Wizyt: 73,398,282
Podpisów: 2,409,515
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,667 (14,321)
przeciw: 432 (352)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

Krzysztof Jackiewicz w śpiączce po szczepieniu na odrę (Adam)
15-09-2011 ( odpowiedz )
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20090530/REPORTAZ/917225514
Rzeczywiście Odra to lajcik, nie trzeba szczepić (XXX)
15-09-2011 ( odpowiedz )
http://wyborcza.pl/1,75248,10291582,Uwaga_na_odre.html?as=1&startsz=x
      odporność i powikłania (Adam)
15-09-2011 ( odpowiedz )      
Dla słabego organizmu jest niebezpieczna dlatego trzeba o niego dbać. Występuje również odra poszczepienna.
      niemowlę zmarło po szczepieniu na odrę (Adam)
15-09-2011 ( odpowiedz )      
http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/infant-dies-after-measles- vaccination-in-up/796450.html
      dziewczynka chora po szczepionce na odrę, świnkę różyczkę... (Adam)
15-09-2011 ( odpowiedz )      
http://www.youtube.com/watch?v=bFWQPEhdWXk&feature=related
To co najważniejsze. (kika)
09-09-2011 ( odpowiedz )
Skupmy się na treści petycji. Przymuszanie do szczepienia zdrowych dzieci jest niezgodne z prawem i nieetyczne.
Totalny brak logiki sekty szczepionkowców (Zen)
08-09-2011 ( odpowiedz )
Oni nadal z uporem maniaków próbują przekonywać, że nieszczepieni rzekomo zagrażają szczepionym . Tym samym dowodzą, że nie wierzą w skuteczność swoich szczepień, skoro boją się chorób zakaźnych. Są zbyt głupi, czy zaczadzeni propagandą koncerów farmaceutycznych, żeby zrozumieć własny brak logiki.
Przymus szczepień to zbrodniczy totalitaryzm (Aśka)
07-09-2011 ( odpowiedz )
W żadnym demokratycznym kraju nie ma przymusowych szczepień. Taki państwowy przymus to najgorsza forma totalitaryzmu i Polska jest właśnie państwm totalitarnym, niech nikt nie ma złudzeń, że mamy demokrację. Polscy rodzice nie powinni blagać MZ o łaskę i nie zabijanie ich dzieci szczepionkami - powinni pozwać rząd pod trybynał w Hadze lub w Stasburgu za dokonywanie szczepionkowych zbrodni na naszym narodzie.
      Aśka... (halfdan)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Czy ty jesteś nienormalna?
           Byłe republiki radzieckie a "zachodni zachód" ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )           
Zanim prześlesz swoje żółte lub nie papiery na forum, sprawdź ilość szczepień promowanych przez państwo na zachodzie i w byłych republikach radzieckich. Sprawdź zarejestrowane preparaty, ich skład i producentów. Potem tu wróć i pogadamy. Pozdrawiam ciepło
Polski rząd gwałci podstawowe prawa czlowieka-Polaka (sprawiedliwy)
02-09-2011 ( odpowiedz )
Przymusowe szczepienia bezbronnych dzieci dla zysków karteli farmaceutycznych są skandalicznym pogwałceniem praw człowieka. Polscy rodzice mają więc pełne prawo pozwać rząd przed międzynarodowy trybunał w Hadze i oskarżyć o zbrodnie pzreciw swoim dzieciom. Rządy zachodnie wiedzą o tym, dlatego tam wszystkie szczepienia są dobrowolne, a polski skorumpowany rząd albo jest ignorancki, albo wierzy że szczepionkowe zbrodnie ujdą mu na sucho. http://pl.wikisource.org/wiki/Powszechna_Deklaracja_Praw_Człowieka
W Polsce brak uczciwego systemu rejestracji NOPów (Miko)
02-09-2011 ( odpowiedz )
NOPów się nie rejestruje, więc nasze państwo, które zmusza rodziców do zabijania i okaleczania ich dzieci szczepionkami, jest "czyste". Nie ma kogo ostarżyć za te zbrodnie dokonywane z premedytacją na dzieciach dla zysków. Są to więc zbrodnie doskonałe.
      ... (wolna m)
03-09-2011 ( odpowiedz )      
Zgadzam się z tym.Prawdą jest,że uznanie NOP-u trzeba wywalczać sądownie bo lekarze za chiny ludowe nie chcą przyznać,że to po szczepieniu.Rodzice zajęci ratowaniem życia bądź zdrowia dziecka nie mają siły by jeszcze w sądzie walczyć.Taka jest smutna prawda.Znam takich rodziców:/
Ale jazda (Devastator)
01-09-2011 ( odpowiedz )
Niezły macie odjazd, piszę magisterkę o teoriach spiskowych - dzięki za materiały.
      źródła (kika)
02-09-2011 ( odpowiedz )      
Wystarczy bazować na ulotkach szczepionek żeby poznać ryzyko. Nie potrzeba teorii spiskowych.
           nie na temat (Devastator)
02-09-2011 ( odpowiedz )           
Ja nie piszę pracy o szczepionkach, tylko o ludziach, postawach i lękach.
                czyje to lęki? (Seba)
02-09-2011               
To napisz o tych, którzy tak się boją bakterii i wirusów, że chcą zaszczepić na nie wszystkich zaczynając od bezbronnych dzieci. Nieszczepiący stawiają na zasady higieny i budowanie odporności.
Maksyma Mahatmy Gandhi (Jan)
01-09-2011 ( odpowiedz )
„Najpierw oni (establiszment) cię ignorują, potem ośmieszają, potem zwalczają , a potem – zwycieżyłeś”.
"..Dzieci musicie szczepić inaczej odbierzemy je wam .." (Kat)
31-08-2011 ( odpowiedz )
Pełna wypowiedź TWÓRCY MEDYCYNY - Davida Rockofelera na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=_13-kIOx828
Odpowiedzialność prawna rządu za masowe okaleczenia dzieci (Wojtek)
30-08-2011 ( odpowiedz )
Skoro rząd zmusza rodziców do szczepienia ich dzieci wbrew ich woli, to musi płacić wielkie odszkodowania za trwałe okaleczenie setek tysięcy polskich dzieci szczepionkami. Rodzice powinni masowo pozywać rząd do sądu za trwałe szkody zdrowotne wyrządzone ich dzieciom. Jeśli nie w polskim sadzie, to w Strasburgu rodzice powinni domagać się sprawiedliwości.
      dokładnie tak (wolna m)
31-08-2011 ( odpowiedz )      
Podpisuję się pod tym obiema rękami
dzieci szczepione mogą zarażać (klaudia)
29-08-2011 ( odpowiedz )
Czytając komentarze osób podpisujących się przeciw, zastanawiam się czy wiedzą, że ich dziecko może zachorować na chorobę przeciw której było szczepione, bo wywoła ją szczepionka...
      zagrożenie (klaudia)
29-08-2011 ( odpowiedz )      
...i to prędzej one stanowią zagrożenie.
           ZGADZA SIĘ (Pawel)
29-08-2011 ( odpowiedz )           
To szczepienia żywymi wirusami (MNR, OPV, szcz. przeciw grypowe) oraz bakteriami (DTP, BCG) sa głównymi źródłami utrzymujących sie zachorowań na odrę, świnkę, różyczkę, krztusiec, gruźlicę, a w Afryce na ch. Heine Medina. Chorują po tych szcepieniach zarówno zaszczepione dzieci jak i ich rodziny.
                szczepienie nie dają żadnej odporności (jolka)
29-08-2011               
przeciw chorobom zakaźnym, skoro nieustannie trzeba je powtarzać i zatruwać się nowymi dawkami szczepionkowych toksym. Ludzie muszą to wreszcie zrozumieć, że to NIE szczepienia, ale higiena i porawa warunków zycia zwalczyły choroby zakaźne (na co jest wiele dowodów), a okazyjne zachorowanie na chorobę zakaźną jest wręcz konieczne dla utrzymania ukladu odpornościowego w dobrej formie.
Nigdy więcej ... (Aleks)
29-08-2011 ( odpowiedz )
Nie będziemy więcej tolerować okaleczania i zabijania naszych dzieci trującymi szczepionkami. Niech sekta fanatycznych szczepionkowców na usługach mafii farmaceutycznych szczepi siebie i swoje rodziny, lecz wara im on naszych dzieci.
czekamy na madrą, odważną decyzję MZ (zdrowy rozsądek )
27-08-2011 ( odpowiedz )
Kiedys min. Kopacz potrafila odważnie przeciwstawic się presji karteli farmaceutycznych, wymuszajacych na krajach UE i USA szczepienia zabójczymi i trujacymi świńskimi szczepionkami. Dzis czekamy na podobna decyzje. Doswiadczenia zachodnie uczą nas, że w obecnych czasach nieszczepienie zmniejsza umieralnosc niemowlat i zachorowalność dzieci na okaleczajace choroby, a nie zwieksza. Nie ma co sie wiec zastanawiać, nie bedziemy wyważać otwartych drzwi. Chcemy dla naszych dzieci takich samych praw jakie maja dzieci zachodnie - prawa do nie bycia okaleczanymi dla zysków karteli farmaceutycznych, a dla rodziców naturalnego prawa do decydowania o dobru swych dzieci. Jesli min. Kopacz i obecny GIS staną po stronie polskich rodzicow i dzieci, będa mieli zapewnioną ich wdziczność i pozytywną pamięć w historii na zawsze.
eutanazja a skutki szczepień (emma)
27-08-2011 ( odpowiedz )
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20090530/REPORTAZ/917225514 Fatalna rosyjska szczepionka sprawiła, że organizm nie zwalczył wirusa, który uaktywnił się po latach i zaatakował mózg...
komu słuzy poznaski Sanepid? (veritas)
27-08-2011 ( odpowiedz )
Dlaczego Sanepid poznański najbardziej agresywnie terroryzuje rodziców, którzy nie chcą sie zgodzić na okaleczanie ich dzieci szczepionkami? Otóz dlatego, że w Poznaniu od lat grupa prof. Wysockiego testuje na niemowlętach różne szczepionki dla firm farmaceutycznych (za sowite wynagrodzenie naturalnie). W tych badaniach wiele dzieci po prostu „znika”. To tłumaczy, dlaczego w Wielkopolskiem jest największa umieralność niemowląt z przyczyn tzw. „zewnetrznych” (wg. GUS). Ponieważ testowane szczepionki są podawane razem z obowiązkowymi, rodzice dzieci , ktore umarły po szczepieniach, nie mają szansy na udowodnienie, która szczepionka zabiła ich dziecko. Dlatego własnie potrzebne sa w Polsce obowiazkowe szczepienia – żeby koncerny farmaceutyczne bezkarnie mogły używać (i zabijać) polskie dzieci jako nieświadome króliki doświadczalne.
masowe szczepienia to ściema (immunolog)
27-08-2011 ( odpowiedz )
Dziś już wiadomo, że masowe szczepienia dzieci to wielki przekręt karteli farmaceutycznych oparty na zabobonie powielanym niestety przez medycynę. Nie możemy się godzić, żeby kolejne pokolenia polskich dzeci były zabijane i okaleczane szczepionkami dla zysków tych karteli.
Tylko głupi szczepienia kupi (viruolog)
26-08-2011 ( odpowiedz )
Nie ma zadnych podstaw naukowych aby obecnie zmuszać dzieci do niebezpiecznych szczepionek. Za przymusowe zmuszanie do szczepionek powinna być kara więzienia! Firmy FARMACEUTYCZNMA prowadza agresywną kampanię marketingowa wymyślając nowe choroby, nie istniejące virusy (np. HIV) tylko po to aby wprowadzić strach i zmuszać wszystkich do szczepionek, które są bardzo groźne i niebezpieczne. Opowiada sie ludziom bzdury o chorobie Parkinson's (zatrucie rtecia) i potrzebą dalszych badań naukowych, robi się diagnozy neuralgii, dystonii, zamiast prawdziwej diagnozy ACRODYNII! Więcej osób nawet o tym nie wiedząć choruje przez szczepionki takie jak szczepionka przeciw grypie, niż osób które mogą zachorować na grypę! Wymyśla się choroby takie jak PTASIA GRYPA, aby zaszczepiać cały łancuch pokarmowy (jajka, ptaki, zwierzęta i ludzi) zamiast informacji jak zabezpieczać się przed grypą! Mowqi sie o szkodliwości ołowiu, ignorujac o wiele groźniejszą rtęć! Instaluje się plomby z rtęci aby zatruć społeczęństwo, i aby ludzxie chorowali. Daje sie dzieciom szczepionki ze rtecia (Thimerosal) aby je zatruwać a póżniej montuje się kampanię tłumacząć że rtęć jest w spożywanych rybach, aby uniknąć procesów sądowych! Okłamuje się wszystkich tylko po to aby zamiast się zdrowo odżywiać emeryci kupowali bezużyteczne leki, i umierali z głodu! Wszystkie szczepionki z wyjątkiem OSPY i POLIO to są przecież tylko gwóździe do trumny!
Sanepid nie ma podstaw, aby karać rodziców (Barbara)
26-08-2011 ( odpowiedz )
"Sanepid nie ma podstaw, aby karać rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci. Może jedynie przekonywać o potrzebie ochrony zdrowia potomków (...) Mimo to ciągle niektóre inspektoraty twierdzą, że mają podstawę do egzekwowania obowiązku szczepień. Odchodzą jednak od wydawania decyzji. Wiedzą bowiem, że takie działania są bezprawne. Potwierdzają to sądy. " zródlo "Rzeczpospolita" 24.08.2011 http://www.rp.pl/artykul/705887.html
http://autyzmaszczepienia.wordpress.com/ (kika)
20-08-2011 ( odpowiedz )
obszerna biblioteka na temat dotychczasowych badań na temat związku szczepień i zaburzeń ze spektrum autyzmu jak i hipoteza o przyczynach obecnej epidemii autyzmu http://autyzmaszczepienia.wordpress.c
http://szczepieniahpv.wordpress.com/ (kika)
20-08-2011 ( odpowiedz )
przyczyny obecnej liczebności zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy w Polsce, skutki uboczne i skuteczność SILGARDU na podstawie dokumentów źródłowych http://szczepieniahpv.wordpress.com/
http://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/ (kika)
20-08-2011 ( odpowiedz )
pełen obraz dotychczasowego efektu masowych szczepień przeciwko pneumokokom i Hib i zmian w ekosystemie bakterii kolonizujących ludzkie organizmy: http://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/
http://szczepieniakrztusiec.wordpress.com/ (kika)
20-08-2011 ( odpowiedz )
Materiał dot.szczepień przeciwkrztuścowych, polskie dane epidemiologiczne dotyczące krztuśca i metod leczenia: http://szczepieniakrztusiec.wordpress.com/
fakty o szczepieniach (kika)
17-08-2011 ( odpowiedz )
http://faktyoszczepieniach.wordpress.com/
      Illuminati (prawdy!!!)
19-08-2011 ( odpowiedz )      
Obowiązkowe szczepienia to część planu Zakonu Iluminatów mającego na celu wprowadzenie Nowego Porządku Światowego!
           artykuł o zbrodniach Illuminatów (prawdy!!!)
19-08-2011 ( odpowiedz )           
http://www.iluminaci.pl/iluminaci/iluminaci-oskarzeni-o-masowe-szczepienia-wywoujace-depopulacje-globu
Rodzice, nie dajcie sie manipulować i terroryzować (sowa)
17-08-2011 ( odpowiedz )
szczepionkowej sekcie ignorantów, ktora żeruje na waszych dzieciach. Jesli wy nie obronice przed nią swoich dzieci, nikt tego nie uczyni i możecie potem żałować przez cale życie patrząc na swoje okaleczone dzieci.
nieszczepienie = oznaka wyższego wykształcenia (sowa)
15-08-2011 ( odpowiedz )
Na Zachodzie nie szczepią głównie rodzice najlepiej wykształceni. Słabo wyksztalconych łatwo zmanipulować i podac ich dzieciom trujace szczepionki. Zyski firm farmaceutycznych ponad wszystko.
      ho ho ho - wyższa p....dolencja się odezwała ;) (STOP NOP/KASA START)
16-08-2011 ( odpowiedz )      
Zmęczyłaś pewnie bibliotekoznawstwo albo inny "kierunek-przechowalnię" i się popisujesz?
           A ty jeszcze tu? (osa)
17-08-2011 ( odpowiedz )           
Weźże się wreszcie człowieku do jakiejś uczciwej pracy.
           Gdyby twoja matka miała aborcję jednego idioty byłoby mniej! (viruolog)
26-08-2011 ( odpowiedz )           
Gdzie była twoja matka jak trzeba by ło przeprowadzić aborcję? Kasiorkę oszczędzała i idiotę na swiat wypchnęła? A teraz debilu ma forum szalejesz, jak popętany!
Czy ktos tu wogóle przeczytał petycje? (strach)
13-08-2011 ( odpowiedz )
To nie jest petycja o zlikwidowanie szczepień. To jest petycja o lepszą jakość szczepień, możliwość wyboru szczepionek (producenci, skład itd) oraz o zniesienie PRZYMUSU szczepień. Stowarzyszenie STOP NOP nie jest stowarzyszeniem antyszczepionkowym. Naszym celem się powszechna PEŁNA wiedza na temat szczepień i przestrzeganie prawa.
      czyta się (STOPNOP?KASA-start!)
13-08-2011 ( odpowiedz )      
Zniesienie obowiązku = zgoda na niedbalstwo, głupotę. Znieśmy PRZYMUS szkoły, zapinania pasów, fotelików itd. Znieśmy zakaz kar cielesnych! W imię wolności od odpowiedzialnosci!
           nakazy (strach)
13-08-2011 ( odpowiedz )           
Potrzebujesz zakazów i nakazów żeby normalnie funkcjonować ? Gdyby nie czewone światło wlazłbyś pod pędzący samochód? Gdyby nie obowiązek szkolny nie posyłałbyś dzieci do szkoły? Gdyby nie obowiązek, nie zapinałbyś pasów? Gdyby nie zakaz jazdy pod wpływem środków odurzających, prowadziłyś na haju lub pijany? Wpółczuję. To by nie była bolesna strata dla ludzkości ;)
           głupota (strach)
13-08-2011 ( odpowiedz )           
Niemcy, Francuzi, Norwegowie, Aglicy.... to Twoim zdaniem niedbałe głupki? Tam nie ma obowiązku szczepień. Nikt nikogo nie zmusza. Tam nie traktują obywateli jak idiotów.
           Choć bardzo się starasz, (osa)
13-08-2011 ( odpowiedz )           
nie uda ci się zdyskredytować Stowarzyszenia. Nie masz nic lepszego do roboty? Ach, zapomniałam - przecież za to ci płacą.
                nikt mi nie płaci bo zresztą po co? (STOPNOP/KASA START)
13-08-2011               
Sami się dyskredytujecie, ja śmigam po forach dla zabawy. Przecieniacie się, bokto by chciał płacić za parodię skoro prowadzicie bardzo skuteczną autoparodię. Wszyscy z Was robią bekę.
           Apage Satana, a kysz nieprzyjacielu człowieka. (enkai)
14-08-2011 ( odpowiedz )           
Nędznie prowokujesz. Ta petycja nie dotyczy przymusu szkolnego, zapinania pasów czy właściwości zdrowotnych powietrza w Sandomierzu. Ta petycja dotyczy niezgodnego z prawem przymuszania rodziców do poddawania ich dzieci wątpliwym praktykom medycznym. Dlatego wróć do swojej dziury i tam pozostań.
                Chrzczonym, więc woda święcona mi nie straszna. (STOP NOP/KASA START)
14-08-2011               
Prawda jest taka - kto ma porządek w rachunkach chwali się tym, kto nie to nie. Ludzie zobaczą tę Waszą pomoc jak świnia niebo.
stowarzyszonko (STOPNOP)
12-08-2011 ( odpowiedz )
Na samym początku numer konta - a jakże, kasiorka musi płynąć. ;) Działalnośc statutowa nigdy nie jest tania ;))))) Niżej takie cuuuuś: §2 Treść profilu ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie może być podstawą do stosowania lub niestosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych. Administratorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w profilu. " Czyli: głosimy prawdę! szczepionki są złe! ale (to co jest przed "ale" zawsze jest nieważne) jak nas posłuchasz, nie zaszczepisz i twój berbeć zachoruje - to nie odpowiadamy! Sotsujecie takie same chwyty jak firmy farmaceutyczne - jesteście z nimi po jednych pieniądzach. Ideologia Was dzieli, ale pieniądze chyba akurta łączą.
      KASA (kasa)
12-08-2011 ( odpowiedz )      
Zaprawde pieniądze sie tu liczą, kasa jest najważniejsza! pomysl troszke czlowieczku i postaw sobie przed oczami (jesli zdolas) KASE jaka idzie rokrocznie na szczepienia i pomysl chwileczke ile linkow z nr konta by trzeba zeby zebrac choc ulamek procenta od tego... Idac twoim tokiem myslenia, zadne stowarzyszenie ani nawet fundacja nie ma racji bytu, bo ciagnie kase...tylko, ze czasme jest to kasa na naprawienie czegos, wsparcie, rehabilitacje...ale to nic w towjej ocenie nr konta dyskryminuje... podziwiam poziom manipulacji...ps: zapomnialam, oczywiscie takze KASA wplywa na to, ze nie szczepimy dzieci, zaby placic nadal nakladane grzywny...
      paragraf 2 (STOPNOP)
12-08-2011 ( odpowiedz )      
Taka klauzula ma swoją slangową nazwę: "dupochron" ;)))) Stowarzyszenie robi zrzutkę na mandat dla prezesa. Jeśli z tych pieniędzy coś wartościowego robicie to trzeba to udokumentować.
Nie jesteś żadnym Lekarzem ... (Tata)
11-08-2011 ( odpowiedz )
Z Twoich wypowiedzi oceniam że jesteś zwykłym oszołomem opłaconym przez Iluminatich. Jeżeli w to nie wierzysz to sprawdź sobie czy wiesz jaki % odpornośći organizmu znajduje się we krwi a jaki w układzie pokarmowym a jaki w skórze. Pewnie nie uważałeś na zajęciach z Imunologii. Potrafisz tylko sie pienić. Współczuję Twoim pacjentom. Duża litera należy się tylko z uwagi na TEGO, który dał Ci życie.
      re (dr Wujek)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Ta wypowiedź utwierdza mnie w przekonaniu aby nie iść na kompromis ze stworzaszyniemi antyszczepionkowymi - temat jest groźniejszy niż myślałem.
           Postępuj tak abys kiedyś nie musiał się tego wstydzić ... (Tata)
11-08-2011 ( odpowiedz )           
Również swoich wypowiedzi na tym forum ... Ja jeżeli komus mówię że SZCZEPIENIA TO LUDOBÓJSTWO I NAJWIEKSZA ZBRONIA W DZIEJACH LUDZKOŚCI to wiem, że mówię PRAWDĘ i nigdy się nie zawstydzę ... Powodzenia.
           Wiadomo kim jesteś, więc sam nie p... (prawdy!!!)
11-08-2011 ( odpowiedz )           
http://www.youtube.com/watch?v=M-sx4Q7HadA&feature=related
           Stowarzyszneinia antyszczepionkowe (STOP NOP)
12-08-2011 ( odpowiedz )           
Czy piszac takie osądy mógłbyś brać pod uwagę fakt, iż na tym forum wypowiada się KAŻDY jak chce i pisze co chce? Są to wypowiedzi konkretnych osób, a nie jakiegokolwiek stowarzyszenia (poza sama petycja) Nie przypisuj stowarzyszeniu tresci, ktorych nie publikuje!
Felieton napisany przez Dr med HAŁATA poniżej tytuły naukowe (Dla dr Wujka)
11-08-2011 ( odpowiedz )
Lekarz Specjalista Epidemiolog, w latach 90. w trzech kolejnych rządach Główny Inspektor Sanitarny i Zastępca Ministra Zdrowia ds. Sanitarno- Epidemiologicznych Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
      Pełny felieton na stronie DR MEDYCYNY ZBIGNIEWA HAŁATA (Polecam stronę)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
www.halat.pl
           Hałat - bez komentarza (dr Wujek)
11-08-2011 ( odpowiedz )           
W dodatku na swojej stronie reklamuje szaralatana, który rzekomo macaniem leczy SM. Zgroza.
      Autor:Minister Zdrowia Lek. Med. Epidemiolog dr Zbign. HAŁAT (Upełnienie Felietonu)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Kiedy usłyszymy zapytanie o to, jaki wybieramy kolor oczu naszego dziecka z próbówki, czy decydujemy się na donoszenie ciąży, czy mamy coś przeciwko korzystaniu przez nasze dziecko w szóstej klasie podstawówki z darmowych środków wczesnoporonnych i szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy szczepionką, którą twórczyni ocenia na bardziej groźną niż choroba, której ma ta szczepionka zapobiec, to wiedzmy ta sama etyka nie powstrzyma stawiających powyższe pytania w sprawie zdrowia i życia naszych dzieci przed poinformowaniem nas samych, że jesteśmy zbyt chorzy, zbyt starzy, aby opłacało się nas leczyć.
Jak za czasów Mengele, niektórzy prominentni lekarze, (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )
a także politycy, czy też tzw. autorytety moralne, zwykle samozwańcze, narzucają medycynie własne normy etyczne, zmieniają etykę lekarską opartą na fundamencie zasady PRIMUM NON NOCERE, po pierwsze nie szkodzić, na etykę własną, etykę porównywalną z etyką lekarską wymienionych lekarzy niemieckich, przynajmniej w zakresie hessowskiej "biologii stosowanej” wyrosłej na społecznym darwinizmie
      Jak za czasów Mengele, niektórzy prominentni lekarze, (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Kiedy usłyszymy zapytanie o to, jaki wybieramy kolor oczu naszego dziecka z próbówki, czy decydujemy się na donoszenie ciąży, czy mamy coś przeciwko korzystaniu przez nasze dziecko w szóstej klasie podstawówki z darmowych środków wczesnoporonnych i szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy szczepionką, którą twórczyni ocenia na bardziej groźną niż choroba, której ma ta szczepionka zapobiec, to wiedzmy ta sama etyka nie powstrzyma stawiających powyższe pytania w sprawie zdrowia i życia naszych dzieci przed poinformowaniem nas samych, że jesteśmy zbyt chorzy, zbyt starzy, aby opłacało się nas leczyć.
      Dr Medycyny Specjalisty Epidemiologa Zbigniewa HAŁATA (Kopia felietonu)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Lekarz Specjalista Epidemiolog, w latach 90. w trzech kolejnych rządach Główny Inspektor Sanitarny i Zastępca Ministra Zdrowia ds. Sanitarno- Epidemiologicznych Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
Przedstawiciele zawodu zaufania społecznego, (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )
... legitymujący się dyplomami lekarzy, odziani w białe fartuchy, dzień w dzień, godzina po godzinie, minuta po minucie - selekcjonują ludzi, dzielą ich na tych, którym żyć wolno i tych, których wolno zabić pod byle jakim pozorem, dokonują eksperymentów medycznych na ludziach, poddając pacjentów działaniu szkodliwych dla zdrowia i życia produktów leczniczych i procedur medycznych, stosowanych tylko dlatego, że są one zgodne z tzw. wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
      Przedstawiciele zawodu zaufania społecznego, (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
A ta aktualna wiedza medyczna jest w wielu swoich fragmentach katastrofalnie skompromitowana nie tylko mniej lub bardziej jawnym sfałszowaniem leżącej u jej podstaw ewidencji naukowej, lecz także zwyrodniałym marketingiem wprzęgającym w interesy koncernów agrochemicznych dosłownie wszystkich: od profesorów medycyny po dziennikarzy zajmujących się medycyną, od obecnych i byłych ministrów po wójtów i burmistrzów, od działaczy finansowanych przez koncerny stowarzyszeń ochrony pacjentów po wytwórców produktów i usług, których wytwory tychże pacjentów przysparzają.
      Dr Medycyny Specjalisty Epidemiologa Zbigniewa HAŁATA (Kopia felietonu)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Lekarz Specjalista Epidemiolog, w latach 90. w trzech kolejnych rządach Główny Inspektor Sanitarny i Zastępca Ministra Zdrowia ds. Sanitarno- Epidemiologicznych Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
Podobnym do Rudolfa Hessa, zastępcy Hitlera, entuzjastom .. (Kopia dla dr Wujka)
11-08-2011 ( odpowiedz )
Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach ma swoją potworną twarz. Jest to twarz Josefa Mengele. Niemiecki lekarz, doktor medycyny i antropologii oraz SS-Hauptsturmfuehrer, zasłużony na froncie wschodnim, za wyciągnięcie pod ostrzałem dwóch rannych żołnierzy z płonącego czołgu i udzielenie im pierwszej pomocy był odznaczony najwyższym odznaczeniem wojskowym Niemiec - Krzyżem Żelaznym. Jednak nie bohaterski ratownik kojarzy się ze słowem Mengele. Pierwsze skojarzenie to zbrodniarz w białym fartuchu. Wszak właśnie lekarski fartuch wyróżniał go spośród innych oprawców niemieckiego obozu zagłady Auschwitz
      Wiedza Medyczna (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Mengele wykonywał zawód lekarza. Kierował się tym samym etyką lekarską. Nie była to wcale etyka lokalna, skodyfikowana na potrzeby niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, a wyrastała wprost ze społecznego darwinizmu, zgodnie z przekonaniem głoszonym przez Rudolfa Hessa, zastępcę wodza Rzeszy Niemieckiej a zawartym w słowach: „narodowy socjalizm to nic innego jak biologia stosowana”. Mengele ukończył studia lekarskie w 1938r. Już w maju 1935 roku dokonano eutanazji dwunastu pacjentów w szpitalu psychiatrycznym w Hadamar, w Hesji. W 1941 r. załoga szpitala realizująca program eutanazji pod kryptonimem T-4 (od Tiergartenstrasse 4 w Berlinie, gdzie mieściła się kwatera główna programu) piwem i winem podanym do krematorium opijała spalenie okrągłej liczby 10 000 swoich pacjentów.
      Wiedza Medyczna (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Od 1935r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nakazało rejestrować wszystkie dzieci do lat trzech, u których stwierdzono wrodzoną wadą rozwojową lub niedorozwój umysłowy. Zabierano je z domów rodzinnych na „specjalne leczenie”, które polegało na wstrzyknięciu śmiertelnej dawki trucizny lub zagłodzeniu na śmierć. Nauczycielem akademickim doktora Mengele był Ernst Ruedin, szwajcarski psychiatra. W jednym z przemówień prof. Ruedin powiedział: “Ktokolwiek nie jest zdrowy na ciele lub umyśle, nie powinien przenosić swoich wad na dzieci. Państwo musi zadbać o to, aby tylko zdrowi mieli dzieci.” Szwagier prof. Ruedina, pruski lekarz Alfred Ploetz, entuzjasta dzieł Karola Darwina, pierwszy zaproponował teorię higieny rasowej, publikując w 1895r. „Podstawy Higieny Rasowej” „Grundlinien einer Rassenhygiene”.
      Wiedza Medyczna (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Już nie tylko choroba, ale i pochodzenie, miały dawać prawo do życia. Argumentował potrzebę sprawowania przez społeczeństwo kontroli nad moralną i intelektualną zdolnością obywateli do podejmowania decyzji o małżeństwie i dozwolonej liczbie dzieci, włącznie z wprowadzeniem zakazu reprodukcji. Według Ploetza niesprawne dzieci należy poddawać aborcji, a chore, słabe, z ciąż bliźniaczych i te, których rodziców Ploetz uzna za zbyt starych lub zbyt młodych należy „eliminować”. Ruedin i Ploetz w 1933r, weszli w skład „eksperckiego komitetu doradczego do spraw polityki ludnościowej i rasowej” kształtującego niemiecką legislację w sprawach rasowych i eugenicznych oraz sposoby jej realizacji. Profesor medycyny Alfred Ploetz w 1936 był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
      Wiedza Medyczna (Kopia)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Brak pewnych informacji co do tego, czy Mengele sprzedał koncernom farmaceutycznym wyniki swoich skrajnie sadystycznych eksperymentów, czy też może wykorzystywał je do dalszych badań, które mógłby prowadzić, przebywając w Argentynie, dokąd zbiegł w 1949r., w czym pomógł mu biskup Alois Hudal, czy póżniej w Paragwaju lub Brazylii, gdzie nigdy nie rozliczony za zbrodnie, zakończył życie w 1979r. Pewne jest za to, że duch Mengele i jego mistrzów unosi się nad światem, nad Unią Europejską, w tym i nad Polską.
      Heil Hitler in Hell! (dr wujek)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Jak czytam takie teksty to jestem za sterylizacją.
      Dr Medycyny Specjalisty Epidemiologa Zbigniewa HAŁATA (Kopia felietonu)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Lekarz Specjalista Epidemiolog, w latach 90. w trzech kolejnych rządach Główny Inspektor Sanitarny i Zastępca Ministra Zdrowia ds. Sanitarno- Epidemiologicznych Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
Dzieci są ważne dla każdego tylko nie dla was (dr wujek)
11-08-2011 ( odpowiedz )
Jestem pediatrą, lekarzem, nie mordercą dzieci. Ja sobie kategorycznie wypraszam wszelkie insynuacje o zbrodniarzach i sługusach. Nie odnotowałem, żednego poważniejszego NOP niż przejściowa, niewysoka gorączka - co moze być reakcją na stymulację lub niegroźny miejscowy odczyn alergiczny. Co 10 dziecko nie kwalifikuję lub odraczam szczepienia z powodu alergii, chorób itp. Jak macie takie niezbite dowody na okaleczanie dzieci po sczepieniach - to czemu nie jesteście w sądach z pozwami? Bo siedzicie na internecie i czytacie bzdury? Jak czytam te historie o fikcyjnych epidemiach, truciznach, spiskach masonerii - to myślę, że wy się tej rtęci chyba najedliście i wam zaszkodziła. A może wam się w głowach przewróciło, bo medycyna unioezaleznia was od praw natury i już nie wiecie to poważne choroby? Raczej w d...ch się przewraca, bo w głowie coś trzeba mieć, żeby się mogło przewrócić. Jak widzę w gabinecie takich ekologicznych pajaców co to "niechcą faszerować chemią" i mi jeszcze ubliżają, a potem mają pretensje do całego świata, że choroba nie ustępuje, trzeba hospitalizować - to mam ochotę zrobić im lewatywę gaśnicą.
      do wujka (strach)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Wujek, to naprawdę fajnie, że badasz dokładnie dzieci, sprawdzasz przeciwskazania, odraczasz jak widzisz problem. Chwała Ci za to :) ale uwierz- jesteś w mniejszości. Jak jeszcze napiszesz, że znasz NOPy z rozporządzenia i podawane przez producentów szczepionek, ż einformujesz rodziców o możliwym ryzyku, że masz u siebie druki do zgłaszania NOP - to Ci piwo postawię ;) Oby więcej takich pediatrów :) (I tylko tak na marginesie - WY- to kto? Bo ten zwrot pachnie mi bardzo poprzednią epoką. Petycję może komentować każdy. I ten, dla którego (WY) lekarze, jesteście częścią spisku i ten, dla którego (WY) rodzice odmawiający szczepień są ekologicznymi oszołomami z internetu. Nie ma to jednak żadnego związku ani z treścią ani z twórcami petycji)
           re (dr. wujek)
11-08-2011 ( odpowiedz )           
Posługuję się świadomie brutalnym językiem - bo naprawdę uważam niektórych ludzi za wrogów ich własnych dzieci. Należą do nich: eko- specjalisci od medycyny, którzy odmawiają bez obiektywnego powodu szczepień lub terapii, Świadkowie Jehowy też robią problemy jakby chcieli składać dzieci w ofierze Bogu, różnego rodzaju duże dzieci, które same są za małe w sensie emocjonalnym a biologia podawała im potomstwo. TAK - z całą konsekwencją uważam, że szczepienia poza uzasadnionymi wyjątkami są konieczne i skuteczne, a ci którzy twierdzą inaczej to szaleńcy - nie obchodzi mnie wasza wolność słowa gdy idzie o bezbronnych. Nie mam ochoty na gładki i protokolarny przekaz bo długo pracuję i dużo widziałem, między innymi w Afganistanie, gdzie jest prawdziwy świat bez medycyny. Widziałem polio, tężec, sepsę, kalectow i śmierć. Papier toaletowy i mydło to ZA MAŁO w walce z zarazkami - więc za przeproszeniem nie pi...lcie mi tu o zdrowym trybie zycia, weganiźnie i homeopatii, która jest zwykłym oszustwem. Więcej z lekarzem miał wspólnego wytatuowany szaman z dżungli, którego kiedyś spotkałem na misji niże homeopaci i inny znachorzy, których miejscem jest więzienie. Coraz więcej bakterii jest odpornych na antybiotyki więc za jakiś czas moze się okazać, że tylko szcepienia to skuteczny oręż. Każdemu rodzicowi przynudzam o zdrowm życiu, żywieniu, higienie itp. itd. ale to mało - prawa natury są okrutniejsze niż wojna.
                re do re (dr wujek)
11-08-2011               
Ta wypowiedź odnosi się do mniej więcej połowy wypowiedzi z tego forum - stąd kopniak w d... hemeoptaii, eko... itp. Nie chcuało mi się po prostu pisac odpowiedzi na kazdy wątek z osobna. Wątki o masonach i B. Gates pominąłem bo nie palę zioła i być może dlatego nie rozumiem.
                do doktora (Hela)
24-08-2011               
A jeśli przyjdzie do Ciebie osoba z poszczepiennymi powikłaniami to czym zrobisz sobie lewatywę?
      Żal mi Ciebie ... (Tata)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Podstawowe pytanie brzmi : CO STANIE SIĘ Z LEKARZEM KTÓRY NIE BĘDZIE SZCZEPIŁ DZIECI: MNIEJ ZAROBI A W ZASADZIE WYLECI Z PRACY. Szczepienia mają moim zdaniem jeden CEL: ZNISZCZYĆ SYSTEM ODPORNOŚCIOWY I UZALEŻNIĆ OD SŁUŻBY ZDROWIA, ZMIEJSZYĆ LICZBĘ LUDZI POPRZEZ SPOWODOWANIE NIEPŁODNOŚĆI, RAKA, ITD UPOŚLEDZIĆ UMYSŁOWO I PRZEJĄĆ KONTROLĘ NAD CIAŁEM A POTEM UMYSŁEM LUDZI. Są lekarze, którzy mówią o tym otwarcie. Są poniżej przytoczone wypowiedzi profesorów i odkrywców szczepionek potępiające szczepienia. Jest felieton dr medycyny Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dr HAŁĄTA mówiący że duch dr. MENGELE zawisł nad Europą i Polską w którym potępia obecną "Wiedzę Medyczną" uznając moim zdaniem żę jest podyktowana interesem Koncernów Farmaceutycznych.
           ????????????? (dr Wujek)
11-08-2011 ( odpowiedz )           
Kto mnie wyrzuci z pracy? Ja sam z mojej przychodni? Ze szpitala - nie sądzę. A mi ciebie nie żal - bo jesteś dorosły i nie obchodzi mnie czy się zabijesz czy będzie dbał o zdrowie. Żal mi tylko dziecka wychowywanego w śwecie urojeń ojca. Jak słyszę te teksty o całej prawdzie - to od razu zapytam - jesteś Świadkiem Jehowy czy po prostu jakimś nierobem przyrośniętym do klawiatury, który zasiłek wydaje na fajki zamiast na leki i mleko dla dziecka? Bo już to wszystko słyszałem. Znam te teksty na pamięć. Za insynuacje o zarobkach należy się 10 litrowa gaśnica. :P
      Żal mi Ciebie ... (Tata)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Ludzie już znają CAŁĄ PRAWDĘ o szczepieniach. Tylko Ci co nie umieją logicznie myśleć sądzą że niemowle zaraz po urodzeniu najbardziej potrzebuje prątków grużlicy od zdychającej i plującej krwią chorej małpy. Albo wirusów żóltaczki. W szczepionkach dzieci "gratis" dostaja kilkadziesiąt innych wirusów z organizmów tych chorych zwierząt.
      żal mi Ciebie ... (Tata)
11-08-2011 ( odpowiedz )      
Jestem przeciwnikiem zabobonów takich jak szczepienie dzieci ale również jestem przeciwnikiem zabobonu zwanego HOMEOPATIA. Homeopatia jest alternatywą ILUMINATII dla zniszczennia zdrowia dzieciom, których rodzice wiedzą już zbyt dużo o szczepieniach i nie szczepią dzieci.
      wujek (strach)
12-08-2011 ( odpowiedz )      
Nie obchodzi mnie Twoje zdanie o homeopatii, szamanach, Jehowych czy ekologach. To nie jest też żadno forum, to komentarze pod petycją. Powinny dotyczyć spraw zawartych w petycji a nie jako miejsce zrzucania wszelkich frustracji. Wiele osób realizuje tu jakieś swoje "misje" ale nie ma to żadnego związku z treścią petycji. Z Twojej wypowiedzi (części dotyczącej Twojego stanowiska odnośnie szczepień) wniskuję, że nie obchodzi Cię to, że moje dziecko mało nie umarło po szczepionce a leczenie trwało wiele lat. Nie ochodzą Cię też inne dzieci, które to spotyka. Mamy się poświecić bo antybiotyki przestają działać. Mamy składać świadomie nasze dzieci na ołtarzu medycyny. I mimo wszystko przyjąć, że szczepienia maja tylko tą jedną stronę - dobrą? I do tego dziękować, że nie żyjemy w Afganistanie ? Normalnie powaliłeś mnie tymi argumentami? Czy Ty się uważasz za Boga? Władcę życia i śmierci? Lekką ręką spisujesz na straty życie zupełnie zdrowych dzieci żyjących w dobrobycie... dla dobra nauki? Czy Ty masz dzieci? Poświęć swoje własne. Świadomie. Może order dostaniesz albo tytuł naukowy. Może przeczytaj petycję jeszcze raz? My chcemy, żeby szczepienia były dostępne dla wszystkich, bezpłatne i jak najlepszej jakości (a nie ten koreański syf). Chcemy, żeby prawdziwa wiedza (ta od producentów szczepionek i od Ministra Zdrowia) była powszechna. Chcemy, aby nie traktowano rodziców jak idiotów. Wybór między zanieczyszczoną, przestarzałą szczepionką a nowoczesnym preparatem..
           wujek cd (strach)
13-08-2011 ( odpowiedz )           
Chcemy, żeby przestano kłamać w sprawie szczepień. Chcemy, żeby zdrowie było wazniejsze niż szczepionka. Nie chcemy zlikwidowania szczepień, niczego takiego w petycji nie ma. Chcemy, żeby przestano nas zmuszać do szczepień. To duża róznica. Nie jesteśmy bandą idiotów. Jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami dzieci, z których większość już została poszkodowana przez szczepionki. Mimo to nakłada sie na nas kary finansowe i przymusza do szczepienia dzieci. To jest niezgodne z prawem i musi się zmienić. Nie odpuścimy. Stowarzyszenie STOP NOP nie jest stowarzyszeniem antyszczepionkowym. Naszym celem się powszechna PEŁNA wiedza na temat szczepień i przestrzeganie prawa.
iluminaci mordują nas za pomocą szczepionek! (prawdy)
11-08-2011 ( odpowiedz )
http://www.iluminaci.pl/iluminaci/iluminaci-oskarzeni-o-masowe-szczepienia- wywoujace-depopulacje-globu
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9202653612 (kika)
09-08-2011 ( odpowiedz )
Przymusu administracyjny jest możliwy tylko w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Sanepidy łamią prawo.
Dajcie spokój kochani (wolna m)
09-08-2011 ( odpowiedz )
Jak ktoś jest sfiksowany na punkcie dobrodziejstw szczepień to do Niego nic nie dotrze.My róbmy swoje.Walczmy o wolność wyboru.My nie chcemy przymusu.Jeśli nie chcemy szczepień to powinniśmy mieć do tego prawo.A rodzice dzieci szczepiących na wszystko(łącznie ze sraczką i katarem) przejrzą na oczy dopiero wtedy jak ich dzieci dotknie nieszczęście poszczepienne.To jest ich wybór,niech sobie szczepią.Na zdrowie.
Do zwolenników szczepień: (osa)
07-08-2011 ( odpowiedz )
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego w wyniku stwierdzenia neurologicznych nieprawidłowości u dziecka lekarz odracza szczepienia? Albo zapytam inaczej: co takiego zawierają w sobie szczepionki, że u dzieci z zaburzeniami, nie można ich podawać? Proponuję się nad tym zastanowić..
      pomyśl (to_proste)
08-08-2011 ( odpowiedz )      
Jeżeli człowiek jest chory - to terapię się ogranicza - ZAWSZE i KAŻDĄ. Podobno smartshop'y zamknięte - ale jak widac niektórzy nadal ładują
           Tylko że... (osa)
09-08-2011 ( odpowiedz )           
szczepienia to nie jest terapia.
                Nie czepiej się słówek (Jacha)
09-08-2011               
Terapia, profilaktyka, aktywność medyczna - czepiasz się. Zawsze stan chorobowy pacjenta ogranicza inne działania medyczne - jakie by nie były. Przykłady mozna mnożyć: Jak planujesz pojutrze wyrwanie zęba to dzisiaj nie bierzesz aspiryny. Mnie najbardziej wkurzają ekorodzice, którzy 1) nie leczą dzieci - bo antybiotyki to spisek farmaceutów (litości!) 2) posyłają bezczelnie chore dzieci do przedszkola - bo choroba to naturalny stan człowieka. Tak naprawdę kieruje nimi skąpstwo a nie żadne eko-sreko. A z tymi szczepieniami to jakieś "opowieści z krypty". Jak miliony dzieci są okalecznae przez lekarzy i szczepienia to skąd się bierze tyle zdrowych? Przecież rodzice szczepią i wykupują lekarstwa? Eko-nawiedzeni to margines - ja osobiście takich nie znam - ale wylęgają się masowo w internecie. No cóż, jak ktoś siedział na naszej-klasie zamiast w prawdziwej klasie...
do Agaty (strach)
06-08-2011 ( odpowiedz )
Agato, znasz chociaż jeden, jedyny przypadek śmierci dziecka z powodu niezaszczepienia ? W Polsce, w Europie ? Zdajesz sobie sprawę, że gdyby był choć jeden taki przypadek, to wszędzie byłoby o tym głośno? Firmy farmaceutyczne i wakcynolodzy wydaliby grube miliony na nagłośnienie takiego przypadku bo mieliby konkretny argument. Grzmiałaby telewizja, prasa, radio itd. Tylko nie wyjeżdżaj tutaj z Afryką, gdzie milony dzieci umiera - z głodu i braku warunków dla godnej egzystencji.
      pytanko (tere_fere)
10-08-2011 ( odpowiedz )      
A gdzie są te miliony umierające i jeżdżące na wózkach po zaszczepieniu? Jezeli to jest aż TAKA SKALA NIESZCZĘŚĆ - to prawie każde dziecko w Polsce powinno umrzeć lub jeździć na wózku - bo zaszczepionych jest 99%. Nie rób ze szczepiących rodziców oszołomów, bo każdy chce dobrze. Nie chcesz, to nie szczep, ale żebyś potem nie kwiczał i nie wyciągał ręki po państwowe pieniądze na leczenie jak Twój dzieciak złapie u dentysty WZW B. Znam kobite, która łoiła wóde i paliła w ciąży, dziecko urodziło się kalekie - ale ona uparcie twierdzi, że to przez szczepienia.
           Gdzie są ? (strach)
10-08-2011 ( odpowiedz )           
Gdzie są kaleki w naszym kraju ? Nie wiesz? Gdzie ci na wózkach ? Tam gdzie w Polsce byc powinni - siedzą w domu. Na którymś tam pietrze, bez podjazdów, bez wind. Wychodzą z domu tylko, kiedy starzy rodzice uproszą kogoś o wyniesienie na dwór, raz, czasem dwa razy w miesiącu, bywa rzadziej. Zresztą, po co mają wychodzić ? Pracy dla nich nie ma. Żyją z nędznej renty, nie mają na kino, teatr czy inne rozrywki, nie "pójda" po zakupy do galerii - bo nie mają kasy. W galeriach handlowych nie ma barier dla nich, są windy, podjazdy. Widziałaś tam wielu ludzi na wózkach ? Nie ma ich dlatego, że nie istnieją ? Tak wygląda ta nasza "zielona wyspa" :( Jeśli nie widzisz problemu, to nie znaczy, ze go nie ma. Gdzie są umarli to chyba nie muszę Ci odpowiadać - to akurat wie każdy.
                Chyba ze strachu nie zrozumiałeś puenty (ja się nie boję)
10-08-2011               
Poprzednik pytał o te miliony okaleczonych. W Polsce rodzi się kilkaset tys. dzieci rocznie, 99% szczepionych, gdyby większość była okaleczona - to szkoły i place zabawa byłyby puste - ja widzę wszędzie brykające dzieciaki - a kalek po domach raczej bardzo mało - malych grobów na cmentarzach też mało. Szczepienia są w Polsce od lat 60tych - gdyby tak masakrowały dzieci - to już by Polski i Polaków nie było.
           zrozumiałem (strach)
10-08-2011 ( odpowiedz )           
Nie wiem tylko skąd on wziął te "miliony" ? W mojej wypowiedzi nic nie było o milionach umierających czy okaleczonych przez szczepienia dzieci. Jest ich wiele ale na szczęście nie miliony. Na przykład w Niemczech statystyki rocznie pokazują ok 300- 600 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przyjmuje się (oficjalnie), że może ich być kilka razy więcej, więc skromnie przyjmijmy, ze niech bedzie 1500. Czy to dużo czy mało? W Niemczech szczepienia nie są obowiązkowe, nikt do nich nie zmusza. Jeśli w Polsce byłoby okaleczonych rocznie "tylko" 10 dzieci. To mało czy dużo? To pewnie zalezy, czy okaleczone byłoby Twoje dziecko, czy zupełnie obce? Petycja nie postuluje zniesienia szczepień tylko zaprzestania zmuszania do szczepień. To jest duża różnica. Nawet więcej, jest w niej postulat o większą dostępność bezpłatnych szczepień dla wszystkich chętnych i o ich lepszą jakość. Dlaczego nikt tego nie zauważa? Czytać się ludziom nie chce? Kto chce, niech się szczepi na co chce i to bezpłatnymi, nowoczesnymi preparatami. Kto nie chce - niech ma wolny, świadomy wybór. Dlaczego to budzi tyle agresji?
                miliony (ja się nie boję)
10-08-2011               
Miliony wziąłem z lektury tego forum, może niekoniecznie Twoich postów, ale parę razy ten rząd wielkości się pojawiał. Wychodzę z założenia, że dziecko nie jest własnością rodziców tylko odpowiedzialnością i tak jak nie mam prawa go bić pasem po pupie, tak mam zasrany obowiązek dbać o jego zdfrowie niezależnie od swojego strachu i bzdur czytanych w necie. Aha - moje dziecko po szczepieniach żyje, znam kilkadziesiat innych zaszczepionych i zdrowych. Znam też jedno nieszczepione - z powodu alergii na białko jaja kurzego - pediatra nie zakwalifikował do szczepienia - przypadek nieszczepienia jak najbardziej uzasadniony. Czyli pediatrzy to nie hitlerwocy jak napisano parę stron wcześniej, a szczepionki to nie trucizny. Nazwisk naukowców których cytujecie ciężko gdzieś znaleźć, albo publikowali dawno temu (ktoś zacytawał jakiegos profesora sprzed 100 lat), a prof. Majewska - no cóż prof. genetyki Maciej Giertych twierdził, że smok wawelski był dinozaurem i był współczesny ludziom - tytuł naukowy to odpowiedzilaność za swoje słowa. 99,9% twierdzi coś innego niż Majewska. Wolny wybór nie może dotyczyć wyboru pomiędzy odpowiedzialnoscią i jej brakiem, równie dobrze można pozwolić na jeżdzenie bez pasów albo po pijaku.
                Odpowiedzialność (strach)
11-08-2011               
Właśnie o odpowiedzialność chodzi. Twoje dziecko przeszło szczepienia bez problemów, moje dziecko miało NATYCHMIASTOWĄ fatalną reakcję po szczepionce, cudem przeżyło. Punkt widzenia bardzo zalezy od punktu siedzenia. Dla mnie teraz nieodpowiedzialnością byłoby narażenie dziecka na kolejne szczepienie. To moja decyzja i kosztowała mnie już kilkaset złotych zabranych przez tytuł wykonawczy wystawiony przez Sanepid. Według nich - dziecko przeżyło, a skoro zyje to nalezy je dalej szczepic. Na wszelki wypadek, w punkcie konsultacyjnym do spraw szczepien zaproponowano mi szczepienie w warunkach szpitalnych - zeby byla mozliwosc natychmiastowej pomocy gdyby sytuacja się powtórzyła. Za taką troske to ja dziekuje. Nie zaszczepie wiecej swojego dziecka i mam do tego prawo. Chce, zeby bylo respektowane. To wszystko.
5 sposobów na odporność (kika)
05-08-2011 ( odpowiedz )
http://dziecisawazne.pl/5-sposobow-na-odpornosc/
      Czosnek i cebula? (??????????????????)
08-08-2011 ( odpowiedz )      
A na złamaną nogę co? Przelewanie wosku nad uchem?

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl