Wizyt: 75,521,979
Podpisów: 2,423,896
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,703 (14,339)
przeciw: 440 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

W Polsce nie ma juz kasy na żadną opiekę medyczną (surfing)
13-07-2012 ( odpowiedz )
wiec nie będzie jej na szczęście także na szczepionki masowej zagłady, ale gestapo sanepidu bedzie na pewno próbowalo okradać podatników na zakup tych szcezpionek, bo sanepid z tego własnie żyje. Z łapówek i grabieży.
Zaskarzyć całą ustawę o chorobach zakaźnycch (Jan)
13-07-2012 ( odpowiedz )
wraz z obecnymi poprawkami do TK, bo jest ona sprzeczna z Konstytucją! A wszystkich zdrajców pOSŁÓW i senatorów na taczki.
Sanepid to zbrodnicza agentura obcych karteli (Zdzich)
12-07-2012 ( odpowiedz )
Polski sejm agroganckich głupców dał jej prawo bezkarnego, masowego mordowania Polaków ludobójczymi szczepionkami, albo ściągania haraczy z tych, którzy nie chcąa dać sie wybić jak komary. Tak własnie działają mafie. Sejm je uprawomocnilł. Obowiązkiem każdego Polaka jest stawic opór temu zbrodniczemu "prawu". Polska znajduje się pod okupacją zbrodniarzy gorszych niż hitlerowskie Niemcy.
Przeciw tej petycji? (Crow)
12-07-2012 ( odpowiedz )
Mnie najbardziej rozwala podejście i światopogląd ludzi którzy są przeciwni tej petycji. Czyli chcą by ludzie byli ZMUSZANI do przyjęcia trucizny. Ciekawe czy choć trochę poszperali i edukowali się na temat szczepień i tego co w nich się znajduje oraz tego jaki wpływ ma na organizm ludzki. Dlaczego w krajach gdzie szczepi się dzieci jest tyle przypadków autyzmu i innego g*wna, a w miejsach gdzie nie ma szczepień i gdzie ONZ nie dotarło, jakoś wszyscy są zdrowi i happy?
      Ci , którzy chcą zmuszać Polaków do przyjmowania trucizn (sól ziemi)
12-07-2012 ( odpowiedz )      
to wszystko lobbyści mafii farmaceutycznych i kaci sanepdziarze. Dla nich nie istnieje moralność, sumienie, rozum, liczą sie tylko łapówki i ukradziona Polakom kasa. Oni sami sie NIE SZCZEPIĄ, bo najlepiej wiedzą, ze szczepionki to śmierć i kalectwo. Tak samo kapo w obozach zagłady sami nie wchodzili do komór gazowych.
Boje sięm juz legendarnej głupoty naszych decydentów (NN3)
12-07-2012 ( odpowiedz )
Już teraz wiem że epidemie zaczną wybuchać ze zdwojoną siłą w najbliższym czasie a urzędnicy wykonają szybko polecenia firm farmaceutycznych
Poraża debilizm i zaprzaństwo posłow i senatorówI IIIRP (Abraham)
12-07-2012 ( odpowiedz )
Oni albo niczego nie rozumieją z tego świata, albo całkowicie zaprzedali się mafiom szczepionkowym i farmaceutycznym. Chcą zamienić całą Polskę w Auschwitz i wymordować trującymi szczepionkami ponad połowę Polaków. Ważne dla nich tylko by siedzieć przy korycie.
      Ogłośmy wotum nieufnosci wobec całego sejmu, senatu (Andrzej)
12-07-2012 ( odpowiedz )      
i zdradzieckiego rządu. Ci zdrajcy chcą zagłady naszego narodu. Są gorsi od obcych okupantów.
Tworzymy masowy ruch oporu przeciw gestapo-sanepidowi ! (Adam i Ewa)
11-07-2012 ( odpowiedz )
Nie szczepic sie teraz niczym, bo w szczepionkach przyjdzie do Polski śmierć dla milionów. Strzykawki z truciznami są dla ludobójców tańsze, niż restauracja komór gazowych.
no i co? (ala)
10-07-2012 ( odpowiedz )
co z tego, ze podpisujemy petycje i głoSno protestujemy? nasze zdanie NIE JEST W OGÓLE BRANE POD UWAGĘ! a wręcz mówi się, że prwo jednostki w tym wypadku sie nie liczy! chyba czas jednak wyemigrować,
      Podpisy to jedno, ale bez rewolucji się nie obejdzie (Rafał)
11-07-2012 ( odpowiedz )      
Trzeba zorganizować Solidarność bis, masowy ruch oporu, marsze i strajki przewciw mafii szczepionkowców, która chce wymordować wiekszość Polaków.
koszty (anonim)
10-07-2012 ( odpowiedz )
Za leczenie wcześniej nieszczepionych dzieci oraz osoby przez nie zarażone powinni płacić ich rodzice. Dlaczego wszyscy mamy płacić za leczenie ludzi szerzących choroby i epidemie??
      a dlaczego ja mam płacić (pytajacy)
10-07-2012 ( odpowiedz )      
...za leczenie narkomanów, alkoholików i otyłych???? Nieszczepione dzieci chorują mniej od szczepionych ignorancie!!!
      dlaczego mamy placić za poszczepienne kaleki? (Adam i Ewa)
11-07-2012 ( odpowiedz )      
Sa juz ich miliony. Ale ciebie , który rozsiewasz wokol poszczepinne choroby proponujemy zamknać na dożywocie w pudle.
      Koszty (Cyista)
26-10-2012 ( odpowiedz )      
A dlaczego za szerzenie chorób i kalectwa, nie mają płacić koncerny farmaceutyczne? Natomiast perfidnie mają być zwolnione z odpowiedzialności.
Zaszczepmy Bilińskiego , Głownego Inspektora (debt)
09-07-2012 ( odpowiedz )
I jego dzieci, wnuki. Niech zobaczy "niepożądane odczyny ". I nowo narodzonego wnuka Tuska - jak Mossad-ścigać ich po świecie i szczepić. Zrobić porządek jak z Kadaffim. To nie nawoływanie do linczu.
Ruch Palikota ( remeeq )
09-07-2012 ( odpowiedz )
Oni myślą k****ami. Sami chcą wolności i liberalizacji, a ta banda ciot i zboczeńców jedynie promuje zboczenia, immunitet poselski potrzebny jest im tylko na wiecach.
Ruch Palikota (Zuzanka)
08-07-2012 ( odpowiedz )
Posłowie Ruchu Palikota głosowali za przyjęciem ustawy. Wszyscy wypowiadali się przeciwko szczepieniom, a nawet wsparli naszą petycję. Co to jest ,głupota ? Czy wszyscy posłowie głosują nie używając mózgu! Może ktoś ze Stowarzyszenia zarząda wyjaśnień od posłów Ruchu Palikota i poda to do publicznej wiadomości.
Trzeba żądać narodowego referendum (Krystian)
08-07-2012 ( odpowiedz )
w sprawie szczepionkowego terroru mafii farmaceutycznych i rezimu. WHO wspólnie z tymi mafiami szykuje światu nową pandemię i nową szczepionkową wojnę przeciw ludzkości, żeby zredukować liczbę ludzi na świecie o 90%.
Jeśli nie wyjdziemy wszyscy na ulicę ... (Daa)
04-07-2012 ( odpowiedz )
Jeśli nie wyjdziemy wszyscy na ulicę i nie odwalimy manify takiej jakich mało, to nikt nie zwróci na to uwagi. Ludzie są nieświadomi tego co się dzieje. Wszystk można cofnąć. Ludzie weźcie się w garść
zatrzymac skandaliczna ustwe o przymusie szczepien! (Jan Kowalski)
04-07-2012 ( odpowiedz )
W ponizszym linku znajduje sie instrukcja jak pisac masowe listy do senatorow i zadac od nich zastopowania przygotowanej faszystowskiej ustawy szczepionkowej w Polsce. Musimy dzialc do 5 lipca, czyli nastychmiast. Adresy senatorow sa zalaczone w tym linku. Tylko zdecydowany masowy opor spoleczenstwa zatrzyma szczepionkowych faszystow. http://niezalezna.pl/30623-skandal-medyczny-w-rosji#comment-913805
      link z instrukcjami i adresami (jan Kowalski)
04-07-2012 ( odpowiedz )      
Trzeba wysylac te listy przed 5 lipca. http://wyszperane.nowyekran.pl/post/67420,alert-zatrzymajmy-ustawe-o- przymusowych-szczepieniach
Wielkie szczepionkowe oszustwo (Alicja)
04-07-2012 ( odpowiedz )
Sekta szczepionkowa bezczelnie klamie, że to szczepionki uratowały ludzkośc od chorób zakaźnych. Wszystkie rzetelne statystyki demograficzne pokazują, że zachorowalnośc i umieralność na choroby zakaźne zmniejszyly sie wskutek dwóch głownych czynników : poprawy higieny i warunków życia oraz stosowania kwarantanny i antybiotyków. Szczepionki nie mały tu żadnej roli, raczej zwiększaja one zachorowalnośc na choroby zakaźne oraz wiele innych chorób chronicznych (rak, astma, cukrzyca, alergie, padaczka etc). Ta wiedza jest dziś ludziom znana, wiec nabierzenie na swoje kłamstwa tylko durni.
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH POLAKÓW-USTAWA (Kopia)
04-07-2012 ( odpowiedz )
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/7BEE578C6AAB0E76C12579DD004EA 0D4/%24File/ 293.pdf
NOWA USTAWA CZYLI - SZCZEPIONKOWE LUDOBÓJSTWO! (Kopia - tytuł własny)
04-07-2012 ( odpowiedz )
http://www.wykop.pl/ramka/1186159/obowiazkowe-szczepienia-dla- wszystkich-prezent-rzadu-dla-lobby-farmaceutycznego/
      EPIDEMIE (...)
10-07-2012 ( odpowiedz )      
JESZCE NIE PRZEŻYLIŚCIE ŻADNEJ EPIDEMII !!! wiec nie mówcie nic przeciwko szczepieniom to dzięki nim ludzkość jeszcze istnieje po epidemiach z przełomu XIX i XX wieku.
           Od 1991 roku... (jek to nie???)
31-07-2012 ( odpowiedz )           
w parlamencie polskim są ciągle jakieś epidemie jakiego kraju "klepiesz" w tę klawiaturę a???
EKSTERMINACJA NARODU POLSKIEGO. SZCZEPIONKOWE LUDOBÓJSTWO! (Kopia - Tytuł własny)
04-07-2012 ( odpowiedz )
"Tym razem rząd ani minister zdrowia nie będą mieli nic do powiedzenia. Będą MUSIELI kupić szczepionki a wszyscy Polacy będą PRZYMUSZENI do ich wstrzyknięcia. I to nie jest teoria spiskowa. Właśnie teraz przez sejm (z tylko jednym głosem przeciwnym) przepychana jest zmiana Ustawy o zapobieganiu epidemiom oraz Ustawy o inspekcji sanitarnej. Zmiany polegają między innymi na rozszerzeniu obowiązku szczepień na wszystkich Polaków (nie tylko jak dotąd dzieci), zmianie definicji choroby zakaźnej (teraz to będzie po prostu każda choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy), rozszerzenie uprawnień inspekcji sanitarnej o nadzór nad wykonywaniem obowiązku szczepień (dotąd był to tylko ogólny nadzór nad szczepieniami), oraz zmiany w zasadach stosowania przymusu bezpośredniego (czyli siły fizycznej) przy aplikowaniu procedur medycznych. Teraz będzie to wyłącznie pod nadzorem lekarza i pracowników medycznych, nie trzeba już ani policji ani wyroku sądu, wystarczy decyzja lekarza. Dotąd polski Minister Zdrowia decydował o ogłoszeniu epidemii, teraz będzie "decydował" główny inspektor sanitarny na polecenie unijnych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem epidemicznym. Minister zdrowia zostaje kompletnie pominięty, jego rola zostaje zredukowana do płatnika rachunków za szczepionki.
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH! CZYLI LUDOBÓJSTWO (Kopia)
04-07-2012 ( odpowiedz )
Utajnione zostają tez dane dotyczące zachorowań (planowany płatny dostęp do danych, tylko dla podmiotów mających umowę z systemem Sentinel, których jedynym właścicielem będzie sanepid). Projekt eliminuje też wszelką kontrolę społeczną i rządową nad działaniami sanepidu. Znosi się rejestrację i przechowywanie danych o zachorowaniach w szpitalach, przychodniach i laboratoriach - wszystko wyłącznie w sanepidowskim komputerowym systemie Sentinel. Zmiany ustawy likwidują też finansowanie zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Uprawnienia sanepidu podczas prowadzenia dochodzenia epidemicznego będą większe niż wojska, policji, prokuratury i sądów i będą prowadzone bez możliwości żadnej kontroli. Sanepid będzie miał prawo wglądu do wszystkich kontaktów (również telefonicznych i elektronicznych) osób podejrzanych lub zagrożonych chorobami zakaźnymi (czyli według nowej definicji- wszystkimi chorobami), do wejścia do mieszkania, zastosowania siły wobec każdego obywatela - i to wszystko bez konieczności uzyskania pozwolenia sądu, bez kontroli policji. Inspekcja sanitarna będzie miała uprawnienia większe niż służby specjalne a minister zdrowia traci prawo wydawania rozporządzeń regulujących jej prace i stosowane procedury wewnętrzne. Ta zmiana Ustaw jest już po pierwszym głosowaniu w sejmie (odbyło się 15,06,2012, posiedzenie nr 16, głosowanie nr 15) i została poparta przez wszystkie partie i kluby parlamentarne. Nikt się nie wstrzymał, jeden głos przeciw.
      Najgorsze jest to , że za tym planowanym ludobójstwem (Alicja)
04-07-2012 ( odpowiedz )      
Polaków zaglosowali prawie wszyscy poslowie poza jednym bohaterem i patriota. To pokazuje, jak skandalicznie skorumpowany jest "nasz" sejm. Za pare srebrników od szczepionkowych mafii gotowi sa unicestwić caly nasz naród.
Dużo dzieci choruje ostatnio na BIAŁACZKĘ po szczepieniach . (Tata)
03-07-2012 ( odpowiedz )
WITAMINA B17 leczy raka. Jest w pestkach jabłek, moreli, śliwek, nektaryn...Również w nieoczyszczonym oleju LNIANYM. W internecie jest dużo informacji na ten temat.
Jak uchronić nasze dzieci przed trującymi szczepionkami... (Tata)
03-07-2012 ( odpowiedz )
Przed porodem upewnij czy będą Cię przymuszać do szczepienia. Alternatywa poród w prywatnej klinice albo w domu. Po porodzie nie rejestrować sie do żadnej przychodni (ew. zmienić zameldowanie zgłosić wyjazd za granicę na stałę). Jeżeli juz dziecko ma kartę w przychodni to podpisać lekarzowi tylko oświadczenie żę "Zostałam pionformowana o terminach zalecanych szczepień" Nie wdawać się z nikim w dyskusję " Nie szczepię bo wychowuję w zgodnie z naturą" "Nie szczepie bo dziecko płacze przy szczepieniu" Nie chodzic do sanepidu ani na wezwania do Egzekucji Urzędu Skarbowego. Jeżeli sanepid przyśle DECYZJĘ w sprawie nie szczepienia (przymuszenie, nakaz szczepienia) to zaskarżyc bezprawie do sądu administracyjnego jako niezgodne z Ustawą. Więcej info na forum "nie szczepimy.org" Jeżeli dzeicko będzie szczepione (bo np współmałzonek jest nieświadom szkodliwośći szczepionek) to podac dziecku dużą ilość WITAMINY C najlepiej sproszkowana ACEROLA. JA dałbym nawet dawkę 1000 do 2000 w zależnośći od wago ciała. Najlepiej sproszkowana dodać do serka np danio.
      Witaminę C podawać już na dwa tygodnie przed szczepieniem .. (Tata)
03-07-2012 ( odpowiedz )      
Tuż przed szczepieniem i do miesiąca po szczepieniu dawkę zwiększyć. po miesiącu zmiejszyć. Poza okresami szczepień podawać dzeicku dawke zmniejszoną.
           Bardzo polecam również TRAN Z DORSZA (Tata)
03-07-2012 ( odpowiedz )           
Pomaga w leczeniu dzieci z AUTYZMU .... Powodzenia
Szczepionka powoduje chorobe (Emilia)
03-07-2012 ( odpowiedz )
bedac dzieckiem bylam zaszczepoina na tyfus w tydzien lub dwa potem zachorowalam na tyfus. Jestem przekonana ze szczepionka byla tego przyczyna. A na 100% nie uchronila mnie od tej choroby.
Przecież każdy osiol może szczepić siebie (sobieraj)
02-07-2012 ( odpowiedz )
i naiwnie wierzyć, ze szczepionka uchreoni go przed chorobą zakaźną. Wakcynolodzy i sanepidnicy nie szczepią siebie ani swoich dzieci, bo wiedzą że szczepionki mogą zabić, ale dla lewych zysków chcą szczepionkami zabijać innych.
rtęć + aluminium + wirusy = ... (deguu)
29-06-2012 ( odpowiedz )
rtęć + aluminium + wirusy = zamieć w ciele dziecka ... ale system korporacji farmaceutycznych i nierządy muszą mieć kasę i władzę
Wolny wybór dla rodzica (Jojo)
29-06-2012 ( odpowiedz )
W niektórych szpitalach podchodzi sie do tematu po ludzku. Moja synowa ostatnio rodziła w warszawskim szpitalu na Karowej i przed porodem podeszła pielęgniarka z zapytaniem czy chce szczepić dziecko, czy nie. Odpowiedziała, że oczywiście nie. Syn wypełnił formularz, że nie wyraża zgody na szczepienie i tyle. Wnuczka jest śliczniutka, zdrowa i - nie szczepiona :) Sama jestem ofiarą szczepienia. PO szczeieniu dostałam silnego zapalenia stawów a następnie wady serca na tle reumatycznym. Do tej pory odczuwam skutki, bolą mnie stawy gdy jest wilgoć a jak dłużej pobędę na północy Polski, to muszę uciekać, bo i stawy i serce dają ostro znać o sobie. Popieram wszystkich nieszczepiących. Czasem rodzice myślą, co tam, większość szczepi i jest dobrze to dlaczego u mnie miałoby być źle. A tu nagle - ZONK - ostre powikłąnie poszczepienne powodujące kalectwo na całe życie u Twojego ukochanego maleństwa. I jak się będziesz czuł drogi rodzicu? Fajnie? To jedna Twoja decyzja, jedno ukłucie Twojego dziecka i tragedia do końca życia. No, ale może a nuż się uda. Twoja wola rodzicu.
      super babcia (gośc)
05-07-2012 ( odpowiedz )      
Super podejście ,rzadko spotykane u Babci i Dziadka .BRAWO!!!
polecam artykuł (geth)
21-05-2012 ( odpowiedz )
http://wolnemedia.net/media/dezinformacje-pr
ślepa wiara zabija (geth)
21-05-2012 ( odpowiedz )
Apeluje do wszystkich, nie wierzcie lekarzowi na słowo. Firmy farmaceutyczne sponsorują uczelnie medyczne, lekarz sam nie wie, że źle robi. Nie pozwól truć swojego dziecka !
Do Pana Jana Lubicz z Warszawy (NatM)
18-05-2012 ( odpowiedz )
Zanim nazwie Pan kogokolwiek mordercą, niech porozmawia Pan z rodzicami, których dzieci są trwale okaleczone przez szczepienia albo dzieci umarły. A później porozmawiamy kto jest mordercą.
Do zwolenników szczepień ( Alf )
15-05-2012 ( odpowiedz )
Dlaczego napadacie (na szczęście tylko słownie, oczywiście nie licząc urzędników) na ludzi którzy nie chcą szczepić swoich dzieci. 1. Przecież skoro szczepionki są tak skuteczne to nawet jak ci "nierozsądni" ludzie zachorują to i tak nie stanowią dla was ani waszych dzieci żadnego zagrożenia. 2. Ponadto, nieszczepiąc się narażają się na wyginięcie, więc zostaną tylko światli, zdrowi i w ogólne najlepsi obywatele. Więc pozwólcie ludziom żyć tak jak chcą.
      jestem przeciw zmuszaniu do szczepien!!! Chce miec wybor!!! (loretka)
18-07-2012 ( odpowiedz )      
zgadzam sie w stu procentach z wypowiedzia Alfa. Nic dodac, nic ujac!
W Polsce masowo testuje się szczepionki na dzieciach (Joanna)
14-05-2012 ( odpowiedz )
Dlatego Sanepid i skorumpowani lekarze, którzy wykonują te testy za dzieciach za duże pieniądze od firm farmaceutycznych, tak zaciekle walczą o przymusowe szczepienia. Oni walcza o swoje brudne interesy. Niech sie szczepi ten kto chce, a ten kto nie chce niech pozostanie wolny od szczepionkowcyh trucizn. Przymuszanie do szczepień jest niezgodne z polskim prawem i Konstytucją.
GDYBYM OD POCZATKU BYŁA ŚWIADOMA W JAKIM KRAJU ZYJĘ... (złamanaMatka)
30-04-2012 ( odpowiedz )
to albo bym wolała się nie urodzić, albo conajmniej wyjechac. Tylko u nas zmuszają do szczepien. Tylko u nas mowią ze jestescie złymi rodzicami, bo nie chce3cie szczepic No i wreszcie tylko u nas jest kara za to ze postanawiacie nie szczepiec- czyli nie pompowac kasy farmaceutycznym koncernom!LUDZIE, CO TO ZA KRAJ!!? Moje dziecko miałoby szanse byc zdrowe ( a ma autyzm) i nikt - powtarzam -NIKT nie uswiadomił mnie ze ilosc tiomesalu (rtęci) w szczepionce podawanej w 1wszej dobie zycia 500-krotnie przekracza normy w innych krajach!! Ja nie chcę zyc w kraju, w ktroym politycy z w/w powodow kazą szczepic dziecko, bo moze się uda i będzie zdrowe!!!JEDNO DZIECKO MI ZABILISCIE, DRUGIE JEST CHORE I JEST SZANSA JEDNA NA MILION ZE Z TEGO WYJDZIE! Co z was za ludzie??
Wybrane opinie lekarzy z tytułem naukowym dot. szczepień ... (Opinie lekarzy)
23-04-2012 ( odpowiedz )
http://www.vitatorun.pl/zakazane/13,skutki_szczepien.html
      Prof. L.C. Vincent (Opinie lekarzy)
23-04-2012 ( odpowiedz )      
"Wszystkie szczepienia powodują efekt wprowadzenia trzech wartości krwi w strefę charakterystycznej dla raka i białaczki.(...) Szczepionki wytwarzają skłonności do zachorowań na raka i białaczkę."
      Prof. Leon Grigorski (Opinie Lekarzy)
23-04-2012 ( odpowiedz )      
"Sami wywołujemy choroby i sami zmierzamy w kierunku masowych zachorowań na raka oraz do uszkodzeń mózgu poprzez używanie szczepionek."
      Dr William Campbell Douglass (Opinie Lekarzy)
23-04-2012 ( odpowiedz )      
„Pomijając możliwość, że różne szczepionki zawierają wirusy zwierzęce (co zostało Udowodnione), mogą wywoływać poważne choroby w późniejszym okresie życia (stwardnienie rozsiane, rak, białaczka, choroba Creutzfelda- Jacoba), należy rozważyć, czy szczepionki rzeczywiście spełniają swe zadanie.”
      Dr. Viera Scheibner (Opinie Lekarzy)
23-04-2012 ( odpowiedz )      
„Szczepionki stanowią koktajl toksycznych substancji takich jak formaldehyd, fosforan aluminium, związki rtęci, fenol, chłodziwa, olej arachidowy, obce proteiny, wirusy i bakterie…”
      Dr. Viera Scheibner (Opinie Lekarzy)
23-04-2012 ( odpowiedz )      
„U niemowląt, którym podano jednocześnie podano cztery szczepionki (DPT* i OPV**), rozwijał się stan tzw. minimalnej patologii: krwotok punkcikowaty – krwawienie punktowe – do grasicy, osierdzia, płuc i innych organów a ich zgony zakwalifikowano jako SIDS ( syndrom nagłej śmierci niemowlęcia ). Ten skrót powiniem naprawdę brzmieć: syndrom nagłej śmierci z powodu szczepienia. Z tej przyczyny zmarły dziesiątki tysięcy niemowląt, choć medycyna akademicka, nie uważa ich jako wystarczających do spowodowania zgonu.”
PIKIETA - PEŁNA INFORMACJA I WOLNOŚĆ WYBORU SZCZEPIEŃ (asa)
13-04-2012 ( odpowiedz )
21 kwietnia 2012 godz. 12:00, POZNAŃ, ul. Półwiejska, pod pomnikiem Starego Marycha. Obywatelska akcja w sprawie nie cenzurowania informacji o szczepionkach i wolności wyboru szczepień.
Szczepienia mają jeden cel - WYMORDOWAĆ LUDNOŚĆ POLSKĄ (Prawda)
11-04-2012 ( odpowiedz )
Takie jest moje zdanie. Dlatego nie ustąpią od zmuszania do wstrzykiwania WIRUSÓW I BAKTERII oraz TRUCIZN i NEUROTOKSYN Polskim Dzieciom. Polacy dzięki szczepieniom 1. Mają być posłusznym narodem upośledzonym psychicznie i otępionym umysłowo 2. Mają mieć zniszczony system immunologiczny (odpornościowy) i być uzależnieni od Służby "Zdrowia" i poprzez szantaż odcięcia od słuzby "zdrowia" oraz środków finansowych - maja być zmuszeni do przyjącia mikroprocesorów - nanochipów - które zapewnią im pełną kontrolę nad psychiką ludzi 3. Chorując po szczepieniach mają zapewnić zyski koncernom farmaceutycznym - choroby grzybicze i skórne, zapalenie stawów itd 4. Dzieci mają umierać na śmierć łóżeczkową, raka (białaczkę), porażenia i zapalenia poszczepienne mózgu, zapalenie ucha 5. Dzieci mają być niepłodne aby unicestwić całkowicie Naród Polski. Dlatego wg mojej wiedzy nigdy nie zgodzą się aby rodzice mieli wybór. Wg mnie jest to LUDOBÓJSTWO
      Dodam tylko że Niemcy nie mają obowiązku szczepić dzieci .. (Prawda)
11-04-2012 ( odpowiedz )      
I nikt w Niemczech nie boi się żadnej epidemii: Polecam artykuł - wpisz w google : "Niebezpieczeństwo i niemoralne tło szczepień" Jest tam opinia niemieckiego lekarza na temat celu szczepień. To właśnie Niemcy są właścicielami koncernów i banków i twórcami współczesnej "medycyny"dlatego oni sobie zapewniają prawo wyboru. Inne narody mają obowiązek wstrzykiwać swoim dzieciom trucizny z wirusami i bakteriami chorobotwórczymi. I tego nikt nie zmieni ...
czym różni się płód od noworodka? (dandi)
21-03-2012 ( odpowiedz )
W ciąży lekarze każą uważać na odpowiednią dietę, szkodliwe substancje, leki, aby nie zaszkodzić dziecku. Po czym w pierwszej dobie życia maleństwa faszerują je szczepionkami z jakimś g***. Nie dziwi?
      Celna uwaga (marcin)
07-04-2012 ( odpowiedz )      
Również z żoną się nad tym zastanawialiśmy. Paranoja! Z termometrów usuwa się rtęć, a ze szczepionek nie...
PIKIETA - PEŁNA INFORMACJA I WOLNOŚĆ WYBORU SZCZEPIEŃ (wolność wyboru)
18-03-2012 ( odpowiedz )
http://stopnop.pl/ Zapraszamy wszystkie osoby przeciwne przymusowi i popierające postulaty na pikietę, która odbędzie się 21.04.2012 r. w Poznaniu pod pomnikiem Starego Marycha na ul.Półwiejskiej.
      ... (wolna m)
01-04-2012 ( odpowiedz )      
Będziemy:)))
ODPOWIEDZ MZ NA INTERPELACJĘ DOT.M.IN.PETYCJI (Ania)
03-02-2012 ( odpowiedz )
Interpelacja: http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i00656/$File/i00656.pdf Odpowiedź MZ: http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i00656o0/$File/i00656o0.pdf
Nigdy więcej nie dam się nabrać!!! (Witek)
02-02-2012 ( odpowiedz )
Naczytałem się tych eko-bzdur, nie zaszczepiłem córki na rotawirusy. Wczoraj po 5 dniach odebrałem ją ze szpitala - po ciężkim odwodnieniu. Będę szczepić jak wszyscy i koniec z magiczną wiedzą z netu.
      Nieinteligentny oszołom, czy sługus opłacony od Bankierów .? (Temple Maltański ?)
06-02-2012 ( odpowiedz )      
Nie sądzę żebys był tak nieinteligentny żebyś myślał że wstrzyknięcie krwi ze zdychającej małpy chorej na gruźlicę jest tym czego w pierwszej minucie życia najbardziej potrzebują dzieci. Przy okazji dostając setkę innych chorób na które ta małpa choruje. A przy tym jeszcze silne neurotoksyny rtęć i aluminium niszczące układ nerwowy i mózg małego dziecka. Po co piszesz wymyślone historyjki ? A może płacą ci za to bankierzy i ich korporacje poprzez swoje służby ?
           chill out (pracownik banku)
22-02-2012 ( odpowiedz )           
7 rok na bezrobociu i żal d... ściska. Dlatego tak plujesz "małpią krwią" na korporacje i banki? Bo cię nie zatrudnili? Pewnie napisałeś CV z ortografami.
                Do nieświadomego pachołka bankierów ... (Temple Maltański)
27-02-2012               
Jesteś zwykłym szaraczkiem i nigdy nie zrozumiesz LUCYFERSKIEGO GENIUSZU BANKIERÓW - 1) Zakonu Templariuszy (Obecnie zakon Jezuitów oraz założony przez nich A.W. 1 maja 1779 Zakon Iluminatii) kontrolującego Banki i Korporacje oraz 2) Zakonu Joannitów (Obecnie Zakon Rycerzy Maltańskich - stały obserwator przy ONZ, WHO itd oraz koordynator prac tych organizacji) Stanowiący Zbrojne Ramię Rządu Światowego (ONZ)
                ale jazda (gość)
01-03-2012               
Co bierzesz stary???!!!! Podziel się wiedzą!!!!
      A ja zaszczepiłam na rota (Ola)
10-03-2012 ( odpowiedz )      
i dziecko 5 dni fatalnie przechodziło tą infekcję. Widać szczepionka nie zawsze działa. Nie wyrzucaj sobie błędu, bo szczepiąc też nie masz pewności czy wszystko będzie ok.
      rota i tak nie jest w obowiazkowym kalendarzu (hmmmm)
14-03-2012 ( odpowiedz )      
rota nie jest obowiazkowe to i tak idac zgodnie z kalendarzem refundowanych szczepionek nie ominalbys rota... u mnie coreczka dostala rota jak miala 2 dni [wiek skorygowany i wazyla niecale 3kg..
Podpisz petycje (NIE DLA ACTA)
01-02-2012 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/petycja/8381/stop_acta.html

 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl