Wizyt: 76,057,387
Podpisów: 2,424,461
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,709 (14,343)
przeciw: 441 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

Szczepionkowe ludobójstwo ( xxx )
29-01-2012 ( odpowiedz )
W 1980 r. autyzm diagnozowano u 1 na 10.000 dzieci, w 2004 r. u 1 na 166, a obecnie u 1 na 60-80! Szczepionki są nadal sukcesem, przynosząc ponad 27 000 000 000 $ zysku w przemyśle farmakologicznym
APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW W SPRAWIE PRZYMUSU SZCZEPIEŃ (ust)
11-01-2012 ( odpowiedz )
Przekazujcie dalej! http://stopnop.pl/stowarzyszenie/dzialania/108-apel-do- parlamentarzystow-o- ujednolicenie-prawa-dotyczacego-obowiazku-szczepien https://www.facebook.com/events/131133527000813/
Zbiorowe wariactwo???? (ospa party)
11-01-2012 ( odpowiedz )
Wczoraj w przedszkolu dostałem od eko-matki propozycję zakupu smoczka po dziecku z ospą za jedyne 10zł. Skąd takich dziwaków biorą. Zaproponowałem barter: kupa córki za ten zarażony smoczek.
      ??? (Zofia)
11-01-2012 ( odpowiedz )      
A jaki to ma związek z tą petycją?
      prowokatorku (enkai)
01-02-2012 ( odpowiedz )      
Poznaj historię wakcynacji. Dowiedz się, że chińczycy celowo zakażali się czarną ospą i przechodzili ją łagodnie. Ten sposób przez Turcję trafił do Anglii, gdzie robiono to samo z dobrym skutkiem. Później w Stanach Zjednoczonych. Jednak tam jakiś pomysłowy wymyślił, aby zakażać krowianką - ospą zwierzęcą bo można na tym zarobić a na ludzkich strupach nie. Poczytaj trochę, poszukaj i pomyśl samodzielnie.
. (Agnessen)
11-01-2012 ( odpowiedz )
statystyki mówia same za siebie- szczepionki od wielu wielu lat sa przemyslana i zamierzona metoda do redukcji ludnosci ,sprawa dziwnie zawsze staje sie zapomniana.
      idioci (polecamczytaćksiążki)
13-05-2012 ( odpowiedz )      
właśnie po takich komantarzach jestem za przymusową eutanazją...
APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW W SPRAWIE PRZYMUSU SZCZEPIEŃ (ust)
02-01-2012 ( odpowiedz )
Przekazujcie dalej! http://stopnop.pl/stowarzyszenie/dzialania/108-apel-do-parlamentarzystow-o- ujednolicenie-prawa-dotyczacego-obowiazku-szczepien https://www.facebook.com/events/131133527000813/
tym którzy mają wątpliwości czym są szczepienia polecam (Polka)
31-12-2011 ( odpowiedz )
lekturę http://www.pomagamyzosi.pl/?m=200811 moja córka po MMR przestała mówić...
Do Oli - podpis nr 86 przeciw (malwa)
14-12-2011 ( odpowiedz )
Zaszczepiłaś, ale czy jesteś za przymusem i brakiem odszkodowań dla ofiar szczepień?
Re: (Agata1987)
12-12-2011 ( odpowiedz )
http://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/1,79372,9939172,Lepiej_przecho rowac_ospe_niz_sie_zaszczepic___nowe.html
ODPOWIEDŹ Z MINISTERSTWA ZDROWIA NA PETYCJĘ ( juso )
17-11-2011 ( odpowiedz )
Jest oficjalna odpowiedź http://stopnop.pl/stowarzyszenie/dzialania Podpisy zbieramy nadal, bo postulaty nie zostały spełnione.
      ??? (anty_Ziemowit)
23-11-2011 ( odpowiedz )      
Jakieś wnioski? Czy dalej będziecie twierdzić, że to wina TVN, Wyborczej, mafii aptekarskiej czy innych mrocznych sił z Mordoru?
           wnioski (robert)
24-11-2011 ( odpowiedz )           
W Rosji i w Stanach są odszkodowania dla ofiar szczepionek? U nas nie ma. Jakieś wnioski?
                oczywiscie (nie_Ziemowit)
25-11-2011               
Przenieś się do Rosji skoro jest tam tak super.
                do nie_Ziemowit ( enkai )
28-11-2011               
Dlaczego my mamy się przenosić skoro to nie my chcemy dziabać innych strzykawkami? Niech więc totalniacy się wyniosą i zostawią uczciwych ludzi w spokoju. Nie pytaj, co rząd może zrobić dla Ciebie - zapytaj, czy mógłby tego nie robić.
                Odszkodowania za szczepionkowe kalectwo lub zabójstwo (Bolesław)
29-11-2011               
Ponieważ to rząd zmusza nas do szczepień, trzeba zmusić rząd do płacenia wielomilionowych odszkodowań na każde okaleczone lub zabite przez szczepionki dzieci. Nasz rząd jest totalitarny w kwestii wymuszania zabójczych i nieskutecznych szczepień, zupełnie nie przystaje do liberalnych w tej kwestii innych rządów europejskich. Nasz rząd ma działa jak reżim faszystowski. W czyim interesie zabija i okalecza nasze dzieci?
NOWA KSIĄŻKA O SZCZEPIENIACH!!! (agas)
16-11-2011 ( odpowiedz )
http://www.homeopatia.net.pl/szczepienia.html Aleksander Kotok - "Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodziców"
Wpisz na You Tube "Pokonać autyzm" (Pokonać autyzm)
16-11-2011 ( odpowiedz )
Dr Wakefield i jego współpracownicy opublikowali w roku 1998 w prestiżowym magazynie medycznym Lancet artykuł, w którym opisali przypadki kilkunastu dzieci, u których wystąpiły po upływie od jednego do czternastu dni od chwili podania im szczepionek przeciwko M, MMR i MR objawy przewlekłego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy.19 Przedstawili w nim również swoją teorię na temat przyczyn zapadania dzieci na autyzm. Twierdzą oni, że autyzm jest spowodowany „nadmiarem opioidu”. Ich zdaniem jest to rezultat niepełnego rozkładania się i nadmiernego wchłaniania peptydów jelitowych pochodzących z takich produktów spożywczych jak jęczmień, ryż, owies i kazeina znajdująca się we wszystkich produktach pochodzenia mlecznego będącego rezultatem uszkodzenia jelit przez szczepionki. Peptydy te mogą wywoływać efekty opioidowe bezpośrednio lub poprzez tworzenie ligandów z enzymami peptydowymi niezbędnymi do rozkładania endogennych opioidów znajdujących się w centralnym układzie nerwowym, prowadząc do rozregulowania prawidłowo działającego systemu neuroregulacji oraz zaburzeń rozwoju mózgu.
      Jak to w końcu jest z tym autyzmem i szczepieniami? (anonim)
16-11-2011 ( odpowiedz )      
http://autyzmaszczepienia.wordpress.com/
Zapraszam (lukasz84rok)
13-11-2011 ( odpowiedz )
Super dziewczyna, tania, ładna http://www.odloty.pl/pl/ogloszenia-towarzyskie/warszawa/wola/slodka- kasia100/54367.html
      do spamera (todd)
14-11-2011 ( odpowiedz )      
chyba pomyliłeś miejsce w sieci
5 listopada (Kajot)
02-11-2011 ( odpowiedz )
O co chodzi z tym 5 listopada ???
      atak na FB? (ktoś)
05-11-2011 ( odpowiedz )      
Coś mi się obiło o uszy...
      O co chodzi z tym 5listopada? (Pamętaj)
15-11-2011 ( odpowiedz )      
http://pracownia4.wordpress.com/2009/11/04/pamietaj-pamietaj/
powikłania chorób mogą być niebezpieczne (alex)
31-10-2011 ( odpowiedz )
Ważne żeby codziennie dbać o budowanie odporności dziecka. Jeden rodzic wybiera szczepienia, drugi woli robić to bardziej świadomie bez ryzyka powikłań poszczepiennych.
      zgoda (Anka)
31-10-2011 ( odpowiedz )      
To prawda, ze powikłania chorób też mogą być niebezpieczne, tyle ze szansa zachorowania oraz tych powikłań jest niewielka (co pokazują statystyki), a przy masowym szczepieniu wszystkich dzieci, ryzyko i skala okaleczeń są wielkie. Najważniejsze jest budowanie naturalnej odporności, która naszych przodkow utrzymała przy życiu w obliczu wielu chorób zakaźnych, mimo braku skutecznych leków przeciw tym chorbom, choć czosnek i cebula na pewno wielu osobom uratowały życie. Najlepiej wiedzieli o tym lekarze doglądający chorych podczas epidemi. Dziś mamy duży wybór antybiotyków na choroby bakteryjne i coraz wiecej leków przeciw wirusowych. Firmy farmaceutyczne powinny się skupiać na tworzeniu takich leków. Jestem za leczeniem i kwarantanną chorych, a nie za okaleczaniem szczepionkami wszystkich zdrowych dzieci. Wszystkie dzieci szczepione mają jakeś powikłania poszczepienne, u jednych mogą to być to alergie, czy astma, u innych poważne choroby neurologiczne, zaburzenia rozwoju,choroby autoimmunologiczne etc. Każdy powinien dokonywać własnego wyboru, ważne, żeby zrobił samodzielny wysilek i dobrze zapoznał się z niezależnymi informacjami dotyczącymi zarówno chorób zakaźnych jak i szczepień. Nie można polegać tylko na opiniach lekarzy, bo najcześciej oni cytują tylko reklamy firm farmaceutycznych, i rzadko który zna prawdę o zagrożeniach dla życia ze strony szczepien. Dziś dbanie o własne zdrowie musi być aktywnym procesem intelektualnym każdego.
Inteligentni nie szczepią... (Ziemowit)
30-10-2011 ( odpowiedz )
Inteligentni rodzice już nie szczepią swoich dzieci, bo wiedzą, że żadna choroba zakaźna nie jest dziś tak groźna jak szczepienia. Naiwni lub głupi rodzice bedą szczepić i będa mieć kalekie dzieci lub trupki. Kazdy dokonuje własnych wyborów.
      Uwielbiam takich ludzi (anty_Ziemowit)
23-11-2011 ( odpowiedz )      
Więcej pogardy dla inaczej myślących - to przepis na sukces jak u Kaczyńskiego.
do Marcina (Tomek)
29-10-2011 ( odpowiedz )
Cytat podpisującego przeciw: "Dla dobra ogółu czasem się coś poświęca..." - raczej kogoś!!! Żywi ludzie to nie jest coś.
Szczepionkowi mordercy (Janosik )
28-10-2011 ( odpowiedz )
Kto daje im prawo mordować i okaleczać cudze dzieci szczepionkowymi truciznami? Sami sobie przyznali to prawo za łapówki od koncernów farmaceutycznych. I przy tym poslugują sie "logiką" debili, twierdząc że nieszczepieni zagrażają szczepionym. Są zbyt głupi żeby zrozumiec brak własnej logilki i dowodzą, że sami nie wierzą w skuteczność szczepień. To szczepieni, którzy stale choruja zarazaja nieszczepionych. Na szczęście czasy masowych ludobójców się kończą. Czeka ich Norybmerga bis albo i los Kadaffiego. Naród nie pozwoli sie dalej tak niszczyć.
Anna Podniesińska (Tomek)
20-10-2011 ( odpowiedz )
Pani Anna jest przeciw petycji i zgłaszaniu NOPów przez lekarzy i odszkodowaniom dla ofiar szczepionek, jak również za zmuszaniem grzywnami do szczepień. Gratuluje czytania ze zrozumieniem!
      pazerność lobbystów (milosz)
22-10-2011 ( odpowiedz )      
Ludzie, którzy żerują na cudzych tragediach, czyli lobbyści karteli farmaceutycznych, niektórzy lekarze i sanepidnicy, są przeciw tej petycji, bo brak obowiazkowych szczepien to dla nich koniec łapówek od firm farmaceutycznych. W żadnym kraju zachodnim NIE ma obowiazkowych szczepien. Polska jest pod tym wzgledem skansenem i krajem totalitarnym. To dzieci szczepione stale chorują i one sa zagrozeniem dla nieszczepionych. Jestem za stworzeniem osobnych szkól i przedszkoli dla szczepienców i nieszczepienców, wtedy bedzie wyraźnie widac, które dzieci sa zdrowsze.
Solidarność przeciw terrorowi szczepionkowemu (razem)
16-10-2011 ( odpowiedz )
Trzeba się przyłączyć z naszym ruchem przeciw przymusowi szczepień do światowego i krajowego ruchu przeciw globalistycznym kartelom, które dla zysków okaleczają i zabijają nasze dzieci rękami przekupionych urzędników i pseudolekarzy. Sami nie pokonamy tych karteli, wspólnie z 99% oburzonych – tak.
      postulaty (KRIS)
18-10-2011 ( odpowiedz )      
Do tych z ze Stanów to się chętnie przyłącze, ale absolutnie nie podobają mi się polskie postulaty...
Wypowiedź Epidemiologa, Wiceministra Zdrowia dr med. Hałata (Kopia)
14-10-2011 ( odpowiedz )
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=27792
adha (ola :))
12-10-2011 ( odpowiedz )
Widze, że wielu rodziców cierpi na ADHD :)
      ADHD (Klemens)
12-10-2011 ( odpowiedz )      
...jeśli rzeczywiście to łatwo to wytłumaczyć - byli szczepieni.
Sprawa szczepień jest grubymi nićmi szyta... (agaga)
10-10-2011 ( odpowiedz )
Szczepiłam moje dzieciątko do trzeciego miesiąca, potem poszłam po rozum do głowy i zaczęłam szukać informacji o szczepieniach, bo za wiele "zbiegów okoliczności" było... Dziecko jest poszkodowane neurologicznie, immunologicznie, a czas dopiero pokaże jak jeszcze... Dwa miesiące temu byłam u neuropsychologa (psychologa klinicznego) na miesiąc przed ukończeniem 2-go roku życia. Zdiagnozowano m.in. stany lękowe, ale nie o tym zamierzam pisać. Tydzień później odbierałam opinię na piśmie. Pani doktor zaskoczyła mnie informacją, że dokument został wystawiony z datą ukończenia dwóch lat (kilka tygodni w przód) i słuchajcie dlaczego... - otóż jest jakiś formalny zakaz dokumentowania faktycznych umiejętności dziecka przed ukończeniem 2-ch lat!!!!!! Lekarz może odnotować tylko to, co jest minimum dla tego zakresu wieku. Doktor widziała, że dziecko jest bardzo rozwinięte i inteligentne i dlatego wykonała stopniowo testy aż do czterolatka. Formalnie nie miała jednak takiego prawa, ponieważ dziecko nie miało ukończonych 2-ch lat. Zaczęłam się zastanawiać dlaczego(?) Czy nie sądzicie, że jedynym logicznym wytłumaczeniem takiego fałszowania stanu faktycznego jest chęć ukrycia poszczepiennych uszkodzeń neurologicznych m.in. regresów rozwojowych i nagłych upośledzeń, które w większości przypadków "wypływają" do około drugiego roku? Po prostu nie ma prawa być dokumentacji - zostaje tylko słowo rodziców (chyba, że ktoś ma dużo dowodów w postaci nagrań)...
      dalszy ciąg... (agaga)
10-10-2011 ( odpowiedz )      
Dodam jeszcze, że dziecko od 3-go miesiąca było również pod stałą kontrolą neurologa i rehabilitowane. Po zdarzeniu z opinią neuropsychologa zauważyłam, że neurolog też nigdy nie pytała co jeszcze dziecko umie a zawsze zadawała tylko konkretne pytania "czy robi to, czy robi tamto"... nie wspominając już, że ignorowała informacje o niepokojących mnie objawach :/
Cele petycji (strach)
07-10-2011 ( odpowiedz )
Celem Petycji nie jest zlikwidowanie szczepień tylko zlikwidowanie paskudnego zwyczaju (bezprawnego) Sanepidu, zmuszania rodziców do zaszczepienia dzieci przez nakładanie kar finansowych. Minister Zdrowia zlikwidował w 2008 roku kary dla rodziców za niewykonywanie szczepień obowiązkowych i nie zrobił tego bez powodu. Sanepid po prostu próbuje zarobić zdzierając haracz od nieswiadomych i przestraszonych rodziców. Celem petycji jest też dostępność i refundacja wszystkich szczepionek, przede wszystkim tych najwyższej jakości i czystości. Jest obowiązek i nie ma rynku - dlatego polskie dzieci dostają najtańsze koreańskie szczepionki, które powodują najwięcej NOP i na zachodzie zostały wycofane wiele lat temu z zaleceń WHO. U nas jednak nadal są - bo są tanie i obowiązkowe , nie można odmówić podania ich dziecku. Celem petycji jest też stworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki - do tej pory w naszym kraju taki system nie istnieje.
Zdegenerowane przez szczepionki mózgi dzieci (ojciec jeden)
07-10-2011 ( odpowiedz )
Mózgi wielu dzisiejszych dzieci i nastolatków są tak zdegenerowane przez trucizny zawarte w szczepionkach jak mózgi starców z chorobą Alzheimera. Temu właśnie służą masowe szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia już donosi, że dzisiejsze dzieci bedą żyć o 20 lat krócej niż ich rodzice.
Kochni szczepiący myśmy tez szczepili nasze dzieci ... (Tata)
04-10-2011 ( odpowiedz )
Dlatego widząć ich cierpienie i nasze, OSTRZEGAMY MŁODYCH RODZICÓW. Aby nie mieli chorych i upośledzonych psychicznie dzieci taka jak nasze. Ja słyszałem już 8 lat temu, że szcepienia są szkodliwe jednak byłem tak zaprogramowany przez środowisko że śmiałem się z tego. Kojarzyłem tych ludzi ze świadkami Jechowy lub światem Amiszów. Dopierow widząc cierpienia moich dzieci moje komórki mózgowe zaczęły pracować. Ale dalej szcepiłem. Syn urodził się zdrowy i ładnie się rozwijał. BAwił się z innymi dziećmi był zawze radosny. W wieku 3 lat po szczepionce DTP dostał porażenie nerwu wzrokowego. oczopląs i ZEZ. Przeszedł kilka operacji a ZEZ jest nadal. TRAGEDIA. Do tej pory dostał trzy szczepienia na odrę, świnkę i różyczkę MMR, Priorix. Po Priorixie otrzymanym w wieku 9 lat od trzech lat nie przybiera na wadze ważu 29 kilo a ma już prawie 13 lat. Dodatkowo izoluje się od otoczenia. W poradni autystycznej stwierdzono stany lękowe i dostał leki. Ma Mutyzm i znamiona autyzmu.
      Kochni szczepiący myśmy tez szczepili nasze dzieci ... (Tata)
04-10-2011 ( odpowiedz )      
Nie wiem co dalej będzie z tym dzickiem. Mam również drugie dziecko które również szczepiłem pomimo posiadania informacji, że szczepienia są szkodliwe. Nie dowierzałem, że LEKARZ MOŻE BYĆ ZBRODNIARZEM I WSTRZYKIWAĆ DZIECIOM TRUCIZNĘ. Mówiłem Lekarzowi o moich obawach to mnie uspokoił. że on swoje dzieci również szczepił tymi samymi szczepionkami. Dokładniej przyjrzałem się szczepieniom przy "tzw Pandemii ŚWIŃSKIEJ GRYPY" Miało umrzeć milony Polaków. A zmarło kilkunastu bezdomnych zabitych przez lekarzy testową szczepionką na świńską grypę. Gdy dziecko skończyło 6 miesięcy przestałem szczepić. Nie dostało już trzeciej serii Infarnix Hexa ani żadnej trucizny na odrę, świnkę, różyczkę.
      Kochni szczepiący myśmy tez szczepili nasze dzieci ... (Tata)
04-10-2011 ( odpowiedz )      
Do końca życia będę pamiętał chwile gdy siłą trzymałem moje zdrowe dzieci podczas gdy lekarz wstrzykiwał mu TRUCIZNĘ. Nigdy sobie tego nie wybaczę !!! A ile dzieci zostało zabitych szczepionkami . tzw "śmierć łóżeczkowa". A ile dzieci umrze w młodym wieku na raka. A ile dzieci po sczepieniach będzie niepłodnych. Nasze małe dzieci przez szczepienia są wewnęrznie już starcami. Z mózgami przeżartymi od neurotoksyn. Życzę młodym rodzicom podjęcia jedynej trafnej decyzji. NIESZCZEPIĆ DZIECI !!!. Ja jestem gotów poświęcić moje życie aby moje dziecko nie zostało zaszczepione. Nie załatwiam żadnych zaświadczeń od lekarzy zwalaniających od szczepień. Otwarcie przyznaję przed lekarzem i sanepidem że nie szczepię dla dobra dzieci. Miałem już komornika z Urzędu Skarbowego straszącego sądami i karami. Ale nie ze mną te numery ... Ponałem ich HITLERÓWSKIE metody. Walczę otwarcie aby innym było łatwiej.
           Wszystko co piszesz to tragiczna prawda (zyx)
05-10-2011 ( odpowiedz )           
Obecnie celem szczepień nie jest ochrona dzieci przed chorobami, ale ich zabicie lub okaleczenie, żeby kartele farmaceutyczne mogły im potem wciskać swoje nowe trucizy rzekomo lecząc je. Większość pediatrów nie szczepi swoich dzieci, bo za dużo widzieli takich tragedii, ale prawo im nakazuje okaleczać inne polskie dzieci. I taki stosunek rządu do własnych obywateli nazywa sie faszyzmem.
           W SZCZEGÓLNOŚCI DO UŻYTKOWNIKA TATA (gOSIA)
08-01-2012 ( odpowiedz )           
Jestem młodą studentką, która zasięgnęła trochę wiedzy na temat szczepionek, słusznie nazwanych tutaj "trucizną" i choć nie mam jeszce dzieci jestem przerażona. W niedalekiej przyszłości planuje oczywiście własne maleństwo i strach mnie ogarnia, kiedy pomysle, że będe musiała walczyć z bezdusznymi jak sie okazuje ludźmi o jego życie i zdrowie, bo oczywiście swojego dziecka nie zaszczepie. Prosze napiszcie jak wy rodzice, którzy powiedzieliście NIE szczepieniom waszych pociech dajecie sobie rade, czy lekarze, sanepid dają wam wogóle żyć? Czy jest wogóle możliwe niezaszczepienie dziecka?
                Jak uchronić dzieci przed wstrzyknieciem trucizny (Tata)
20-01-2012               
Przed porodem upewnij czy będą Cię przymuszać do szczepienia. Alternatywa poród w prywatnej klinice albo w domu. Po porodzie nie rejestrować sie do żadnej przychodni (ew. zmienić zameldowanie zgłosić wyjazd za granicę na stałę). Jeżeli juz dziecko ma kartę w przychodni to podpisać lekarzowi tylko oświadczenie żę "Zostałam pionformowana o terminach zalecanych szczepień" Nie wdawać się z nikim w dyskusję " Nie szczepię bo wychowuję w zgodnie z naturą" Nie chodzic do sanepidu ani na wezwania do Egzekucji Urzędu Skarbowego. Jeżeli sanepid przyśle decyzję w sprawie nie szczepienia to zaskarżyc bezprawie do sądu administracyjnego jako niezgodne z Ustawą. Więcej info na forum "nie szczepimy.org" pozdrawiam przyszłą Mame i życzę zdrowych ślicznych maluszków.
      Kochni szczepiący myśmy tez szczepili nasze dzieci ... (Tata)
04-10-2011 ( odpowiedz )      
Ostatnio podcyas badań immunologicznych za które zapłaciłem prawie 1000zł stwierdzono autoprzeciwciała na śluz jelit. Czyli organizm niszczy sam siebie od środka. Taki jest cel tych wspaniałych szczepionek. ZABIĆ I ZNISCZYĆ ZDROWIE DZIECI.
Apel do rodziców (xyz)
02-10-2011 ( odpowiedz )
Rodzice, nie zabijajcie i nie okaleczajcie szczepionkami waszych dzieci. One liczą na wasz zdrowy instynkt rodzicielski. Zapoznajcie sie bardzo dokładnie ze składem każdej szczepionki z możliwymi powikłaniami. Jesli coś was zaniepokoi - NIE szczepcie na Boga, bo ten niepokój to właśnie instynkt.
      Rezygnacja ze szczepień to nie wszystko (Tom)
02-10-2011 ( odpowiedz )      
Trzeba świadomie podejść do tematu dbania o zdrowie dziecka. Żywić naturalnym jedzeniem, unikać śmieciowego jedzenia i wszelkich toksycznych substancji. Trzeba hartować dziecko i dbać o higienę.
           zgadzam się (xyz)
02-10-2011 ( odpowiedz )           
Trzeba świadomie dbać o zdrowie swego dziecka. Żywność nieprzetworzona wcale nie jest droższa od przetworzonej - śmieciowej. Zbyt często widzi się dzieci odżywiajace sie (a raczej trujace się) głównie czipsami i coca colą.
Czym są masowe szczepienia dzieci? (len)
01-10-2011 ( odpowiedz )
Sa tym samym, czym w "Nowym wspaniałym świecie" A. Huxleya bylo hodowanie osobników epsilon. Przypomnę, ze ludzi rozmnażano tam sztucznie w butelkach . Osobnikom hodowanym jako epsiolon (przeznaczonym na dno drabiny społecznej) dodawano do tych butelek alkohol oraz zmniejszano w nich zawartość tlenu, zeby wyhodowac pólgłowków, przeznaczonych do niewolniczej pracy przy utylizacji szamba i do inych robót, których nikt inny nie chce wykonywać. Szczepienia robią z niemowletami dokładnie to samo - okaleczają je fizycznie i neurologicznie juz od pierwszych godzin zycia, zamieniajac je w kaleki oraz osoby uspośledzone umysłowo. To jest robione z pełną premedytacją. Głupi rodzice skażą swoje dzieci na poszczepienne kalectwo, madrzy je uchronią.
szczepienia (hanka)
30-09-2011 ( odpowiedz )
Ja nie zrezygnowałam u swojego dziecka z żadnego szczepienia obowiązkowego, dodatkowo zaszczepiłam na ospę,pneumokoki i menigokoki,nie zaobserwowałam żadnych skutków ubocznych ani poszczepiennych nie miała podwyższonej temperatury ,ogólnego rozbicia i t.p. , dziecko nie ma kłopotu z obniżona odpornością , nie choruje. Rodzice , którzy nie szczepią dzieci szczepionkami obowiązkowymi wykazują się nieodpowiedzialnością i narażają dzieci na niebezpieczeństwo jestem przeciwna petycji.
      Ale ludzie maja wyprane mózgi .... (Tata)
30-09-2011 ( odpowiedz )      
Słusznie bankierzy ogłaszają, że osiągneli wielki sukces w kontroli ludzi ...
           do hanki (mamma)
30-09-2011 ( odpowiedz )           
To co wszczepiono twojemu dziecku nadal jest w jego organizmie. Nigdy się nie dowiesz, które z przyszłych problemów mają związek ze szczepieniami. Są inne sposoby zapobiegania chorobom niż szczepienia
      zastanów się (kika)
30-09-2011 ( odpowiedz )      
Czy jesteś również za łamaniem podstawowych praw i wolności poprzez przymus i brak sprawiedliwości i pomocy dla rodziców dzieci z powikłaniami i tych które zmarły po szczepionce?
      Teraz czekaj na rozwó raka u twojego dziecka. (Mika)
01-10-2011 ( odpowiedz )      
trudno o glupszych rodzicow niz hanka.
           cóż za kultura dyskusji (też_Szczepiłem)
03-10-2011 ( odpowiedz )           
Domagacie się tolerancji a ziejecie pogardą dla ludzi, którzy inaczej myślą. Moralność Kalego. Żenada.
                I tu się niestety zgadzam (wolna m)
05-10-2011               
Ja nie szczepię ale nie jestem wrogo nastawiona do szczepiących.Każdy ma wolny wybór.Róbmy swoje ale szanujmy wybory innych.
                To nie pogarda tylko stwierdzenie faktu (dipoena)
21-10-2011               
przeczytaj sobie definicję głupoty,doskonale pasuje do Hanki!"Też byłam głupia,nie zdawałam sobie sprawy z tego czym są szczepienia i czemu i komu tak naprawdę służą...
przypominam jakie są cele petycji (strach)
30-09-2011 ( odpowiedz )
Celem Petycji nie jest zlikwidowanie szczepień tylko zlikwidowanie paskudnego zwyczaju (bezprawnego) Sanepidu, zmuszania rodziców do zaszczepienia dzieci przez nakładanie kar finansowych. Minister Zdrowia zlikwidował w 2008 roku kary dla rodziców za niewykonywanie szczepień obowiązkowych i nie zrobił tego bez powodu. Sanepid po prostu próbuje zarobić zdzierając haracz od nieswiadomych i przestraszonych rodziców. Celem petycji jest też dostępność i refundacja wszystkich szczepionek, przede wszystkim tych najwyższej jakości i czystości. Jest obowiązek i nie ma rynku - dlatego polskie dzieci dostają najtańsze koreańskie szczepionki, które powodują najwięcej NOP i na zachodzie zostały wycofane wiele lat temu z zaleceń WHO. U nas jednak nadal są - bo są tanie i obowiązkowe , nie można odmówić podania ich dziecku. Celem petycji jest też stworzenie sprawnie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki - do tej pory w naszym kraju taki system nie istnieje.
POMOC ( STOP NOP )
28-09-2011 ( odpowiedz )
Osoby, które mają problem z grzywnami za nieszczepienie, zgłoszeniem powikłań poszczepiennych oraz odszkodowaniem za ich wystąpienie mogą pisać w tej sprawie do stowarzyszenia.
Ustawa o chorobach zakaźnych jest schizofreniczna (zzz)
27-09-2011 ( odpowiedz )
Ona celowo tak została napisana, żeby ludzi w prowadzać maksymalnie w błąd. 1) jest tam termin "obowiazkowy", ale nie jest napisane, że jest to obowiązek typu widzimisie. 2). Nie ma kar za nieszczepienie, ale skorumpowany Sanepid uważa, że może w majestacie prawa je nakładać na nieświadomych rodziców, posługując sie druczkami z lat 1950 (sic!). 3) w ustawie jest nakaz dla lekarzy, żeby naciskali wszelkimi sposobami rodziców, żeby szczepili dzieci, ale nie ma słowa o tym, że lekarz ma obowiazek pokazać rodzicom/pacjentom ulotki firmowe, które wyliczają wszystkie powikłania poszczepienne włącznie ze zgonami, udarami mózgu i trwałym kalectwem. Rząd nakłada kary na lekarzy, którzy nie powiadomią rodziców o „obowiazku” szczepienia, ale też nakłania ich, żeby nie powiadamiali rodziców o NOPach. Lekarze, którzy dają rodzicom do przeczytania ulotki o szczepieniach są terroryzowani przez urzedasów z sanepidu. 4) w Polsce NIKT nie ponosi odpowiedzialności za zamordowanie lub trwale okaleczenie dziecka czy doroslego szczepionkami, co zdarza się calkiem często. 5) Polska jest chorym tworem pseudopaństwowym, w którym w majestacie prawa kartele farmaceutyczne rękami lekarzy (często nieświadomych) masowo mordują i okaleczają szczepionkami dzieci dla zysków.
brak obowiązku szczepień c.d. (aaa)
27-09-2011 ( odpowiedz )
Każdy lekarz, z którym rozmawiałam potwierdził, że mam prawo do decyzji w sprawie szczepień i nie miałam z tym żadnych problemów. Moja córka nie wie co to szczepionki ale i choroby.
      w niektórych województwach jest problem (kika)
28-09-2011 ( odpowiedz )      
Ciągle są nakładane grzywny np. w Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie... Jedyne wyjście to skarżyć grzywn do do Sądów Administracyjnych. Można poprosić o pomoc stowarzyszenie. Nie dajcie się zastraszyć!!!
brak obowiązku szczepień c.d. (aaa)
27-09-2011 ( odpowiedz )
Sanepidy nakładają kary bezprawnie, zostały one już zniesione, bo nawet kiedy istniał o nich zapis, były one sprzeczne z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nie dajcie się zastraszyć.
brak obowiązku szczepień c.d. (aaa)
27-09-2011 ( odpowiedz )
Zgodnie z polskim prawem lekarz nie może nawet plastra dziecku przykleić bez zgody rodziców. A rodziców nikt nie może zmusić do takiej decyzji. Samo nazwanie szczepień "obowiązkowymi" to za mało.
brak obowiązku szczepień (aaa)
27-09-2011 ( odpowiedz )
To niewyobrażalna kasa dla koncernów farmaceutycznych, dlatego lobby farmaceutyczne wykorzystuje fakt, że Polaków przyzwyczajonych do komunistycznych nakazów można łatwo oszukać.
Jeśli nie obowiązkowe, to dlaczego taki problem rodziców? (mama)
27-09-2011 ( odpowiedz )
Proszę wytłumaczyć dlaczego w majestacie prawa Sanepid wydał prawomocną decyzję nakazującą zaszczepienie dziecka? Państwo przymusza rodziców ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powikłania!
      Wg mnie celem szczepień jest zabicie lub upośledzenie dzieci (Bezprawie)
27-09-2011 ( odpowiedz )      
Bankierzy kontrolujący FED, Medycynę, Media, Rządy chcą zabić lub uposledzić dzieci poprzez szczepienia. Są to bezwzględni ludzie służący Osobowemu Złu - Lucyferowi. Kto chce wiedzieć więcej powinin zapoznać się z treścią przesłuchań Rycerzy Zakonu Templeriuszy którzy byli pierwszymi bankierami. Dalej działają jako Zakon Jezuitów i podległe im Zakon Iluminatii oraz Masoneria. Dzieki szczepieniem ludzie są modyfikowani genetycznie wykonujące ich polecenia roboty. Chcą uzyskać całkowitą władzę nad ludźmmi dzięki nanoprocesorom - tzw nanochipom, które dostaniemy wraz ze szczepieniami. Kontrolę będzie sprawował jeden "człowiek" okreslany przez Biblię jako "Antychryst", który już żyje na Świecie i wkrótce się objawi wszystkim ludziom i zarząda aby oddawali mu cześć. Bez upośledzenia dzieci i nanochipów nikt nie oddałby mu pokłonu. DLATEGO MUSZĄ NAS SZCZEPIĆ I NASZE DZIECI SIŁĄ.
szczepienia w Polsce NIE są obowiązkowe (aaa)
27-09-2011 ( odpowiedz )
Wbrew powszechnemu mniemaniu szczepienia w Polsce nie są obowiązkowe i lekarze o tym dobrze wiedzą. Wystarczy powołać się na Kartę Praw Pacjenta, która powinna być dostępna w każdej przychodni.
      w niektórych województwach nie wystarczy (kika)
27-09-2011 ( odpowiedz )      
Ciągle są nakładane grzywny np. w Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie... Jedyne wyjście to skarżyć do do Sądów Administracyjnych. Można poprosić o pomoc stowarzyszenie. Nie dajcie się zastraszyć!!!
Zbrodnicza hipokryzja naszej słuzby zdrowia (Anka)
26-09-2011 ( odpowiedz )
W naszym kraju biedna kobieta, której nie stać na wykarmienie i wychowanie dziecka nie może dokonać aborcji płodu, bo to grzech. Natomiast wszystkie noworodki bez wiedzy i zgody matek są zabierane na porodówkach i w majestacie prawa panie pielęgniarki lub neonatolożki wstrzykują im szczepionkowe trucizny, które czesto trwale okaleczają, a niekiedy zabijają te dzieci. Zatrute szczepionkami niemowlęta puchną, dostają masywnych obrzęków ciała i mózgu, wylewów, niedotlenienia, drgawek, a szczepiący lekarze umywają ręce. Ich już nic nie obchodzi. Nie zauważają NOPów , oni spełnili swój „państwowy obowiązek” trucia wszystkich noworodków w interesie koncernów farmaceutycznych . I takie zbrodnicze procedury nazywa się u nas „ochroną zdrowia”.
      tak (wolna m)
28-09-2011 ( odpowiedz )      
Nie mogłabym tego trafniej ująć.Tak niestety jest.
Przekazanie petycji ( STOP NOP )
24-09-2011 ( odpowiedz )
Komunikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP: Petycja oraz list do p. minister zdrowia zostały przekazane oficjalnie na spotkaniu w ministerstwie w dniu 22 września...
      cd ( STOP NOP )
24-09-2011 ( odpowiedz )      
na ręce p. Dagmary Korbasińskiej - kierownik Departamentu Matki i Dziecka. Narazie czekamy na oficjalną odpowiedź p.minister na przedstawione w liście i petycji postulaty. Nadal też apelujemy o...
           cd ( STOP NOP )
24-09-2011 ( odpowiedz )           
podpisów pod naszą petycją, gdyż nie wiadomo czy uda się obecnej p minister rozwiązać lub przedstawić chociaż plan rozwiązania wszystkich poruszonych w liście problemów i czy nie będziemy zmuszeni...
                cd ( STOP NOP )
24-09-2011               
ponownie złożyć ów list i petycję na ręce nowego ministra w późniejszym terminie.
Masowe szczepienia to program eugeniki (broń się )
24-09-2011 ( odpowiedz )
Oligarchowie, którzy ukradli 80% majątku świata oraz globaliści twierdzą, że za 15 lat pracę i środki do życia bedzie miało najwyżej 20% ludzi, co znaczy, że 80% ludzkosci jest „zbędne” i musi być zgładzone. Masowe szczepienia trujacymi szczepinkami służą tej właśnie depopulacji. Globaliści uważają, ze trzeba zgładzić tylko głupich ludzi, którzy całą wiedzę czerpią korporacyjnej proszczepionkowej propagandy, serwowanej im w mediach. Mądrzy zaś ignoruja medialną propagandę i potrafią dotrzeć do niezależnych źródeł rzetelnej informacji, i ci przetrwają.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl