Wizyt: 75,522,039
Podpisów: 2,423,896
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,703 (14,339)
przeciw: 440 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

Do Ktoś (wolna m)
23-09-2011 ( odpowiedz )
Ty na prawdę potrzebujesz lekarza...:/
cele petycji (strach)
22-09-2011 ( odpowiedz )
Celem Petycji nie jest zlikwidowanie szczepień tylko zlikwidowanie paskudnego zwyczaju (bezprawnego) Sanepidu, zmuszania rodziców do zaszczepienia dzieci przez nakładanie kar finansowych. Minister Zdrowia zlikwidował w 2008 roku kary dla rodziców za niewykonywanie szczepień obowiązkowych i nie zrobił tego bez powodu. Sanepid po prostu próbuje zarobić zdzierając haracz od nieswiadomych i przestraszonych rodziców. Celem petycji jest też dostępność i refundacja wszystkich szczepionek, przede wszystkim tych najwyższej jakości i czystości. Jest obowiązek i nie ma rynku - dlatego polskie dzieci dostają najtańsze koreańskie szczepionki, które powodują najwięcej NOP i na zachodzie zostały wycofane wiele lat temu z zaleceń WHO. U nas jednak nadal są - bo są tanie i obowiązkowe , nie można odmówić podania ich dziecku. Celem petycji jest też stworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki - do tej pory w naszym kraju taki system nie istnieje.
Czemu i komu służą masowe szczepienia (Zen)
22-09-2011 ( odpowiedz )
Każdy powinien obejrzeć to video. To straszna prawda. http://www.youtube.com/watch?v=WA5Sg8zlWu8
      musimy być czujni (mika)
22-09-2011 ( odpowiedz )      
Na Wolnych Mediach przeczytałam dzisiaj,że jest nowy projekt ustawy dot. szczepień. W tym projekcie szczepienia będą przymusowe.Proszę wejść na Wolne Media i przeczytać co napisała dr Majewska.
http://objawienia-nieznane.blog.onet.pl/ (Wasz ukoch Zbawiciel)
22-09-2011 ( odpowiedz )
Moje dzieci, Jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło przedstawiane jest jako dobro, a dobro przedstawiane jest jako zło. Wszystko w waszym świecie jest zamienione miejscami. Ci z was, bez głębokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale mądrzejsi. Obecnie dokonywane są na świecie w waszym imieniu działania na wszystkich szczeblach władzy, kościoła i państwa, a wy jesteście tego nieświadomi. Wprowadzane są złe prawa i przedstawione ludzkości, jakby były w jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe rygory, medycynę, pomoc zagraniczną, SZCZEPIENIA oraz głoszenie nowych doktryn religijnych i innych. Nigdy nie było tak wiele zamieszania wśród Moich dzieci.
      odp (wolna m)
22-09-2011 ( odpowiedz )      
Mój ojcze....Mam nadzieję,że nie mieszkasz blisko mnie...Bałabym się wychodzić na spacery....
           To niesamowite ... Ale Ty sama jesteś Jego częścią ... (Ktoś)
23-09-2011 ( odpowiedz )           
Za "kilka miesięcy" podczas "OSTRZEŻENIA" spotkasz się z Nim Twarzą w Twarz. Zobaczysz wtedy całe swoje życie Jego oczami. Podobnie zresztą jak wszyscy ludzie na ziemi. Dałbym wiele, żeby móc zobaczyć Twoją minę !!! Pozdrawiam.
Szczepienia nie będą obowiązkowe! (Kopia)
21-09-2011 ( odpowiedz )
Prof. Dorota Majewska Szanowni Państwo, Wygląda, że solidarność oraz presja rodziców na MZ i Sanepid przyniosły pozytywny skutek. Możecie sobie pogratulować zwycięstwa. Już nie można będzie terroryzować w Polsce rodziców za wybór nieszczepienia ich dzieci. Nie można jednak spoczywać na laurach, bo jak wiemy z doświadczeń innych narodów, producenci szczepionek stale wymyślają nowe formy nacisków na rodziców i polityków, żeby zwiększyć sprzedaż szczepionek (ten biznes przynosi im dziesiątki miliardów $ rocznie). Np. w Kalifornii producenci szczepionek przekupują legislatorów, żeby ustalili prawa, które de facto zniosą prawa rodzicielskie. Chodzi o to, żeby to nie rodzice, ale niedojrzałe 10-12 latki, które nie rozumieją zagrożeń dla ich życia i zdrowia ze strony szczepień, same decydowały w szkole pod nieobecność rodziców o tym, czy dać się zaszczepić. To jest groźne zjawisko, które może zawitać i do Polski, więc trzeba dzieci uświadamiać i ostrzegać. Pozdrawiam DM
Szczepionkowe ludobójstwo (Kopia)
21-09-2011 ( odpowiedz )
W 1980 roku autyzm diagnozowano u 1 na 10 000 dzieci. W roku 2004 autyzmem było dotknięte 1 dziecko na 166. W USA w 2010 roku na autyzm choruje już 1 na 100 dzieci, a wśród chłopców 1 na 50/60.
      Rozpad pałacu (na lodzie) kłamstw na temat szczepień (Kopia)
21-09-2011 ( odpowiedz )      
Właśnie jesteśmy świadkami rozpadu misternie zbudowanego pałacu (na lodzie). szczepionkowych kłamstw. Milionów okaleczonych przez szczepionki dzieci nie da się dłużej ukrywać pod dywanem. Amerykańska prokuratura oficjalnie oskarżyła duńskiego naukowca, dra Thorsena, o oszustwa i kradzież amerykańskich publicznych pieniędzy przeznaczonych na badania naukowe, i żąda jego ekstradycji do USA. Dr Thorsen jest jednym z tych „naukowców” do wynajęcia, którzy na zamówienie skorumpowanych urzędników z CDC (Amerykańskiej Agencji Chorób) wyprodukował kilka publikacji-fałszywek zaprzeczających związkom szczepień z autyzmem, na których szczepionkowy establiszment zbudował swój pałac kłamstw. Okazuje się, że to urzędnicy z CDC, żeby ukryć swoje niekompetencje i oszustwa, w znacznym stopniu pisali prace-fałszywki Thorsena i wyznaczali ich wnioski (to wynika z ujawnionych korespondencji miedzy CDC i Thorsenem).
      Rozpad pałacu (na lodzie) kłamstw na temat szczepień (Kopia)
21-09-2011 ( odpowiedz )      
Cdn, ale już widać, że kłamstwa szczepionkowego establiszmentu zaczynają być ujawniane. Niedawno Narodowy Instytut Zdrowia (USA) zorganizował publiczną konferencję, na której wypowiadali się m. in. rodzice okaleczonych przez szczepionki dzieci. Wydaje się, że rząd amerykański nareszcie zrozumiał, że przez całe dekady (dla zysków koncernów farmaceutycznych) pozwalał okaleczać amerykańskie dzieci, skutkiem czego jest neurologiczne i immunologiczne upośledzenie całej generacji. Nie trzeba przypominać jakie to ma i będzie mieć dalsze konsekwencje dla całego narodu, który niszcząc zdrowie prof. Dorota Majewska
Cele petycji (strach)
21-09-2011 ( odpowiedz )
Celem Petycji nie jest zlikwidowanie szczepień tylko zlikwidowanie paskudnego zwyczaju (bezprawnego) Sanepidu, zmuszania rodziców do zaszczepienia dzieci przez nakładanie kar finansowych. Minister Zdrowia zlikwidował w 2008 roku kary dla rodziców za niewykonywanie szczepień obowiązkowych i nie zrobił tego bez powodu. Sanepid po prostu próbuje zarobić zdzierając haracz od nieswiadomych i przestraszonych rodziców. Celem petycji jest też dostępność i refundacja wszystkich szczepionek, przede wszystkim tych najwyższej jakości i czystości. Jest obowiązek i nie m arynku - dlatego polskie dzieci dostają najtańsze koreańskie szczepionki, które powodują najwięcej NOP i na zachodzie zostały wycofane wiele lat temu z zaleceń WHO. U nas jednak nadal są - bo są tanie i obowiązkowe , nie można odmówić podania ich dziecku. Celem petycji jest też stworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki - do tej pory w naszym kraju taki system nie istnieje.
STOP!!!! (wolna m)
21-09-2011 ( odpowiedz )
Bredniom wypisywanym przez szaleńców pod tą petycją.To jest poważna sprawa.I tak należy ją traktować.
      Jak możesz ocenić co jest prawdą .... (Wierzący)
21-09-2011 ( odpowiedz )      
jeżeli nie potrafiłaś do tej pory zrozumieć, że Bóg istnieje? Wszystko co napisałem jest prawdą i Bog istnieje bez względu na to czy ty w to wierzysz czy nie. Jeżeli temat ten przektacza twoje granice rozumienia to nie musisz tego czytać.
           odp (wolna m)
23-09-2011 ( odpowiedz )           
Mam to gdzieś czy Twoim zdaniem bóg istnieje czy nie.Ta petycja tego nie dotyczy.Spalaj się przy innych petycjach,np dot.wybudowania kolejnego sanktuarium czy bazyliki,albo napisz własną i nawracaj.
stop (Iga)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Stop represjom i okaleczaniu dzieci!!!
Dlaczeo Kościół Katolicki nie obroni nas przed szczepoeniami (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Wg mojej oceny Kościół Katolicki oraz cały świat jest obecnie kontrolowany całkowicie przez siły Osobowego Zła - Część Zakonu Jezuitów. W okresie II wojny światowej Kościół Katolicki nie stawał w obronie ofiar. Wg mnie Krzyżacy mordowali Polaków i inne narodowości z polecenia i z błogosławieństwem papieża. Również Jan Paweł I został przez nich zamordowany poprzez wstrzyknięcie trucizny strzykawką. Co więcej "Mein Kampf" nie został napisany przez Hitlera lecz przez Jezuitę Ojca Staempfle.
      Dlaczego Kościół Katolicki nie broni nas przed szczepieniami (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Kontrolujący obecnie świat Zakon Iluminatii - Czciciele Lucyfera został załozony przez Jezuitę Adama Weishapta. Adam Weishaupt jak podaje Wikipedia "Twierdził, że aby zapanować nad światem, należy wpierw opanować: szkolnictwo – modelowanie społeczeństwa; finanse – kto ma pieniądze, dyktuje prawo; ustawodawstwo – przygotować ogólnoświatowy kodeks prawny i sądownictwo;
      Dlaczego Kościół Katolicki nie broni nas przed szczepieniami (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Jezuita i wykładowca Prawa na Jezuickim Uniwesytecie - Adam Weishaupt Twierdził, że aby zapanować nad światem, należy wpierw opanować: szkolnictwo – modelowanie społeczeństwa; finanse – kto ma pieniądze, dyktuje prawo; ustawodawstwo – przygotować ogólnoświatowy kodeks prawny i sądownictwo; politykę i gospodarkę – ustalić linię postępowania dla federacji państw; Niektóre działy nauki, a w szczególności: historię – co ludzie powinni wiedzieć i sądzić o wydarzeniach z przeszłości; psychologię – jak ludzie powinni myśleć; MEDYCYNĘ – kontrola nad życiem i śmiercią człowieka; Opanować należy też: filantropię i przez nią nastawić ludzi przychylnie do kandydatów na przywódców; religię, czyli w co ludzie powinni wierzyć; mass media, co społeczeństwo powinno wiedzieć o aktualnych wydarzeniach na świecie i jak powinno je interpretować. Przez jednych uważany był za "entuzjastycznego filantropa" (Thomas Jefferson), przez innych za "wcielonego diabła" (Augustin Barruel).
      Dlaczego Kościół Katolicki nie broni nas przed szczepieniami (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Moim zdaniem Zakon Jezuitów założył masonerię jako podporządkowaną i tajną organizację podległą Zakonowi Iluminatii. Członkowie Zakonu Iluminatii są na najwyższych stopniach wtajemniczenia w masonerii. Ich celem jest obecnie zabicie 90% ludności świata - redukcja do 500milionów NIEWOLNIKÓW. Zmodyfikowanych genetycznie poprzez szczepienia PODLUDZI służących rasie ARYJSKIEJ ze zniszczonym systemem odpornościowym i ze wszczepionymi Chipami, które pozwola kontrolować nie tylko ciało ale również umysły ludzi. Chipy te zostały wszczepione wszystkim zaszczepionym na ŚWIŃSKĄ Grypę. Biblia mówi wyraznie "przyjmą znamię Bestii Zwierzęcia"
      Dlaczego Kościół Katolicki nie obroni nas przed szczepieniam (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Moim zdaniem Jezuici jako Zakon podległy tylko Papieżowi a w zasadzie kontrolujący jego również wywodzie się z potępionego Zakonu Templeriuszy. Działalność Zakonu Templeriuszy jest kluczem do zrozumienia tego co obecnie dzieje się na świecie. Obecnie wiele filmów dokumentalnych można obejrzeć na National Geografic. Zakon ten powstał w okresie wojen Krzyżowych i stał się najbogatszą siłą na świecie. Najistotniejszą wiadomością jest fakt że zakon ten jako pierwszy w historii świata świadczył profesjonalne usługi bankowe. Wydawał kwity (papier) na przeejęte monety w złocie do swego skarbca. Zakon ten zarządzał skarbcami królów europy i wydawał kwity w zamian za kosztownośći.
      Dlaczego Kościół Katolicki nie broni nas przed szczepieniami (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Król Francji Karol IV zwany pieknym potrzebował na wojna z Anglią pieniędzy i zwrócił się z prośbą o pożyczkę do Zakonu Templeriuszy. Zakon wydrukował więć królowi kwity (zamiast przekazać mu złoto) zadłużająć go na olbrzymie odsetki i powodująć rozruchy w związku z powstałą inflacją. (Podobnie obecnie Jezuici - Zakon Iluminatii - poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy zniewala finansowo całe narody - patrz Grecja, Hiszpania, Polska. Libia została przez Zakon Iluminatii zaatakowana ponieważ Kadafii nie chciał sie u nich zadłużych i miał 150 ton złota które chcieli ukraść. Król Francji był bankrutem a Zakon opływał w bogactwa postanowił więć do Zakonu wprowadzić swoich szpiegów.
      Dlaczego Kościół Katolicki nie obroni nas przed szczepieniam (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Król znając już od swoich szpiegów, którzy zostali Rycerzami Zakonu Templeriuszy szczegóły dotyczące ich działalności zwrócił się do papieża o likwidację zakonu. Zamkną we Francji wszystkich Zakonników w więzieniach. Złoto i kosztowności zostały jednak ukryte wcześniej przez Templeriuszy. Do czego przyznali się Rycerze Zakonu Templariuszy: Podczas inicjacji musieli pluć na Krzyż i wyrzec się Jezusa. Oddawali cześć koziej głowie demona Bahometa. Calowali pupę swoich przełożonych i byli zachęcani do współzycia seksualnego między sobą.
      Dlaczego Kościół Katolicki nie obroni nas przed szczepieniam (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Zakonnicy przyznali się również, ze nie konsekrowali Komuni Św. Po zlikwidowaniu zakonu Rycerze Zakonu Przeszli do innych zgromadzeń zakonnych zawierali związki małżeńskie z Rodami królewskimi aby te rody kontrolować. Rodzina Habsburgów również należy do Zakonu Iluminatii. Wg mojej oceny póżniej Tempariusze założyli Zakon Jezuitów który kontroluje obecnie finanse i korporacje całego świata. Obecnie zakon Jezuitów jest właścicielem FED, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ONZ, WHO itd. TO właśnie oni przygotowali CODEX żywności który po wprowadzeniu ma zabijać miliony ludzi.
      Dlaczego Kościół Katolicki nie obroni nas przed sczepieniami (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Powyżej wyraziłem moją ocene i opinie na temat przyczyny bezczynności Kościoła Katolickiego w sprawie mordowania naszych dzieci szczepionkami. Należę do tego Kościoła pomimo faktu że Judasze zdrajcy Jezusa przejeli nad mim kontrolę. Oni to są elitą posiadającą niewyobrażalne bogactwa .. Rotschild, Rockefeler, Morgan .... Są tak bogaci że chcą mieć cały świata dla siebie i wymordować szczepionkami i zatruta żywnością prawie wszystkich ludzi. Kto ma rozum niech sie nad tym zastanowi jeżeli jeszcze potrafi mysleć logicznie ....
      Dlaczego Kościół Katolicki nie broni nas przed szczepieniami (Wierzący z KK)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Nie muszę chyba dodawać że moim zdaniem wszystkie Rządy, Służba Zdrowia, Szkolnictwo jest kontrolowane przez Zakon Jezuitów. Nie liczcie więc na pomoc Kościoła Katolickiego w obronie życia i zdrowia Waszych dzieci. Dodam tylko, że moim zdaniem hitlerowskie oddziały SS stanowili wybrańcy z Zakonu Jezuitów.
           %#@*&%*#@ (wolna m)
21-09-2011 ( odpowiedz )           
O jezuuuuu!!!!Co za brednie!!!Dobrze,że ja niewierząca...
      You Tube Tajemnica tajemnych stowarzyszeń - prof. Walter (Żródła)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt http://www.iluminaci.pl/templariusze/templariusze-zakon-biednych-rycerzy- chrystusa-i-swiatyni-salomona http://www.youtube.com/watch?v=Pk5qYmKOsTQ http://dakowski.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=345&Itemid= 53
To smutne że celem petycji jest nieprzymuszanie rodziców .. (Kajot)
20-09-2011 ( odpowiedz )
przez zbrodniczy Sanepid, A nie ocalenie Narodu Polskiego - Polskich dzieci przed wymordowaniem. Tak jak w Katyniu i komorach gazowych Auschwitz mordowano Polaków. Tak samo w mojej ocenie morduje się w gabinetach lekarzy nasze dzieci. Moim zdaniem Poprzez szczepienia dzieci mają niszczony system immunologiczny (odporność dana nam przez Boga) i uzależnienie od przyjmowania lekarstw. Dzieci są modyfikowane genetycznie również z wykorzystaniem wirusów syntetycznych zaprogramowanych do wykonania określonych prac w ciele dziecka. Głównie chodzi o zniszczenie odpornośći oraz komórek mózgowych. szczepi się małe dzieci aby rodzice nigdy nie dowiedzieli się jakie mogliby mieć mądre dziecko gdyby nie niszcząca szczepionka.
prawda o szczepieniach - trzeba ją koniecznie poznać (Max)
20-09-2011 ( odpowiedz )
http://www.youtube.com/watch? v=KktVvP8yWM4&feature=BFa&list=PLFB7F B9FC5A7E2BC4&lf=player_embedded
      Nie wchodzi film - co wpisać na You tube w wyszukiwarce (Kajot)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
aby obejrzeć ten film ...
Tak dla przypomnienia (strach)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Celem Petycji nie jest zlikwidowanie szczepień tylko zlikwidowanie paskudnego zwyczaju (bezprawnego) Sanepidu, zmuszania rodziców do zaszczepienia dzieci przez nakładanie kar finansowych. Minister Zdrowia zlikwidował w 2008 roku kary dla rodziców za niewykonywanie szczepień obowiązkowych i nie zrobił tego bez powodu. Sanepid po prostu próbuje zarobić zdzierając haracz od nieswiadomych i przestraszonych rodziców. Celem petycji jest też dostępność i refundacja wszystkich szczepionek, przede wszystkim tych najwyższej jakości i czystości. Jest obowiązek i nie m arynku - dlatego polskie dzieci dostają najtańsze koreańskie szczepionki, które powodują najwięcej NOP i na zachodzie zostały wycofane wiele lat temu z zaleceń WHO. U nas jednak nadal są - bo są tanie i obowiązkowe , nie można odmówić podania ich dziecku. Celem petycji jest też stworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki - do tej pory w naszym kraju taki system nie istnieje.
Po cóż ciągnąć tę dyskusję? (osa)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Dajcie spokój z tłumaczeniem się prowokatorowi. Zapłacili mu, to miesza pod petycją, która jest wspaniałą, ogólnopolską inicjatywą. Zapłacili mu, bo czują, że zbliża się koniec ich bezkarności i sądzą, że w ten prymitywny sposób osiągną cel. Nic bardziej mylnego. Przymus był za komuny, a wcześniej w obozach koncentracyjnych, wreszcie (dość późno zresztą) nadeszła pora, aby położyć temu kres.
Do Agaty - wyciąganie pieniędzy? (Łukasz Komar)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Cytat ze strony stowarzyszenia: "Składka roczna dla osób stowarzyszonych wynosi 20 zł." - kto wyciąga pieniądze?
Wyciąganie pieniędzy. (Agata)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Zgadzam się, szczepionki to tylko nabijanie kabzy koncernom farmaceutycznym. Powodzenia!!
Wasza organizacja nie lubi odpowiedzialności, co? (Łukasz Komar)
20-09-2011 ( odpowiedz )
"Ogólnopolskie Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” informuje, że dołożyło wszelkich starań, aby informacje zawarte na jego stronie były aktualne i poprawne oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na niej się znajdujące. Ogólnopolskie Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę lub szkodę wynikłą z dostępu i braku dostępu do strony lub wykorzystania w jakikolwiek sposób strony, jej elementów lub informacji na niej zawartych." - wymagacie odpowiedzialności od państwa polskiego a sami się tej odpowiedzialności wypieracie?
      ale to już było.. (Barbara)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Proszę pana to już było, kilka stron wczensiej, nie przyjęło się, odgrzewane bułeczki ;) ciekawe tylko skąd te nazwiska... z książki telefonicznej?
      Odpowiedzialność za treści w Internecie ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
To standardowy tekst na większości stron www, który chroni przed głupotą użytkowników (w tym złodziei treści oraz nieuczciwych dziennikarzy), a nie odpowiedzialnością. Na odpowiedzialność i tak są odpowiednie paragrafy. Plus, STOP NOP, w przeciwieństwie do aparatu państwowego, nikogo nie przymusza do stosowania ani nikomu nie zabrania wybranych procedur medycznych. Dla porównania polecam "neutralną" stronę GSK, szczepienia-pl, albo stronę rządową, czemu nie: szczepienia-pzh-gov-pl - tak widocznie jak na STOP NOP nie będzie, ale proszę przeczytać tzw. "politykę prywatności" na ich stronie. Pozdrawiam serdecznie.
Porównanie poglądów (halfdan)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Moja opinia jest taka: Poglądy antyszczepionkowców: 1.Szczepionki mają efekty uboczne, potencjalnie zabójcze. 2.Każdy człowiek powinien decydować o sobie. 3.Każdy rodzic powinien być informowany o potencjalnym ryzyku. POGLĄDY INNYCH LUDZI: 1. Przypadki wystąpienia skutków ubocznych są nieliczne. 2.Szczepionki zapewniły społeczeństwu wolność od wielkich epidemii, które kiedyś zabijały masy ludzi. 3.Każdy człowiek ma prawo decydować o sobie ale tylko wtedy, gdy efekt jego decyzji będzie miał skutki tylko dla niego a nie dla całego społeczeństwa. PODSUMOWANIE: Szczepionki powinny być obowiązkowe ale rodzice powinni otrzymać odpowiednią ulotkę informującą o skutkach ubocznych.
      Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale n ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Tak, nieszczepienie to większe zagrożenie epidemiologiczne od niemycia rąk, brania łapówek od przedsiębiorców-trucicieli, czy niszczenia odporności nałogami (itp. itd. etc.). Dlatego to nieszczepiących należy karać grzywnami, a info o NOP zapobiegnie ich wystąpieniu u dziecka. Aha, broń Boże nie nakładać obowiązku na dorosłych - a nuż pozwaliby co niektórych do sądu. Zbiorową odporność budować kosztem dzieci, a wakcynolodzy mogą paradować z pustymi książeczkami szczepień ;).
do kika (Andrzej Kozłowski)
20-09-2011 ( odpowiedz )
czyli chcesz spowodować, że CAŁE SPOŁECZEŃSTWO będzie MNIEJ ODPORNE na groźne choroby tylko dlatego, że niewielki odsetek zaszczepionych ma powikłania?
      Zlustrujmy książeczki szczepień ; ) ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Panie Andrzeju, kiedy się Pan ostatnio szczepił? Przeciwko grypie? Świńskiej grypie? Ptasiej grypie? Tężcowi? WZW B? WZW A? Ospie? Odrze? Różyczce? Śwince? Rotawirusom? Menigokokom? Błonicy? Krztuścowi? A może Hib? Gruźlicy? Pneumokokom? Odkleszczowemu zapaleniu mózgu? Czy mam kontynuować? ;) Którędy Pan chadza, bo chcę uniknąć infekcji? Jaką grzywnę by Pan sobie wymierzył? A może szczepionko przymusowe? Nie musi być wszystko na raz...
      Uradujmy profesor Brydak ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Panie Andrzeju, chętnie porozmawiamy, o odporności zbiorowej budowanej przez szczepienia, jak lekarze i pielęgniarki zwiększą SWOJĄ wyszczepialność przeciwko grypie. Tak, powiedzmy, z 3 do 6 procent? I Ty się zaszczep :) (W przypadku powikłań PROSZĘ pamiętać, że to był żart tutaj. Tym niemniej, nie chowając urazu, w sądzie postaramy się pomóc.) Pozdrawiam serdecznie
Kwiatki z głosów na tak NR. 4 (johnnyQ)
20-09-2011 ( odpowiedz )
"Nasz 2letni synek nieszczepiony swietnie sie rozwija,i nie choruje" - do czasu aż przyjdzie epidemia i synek odwali kitkę... "Kazdy czlowiek na tej planecie ma rozum i powinien decydowac o tym co jest dobre dla dziecka wg wlasnego SUMIENIA!" - tym zdaniem udowodniłeś, że NIE każdy człowiek ma rozum. "NIE okaleczaniu dzieci !!!" -kobieto, zajmij ty się wychowywaniem tych swoich dzieci a nie walką o brak szczepionek. "To nie wymaga komentarza tylko zdrowo rozsądnego podejścia." - to zdanie jest zdrowo rozsądne:) "BARDZO DUŻO OSÓB NIE JEST ŚWIADOMYCH SZKODLIWOŚCI SZCZEPIONEK A KIEDY ICH UŚWIADAMIAM ŚMIEJĄ SIĘ ZE MNIE" - ciekawe czemu... "Bóg dał nam wolną wolę. Wy nie stoicie ponad Nim!!!" - o ile pamiętam, to właśnie On zakazał wielu rzeczy w swoim słynnym Top 10. "walczmy o przyszłe zdrowie naszych dzieci" - poprzez osłabianie ogólnej odporności społeczeństwa...
      Oj, Jasiu, Jasiu ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
johnnyQ, pokaż mi swoją książeczkę szczepień, a powiem Ci, kim jesteś... Pozdrawiam serdecznie
historie o NOP (kika)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Historie o poszkodowanych dzieciach mówią same za siebie.
Basia nie dąsaj się:) (johnnyQ)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Trochę humoru:)
Kwiatki z głosów na tak NR.2 (johnnyQ)
20-09-2011 ( odpowiedz )
"nie ma jeszcze dzieci, ale mimo to nie podoba mi się bezduszne podejście lekarzy i brak szacunku do rodziców z ich strony!!!" - w końcu to rodzice chodzili na medycynę i wiedzą lepiej. "Szczepienia wyrządzają więcej zła niż dobra" - nawet twórcy petycji tak nie twierdzą. "Wychowywanie dzieci i decydowanie o nich zostawcie nam- rodzicom!" - rodzice, decydowanie o społeczeństwie (np. o szczepionkach) zostawmy im - rządowi. "Zabiera się nam coraz więcej praw i wolności." - racja, najpierw zabronili cudzołóstwa, potem kradzieży... Co będzie dalej? "Moje dzieci 7 i 9 lat zostały uszkodzone przez szczepienia." - lekarz walił w nie strzykawką. "Wolność obywatelską a zatem i wyboru mamy podobno zapewnioną w konstytucji" - powiedział podobno, bo nie czytał. "zmuszaniu do szczepień mówię NIE" - a co z parówkowymi skrytożercami?
      hm ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Dziękujemy za przypomnienie o parówkowych skrytożercach. Bez niego dyskusja byłaby niepełna ;). johnnyQ, masz dzieci?
cele petycji (strach)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Celem Petycji nie jest zlikwidowanie szczepień tylko zlikwidowanie paskudnego zwyczaju (bezprawnego) Sanepidu, zmuszania rodziców do zaszczepienia dzieci przez nakładanie kar finansowych. Minister Zdrowia zlikwidował w 2008 roku kary dla rodziców za niewykonywanie szczepień obowiązkowych i nie zrobił tego bez powodu. Sanepid po prostu próbuje zarobić zdzierając haracz od nieswiadomych i przestraszonych rodziców. Celem petycji jest też dostępność i refundacja wszystkich szczepionek, przede wszystkim tych najwyższej jakości i czystości. Jest obowiązek i nie m arynku - dlatego polskie dzieci dostają najtańsze koreańskie szczepionki, które powodują najwięcej NOP i na zachodzie zostały wycofane wiele lat temu z zaleceń WHO. U nas jednak nadal są - bo są tanie i obowiązkowe , nie można odmówić podania ich dziecku. Celem petycji jest też stworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki - do tej pory w naszym kraju taki system nie istnieje.
Kwiatki z głosów na tak NR.2 (johnnyQ)
20-09-2011 ( odpowiedz )
"Absolutnie,całkowicie popieram petycję!!!" - całą duszą i ciałem;) "Jestem zdecydowanie przeciwny szczepieniom zawierają rtęć jako konserwant, najbliżej kojarzy mi się to z obozami koncentracyjnym." - tak, szczepionki i obozy koncentracyjne to to samo, zgoda. "Szczepionki są szkodliwe mogą spowodować śmierć" - nic dodać nic ująć, mentalność przeciwnika szczepionek. "Uważam, ze organizm dziecka sam powinien bronić się przed drobnoustrojami. Tym sposobem wzmacnia swój system immunologiczny" ... albo rozsiewa zarazki dalej i ginie. "mój syn ma poszczepienny syndrom problemów z mową." - a może po prostu jest tępy? "Mimo iż swoje dziecko szczepię szczepionkami obowiązkowymi jak i zalecanymi zgodnie z kalendarzem, to popieram prawo rodziców do odmowy szczepienia." - po to, żeby Twoje szczepienie dzieci poszło na marne. Mądrze.
prowokacja ( Justyna ze STOP NOP )
20-09-2011 ( odpowiedz )
Ktoś się podszywa pod moje nazwisko. Możecie pisać na maila to potwierdzę, które wypowiedzi są moje. Celem stowarzyszenia jest dostęp do pełnej informacji i wolność wyboru w kwestii szczepień.
Kwiatki z głosów na tak NR.1: (johnnyQ)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Oto najśmieszniejsze/najgłupsze/najbardziej bezsensowne komentarze pod głosami na tak (i moje opinie): "Wiekszosc ze stosowanych szczepionek zawiera niebezpieczne substancje o ktorych nie informuje sie rodzicow." - większość jedzenia, które jesz zawiera gorsze substancje. "Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci a nie państwo dlatego to oni maja mieć prawo do swobodnego decydowania." - ale państwo jest odpowiedzialne za społeczeństwo i dlatego są szczepionki. "W pełni zgadzam się z petycją, dlatego komentarz będzie zbędny" - to po co go napisałeś? "Mam znajomych, których dziewczynka po zaszczepieniu MMR (świnka odra różyczka) przestała się rozwijać i stwierdzono u niej autyzm." - ja mam znajomych, których dziecko po szczepieniu jest normalne. "Szczepić wszystkich przeciwko wszystkiemu to poprawiać pana Boga w dziele stworzenia - nie przystoi." - nie przystoi, to się nazywa argument...
      Oj, Jasiu, Jasiu - cd. ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
1. Jedzenie wciąż jeszcze mogę wybrać w dużej mierze, nie karmię nim noworodka ze strzykawki pod groźbą grzywny. 2. Społeczeństwo jest odpowiedzialne za siebie i decyduje o granicy wolności, jaką ceduje na "państwo". Niektórzy obywatele, np., czują się świetnie w ustrojach totalitarnych (po co się zmagać samemu z tak trudną decyzją, jak: co wstrzyknąć sobie i swojemu dziecku, i w jakich ilościach?) 3. Pana komentarz jest nie mniej zbędny, ale cóż, świadczy o pewnym zainteresowaniu. 4. Abstrahując od genezy autyzmu (osobiście nie uważam szczepień za głównych czy jedynych winowajców), odporność na organiczne związki rtęci, same czy w połączeniu z aluminium i innymi adjuwantami, podobnie jak odporność na inne patogeny, jest kwestią indywidualną. 4. Nie wchodząc w kwestie metafizyczne, chętnie porozmawiam o z Panem o dogmatach wakcynologii.
celem petycji nie jest zlikwidowanie szczepień (strach)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Celem Petycji nie jest zlikwidowanie szczepień tylko zlikwidowanie paskudnego zwyczaju (bezprawnego) Sanepidu, zmuszania rodziców do zaszczepienia dzieci przez nakładanie kar finansowych. Minister Zdrowia zlikwidował w 2008 roku kary dla rodziców za niewykonywanie szczepień obowiązkowych i nie zrobił tego bez powodu. Sanepid po prostu próbuje zarobić zdzierając haracz od nieswiadomych i przestraszonych rodziców. Celem petycji jest też dostępność i refundacja wszystkich szczepionek, przede wszystkim tych najwyższej jakości i czystości. Jest obowiązek i nie m arynku - dlatego polskie dzieci dostają najtańsze koreańskie szczepionki, które powodują najwięcej NOP i na zachodzie zostały wycofane wiele lat temu z zaleceń WHO. U nas jednak nadal są - bo są tanie i obowiązkowe , nie można odmówić podania ich dziecku. Celem petycji jest też stworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki - do tej pory w naszym kraju taki system nie istnieje.
Głosujcie na NIE (Justyna)
20-09-2011 ( odpowiedz )
NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
      Również pozdrawiamy ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Nie ma to, jak złapać cudzy mikrofon, i się powydzierać. Niezłe jaja, nie sądziliśmy, że aż tak komuś nadeptujemy na odcisk, żeby zaczął się pod nas podszywać i mieszać. Déjà vu dla nas, trochę starszych i mniej naiwnych rodziców.
Taka jestem mądra a nie podałam pełnego nazwiska ani maila. (Barbara)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Po prostu się boję wystąpić publicznie z moim zdaniem i tyle, taka ze mnie Barbara bohaterka.
      anonimowość (Barbara)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Śmiesz zarzucać mi anonimowość przy własnych łgarstwach i podszywaniu się pod innych?
Basiu, całkowita racja. (Małgorzata)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Oni nie umiom znaleść argumentuw na poparcie sfoich tes to sie podszywaja. Ja uwazam, ze rodzice powinni miec wybur. Co mnie obchodzii, ze moze byc epidenia ?Mósze chronić moje dziecko
      Małgorzatka (Barbara)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Szanowna Małgorzatko vel Adanie, vel "Justynko" vel "kiko" i ile jeszcze zechcesz przyjąć imion i nicków w tej swojej piaskownicy. Zważ na to, posiadasz adres IP to i mimo wirtualnej rzeczywistości ślad rozdwojenia jaźni pozostaje ps: z takim rozdwojeniem jaźni radze wybrać się do dobrego psychiatry, bo mnie nie sprowokujesz :)
żenujące (Barbara)
20-09-2011 ( odpowiedz )
O tym kto jest kim, jak widać, świadczy poziom wypowiedzi. Żenujące, że przeciwnicy petycji posuwają się do podszywania się pod członków stowarzyszenia. Przyjmując cudze imiona starają się wywołać zamęt ubliżając innym... O poziomie nie ma co tu wspominać, bo go po prostu brak. Cóż jeśli komuś brak argumentów, stosuje metody, które wydaja mu się skuteczne i odkrywcze... na szczęście kłamstwo ma bardzo krótkie nóżki... pozdrawiam
Komentarz usunięty ( Komentarz usunięty )
20-09-2011 ( odpowiedz )
19-09-2011 Komentarz usunięty z powodu naruszenia regulaminu
      prowokacja ( Justyna ze STOP NOP )
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Powyżej to nie jest moja wypowiedź. Możecie pisać na maila to potwierdzę, które wypowiedzi są moje.
do Adama B. (kika)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Oglądałeś przed chwilą Celownik? Widziałeś mamę Kubusia? Medal ma dwie strony i nie zmienisz tego realizując swoją misję. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o za i przeciw.
      Mają prawo do informacji a nie do nieodpowiedzialności. (Adam)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Rodzice powinni zostać poinformowani o możliwych konsekwencjach szczepionki a także karach za niedostosowanie się. Odkąd zrozumiałem, że bez szczepionek pewnie już bym nie żył jakoś łatwiej mi przyjąć ten mały przymus. Wybór mamy w Polsce, jeśli nie chcemy nie musimy iść na wybory parlamentarne itd. Ale szczepionki to zbyt poważna sprawa, żeby pozwalać ludziom na wybór.
Adam, spadaj (Justyna)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Zapraszamy na strony stowarzyszenia: http://stponop.pl/ i na Facebooku https://www.facebook.com/ stowarzyszeniestonpop
      nie podszywaj się pod Justynę (kika)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Ona nie zniża się do takiego poziomu.
      ja jestem kika (kika)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
Hej, ty, nie podszywaj się pode mnie. Ja jestem kika.
Poszedłem po rozum do głowy. (Adam)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Justyna, prawda jest taka, że nieszczepione dzieci zawdzięczają swoje zdrowie tylko i wyłącznie wszystkim, którzy się zaszczepili. Jeśli więcej dzieci pozostanie niezaszczepionych to choroby będą się łatwiej rozpowszechniać. Dojdzie do takich katastrof jak epidemie ospy, gruźlicy, odry i cholery i TO BĘDZIE NASZA WINA bo byliśmy EGOISTAMI. Ryzyko związane ze szczepionkami jest wystarczająco małe, żeby je podjąć i zachować się tak, jak porządny obywatel i rodzic powinien się zachować: Odpowiedzialnie.
      O, znowu Adaś ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Adam, pochwal się swoją wyszczepialnością, to pogadamy. Do tej pory omijaj szerokim łukiem nasze dzieci i nas też zresztą, bo o budowaniu odporności masz, jak widać, pojęcie małe. Serdecznie pozdrawiamy
      hm... (nie szczepiony)
24-09-2011 ( odpowiedz )      
a komu lub czemu w takim razie zawdzięczają zdrowie miliony osób, które nie zachorowały podczas wielkich epidemii kiedy nie było szczepionek albo dzięki czemu zanikły epidemie tyfusu, szkarlatyny itp?
To nieprawda, szczepionki są niepotrzebne. (Justyna)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Adam, ty dupku, chcesz zniszczyć to, o co tyle czasu walczyliśmy? Szczepionki są złe, zabijają nasze dzieci i taka jest prawda, wiesz o tym.
      podszywasz się (kika)
20-09-2011 ( odpowiedz )      
To nie jest wypowiedź członka stowarzyszenia.
Szczepionki są jednak potrzebne. (Adam)
20-09-2011 ( odpowiedz )
Po przeanalizowaniu przypadków wielkich epidemii odry i innych chorób w dziejach Europy zmieniłem zdanie i uważam, że szczepionki są jednak niezbędne. Wiem, myliłem się. Przepraszam wszystkich.
      Nie nam oceniać osoby narażające dzieci na NOP ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Szanujemy Pana zdanie, choć się z nim nie zgadzamy. Powiem więcej, życzylibyśmy sobie, by obywatele szukający szczepionki przeciwko odrze i chcący się uodpornić w ten sposób, mieli wybór, a nie byli zmuszeni szczepić się promowanym MMR, tym bardziej, że nie każdy chce się przymusowo doszczepiać przeciwko śwince czy różyczce (choć ta odporność trwa krótko i osoby o Pana poglądach z pewnością regularnie się doszczepiają...). Być może dla wielu osób szczepionka przeciwko odrze jest lepszym rozwiązaniem niż nieszczepienie - nie każdy chce zdobywać wiedzę na temat sposobów leczenia odry i budowania naturalnej odporności; wówczas i ryzyko narażenia na powikłania poszczepienne może się wydawać warte poniesienia. Trudno nam oceniać takich rodziców. Życzymy dużo zdrowia.
Ciemnota ( halfdan )
20-09-2011 ( odpowiedz )
To straszne jak ciemnota i zabobon mogą skłonić ludzi do walki o pogorszenie stanu zdrowia społeczeństwa... Całe szczęście, że i tak ta cała petycja nie ma szans... Inaczej bym się bał...
      Strach złym doradcą ( stop głupocie )
19-09-2011 ( odpowiedz )      
Upowszechnienie szczepień na Zachodzie datuje się na wiek osiemnasty. Znany wakcynolog dr Grzesiowski uważa metody uodparniania z tego okresu za, cyt., "szamańskie". Czyżby szczepienia, jak upuszczanie krwi i nie mycie rąk po przejściu z prosektorium na porodówkę, miały się stać reliktem przeszłości? ;)
strony stowarzyszenia (Justyna)
17-09-2011 ( odpowiedz )
Zapraszamy na strony stowarzyszenia: http://stopnop.pl/ i na Facebooku https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl