto słyszy mój płacz???Matki chorego po szczepieniu dziecka?
                skąd wiedza jak było w latach 50tych (Ratio)
22-07-2011               
Dzieci nie chorowały na polio? Ja taki stary nie jestem - ale pamiętam pneumokokowe zapalenie opon mózgowych, ktore kosiło dzieci w moim mieście w latach 80tych. Dwa miesiące rodzice nie wypuszczali mnie z domu - i chwała im za to. Groziło mi nieklasyfikowanie - ale to mniejże zło niż taka choroba i jej powikłania. Wtedy nie było szczepień. A epidemia ospy czranej we Wrocławiu w 1963? Całe miasto poddano kwarantannie. Mój wujek był oficerem odpowiedzialnym za odcinek tzw. wojskowego kordonu sanitarnego. Równie dobrze jak tym chorobom można zaprzeczać temu, że wydarzyła się II wojna światowa. Przykro mi z tego powodu co Cię spotkało. Nie będę dalej konkludował bo nie jestem bez serca.
                Bajkopisarz... (oliśka)
23-07-2011               
Kosiło dzieci w latach 80-tych...? Ciekawe, bo ja nie przypominam sobie ŻADNYCH epidemii "koszących" w latach 80-tych, kiedy to również byłam dzieckiem... W wieku kilku lat jak większość dzieci normalnie przeszłam i różyczkę i świnkę bez żadnego specjalnego leczenia, zastosowane tylko siedzenie w domu! Niesamowitą rzadkością i ewenementem były notorycznie chorujące dzieci i dzieci z wadami zdrowia, powodującymi częstą absencję - w mojej szkole podstawowej w trakcie 8-miu lat na ok. 1000 uczniów rocznie (warszawa), w szkole zdarzył się JEDEN chłopiec po "hajne" i dwa przypadki z wadą serca - wiem, bo zawsze prawie cała szkoła wiedziała, jak ktoś miał poważne kłopoty zdrowotne, TAKI TO BYŁ EWENEMENT! Choć niejednokrotnie na rękę byłoby mi się rozchorować, co bym nie robiła nie było to możliwe! W siarczystą zimę wracało się do domu po paru godzinach zjeżdżania na d... z górki, z przemoczonymi portkami i butami! NIE BYŁO DZIECI Z ALERGIAMI! NIE BYŁO ADHD! Reasumując - opowiadasz człowieku bajki dla naiwnych dzieci...
           odp (wolna m)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
Chodziło mi o to, skąd wiedza,że prawie nikt nie będzie szczepił?
                Ale o co kaman? (Ratio)
23-07-2011               
1. Polacy - to naród, który olewa to czego nie musi robić. 2. Przecież o taki świat walczycie - bez szczepień. Więc nie powinno cię to martwić.
      dziękuję ( Justyna )
22-07-2011 ( odpowiedz )      
Dziękuję za zrozumienie tematu. W treści petycji zawarliśmy wszystkie nasze postulaty.
           skierowane do wolnej m ( Justyna )
22-07-2011 ( odpowiedz )           
Mój wpis oczywiście był skierowany do wolnej m...
Jeszcze parę słów o monopolu na prawdę (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )
Zakładacie ponad wszelką wątpliwość, że racja jest po Waszej stronie, że Wy znacie prawdę, a reszta to ciemna masa - nieuświadomiona i sterowana przez pigularzy. Gott Mit Uns! Jeśli prawda i dobro jest po naszej stronie, to co jest po drugiej. Żadnej refleksji, że możecie się mylić. Nie wystrzegacie się samozachwytu i tworzycie ze swoich tez dogmaty. To jest właśnie fanatyzm. W dodatku niebezpieczny bo igracie z nie swoim zdrowiem. Założę się, że jeśli przez Waszą wrogość wobec szczepień dzieci zaczną zapadac na zapomniane choroby - to też się nie przyznacie do błędu. Będzieci głosić, że to wasi "wrgowie" je otruli i pozarażali bronią biologiczną. Na 100% tak będzie - bo tacy właśnie są fanatycy. Nie-bez-piecz-ni!!!!
      A Ty, Ratio, (malila)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
jak uważasz, racja jest po której stronie? Czy nie przyznajesz racji jednej stronie i czy nie odbierasz jej drugiej, stosując chwyty typu: jesteście fanatykami? Powiem Ci, skąd ja wiem, że mam rację.
           Stąd, że (malila)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
podejmowałam próby szczepienia moich dzieci (zwróć uwagę na liczbę mnogą). O ile przy pierwszym dziecku dałam się nabrać na teksty typu: to na pewno nie po szczepieniu, to w przypadku kolejnych
                stosowałam odstepy między szczepieniami (malila)
22-07-2011               
dużo dłuższe niż te, które przewiduje kalendarz szczepień. I szczepienia okazały się ewidentną przyczyną naszych kłopotów. Nie dało się zwalić winy na cokolwiek innego.
                @malila (Ratio)
22-07-2011               
Szczerze współczuję, jedyną drogą jest tu powództwo cywilne, ale wiem, że to marna pociecha w obliczu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Lubicie tu operować przykładami, to ja też się podeprę przykładem chociaż wyznaję zasadę, że "jeden nie równa się prawidłowość i nic nie dowodzi". Znam kobietę, która ma autystyczne dziecko. W jej opinii to efekt uboczny szczepień. Pomija fakt, że zdecydowała się na dziecko w wieku lat 47 i w najbliższej rodzinie jej byłego męża były przypadki autyzmu. Łatwiej skanalizować ból na służbie zdrowia i czymś konkretnym jakim jest zastrzyk ze szczepionką niż czymś co wydaje się abstrakcyjne - późna decyzja o dziecku, genetyka.
           Po co tyle piany (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
Ja się nie wypowiedziałem ani razu w 100% za szczepieniami. Też mam cykora za każdym razem. Jestem za na 98% - reszta to element ryzyka i osobisty strach czy coś się nie stanie. Tylko zwierzę nie ma wątpliwości. Poza tym: opisałem tylko wasze wypowiedzi. Jeśli twoje dziecko poniosło uszczerbek na zdrowiu i masz na to dowoy - to złóż pozew do sądu o odszkodowanie. Jeśli ktroś ci mówi, że to nie od szczepień - to zastanów się najpierw czy nie szukasz kozła ofiarnego by na kimś konkretnym odreagować ból. To przykre co napisałem, ale tak ludzie robią - łatwiej coś znieść jeśli ma się konkretnego winnego, nawet jeśli jego wina jest wydumana.Na różne nieszczęścia nie mamy wpływu, ale to nie powód, żeby chodzić po wsi w poszukiwaniu czarownicy do spalenia. Od dochodzenia sprawiedliwości są sądy. Od głoszenia czego się chce bez konsekwencji i konstruktywnych działań są takie miejsca jak to.
                Ratio, ja nie oczekuję współczucia. (malila)
22-07-2011               
Ja po prostu żądam, żeby w kwestii moich dzieci nie podejmował decyzji ktoś, kto nie bierze za jej skutki żadnej odpowiedzialności. Żeby nie podejmował jej ktoś, dla kogo zapaść czy drgawki nie są
                przeciwwskazaniem do szczepienia - a takie sa oficjalne (malila)
22-07-2011               
wytyczne. Nie pozwolę, żeby podejmował ją ktoś, kto uważa, że jedynie komponenta krztuścowa może nieść ze sobą powikłania - a tak uważa gros lekarzy. Może wówczas, gdy lekarze będą jak Kopernik, na
                którego się powoływałeś, i przestaną do informacji (malila)
22-07-2011               
podchodzić tak dogmatycznie, jak dotąd, oraz stosować wyparcie w przypadku nopów - mogłabym rozważyć poddanie się ich woli.
? (rozumny)
22-07-2011 ( odpowiedz )
A MOŻE TAK ODNIESIESZ SIĘ DO TREŚCI POPARTEJ MATERIAŁAMI ŹRÓDŁOWYMI, CO? Ludzie, propagujcie te linki. "Eksperci" nie wywiną nie tak łatwo z odpowiedzi na to co jest tam napisane.
      Do czego mam się odnieść? (Ratio?)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
Ktoś napisał swoje PRYWATNE przemyślenia i pozlepiał jakieś dane - nie wiesz jakie bo raczej nie masz medycznego wykształcenia. Równie dobrze ja mogę napisać - "odnieś się do czyichś przemyśleń na www...". Szczepienia są ryzkowne - to oczywiste. A co nie jest? Paracetamol, Witamina C też może zabić. Skąd wiesz, że jedząc w restauracji nie wciągniesz jakiegoś alergenu, który spowoduje, że się udusisz? Nie wiesz? Wypadki drogowe zabijają kila tys. osób rocznie? I co nie wyjdziesz z domu? Nic ci to nie da jeśli dziadek za ścianą zapomni zakręcić gaz. Rozumując w ten spsoób lepiej od razu się zabić i nie czekać na ślepy los. Ja szczepiłem dziecko i żyje, znam dziesiątki szczepionych i zdrowych - to moja prywatna próba statystyczna - i co mam napisać coś na Wordpress żebyś uwierzył? Dodać klazulę tzw. "dupochron", który umieścił autor bloga który linkujesz -że nie opdowiada za swoje słowa? Ja komuś takiemu nie wierzę jak psu. Widzę, że mocno wypieracie fakt iż sczepienia wyeliminowały sporo śmiertelnych chorób i są zbiorowym systemem profilaktycznym. Możecie wypierać, możecie twierdzić, że Kopernik się mylił, że Ziemia jest płaska - macie przeciwko sobie naukę - tego przeciwnika próbowała pokonać inkwizycja, różne dykatury i sekty. Robicie ze swojej sprawy religię i myślicie dogmatycznie - to droga fanatyków.
           kim jesteś? (malwa)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
A jak nazwać Ciebie? Jaki jest Twój cel? Próbujesz przekonać ludzi, którzy są pewni, że ich dzieciom zaszkodziły szczepienia, że się mylą?
                Piękne pytanie (Ratio)
22-07-2011               
Zależy na jakiej płaszczyźnie mam się określić. 1500 znaków to za mało, poza tym nie ma całego dnia. Spróbuję: jestem człowiekiem, który we wszystkim szuka racjonalnych, dających się naukowo opisać przyczyn. Nie próbuję Was przekonać, lubię sobie podyskutować. Co do samej PETYCJI - to jestem ZA pełną odpowiedzilnością służby zdrowia za sktuki uboczne jej działań w tym szczepień. Jestem PRZECIW zniesieniu obowiązkowych szczepień - bo to bzdura na poparcie której macie paradowody w postaci czyichś prywatnych wynurzeń opatrzonych klauzulą "mówię by mówić, ale wiąż się z mimimi tezami bo umywam ręce od odpowiedzialnosci za to co się stanie jeśli mnie posłuchasz - mam to w d...". Gdyby były dwie petycje złożyłbym dwa podpisy j/w, ale jest jedna na parę tematów, więc nic nie zrobię - tzn. ani TAK ani NIE.
                czy zdajesz sobie sprawę? (malwa)
22-07-2011               
...że sanepidy ścigają za nieszczepienia również rodziców, którzy nie chcą szczepić więcej po wystąpieniu u ich dziecka np. powikłań neurologicznych?
                odpowiedzi (malwa)
22-07-2011               
...my też szukamy racjonalnych i popartych nauką odpowiedzi na pytania...
                Sanepid (Ratio)
22-07-2011               
jeżeli sanepid ściga pomimo już zaistniałych powikłań poszczepiennych, to jest to dowód na czyjąś bezmyślność - takie coś im się nie obroni w sądzie - tu nie mam wątpliwości - można się po prostu postawić, Ja wiem, że sa powikłania i pediatrzy pownni dzieci dokłądniej kwalifikować - przeciwskazania medyczne u konkretnej osoby wykluczają szczepienia - co do tego faktu nie ma żadnej dyskusji. Jeżeli ktoś to kwestionuje - to jest wiadomo kim. Takie nieszczepione dzieci - najczęściej o osłabionej odporności - chroni jednak zaszczepiona reszta populacji. Gdyby duża część dzieci nie była szczepiona, to takie, które ze względu na porblemy z odpornością lub czymkolwiek nie było szczepione - JEST WYJĄTKOWO NARAŻONE - o te szczepione to się raczej nie ma co bać (choc 100% żaden lek nie ma - sczepionka też jej nie daje).
Nie macie wrażenia, że ktoś Was może robić w balona? (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )
@rozumny: Na pierwszej stronie tych serwisów Wordpress jest takie coś: "Treść artykułów ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie może być podstawą do stosowania lub niestosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych. Portal ani osoby współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikajacej z zastosowania informacji zawartych w portalu." Nie masz wrażenia, że może to być zwykła propaganda głupoty i obskurantyzmu a w najlepszym wypadku ktoś po prostu zaznacza z góry, że jest laikiem i nie do końca jest pewnie tego co pisze? To chyba trochę jak z homeopatią - sprzedaja się wodę z cukrem jako "lek" ale drobnym druczkiem na ulotce jest napisane "nie działa".
      ? (rozumny)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
A MOŻE TAK ODNIESIESZ SIĘ DO TREŚCI POPARTEJ MATERIAŁAMI ŹRÓDŁOWYMI, CO? Ludzie, propagujcie te linki. "Eksperci" nie wywiną nie tak łatwo z odpowiedzi na to co jest tam napisane.
      ? (rozumny)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
A MOŻE TAK ODNIESIESZ SIĘ DO TREŚCI POPARTEJ MATERIAŁAMI ŹRÓDŁOWYMI, CO? Ludzie, propagujcie te linki. "Eksperci" nie wywiną nie tak łatwo z odpowiedzi na to co jest tam napisane.
Fakty o szczepieniach HPV (rozumny)
22-07-2011 ( odpowiedz )
http://szczepieniahpv.wordpress.com/ rozważa się wprowadzenie szczepień przeciwko HPV już w okresie niemowlęcym a może nawet w pierwszej dobie życia
      Opinia Ministerstwa Zdrowia o szczepień p. HPV (rozumny)
22-07-2011 ( odpowiedz )      
"...brak jest obecnie wiarygodnych danych na temat ich wpływu na zachorowalność i śmiertelność z powodu raka szyjki macicy."
Fakty o szczepieniach Pneumo i Hib (rozumny)
22-07-2011 ( odpowiedz )
http://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/ istnieje zależność w „ekosystemie” między bakteriami pneumo, H. influenzae, gronkowcem i innymi, która jest kompletnie ignorowana przez dzisiejszą medycynę
Autyzm a szczepienia (rozumny)
22-07-2011 ( odpowiedz )
http://autyzmaszczepienia.wordpress.com/ ...nieznany jest pełen efekt programu szczepień na rozwój układu immunologicznego i neurologicznego niemowląt i dzieci.
Jest ciekawy film o takich ludziach jak Wy... (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )
Nosi tytuł "Wrogowie rozumu" i można go obejrzeć na youtube.
Są kolejne odcinki mówiące Prawdę o szczepieniach ... (Ania)
21-07-2011 ( odpowiedz )
Link do filmu : http://www.youtube.com/watch?v=KktVvP8yWM4 Albo wpisz na You Tube: Mafia medyczna - szczepienia z Dr Ghis 1z6
petycja (Piłeczka)
20-07-2011 ( odpowiedz )
Ja unikanie szczepień uważam za głupotę, ale jestem skłonna poprzeć - bo do głupoty też każdy ma prawo. Ale jeden warunek - powinien być zapis, że jeśli dziecko nieszczepione zachoruje na Hainego-Medina lub inną chorobę, na krórą się szczepi - to rodzic sam płaci za leczenie. Analogicznie jak z dentystą - zapuściłeś zęby - płać za protezy. Nie może być tak, że ktoś nie myje zębów, a potem ma do dentysty pretensje o borowanie i jeszcze chce za darmo. Tak samo jest ze szczepieniami - musi być jakaś konsekwencja. To co piszecie o NOP jest straszne, ale nie chce mi się wierzyć, że niemal każde dziecjo zaszczepione jest upośedzone i ciężko chorowite - jakoś tego nie widać na ulicahch a chyba powinno, nieprawdaż? Te opowieści o eksperymentach na ludziach to też raczej "Archiwum X"? Jeszcze raz - poprę, ale jak bedziecie konsekwentni - bo jestem za wolnością ponad wszystko. Ale nie chcę, żeby dla mojego dziecka (szczepione i nie upoślkedzone) w razie czego zabrakło łóźka w szpitalu bo leżą dzieciaki z HM. pozdrawiam.
      Rodzice dzieci upośledzonych szczepieniami... (oliśka)
20-07-2011 ( odpowiedz )      
... w większości z własnej kieszeni pokrywają koszty leczenia, rehabilitacji, bo gdyby liczyli na "składkową" służbę zdrowia, ich dziecko nigdy nie miałoby szansy na poprawę stanu (szczególnie w przypadku ciężkich upośledzeń po uszkodzeniu mózgu!). W większości przypadków nawet nie wiedzą, że komplikacje zdrowotne ich dziecka spowodowały szczepionki! W ciężkich przypadkach też jedno lub oboje rodzice muszą zrezygnować z zawodowego życia, żeby opiekować się cieżko chorymi dziećmi! Spójrz na załączony tu jeden z przypadków szymonka i dawidka - rodzice zbierają darowizny, bo nie mają pieniędzy na właściwą rehabilitację swoich bliźniaków jednocześnie okaleczonych szczepieniami!!!! A powinni iść do sądu po wielomilionowe odszkodowanie od Ministerstwa Zdrowia, czyli z Twoich i moich, naszych podatków!!! Pewnie na prawnika ich nie stać przy takim obciążeniu, a i czasu też pewnie nia ma. Matka Krzysztofa, który jest kaleką w wyniku szczepienia na odrę całe swoje życie poświęca opiece nad synem, którym nie potrafią się opiekować placówki do tego przeznaczone (dawno by nie żył, gdyby tego nie pilnowała!). Poczytaj sobie o równowadze między bakteriami naturalnie zasiedlającymi nasz organizm - to zaburzenie równowagi hib szczepieniami doprowadziło do zagrożenia pneumokokami! - mają więc kolejne zyski z kolejnej szczepionki, która zaburza kolejną równowagę! W świetle tragedii, jakie pod przykrywką propagandy dzieją się od lat, bezzasadnym jest wysuwać takie argumenty o kosztach leczenia!
           czyli nie ma mowy o takim zapisie (Piłeczka)
20-07-2011 ( odpowiedz )           
Każdy by tylko chciał "mieć ciastko i zjeść ciastko". Powinna być całkowicie refundowana opieka i rehabilitacja osób z NOP - to bez dwóch zdań. Państwo jeżeli każe - to musi płacić za ewentualne skutki uboczne. Dlaczego opiekunowie poszkodowanych nie idą do sądu. Jeśli ewidentnie wiadomo, że kalcectwo jest skutkiem obowiązkowego ustawowo szczepienia - to każdy adwokat wexmie taką sprawę za prowizję z odszkodowania. Wiem, bo byłam asystentką adwokata, które takie sprawy chętnie brał. Wygrywał duże kwoty, gdyż coraz częściej lekarze i placówki służby zdrowia mają ubezpieczenia OC. Więc co powstrzymuje przed pozwami? Nie wmówisz mi, że szczepienia nic nie dają, bo jak niby wyjaśnić zniknięcie czarnej ospy? Albo Heinego-Medina? Nie wmawiaj mi, że szczepienia w tym nie pomogły bo to absurd. Ja też szczepię dzieci, boję się za każdym razem, ale nic się nie stało. Myślę, że nie kontrolujecie swojego strachu - ot co. W tamik razie, skoro wszędzie czych śmierć - to po co wychodzić z domu? Wracając do tematu - myślę, że bojąć się NOP nikacie szczepień, ale chcecie też unikac skutków nieszczepienia. To już jednka oznaka braku konsekwencji, a brak konsekwencji = brak dojrzałości. Sorry, takie moje zdanie.
                Skutkiem nieszczepienia jest jedynie... (oliśka)
20-07-2011               
...DUŻO wyższa odporność i zdrowie pozwalające na normalne zwalczanie infekcji! Warunkiem zdrowia oczywiście jest głównie właściwe odżywianie i prowadzenie zdrowego trybu życia - tym Ministerstwo Zdrowia powinno się zająć, bo w naszym kraju na każdej półce i chłodziarce sklepowej leżą świństwa a nie żywność (mięsopodobne, seropodobne, nieświadomie zjadamy kilka kilogramów szkodliwej chemii rocznie)...! Nie krytykuj ludzi, którzy nie idą do sądów - najwyraźniej nie zdajesz sobie sprawy z tego, co to znaczy mieć ciężko chore dzieci (multum problemów i obowiązków codzienności odbiera im możliwość walki, bo oni walczą 24 h/dobę o podstawowe przetrwanie!). Większość z nich nie wie też, że zdrowie ich dziecka zostało zniszczone przez szczepionki! - blisko 100% NOP-ów nie jest odnotowywanych w dokumentach i statystyce, bo lekarze na masową skalę nie dopełniają swoich ustawowych obowiązków a rodzice zmanipulowani propagandą nie są świadomi zagrożenia ani czego żądać od lekarza! Właśnie o zmianę tej świadomości walczy Stowarzyszenie - jeśli społeczeństwo będzie poinformowane i świadome, skończy się zamiatanie NOP-ów pod dywan i pokaże się cała prawda o szczepionkach i szczepieniach! Na przykładzie szczepionki na HPV polecam Ci zapoznać się z informacją, jak karygodne są badania kliniczne i zasady dopuszczania szczepionek do obrotu! - http://szczepieniahpv.wordpress.com ; http://szczepieniahpv.wordpress.com/silgard-skutki-uboczne/
                Choroba nie jest skutkiem nieszczepienia (oliśka)
21-07-2011               
Choroba jest skutkiem zakażenia naturalną drogą - większość chorób nie bez kozery zwanych "chrobami wieku dziecięcego", na które przygotowano szczepionki NALEŻY przejść w naturalny sposób, aby uzyskać odporność na wiele innych chorób i na całe życie, czego nie da żadna szczepionka! Uważasz, że choroba dziecka nieszczepionego powinna być finansowana z własnej kieszeni (mimo, że każdy z nas płaci składki)... ? Odwróćmy więc sytuację - ja z kolei nie zamierzam płacić (również w formie odszkodowania z moich podatków) za spowodowane szczepieniami szkody i chroniczne choroby dziesiątek tysięcy dzieci rocznie - domagam się, żeby każdy kto zaszczepił dziecko mając świadomość o możliwych powikłaniach, płacił sam za rehabilitację i leczenie swojego dziecka - co Ty na to?
                ja bym chciała uniknąć skutku zaszczepienia... (wolna m)
21-07-2011               
bo teraz zostałam z tym sama.Państwo refunduje mi rehabilitację dwa razy w tygodniu.Moje dziecko potrzebuje co najmniej cztery razy.Reszta z własnej kasy,bądź fundacji.Wszędzie się muszę dobijać, załatwiać, kombinować, szukać. Wizyty u specjalistów drogie,odległe... A dziecko wymaga leczenia,rehabilitacji.Czy państwo wzięło odpowiedzialność za powikłanie po szczepieniu?Nie!!!Ale pierwsze jest by zmuszać i karać. Sprawę złożyłam do prokuratury.Oczywiście.Ale nie zdajesz sobie sprawy ile nas to kosztuje.Nas rodziców.Najpierw walka o życie,potem o zdrowie dziecka i w reszcie o sprawiedliwość. Zastanów się nad tym co piszesz i ciesz się,że Twoje dzieci dobrze zniosły szczepienia.Obyś nigdy nie musiała przeżywać tego co my-mamy chorych po szczepieniach dzieci.
oburzające (zbulwersowana)
20-07-2011 ( odpowiedz )
Mimo oświadczeń Rzecznika GIS nadal sa stosowanie represje wobec rodziców w postaci grzywien przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. To się nadaje do mediów.
      Jedyną skuteczną metodą na bezprawie... (oliśka)
20-07-2011 ( odpowiedz )      
...jest masowe składanie zawiadomień do prokuratury - każdy taki inspektorek powinien odpowiedzieć przed sądem i finansowo za świadome i celowe przekraczanie swoich uprawnień.
oburzające (zbulwersowana)
20-07-2011 ( odpowiedz )
Mimo oświadczeń Rzecznika GIS nadal sa stosowanie represje wobec rodziców w postaci grzywien przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. To się nadaje do mediów.
oburzające (zbulwersowana)
20-07-2011 ( odpowiedz )
Mimo oświadczeń Rzecznika GIS nadal sa stosowanie represje wobec rodziców w postaci grzywien przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. To się nadaje do mediów.
Czas się pożegnać (nie!)
19-07-2011 ( odpowiedz )
Było wesoło na tym forum, ale wszystko ma swój koniec. Najlepszy program satyryczny i kabaret z zasem i tak robi się wtórny, a wasze kopiowane w kółko mantry wypaliły się dość szybko. Niedługo wyruszam na wczasy do Azji i w związku z tym z rodziną szczepimy się na WZW A i tężec. Biedne moje dziecko. Pewnie po zaszczepieniu rtęcią, DNA usuniętych płodów i innymi paskudztwami padniemy trupem na miejscu albo wyrosną nam dodatkowe kończyny - śledźcie wiadomości. W każdym razie przyjmę tę truciznę, za którą jeszcze o zgrozo - sam zapłaciłem. @ Oliśka - ciekawe jest to, co piszesz o tej chorująco-umierającej młodzieży - statystyki śmiertelności i długości życia mówią co innego - ale to z pewnością podła manipulacja Tuska/Kopacz i lobby medycznego. Ciekawe jest to co napisałaś o "młodzieży broniącej granice" - bogoojczyźniane pitu-pitu - czyżbyś była z wąskiego grona prawdziwych patriotów czytających tylko "Gazetę Polską"? No cóż - wiem już skąd ta Twoja podatność na sekciarskie myślenie i "metalność neofity". Pozdro.
      Fiu, fiu... takie wczasy i to dla calej rodziny... (oliśka)
19-07-2011 ( odpowiedz )      
Widać bardzo porządnie zarobiłeś na etacie pod tą petycją!... Udanego wypoczynku!
Do mamy z suszarką: (seven)
19-07-2011 ( odpowiedz )
obyś nigdy nie musiała doświadczyć NOP-u u swojego dziecka. Zmuszanie do zabiegów medycznych (zwłaszcza niosących spore ryzyko) jest nieetyczne i niehumanitarne, czy tak trudno to pojąć?
2000lat i debile Osobowego Zła nic nowego nie wymyslili ... (Prawda)
18-07-2011 ( odpowiedz )
"... osoby, które nie szczepią dzieci, narażają całe społeczenstwo."
      2000lat i debile Osobowego Zła nic nowego nie wymyslili ... (Prawda)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
„Nie rozumiecie, że lepiej dla was, aby jeden człowiek umarł za naród, niż żeby cały naród zginął” (J 11,50)
           To zdaje się Ty człowieku nie zrozumiałeś... (oliśka)
19-07-2011 ( odpowiedz )           
... że okalecza się nasze dzieci nie dla dobra narodu, tylko dla konkretnych osobistych korzyści finansowych. Jestem z pokolenia daleko przed 90-tym rokiem i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było tyle przewlekle albo chronicznie chorych, uczulonych, z astmą, cukrzycą, białaczką, upośledzonych i tak słabych zdrowotnie, emocjonalnie i umysłowo dzieci! Nie stało się w kolejce do lekarza dzieciecego - jak się kiedyś rozchorowałam, to w przychodni jedyna siedziałam przed dwoma gabinetami! W tym roku blisko 50% młodzieży zdawało egzaminy z ułatwieniami z powodu zaburzeń neurologicznych (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, itd....) !!! Do tego należy dodać masowość przypadków autyzmu, ADHD i innych upośledzeń o podłożu neurologicznym, również tych wyłączających z normalnego funkcjonowania. MAMY UPOŚLEDZONĄ WIĘKSZOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA! Teraz chcą jeszcze wciskać na siłę szczepienia dziewczynek na HPV, które oprócz ciężkich powikłań i zgonów prawdopodobnie powodują też między innymi bezpłodnośc!!! Obecny stan zdrowia młodego społeczeństwa polskiego (w tym dzieci) dowodzi, że jest wręcz odwrotnie niż piszesz... - naród ocaleje tylko w przypadku, gdy wreszcie wyeliminujemy to celowe masowe okaleczanie obywateli tego narodu! Spójrz globalnie na dzisiejszą młodzież - czy byłaby ona zdolna obronić granice naszego kraju, jeśli co drugi to alergik, astmatyk, cukrzyk, autystyk, anemik, z padaczką, z białaczką, z depresją, po porażeniu mózgowym, itp., itd.?...
                Całkowicie się z Tobą zgadzam ;-). (Prawda)
19-07-2011               
Cieszę się że znasz Prawdę o szczepieniach. Zgadzam się z Tobą. Jednak widzę, że nie zrozumiałaś mojej intencji. Chodzi mi o to że tak jak kiedyś kłamano, że OCALENIEM DLA NARODU ŻYDOWSKIEGO BYŁO ZABICIE CZŁOWIEKA (Podany cytat z Bibli dotyczy Jezusa) aby wywrzeć presję na tych którzy chcieli GO ocalić. Tak samo teraz okłamują nas, że musimy OCALIĆ NARÓD I SPOŁECZEŃSTWO POPRZEZ SZCZEPIENIA. W ten sposób chcą wywrzeć terror i presję na wszystkich rodzicach jako odpowiedzialność za dobro społeczeństwa. W rzeczywistości szczepionki powodują tylko choroby, kalectwo i śmierć dzieci .... Moja intencją było przedstawić to porównanie, że metody zastaraszania i terroru od 2000 lat mają takie same i nic nowego nie potrafią wymyślić. Miłego wieczoru ...
sprawozdanie (???)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Czy jest jakiś fundusz pomocowy dla karanych rodziców lub ludzi z ciężkim NOP? Na stronie stowarzyszenia jest nr konta - a jakieś sprawozdanie? Chcę pomóc, ale chcę też wiedzieć, czy dobrze te pieniądze zostaną wydane. Petycję na razie podpiszę, bo to nic nie kosztuje.
      pomoc dla STOP NOP ( Justyna )
19-07-2011 ( odpowiedz )      
Nie było potrzeby utworzenia takiego funduszu. Nr konta jest tutaj: http://stopnop.pl/stowarzyszenie/8-dane-stowarzyszenia Warto podpisać deklarację członkowską i mieć wpływ na losy Stowarzyszenia.
           anonim (???)
19-07-2011 ( odpowiedz )           
Rzecz, której nigdy nie robię - to 1) nigdzie się nie zapisuję 2) nie udostępniam danych osobowych. Przynależność do czegokolwiek mnie nie intersuje. W jakiej formie stowarzyszenie pomaga rodzicom dzieci chorych po szczepieniach? Może warto nawiązać współpracę z jakąś prężną fundacją na przykład TVN?
                Z tego co wiem... (oliśka)
21-07-2011               
... Stowarzyszenie niedawno zaczęło formalnie działać. Z tego co wyczytałam, Stworzyszenie walczy m.in. o utworzenie przez Ministerstwo Zdrowia funduszu odszkodowań za powikłania poszczepienne. Moim zdaniem fundusz ten powinni obowiązkowo zasilać wyłącznie producenci szczepionek dopuszczonych na nasz rynek - nie wyobrażam sobie, że odpowiedzialność finansową za skutki szczepienia mieliby ponosić polscy podatnicy!!! Marzy mi się, że Stowarzyszenie zorganizuje pozew zbiorowy przeciwko Ministerstwu Zdrowia w sprawie systemowym bezprawnym działaniom lekarzy i sanepidów (ale to tylko moje marzenie...). Nieocenionym działaniem na rzecz poszkodowanych jest właśnie ta petycja i działania informacyjne, aby społeczeństwo wreszcie dowiedziało się o drugiej stronie szczepień i mogło dzięki temu podejmować świadome decyzje oraz poznało obowiązki i zaniechania odpowiedzialnych za taki stan rzeczy instytucji państwowych.
ofiara szczepionki na gruźlicę [*] (anita)
18-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20101206/OSTROW/166801069
      Kubuś zmarł w maju (anita)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20110507/OSTROW/881815480
pierwszy pozew, czy będą kolejne? (Adam)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Poznaniak, który nie poddał swojej córki obowiązkowym szczepieniom i decyzją administracyjną, wydaną przez wielkopolski sanepid, miał zostać do tego zmuszony, złożył zawiadomienie do prokuratury.
Mam deja vu jak czytam to forum (mama z suszarką)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Codziennie niemalże, wypisując mandaty za brak fotelika słyszę "zamach na autonomię ordziny". "jako rodzic ja decyduję co dla dziecka dobre", "wara - moja sprawa", "faszyści, SB, pachołki", "naukowcy już dawno udowodnili, że foteliki są niebezpieczne". Identyczne teksty, słowo. nie zważając na to wypisję te laurki dalej. Kibicuję też sanepidowi - niech wypisuje, bo nie można przymykać oczy na brak wyobraźni. Żadnych pouczeń!
      łamanie prawa (Adam)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
Sanepid nie ma prawa nakładać tych grzywien. To jawne łamanie prawa. Ma szczęście weszły przepisy o karaniu urzędników.
      Moje dziecko zostało poszkodowane przez szczepionki (oliśka)
21-07-2011 ( odpowiedz )      
Żadnego lekarza nie interesowały objawy neurologiczne ani jakiekolwiek, bo po szczepieniach NIE PRZEPROWADZA SIĘ ŻADNEGO WYWIADU! Gdyby nie moja przytomność i rozsądek, które pchnęły mnie do poszukiwania informacji i w dalszej kolejności natychmiastowej rezygnacji ze szczepień, najprawdopodobniej już miałabym kalekę w domu!!!!! Na szczęście "tylko" alergia po BCG i coraz rzadsze napady paniki zostały... Dziecko po moich okupionych czasem i finansami staraniach zaczęło na szczęście samodzielnie siadać po ukończeniu DZIESIĄTEGO MIESIĄCA ŻYCIA, chociaż nadal ma obniżone napięcie mięśniowe w obręczy barkowej (ale już nie w znacznym stopniu)... Polecam sprawdzić ile maleńkich dzieci wymaga obecnie różnego rodzaju rehabilitacji z powodu nieuzasadnionych nieprawidłowości rozwojowych! Proszę więc nie porównywać sprawy fotelika samochodowego do przymusowego wstrzykiwania neurotoksyn i innych świństw do krwi - u noworodka praktycznie jest to droga bezpośrednio do mózgu! Druga sprawa, że Pani wlepia te mandaty legalnie, natomiast sanepid BEZPRAWNIE! A ku zastanowieniu podam jeden bezpośrednio znany mi przypadek z fotelikiem w tle: 4-roletnie śpiące dziecko jechało okryte kocykiem leżąc na tylnej kanapie obok fotelika - zderzenie czołowe, matka za kierownicą zapięta pasami z rozwaloną głową zmasakrowaną twarzą i nosem, nogi zakleszczone i uszkodzone; dziecko spadając z kanapy okręciło się w kocyk i nawet siniaków nie miało, jedynie szok przeżyło - w foteliku odniosłoby obrażenia!
           fotelik też zabija? (Ratio)
22-07-2011 ( odpowiedz )           
Długo myślałem na wyważoną odpowiedzią na Twój wywód o fotelikach - bo jest delikatnie mówiąc - mało mądry. Znam statystyki wypadków i wiem, że foteliki ratują około 200 dzieci rocznie. Ten przypadek, który przywołujesz jest nieprawdopodobny jak samobójstwo Barbary Blidy. Śledczy próbują udowodnić, że się zastrzeliła, a potem zawinęł rewolwer w poły szlafroka ścierajacy przy tym wszystkie odciski palców. dzieci w fotelikach nie wożą chytrusy, którym żal 400 zł - taka jest prawda - tylko kogo przechytrzą?
                Wywód o fotelikach?... (oliśka)
23-07-2011               
Jaki wywód człowieku? Podałam krótko konkretny przypadek "na deser" i doczytaj sobie, że w dodatku nie dotyczył on "chytrusa", bo fotelik BYŁ w samochodzie a dziecko spało obok... Czytanie ze zrozumieniem się kłania...
                to ekspert ocenił... (oliśka)
23-07-2011               
... że dziecko siedząc w foteliku z całą pewnością odniosłoby obrażenia (głowy, tułowia i być może kręgosłupa w wyniku uderzenia w zagłówek oraz przeciążenia i szarpnięcia). Ja podałam FAKT a Ty możesz sobie dalej teoretyzować na ten temat ile wlezie, tylko jaką wartość mają Twoje teorie i dopasowane do nich cyferki w obliczu czystego FAKTU (?)...
Dajcie nam zarazki (Seba)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Nowoczesne szczepionki, lęk przed zarazkami i obsesja na punkcie higieny pozbawia układu odpornościowy bodźców, o których jest zależny.
      link (Seba)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016756999880008X
      link (Seba)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016756999880008X
      mówisz, masz (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090812/PULAWY/55008093 Śledź niusy, jak tylko coś się będzie działo - możesz się poddac naturalnej selekcji. Jeśli nie chcesz czekać długo - jedź do Rosji.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl