Wizyt: 73,249,006
Podpisów: 2,408,606
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,659 (14,317)
przeciw: 432 (352)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1227 )

SYSTEM ZGŁASZANA POWIKŁAŃ POSZCZEPIENNYCH TO FIKCJA (ja i ja)
02-02-2013 ( odpowiedz )
1009 ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych powinno wystąpić w ciągu roku stosowania TYLKO JEDNEJ szczepionki DTP u polskich dzieci. w 2010 r. zarejestrowano ich 47! Facebook STOP NOP
Szczepienia (gruby)
27-01-2013 ( odpowiedz )
Bzdury ,bzdury ,bzdury.
Podpisz petycję (Petycja)
27-01-2013 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/petycja/9237/reklamacja.html
www.petycje.pl/9151 (dodaj)
25-01-2013 ( odpowiedz )
TO PETYCJA ZA REFUNDOWANIEM LECZENIA HOMEOPATYCZNEGO, ZALECANEGO ZWŁASZCZA DZIECIOM I CIĘŻARNYM KOBIETOM.
Zastanawiam się (Rain Man)
14-01-2013 ( odpowiedz )
Mój komentarz stwierdza że mogę napisac tylk 3 zdania i potem jest blokada. Nie wiem, może to o czymś świadczy a może o niczym - więc nie warto się denerwować
No i (nickt)
08-12-2012 ( odpowiedz )
co dalej z tą sprawą?
      stop nop (jaa)
13-12-2012 ( odpowiedz )      
zobacz na stopnop.pl
           odpowiedz Ministerstwa Zdrowia na petycję (juso)
27-12-2012 ( odpowiedz )           
http://www.stopnop.pl/images/stowarzyszenie/2011-11- 09%20odpowied%20mz.pdf Nic się nie zmieniło. Petycja zostanie przekazana wkrótce innym urzędnikom, którzy odpowiadają za obecną sytuację.
Jakim prawem?? (aaa)
06-12-2012 ( odpowiedz )
Jakim prawem jesteśmy zmuszani do szczepienia dzieci?
      Prawem bezprawia ( Rozmaryn )
17-12-2012 ( odpowiedz )      
Prawem bezprawia przegłosowanym przez skorumpowany, mafijny odmóżdzony sejm.
Sąd Włoski uznał AUTYZM Valentino Bocca po szczepinieu MMR (Niszczyciel)
03-12-2012 ( odpowiedz )
Właśnie niedawno sąd we Włoszech uznał po zapoznaniem sie z opinia dwóch biegłych lekarzy, że autyzm u Valentino Bocca z Riminni jest spowodowany przez szczepionke MMR. Odra świnka różyczka. Wszyscy rodzice dzieci chorych na AUTYZM powinny wystąpić przeciwko Władzom Państwa o odszkodowania za upośledzenie u swoich dzieci. Równocześnie powinni wystąpić przeciwko wszystkim lekarzom któzy przymuszali lub zachęcali do szczepień nie inforująć zgodnie z Rozporządzeńiem Ministra Zdrowia o mogących nastąpic powikłaniach NOP - szczególnie chodzi o ujętą w Rozposządzeniu encefalopatię poszczepienną kwalifikowana jako AUTYZM. Rodzice Valentino Bocca otrzymali kwotę prawie jednego miliona złotych 1.000.000 PLN a jeszcze maja otrzymać na rechabilitację prawie 4 miliony złotych 4.000.000 PLN. URZĘDNICY I LEKARZE KTÓRZY ODPOWIADAJĄ ZA TO LUDOBÓJSTWO POWINNI IŚĆ DO WIĘZIENIA A CI KTÓRZY SWIADOMIE WSPÓŁPRACOWALI Z RODZINĄ BANKIERÓW MEDICII POWINNI DOSTAĆ KARĘ ŚMIOERCI ZA EKSTERMINACJĘ NARODU POLSKIEGO.
      Nie wiem czy fanatycy szczepień wogóle to czytają, a jeśli (ojciec)
28-11-2015 ( odpowiedz )      
już to pewnie myślą że to bzdury i dalej biegają po przychodniach by dostać stempelek z kolejna nazwą eliksiru chroniącego ich potomstwo przed złym światem. Stop eksterminacji narodu polskiego!
ja chce miec mozliwosc wyboru ( Elwira )
28-11-2012 ( odpowiedz )
przeciez niby mamy demokracje- tak wiec zadam mozliwosci do podejmowania decyzji. Tak ja to robia np palacze. jak chca to pala, jak nie to nie pala. proste jak drut. jak chce isc do kina- to ide. jak ktos sie zaszczepi (badz nie zaszczepi)- to jego sprawa. o to chodzi w demokracji.... ale zapomnialam, ponioslo mnie troszke myslac ze mamy demokracje.... ten system z ktorym mamy do czynienia to rezim demokratyczny (ktory nalezy obalic)
wolnosc dla POLAKOW (patryjota)
27-11-2012 ( odpowiedz )
CHCE POWIEDZIEC,ZE CZYTALEM O TYCH SZCZEPIENIACH JUZ ROK TEMU,ZE BEDA RZADY ZMUSZAC LUDZI DO SZCZEPIEN,A BEDA TO SZCZEPIENIA NIEWIADOMEGO POCHODZENIA I NA NIEWIADOME CHOROBY,I BEDA LUDZIE UMIERAC OD TEJ CHEMI.CZYTAJCIE WIECEJ PARUZJA.pl OREDZIA.NIE JEDNEMU WLOS STANIE NA GLOWIE
      powinni Ciebie zaszczepić (~~~~)
11-01-2013 ( odpowiedz )      
żebyś więcej nie bredził i zaczął myśleć samemu
Toruń dołącza się do protestów (Pawel)
24-11-2012 ( odpowiedz )
Sprzeciwiamy się stanowczo przymusowemu szczepieniu. Nasza mała dostała odczyn poszczepienny a w szpitalu nikt tego nawet nie zapisał (bezdech). Powiedziano : "bo tak jest". Ot odpowiedź lekarska
TRAGICZNE STATYSTYKI GRUŹLICY W POLSCE EFEKTEM SZCZEPIEŃ! (oliśka)
16-10-2012 ( odpowiedz )
Polska należy do krajów Unii Europejskiej o największej zachorowalności na gruźlicę. Tuż za nami plasują się państwa znajdujące się w pobliżu naszego kraju, takie jak Litwa, Estonia, Ukraina i Rosja. Litwa (wraz z Polską) należy do bardzo nielicznego grona ostatnich państw europejskich szczepiących nadal obowiązkowo i masowo BCG. Również w Estonii szczepi się masowo BCG. W naszym kraju jedynie 0,5% przypadków gruźlicy przypada na imigrantów a 99,5% na społeczeństwo polskie!!! Dla porównania, we Francji ok. 90% ogólnej liczby zachorowań przypada NA IMIGRANTÓW, czyli najprawdopodobniej właśnie tych szczepionych ze wschodu!!! W Norwegii i Szwecji aż 85% CHORYCH TO PRZYBYSZE Z INNYCH KRAJÓW! (dane prezentowane na VI Konferencji z okazji Światowego Dnia Gruźlicy (http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,Eksperci-z-gruzlica-sobie-jeszcze- nie-poradzilismy,wid,14358001,wiadomosc.html). We Francji, Norwegi i Szwecji nie szczepi się masowo BCG (podobnie jak w większości krajów zachodu). Szczepienie to w niektórych krajach zachodu jest NIEOBOWIĄZKOWO proponowane wyłącznie dzieciom z grupy wysokiego ryzyka lub imigrantom. Statystyki te są diametralnie odwrócone w stosunku do Polski. Pytanie więc, czy najwyższa zachorowalność na gruźlicę w skali Europy dotyka nas pomimo szczepień, czy też właśnie „dzięki” nim (kwestia wieloletniej inkubacji w organizmie wszczepionej bakterii (!) i zakażeń odszczepiennych - w statystykach nie oddziela się zachorowań spowodowanych szczepieniem!)
"Dla dobra ogółu czasem się coś poświęca..." (Niszczyciel)
01-10-2012 ( odpowiedz )
Mnęło 2 tysiące lat a lucyfer dalej sieje te same hasła. Aby zabić Jezusa podpowiedział tłumowi "...Dlatego właśnie Kajfasz rzekł: "Wy nic nie wiecie, i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął" Tym sloganem w ustach swoich sług lucyfer teraz zmusza do zabijania niewinnych dzieci mówiąć "lepiej żeby jedno dziecko zginęło po szczepieniu niż żeby zginęli wszyscy ludzie" NIe dajcie sie oszukać przewrotności lucyfera i jego Agendy SANEPIDOWI ...
      Śmiertelnych ofiar szczepień są już miliony ( nie damy się )
02-10-2012 ( odpowiedz )      
To nie jest zabijanie szczepionkami jednostek dla dobra ogółu, tylko mordowanie milionów dla zysków kilku osób.
      ale z ciebie erudyta (JAM)
10-04-2013 ( odpowiedz )      
poczytaj Pismo Święte że 1) brak tam imienia Lucyfer 2) po łacinie znaczy to "niosący Światło" czyli "Gwiazda Zaranna" 3) Jezus w Apokalipsie 22,16 sam siebie tytułuje ""Gwiazdą Zaranną"
           Lucyfer jest z ciebie dumny .... (Niszczyciel)
25-06-2013 ( odpowiedz )           
Twoja przewrotność i przekręcanie PRAWDY na pewno bardzo mu się podoba. Dostaniesz nagrodę w Piekle ......
      jestes ostro walniety!!! (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )      
Co ty wogole tu robisz??? Kazdy twoj komentarz jest lekko mowiac poryty. Dzieci cierpia a ten z jakims lucyferem wyskakuje..
Szczepienia zabijają i okaleczają (Klara)
30-09-2012 ( odpowiedz )
W XXI są one wielkim anachronizmem i przekrętem. Każdy ma prawo zabić lub okaleczyć szczepieniami siebie, ale nikt nie ma prawa zabijać innych.
Odpowiedź (kassumi)
29-09-2012 ( odpowiedz )
Petycja na nie wpis nr; 80 Marcin Grzechowiak Piława Górna "Dla dobra ogółu czasem się coś poświęca..." Tak kutfa?! to stań przed wyborem - żona czy dziecko, to wtedy zobaczy"poświęcenie dla ogółu"
Mamy już konsekwencje samowolki rodziców! (ada)
28-09-2012 ( odpowiedz )
Epidemia gruźlicy i innych chorób! Tradycja szczepień jest długa, do tej pory miliony osób zostało zaszczepionych. Czy ktoś umarł z tego powodu? Nie! Nie trzymajcie dzieci pod kloszem!!!
      Ludzie którzy nie umieją samodzielnie mysleć powinni (Niszczyciel)
28-09-2012 ( odpowiedz )      
szczepić swoje dzieci. Najlepiej zastrzykami po który ich dzieci umierają bez cierpień dziecka (tak jak teraz dzieci są zabijane na tzw SIDS po szczepieniach). Przypominam - nikt nikogo nie zmusza aby swoje dzieci nie szczepił. Może to wydawać się okrótne (dla osób znającycj Prawdę o tym LUDOBÓSTWIE) ale w przyrodzie powinny pozostać zdrowe geny zdolne korzystać z szarych komórek mózgowych. Natomiast cieprpienia dzieci atystycznych po podaniu neurotoksycznych szczepionek na odrę świnkę i różyczkę jest gorszym cierpieniem niż hitlerowcy stosowali w obozach koncentracyjnych.
      Choroby zakaźne się leczy (Sylwia)
29-09-2012 ( odpowiedz )      
To znacznie łatwiejsze, tańsze i bezpieczniejsze, niż okaleczanie i zabijanie zdrowych dzieci toksycznymi szczepieniami. Masz prawo okaleczać sowje dzeci, nie masz prawa zabijać i okaleczać cudzych. Zaszczep się 1000 szczepionek i czekaj na zdrowie (na tamtym swiecie).
      Kłamiesz (oliśka)
16-10-2012 ( odpowiedz )      
Tragiczne statystyki zachorowań na gruźlicę w Polsce są właśnie efektem masowych szczepień - wystarczy porównać statystyki z krajów, w których od wielu lat nie szczepi się na gruźlicę. Czy ktoś umarł z powodu szczepień? Na tak idiotyczne pytanie, wynikające z totalnej ignorancji i głupoty, nawet nie warto odpowiadać!!!... Takim jak Ty należy szczerze życzyć, żeby doświadczyli na własnej skórze tych wszystkich "dobrodziejstw" szczepień, jakie dotknęły miliony noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych - trwała utrata zdrowia, kalectwa fizyczne i umysłowe (neurologiczne), śmierć... I jeśli wtedy po takich doświadczeniach powtórzysz to, co teraz napisałeś, to znaczy że jesteś heros...
      Gnębić urzędasów i sprzedajnych konowałów. (Cyista)
26-10-2012 ( odpowiedz )      
W małym przysiółku niewielkiej wsi, mam wokół siebie trzech sąsiadów, którzy są poszczepiennymi kalekami. To jest najbardziej przekonujący dowód na ich szkodliwość.
Masońskie plany nowych światowych szczepienień (ON - Kopia)
27-09-2012 ( odpowiedz )
"Plany grup masońskich przejęcia walut światowych są coraz bliżej zakończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które stworzą choroby na całym świecie, powodujące cierpienia na skalę, jakiej nigdy dotąd nie było.Unikajcie takiego nagłego światowego szczepienia, ogłoszonego po to, by was zabić. Ich złe plany zaszokują wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak one są potężne.Napędzani żądzą władzy, majątku i pragnienia bycia boskimi we wszystkim co robią, uważają, że są niezwyciężeni.Mają władzę nad bankami, rządami i są odpowiedzialni za rozpętanie przemocy na Bliskim Wschodzie.Opanowali oni wiele światowych środków masowego przekazu, a prawda o ich niegodziwości kryje się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi. Niestety, niewiele z dzieci Bożych wie o ich planach.Musicie wiedzieć, że ręka Mojego Ojca spadnie nagle i szybko na narody, które chronią tych złych przywódców. Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi takich rozmiarów, że zostaną zniszczone.Ci, którzy wierzą, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem. ..."
      a z czego to cytat? (JAM)
10-04-2013 ( odpowiedz )      
a z czego to cytat?
           z d... (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )           
Co niektorzy tutaj maja niezle nasr...
Obowowiązkowość szczepień w Europie to tylko 8 krajów (Agata)
24-09-2012 ( odpowiedz )
Protestujmy , bo teraz tylko to możemy zrobić. Na choroby mamy leki , a szczepionki przymusowe są tylko w 8 małych krajach Europy - cała reszta ma się dobrze i niczego się nie boi np.Szwajcaria
      Przygotowywana jest ekterminacja Polaków szczepionkami (Stef)
27-09-2012 ( odpowiedz )      
Najemni farma-kapo tacy jak dr Mrukowicz i Grzesiowski będa nadzorować, żeby ta ekterminacja była powszechna i skuteczna.
Rodowód producentów szczepionek... (Max)
20-09-2012 ( odpowiedz )
Prawie wszystkie globalne formy farmaceutyczne produkujące szczepionki mają korzenie w hitlerowskich Niemczech. Najwięksi nazistowscy zbrodniarze wojenni po wojnie zostali zainstalowani w amerykańskich wielkich korporacjach, w tym farmaceutycznych. Te nazistowskie korporacje produkują dziś leki i szczepionki, których głównym celem jest zabijanie, sterylizowanie i okaleczanie ludzi. Dlatego w Niemczech szczepienia nie są obowiązkowe. Niemcy wiedzą jakie jest ich przeznaczenie, więc szczepi się tam mniej niż 1/4 ludzi (jedynie głupców). Inteligentni Niemcy się nie szczepią. Pytanie, kto i w czyim interesie przygotował ludobójczą ustawę o przymusie szczepień dla Polaków i komu służą ludzie z Sanepidu, pełniący role doktorów Mengele, którzy pilnują realizacji tego ludobójczego planu?
      racja (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )      
Dr Mathias Rath wydał ksiązke na ten temat
Obowiązkowość szczepień w Europie . (Nika )
18-09-2012 ( odpowiedz )
Z tego co pamiętam to są takie kraje w Europie 3 kraje - m.in Szwajcaria gdzie nie ma obowiązku szczepień i plagi chorób ich nie nawiedzają .Wręcz przeciwnie są to najzdrowsze narody .
Szczepienia zamiast żywności (Mirek)
16-09-2012 ( odpowiedz )
Polskie dzieci są najbiedniejsze w Europie i miliony z nich głodują, ale za to są najbardziej wyszczepione i dlatego najbadziej upośledzone w Europie. http://www.radiomaryja.pl/informacje/polskie-dzieci-najbiedniejsze-w-europie-2/
Może będą łapanki na ulicach do przymusowych szczepień ??? (Prof Majewska -Kopia)
06-09-2012 ( odpowiedz )
Coraz więcej ludzi na świecie poznało prawdę o szczepieniach i ich odmawia, dlatego nasila się presja producentów szczepionek i ich służb na naiwnych klientów. Do tej pory szczepionki sprzedawano (i aplikowano) ludziom w gabinetach lekarskich, potem także w aptekach, teraz przyszła kolej na hipermarkety. W USA hipermarket Walmart, sprzedający głównie najtańsze, marnej jakości produkty “made in China”, zajął się teraz także handlem szczepionkami. Naiwnym, niewykształconym, ubogim klientom (najczęściej już silnie wyszczepionym) będzie się tam teraz podawać wielokrotne dawki tanich szczepionek z rtęcią, aluminium i innymi toksycznymi składnikami. I naturalnie, nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody na zdrowiu lub zgony spowodowane przez te szczepienia. To pokazuje, że w biznesie szczepionkowym nie chodzi o zdrowie obywateli, ale wyłącznie o maksymalizację zysków.
      Nowe szczepienia na początek szkoły ... (prof Dorota Majewska)
06-09-2012 ( odpowiedz )      
Inna proszczepienna presja pojawia się w szkołach wraz z hasłem: “nowe szczepienia na początek szkoły”. Niedługo przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzieci będą zmuszane do przyjmowania baterii kolejnych toksycznych szczepionek, których stale przybywa, bo są one najbardziej dochodowym biznesem dla firm farmaceutycznych. Rynek zbytu (z pomocą przekupionych urzędników) jest ogromny, lecz żadnej odpowiedzialności za poszczepienne zgony i okaleczenia. Trudno o bardziej lukratywny, barbarzyński i oszukańczy biznes. Dlatego też w USA coraz więcej rodziców rezygnuje z publicznych szkół i uczy swoje dzieci w domu, albo posyła je do szkół prywatnych, które nie wymagają szczepień. Te dzieci są tez znacznie zdrowsze od szczepionych i znacznie rzadziej chorują.
      Polacy muszą wywalczyć prawo do decydowania jak w krajach UE (prof Dorota Majewska)
06-09-2012 ( odpowiedz )      
Jeśli społeczeństwo nie przeciwstawi się obecnemu szczepionkowemu terrorowi, można prawdopodobnie niedługo oczekiwać łapanek dzieci oraz dorosłych do przymusowych szczepień nie tylko w publicznych szkołach i przedszkolach, ale i w środkach komunikacji publicznej, sklepach, kinach, na ulicach etc. Nowa polska ustawa o przymusie szczepień wygląda jak przygotowanie do takich akcji. Dlatego na całym świecie w korporacyjnych mediach bardzo nasila się propaganda proszczepienna. Ludzie już zbyt dużo wiedzą o szkodliwości szczepionek (głównie na podstawie własnych czy rodzinnych doświadczeń), wiec trzeba ich obawy zagłuszyć “ekspercką” i medialną propagandą. Na szczęście, coraz mniej ludzi wierzy tej propagandzie. Prawdę można jednak wyczytać między wierszami – nie bez przyczyny WHO ogłosiła, że obecne (ciężko wyszczepione) dzieci będą żyć znacznie krócej od swoich (mniej wyszczepionych) rodziców. Polacy muszą sobie wywalczyć taką sama wolność do decydowania o szczepieniach, jaką cieszą się obywatele krajów zachodnich w UE.
Ten reżim chce wypędzić wszystkich młodych (Protest)
06-09-2012 ( odpowiedz )
rodziców z dziećmi z Polski. Kto nie zapłaci rezimowi haraczu, jego dziecko będzie okaleczone lub zabite szczepionkami przez rezimowych doktorów Mengele. Taki właśnie jest cel przymusowych szczepień.
a ja mam gdzies te ich szczepionki ( Andzela )
30-08-2012 ( odpowiedz )
zacznijmy od Rzadu szczepienia moze mozgi beda lepiej im pracowały.moze jak komus z rządzacych po szczepiace umrze dziecko to wkoncu zrozumie ze nie dla kazdego szczepionka jest taka dobra
przymus zamiast debaty (seba)
16-08-2012 ( odpowiedz )
prezydent podpisał projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Istnieją poważne obawy konstytucjonalistów, że wprowadzane zmiany naruszą prawa konstytucyjn
      nadzór (seba)
16-08-2012 ( odpowiedz )      
Nadzór ma dotyczyć obowiązków zawartych w art. 5, które teraz będą dotyczyć wszystkich osób przebywających na terytorium RP, również osób zdrowych, niewymagających pomocy lekarskiej.
           wolność wyboru (seba)
16-08-2012 ( odpowiedz )           
Chcemy wolności wyboru i pełnej informacji dotyczącej szczepień. Chcemy odszkodowań za powikłania poszczepienne oraz poszanowania naszego prawa do odmowy poddania się procedurom medycznym.
O 13 rodzinach BANKIERÓW (ILUMINATII - przypis) i KRYZYSIE (Prof Rybiński KOPIA)
14-08-2012 ( odpowiedz )
Artykół pojawił sie wczoraj "I teraz, kiedy nadciągnie recesja - przyjdzie głód... taki biblijny. " Natomiast patrząc na obecny kryzys, nie wiem czy jest on rezultatem spisku 13 bankierów, czy też po prostu "banksterzy" na przestrzeni 30 lat zawłaszczali coraz więcej światowej gospodarki dla siebie, tworząc mechanizmy i opłacając uchwalanie przepisów prawnych, które dawały im coraz więcej władzy kosztem realnej gospodarki. To nie jest proces trwający tylko w ostatnich kilku dwóch, trzech czy pięciu latach; on rozpoczął się już w dekadzie lat 80.
      O 13 rodzinach BANKIERÓW (ILUMINATII - przypis) i KRYZYSIE (Prof Rybiński(kopia))
14-08-2012 ( odpowiedz )      
Z całą pewnością grupa osób, którą można nazwać "banksterami", realizowała swoją politykę w sposób przemyślany i wcale nie trzeba doszukiwać się spisku, aby opisać tę sytuację. Wystarczy rozpatrywać ich w kategoriach rosnącej siły - do tego stopnia, że byli w stanie dać politykom pieniądze na kampanie wyborcze; kupić sobie, mówiąc w cudzysłowie, odpowiednie prawo w krajach, które tworzą ogólnoświatowe regulacje. I w ten sposób doprowadzili do obecnego stanu, w ramach którego próbują jeszcze uratować się, obarczając podatnika kosztami utrzymania stworzonego przez siebie patologicznego systemu. Nie uda się! To na naszych oczach pada. - Natomiast aktualne jest pytanie, na ile koszty tej sytuacji poniosą ci, którzy jej zawinili - czyli politycy i "banksterzy", bo to jest w gruncie rzeczy kompleks polityczno-bankowy, a na ile negatywne konsekwencje spadną na barki podatników. Osobiście od dwóch lat przestrzegam, że to w coraz większym stopniu może przycisnąć podatników. Jeżeli miałoby się tak stać, to my się z tego krachu i kryzysu prędko nie podniesiemy, bo podatnik uderzony takim obciążeniem przez długi czas nie będzie mógł się pozbierać.
      O 13 rodzinach BANKIERÓW (ILUMINATII - przypis) i KRYZYSIE (Prof Rybiński -kopia)
14-08-2012 ( odpowiedz )      
Politycy otaczają się osobami głoszącymi świetlane wizje przyszłości i przez to sami tracą zdolność do rozpoznania realnej sytuacji. Pomimo wielu sygnałów płynących z gospodarki o nadciągających kłopotach, nie podjęto żadnych działań, które przygotowałyby Polskę czy Europę na siedem chudych lat. Przypomnę, że w czasach biblijnych Józef nie pozwolił zjeść wszystkiego zboża w latach tłustych, gromadząc duże oszczędności po to, aby w latach chudych ludzie mieli co jeść. Niestety, my nie dość, że w latach tłustych zżarliśmy wszystkie zbiory zboża, to jeszcze ogromnie się zadłużyliśmy. I teraz, kiedy nadciągnie recesja - przyjdzie głód... taki biblijny. To będzie wielki kłopot dla bardzo dużej liczby polskich rodzin.
      Link do artykułu (Prof Rybiński)
14-08-2012 ( odpowiedz )      
http://www.petycje.pl/petycjeKomentarzDodaj.php? type=1&typeid=7000&reply_postid=97472
           poprawny link (Poprawka)
06-09-2012 ( odpowiedz )           
http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/polska-obrala-kurs-na- gore-lodowa,1831057,5434
      TA SAMA GRUPA 13 BANKIERÓW ZMUSZA DO SZCZEPIEŃ (Tata)
14-08-2012 ( odpowiedz )      
Opłaca polityków i urzędników Sanepidu aby szczepieniami upośledzać umysłowo lub zabijac dzieci aby ludzie otępieni umysłowo nie mogli się logicznie myśleć i aby było łatwiej nimi sterować. Brak słów. Ministerstwo "Zdrowia" to moim zdaniem grupa PAJACÓW dobrze opłacana przez te 13 rodów bankierów Iluminatii a sanepid jest Agendą tych bankierów i wszystko zrobi dla nich łącznie z morderstwami małych dzieci zabijanych lub upośledzanych umysłowo i immunologicznie od wielu lat.
do Michała Niemczyka - przeciw (świadomy)
13-08-2012 ( odpowiedz )
Na zachodzie nie ma totalitarnego przymusu szczepień. Przymus jest tylko w byłych państwach bloku wschodniego.
W swojej książce “13 Rodzin Illuminati” Fritz Springmeier (MEDYCYNA)
09-08-2012 ( odpowiedz )
łączył Medyceuszy z Merowingami, twierdząc że byli oni współzałożycielami Zakonu Syjonu (Prieuré de Sion) Prieuré de Sion jest tajnym stowarzyszeniem z Paryża które kontroluje pozostałe tajne stowarzyszenia. Są oni owymi tajemniczymi Illuminati, którzy wywodzą się jeszcze z czasów Towarzystwa Ormus z egipskiej Aleksandrii, pózniej przeniesionego do włoskiej Kalabrii. Termin Illuminati i Ormus oznacza “oświecony”. Byli mnichami z Kalambrii którzy w roku 1070 przenieśli się do Lasów Ardeńskich we Francji, na ziemie Godfryda de Bouillona i św. Bernarda z Clairvaux, założyciela cystersów i twórcy reguły zakonnej Templariuszy. Pochód Illuminatów rozpoczął się w Egipcie, gdzie Żydzi apostaci ((Therapeutae i esseńczycy) z Aleksandrii założyli szkoły gnostycyzmu. Ostatni dokument PBS o niesłynnej rodzinie Medyceuszy zatytułowany był “Medyceusze: Ojcowie Chrzestni Renesansu.”
      Według twórców serii Medyceusze byli pierwszą włoską MAFIĄ (MEDYCYNA)
09-08-2012 ( odpowiedz )      
“Medyceusze nie byli na początku najpotężniejszą rodziną we Włoszech. Inne rodziny posiadały podobne bogactwa i ambicje. Lecz nikt nie wiedział więcej o osiąganiu szczytów – i utrzymywaniu się na nich – niż Medyceusze. Przepchnęli się na ten szczyt przy użyciu łapówek, korupcji i przemocy. Ci którzy stawali na ich drodze kończyli w niesławie, lub po prostu jako martwi ludzie… Zarządzając Florencją jak średniowieczna mafia, potęga Medyceuszy rozciągnęła się aż do Rzymu, gdzie nawet papiestwo było na sprzedaż. Byli ojcami chrzestnymi Renesansu.
      “Medyceusze zawiązali lukratywny sojusz z inną (MEDYCYNA)
09-08-2012 ( odpowiedz )      
średniowieczną potęgą - Kościołem katolickim. Jedne z najbardziej pomysłowych przedsiębiorstw wszechczasów, bank Medyceuszy pobierał 10% twoich dochodów na rzecz Kościoła. Jeśli nie mogłeś zapłacić byłeś ekskomunikowany – dostawałeś bilet w jedną stronę do piekła. Sam papież miał u nich olbrzymi debet a bank Medyceuszy stał się najbardziej dochodowym biznesem w Europie. Do roku 1434 połowa przychodów banku pochodziła od jego “rzymskiej placówki” która była w rzeczywistości mobilnym bankiem podążającym z papieżem po całym świecie. Papieskie koneksje dawały ich bankowi olbrzymią władzę, w niedługim czasie każdy chciał mieć konto w osobistym banku papieża. Kiedyś przełożono nominacje jednego z biskupów do czasu gdy jego ojciec – kardynał – nie spłacił swoich długów u Medyceuszy. Mieli oni sporą przewagę nad bankowymi rywalami dzięki swojemu wynalazkowi- ograniczonej odpowiedzialności. Giovanni di Bicci stworzył system franczyzowy gdzie zarządcy oddziałów regionalnych dzielili wpływy z biznesu. Giovanni zakazał też udzielania kredytów księciom i królom którzy byli notorycznie niewypłacalni. W konsekwencji biznes Medyceuszy działał dobrze w czasie gdy ich rywale tracili fortunę.”
      Nazwisko rodu MEDYCEUSZY po włosku M E D I C I (MEDYCYNA)
09-08-2012 ( odpowiedz )      
Nazwisko rodu MEDYCEUSZY po włosku pisze się jako M E D I C I i stąd od tego rodu wyznawców Lucyfera ILUMINATII pochodzi nazwa MEDYCYNA. Dlaczego więc ludzie wieżą tak bardzo tej SEKCIE kontrolującej wszystkie uniwersytety i książki i czasopisma medyczne na świecie .... Okłamujące nas żę WITAMINA B17 która leczy raka jest opisana w ich literaturze medycznej jako trucizna. Nic sie nie mówi że nadmiar cholesterolu i zawały serca to brak WITAMINY C, której dawkę dzienna dla człowieka okreslili jako 50mg podczas gdy pies ważący 15kg produkuje jej 2500mg. Dziwię się że lekarze za wyjątkiem Wiceministra Zdrowia ds Epidemiologii dr HAŁATA milczą w mediach. Czyżby byli tak mało inteligentni czy też zależy im na swoich ciepłych posadach i są gotowi świadomie współuczestniczyć z SEKTĄ LUCYFERIAN w mordowaniu ludzi?
           FILM NA TV PLANET O MAFII MEDYCEUSZY MEDICII (MEDICII)
09-08-2012 ( odpowiedz )           
http://chomikuj.pl/demsatrix/Medyceusze/Medyceusze+02+Wawrzyniec+ Ws pania*c5*82y+-+Medici+02+The+Magnificent+Medici,1610843241.avi(video)
      naprawde????!!! (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )      
Ok ludzie moze i to wszystko prawda... powinninsmy jednak kierowac nasza energie w kierunku ktory teraz tego wymaga, tu i teraz. Przestancie po prostu szczepic wasze dzieci, nauczcie sie faktow i..
           cd... (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )           
...i zacznijcie informowac rodzine i znajomych
Konstrukcja igły szczepionki na świńską grypę ... (Apokalipsa)
08-08-2012 ( odpowiedz )
Igła była skonstruowana ze skręconych ze sobą kilku NANORUREK poliwęglanowych. Nanochip był zabudowany w środku igły. Strzykawka składa się z dwóch pojemników. Jeden mały w dolnej części wypełniony metalami (np rtęć i aluminium) i drugi większy z niewielka zawartością skwalenu. Większy pojemnik napełnia felczer wyznaczony przez Agendę Iluminatii bezbarwną szczepionką. Po napełnieniu widać pływający w szczepionce skwalen. Zawartość dużego pojemnika jest wstrzykiwana do mięśnia ramienia natomiast zawartość małego pojemnika wchodzi IGŁĘ w NANORURKI POLIWĘGLANOWE stanowiąc rdzeń do zasilania NANOCHIPA w energię elektryczną. Cała igła jest wstrzeliwana do ramienia. Felczer w dłoni chowa stzrykawkę bez igły aby pacjent sie nie zorientował co jest grane.
      Konstrukcja igły szczepionki (Apokalipsa)
08-08-2012 ( odpowiedz )      
System nanoprocesora z nadajnikiem będzie zawaty w nanorurkach poliwęglanowych skręconych w igłę wstrzykiwaną domięśniowo i zasilany energią z wykorzystaniem nowego zjawiska fizycznego "falami termomocy" (patrz: http://nt.interia.pl/news/nowy-sposob-produkcji-energii,1449328). Kolejnym etapem będzie uzyskanie kontroli nad psychiką i pełne sterowanie ludźmi - patrz : artykuł "JA CYBORG" w "UWAŻAM RZE" z dnia 114-20 marca 2011. Patrz APOKALIPSA św. Jana 27.04.2011 godz. 12:22
           żal (JAM)
10-04-2013 ( odpowiedz )           
to piśmidło jest autorytetem?
      Fragment z artykułu w interii "Fale termomocy" (Apokalipsa)
08-08-2012 ( odpowiedz )      
"Badania przeprowadzone przez zespół pracujący pod kierunkiem Wonjoon Choi wykazały, że fale cieplne (przechodzące przez ramie człowieka) przesuwające się przez mikroskopijny przewód (nanorurka poliwęglanowa z chipem) mogą spowodować powstanie napięcia elektrycznego (czyli energii elektrycznej potrzebnej do zasilania NANOCHIPA) ..."
      Igła wewnatrz ramienia jako antena GPS (Apokalipsa)
09-08-2012 ( odpowiedz )      
Rurki pliwęglanowe po szczepieniu bęą napełnione metalami i będą stanowić antenę nadawczo-odbiorczą GPS oraz do sterowania nanochipem w celu kontroli sery duchowej każdego człowieka ....
ZORGANIZOWALI IGRZYSKA EURO ABY WSTRZYKNĄĆ NAM CHIPY ... (Apokalipsa)
07-08-2012 ( odpowiedz )
Poprzednio się nie udało. Minister Zdrowia miał prawo decydować o zakupie szczepionki na świńską grypę z nanochipem w środku igły (Dlatego nie mogły być dostępne w Aptece tylko podawane przez SEKCIARZY Iluminatii w wyznaczonych punktach poza kontrolą Rządu Polskiego. Tym razem wg nowej USTAWY SEKTA Sanepidu jako agenda bajecznie bogatych bankierów SEKTY Jezuitów (dawn. Templariuszy) kontrolujących ONZ poprzez stałego członka rady Zakonu Maltańskiego (współpraca z sektą bankierów Jezuitów - najpotężniejszy Rotschild - FED MFW BŚ KGB GRU CIA SB) oraz WHO zatroszczy się o kontrole psychiczną każdego człowieka na ziemi. I to nie jest żaden żart. To rzeczywistość jedyna jaka naprawdę dzieje się wokół ciebie. Po chipowaniu przez SEKTĘ LUCYFERIAN będziesz całkowicie pod ich kontrolą. Cała twoja część duchowa jak jest napisane " Bez znamienia żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie oddałby czci BESTII. Dlatego muszą was wszystkich zaszczepić nanochipem aby gdy Bestia się objawiśiatu to wszyscy pod wpływem kontroli umysłu z wykorzystaniem nanochipa bęą się wbrew swojej woli kłaniać BESTII. „I pojmana została bestia, a z nią fałszywy prorok czyniący przed nią cuda, za pomocą których zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali cześć posągowi jej. Oboje żywcem wrzuceni zostali do jeziora ognia gorejącego siarką” (Apok 19, 20)" Z każą chwilą z każdym dniem będzie NANO CIP BLIŻEJ CIEBIE najpierw dla twojego dobra jako szczepionka. Potem dka twojej ochrony i bezpieczeństwa...
      CHIPOWANIE BLISKO NAJPIERW - UDAWAĆ ŻE TO DLA TWOJEGO DOBRA (Apokalipsa)
07-08-2012 ( odpowiedz )      
Jak ci HITLEROWCY nas kochają. Aż wreszczeie jako przymus konieczny aby się leczyć - dostęp do Służby Zdrowia tylko po zachpowaniu (dlatego teraz afera z receptami aby podać to jako konievzność by lekarz mógł po chipie u pacjenta rozpoznać czy jest ubezpieczony - a potem wreszczie chip jako konieczność aby przeżyć 'Interpretatorzy Apokalipsy uważają, że Bestia wychodząca z morza symbolizuje władzę polityczną (Kochany nasz sejm i rzą - głosująćy za znamieniem bestii w szczepionkach i przymusem podawania)– sprzymierzeńca Szatana, a Bestia wychodząca z ziemi symbolizuje władzę pieniądza, władzę finansową. „…i sprawią, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest (potrzebna) mądrość. Kto ma rozum niech liczbę Bestii przeliczy: Liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: „sześćset sześćdziesiąt sześć” (Św. Jan – Apokalipsa 13:16-18)' WITAJCIE W PIEKLE. JEŻELI ZACZYNASZ MYŚLEĆ TO WŁĄCZ SOBIE PROGRAMOWNIE W TELEWIZJI ABY DOSTAĆ KONIECZNĄ DAWKĘ HIPNOZY DLA POPRAWY TWOJEGO SAMOPOCZUCIA. JEŻELI TO SĄ DLA CIBIE BZDURY TO ZNACZY ŻĘ PROGRAMOWANIE TV ZAPEWNIA TOBIE WŁAŚCIWĄ POCZUCIE I ZDROWY ROZSĄDEK.
           Odnośnie liczby 666. "Kto ma rozum niech przemnoży liczbę .. (Apokalipsa)
07-08-2012 ( odpowiedz )           
BESTII aliczba jego 666. C to oznacza a więc 666 przemnośone przez trzy daje rok 1998 i w tym roku rozpoczęło się wszczepianie chipów najpierw u wszystkich zwierząt aż w końcu ONZ poprzez WHO i nasz kochany SANEPID swoją AGENDĘ LUCYFERIAN zaszczepi wszystkich ludzi. Kometa z roku 1997 też nie była przypadkiem i była zwiastunem wydarzenia z roku 1998. Jakiego wydarzennia. jest kilka możliwośći. narodzenie się Antychrysta na ziemi jest jedną z nich. On ma określony czas którego jest bardzo mało na to aby wszystkich wypróbować i zwieść swoją dobrocią i troską o TWOJE ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO ... wszczepić TOBIE CHIPA. Chyba już wystarczy. Warto pamiętać słowa Jezusa z BIBLII które wypowiada przed Wniebowzięciem do wierzących w NIEGO dzieci jako kochający OJCIEC "Nie zostawię was sierotami ... Przyjdę i rozraduje serca wasze ... " jego dzieci zostaną ocalone przed Wielkim UCISKIEM który rozpocznie się niebawem - mówi się o końcu 2012 roku - byc może po zapowiadanym OSTRZEŻENIU to nastąpi. Nic nie jest pewne. Każda najmniejsza modlitwa powoduje zmianą i zmniejszenie OKRUCIEŃSTWA nadchodzących czasów ... Odziani w białą szate ŁASKI BOGA nie powinni się niczego obawiać. Chyba wystarczy ....
                co za brednie (trzeźwy)
27-01-2013               
oj, wystarczy, wystarczy.....
           Zachipowanie (zaszczepienie) siłą. Uwiężienie albo zabicie (Apokalipsa)
07-08-2012 ( odpowiedz )           
Sam wybierz czy dasz się zachipować (zaszczepić). Alternatywa dla tych co nie będą odziani w BIAŁĄ SZATĘ JEGO ŁASKI będzie albo SZCZEPOIENIE NA SIŁĘ ALBO OBÓZ KONCENTRACYJNY na wybudowanych na EURO STADIONACH ALBO ŚMIERĆ ...
           Co to znaczy że posiadający ŁAskę u Boga będą ocaleni ... (Apokalipsa)
07-08-2012 ( odpowiedz )           
To odbędzie się rownież na kilka sposobów. 1. Staną sie oni niewidzialni dla AGENDY LUCYFERA. Czy zostaną jak jedne źródła podają wzięci na niebiosa na czas Wielkiego Ucisku czy też schowani w miejscach wyznaczonych chronionych przez Serafinów PANOWANIA I MOCY BOŻEJ (najczęściej miejsca stałego adorowania Jezusa w Komunii ŚWIĘTEJ). 2. Inni po prostu bęą mieć w sposób cudowny rozmnażaną posiadaną w domu żywność albo bęą odrzywiani przez Aniołów Bożych. Oczywiście aby taka pomoc otrzymać od naszego Taty i Zbawiciela trzeba mieć Białą Szate ŁASKI BOGA albo z żąlem skruchy prosić o przebaczenie i pomoc. Prosic tryeba gdz AGENDA LUCYFERA WHO poprzez SANEPID zacznie nas przymuszać i będzie zagrożenie że w zgodzie z nową ustawą użyją do tego przemocy.
                Dużo ich .. (Błędy)
07-08-2012               
Przepraszam szybko pisałem.
                Co czeka nas po WIELKIM UCISKU? (Apokalipsa)
08-08-2012               
Nie będzie żadnego końca świata lecz nadchodzi DZIEŃ PAŃSKI (Zwycięstwo JEZUSA) a po nim nastanie 1000 LETNIE KRÓLESTWO. W APOKALIPSIE jest rozdział 1000 letnie królestwo bez szczegółowego opisu. Z innych żródeł wiemy że ludzie będący godni życia w tym okresie a właściwie nie życia lecz KRÓLOWANIA Z JEZUSEM przez 1000lat będą mieć zminione DNA tak jak Adam i Ewa bęą żyć w Raju. cyutuję " Ludzie będą żyć jak w erze za czasów Adama w raju, przed grzechem. Wiek każdego człowieka zatrzyma się na 30-tym roku. Starsi ludzie będą odmłodzeni, dzieci będą dojrzewać do 30- go roku. Zwierzęta i ludzie będą żyć w idealnej harmonii, ponieważ wszyscy będziecie wzrastać w doskonałości. Będziecie Mnie mogli zawołać w każdym czasie, a Ja wam od razu odpowiem. Obdarzę was całkowitą wiedzą wszechświata. Dożyjecie sędziwego wieku, a wielu z was do końca ery. Odczujecie moją miłość i pokój, a więc będzie niebo na ziemi. Ujrzycie z jakim zamiarem stworzyłem świat bez skazy grzechu. Kiedy będziecie już całkowicie zanurzeni w chwale Mego stworzenia, będziecie chcieli sprawiać mi przyjemność w każdym momencie waszego życia. Czas będzie płynął, lecz bez wojen, a swego sąsiada będziecie kochać jak Mnie. ... Moi wierni w swych przemienionych ciałach będą cieszyć się swą nagrodą i wspaniałością Mego Królestwa. Wasze przejście do nowej ery będzie dla was wielką nagrodą po ciężkich czasach ucisku..."
Neurotoskyny w szczepionce dla łatwiejszej kontroli (Tata)
31-07-2012 ( odpowiedz )
uposledzonego umysłowo i chorego społeczeństwa ale przede wszystkim chodzi im o NANOPROCESORY (NANOCHIPY) opisane w Apokalipsie jako Znamię Bestii Zwierzęcia - "ŚWINI" (szczepionka na ŚWIŃSKĄ grypę)
A propos szczepień (eh!)
31-07-2012 ( odpowiedz )
Polecam "Wiernego Ogrodnika". Przemysł farmaceutyczny, jego powiązania - pokazane jak na dłoni.
wolnosc dla ludzi! (vanessa)
30-07-2012 ( odpowiedz )
oni chca nas ograniczac cosraz bardziej bo wszystko sprowadza sie do nowego porzadku swiata, bedizemy jak pionki, ktore nie maja nic do powiedzenia. protestujmy zeby nie dac im nas truc!!
co oni szykuja? (eva)
25-07-2012 ( odpowiedz )
Cos sie niestety swieci na calego? Po ostatniej nie udanej pandemii teraz moga sie lepiej przygotowac. Pewnie juz w laboratorium opracowali jakiegos zjadliwego wirusa. Rzuca go w swiat i jak nic 99% ludzi pobiegnie dobrowolnie sie zaszczepic, a z reszta sobie poradza...... Dlaczego???????? to sie dzieje?????? jak tyle ludzi moze w tym uczestniczyc???????
      Pierwsi zginą ci, co sie zaszczepili (znam)
26-07-2012 ( odpowiedz )      
bo zabójczy wirus będzie w szczepionkach. Od nich zarażą się pozostali.
Ja chcę miec wybór. Nikomu nie odmawiam prawa do szczepienia (Wolna?)
19-07-2012 ( odpowiedz )
http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/%C5%9Bmiertelne-szczepionki-obowi%C4%85zkowe-polka-ujawnia-%C5%9Bwiatowy-przekr%C4%99t-farmaceutyczny
skutki szczepionek (wethaed)
16-07-2012 ( odpowiedz )
w Polsce wskutek stosowania szczepień noworodków w pierwszej dobie życia mamy praktycznie dwukrotnie wyższą śmiertelność okołoporodową niemowląt niż w Europie, czyli ponad 6 na 10 tysięcy urodzeń.
      Ruch w Niemczech ( Irena Piast )
22-01-2013 ( odpowiedz )      
Tutaj silny ruch przeciwko szczepieniom malych dzieci, ktory jest popierany przez wielu lekarzy, jak np. tych na jedynym prywatnym uniwersytecie posiadajacym fakultet medycyny w Witten-Herdecke.
Nie dajcie się ogłupić (zwiazana z medycyną)
15-07-2012 ( odpowiedz )
Poznajcie skład szczepionek , sposób ich działania i definicję oraz zastosowanie , zmienicie zdanie na TAK...Szczepionka ma wywołać odporność swoista , bez niej umrzemy jak Indianie na zwykły katar
      NIE ośmieszaj się i nie siej propagandy, (kos)
15-07-2012 ( odpowiedz )      
bo nikt w nią już nie wierzy. Zbyt wiele wiemy na ten temat. Szczepienia zabijają i okaleczają, ale masz prawo siebie szczepic. Możesz nawet zaszczepić się naszymi dawkami. My odmawiamy!
      Szczególnie rtęć jest lecznicza (Wolna?)
19-07-2012 ( odpowiedz )      
Tak ,skład szczepionek rzeczywiście jest maks bezpieczny. Chcesz się szczepić i swoje dzieci- nie ma sprawy. Daj innym możliwość wyboru, ok? To jest demokracja. Pozdrawiam
      Ze szczepionką czy bez... (Realista)
31-07-2012 ( odpowiedz )      
i tak umrzesz. Co za różnica kiedy.Jak ktoś nie chce, to po co zmuszać?
Czy wyście powariowali? (zwiazana z medycyną)
15-07-2012 ( odpowiedz )
Zanim podpiszecie taką petycje zapoznajcie się z opinia ratowników przyjmujących zgłoszenia do dzieci!Rodzice nieszczepiący dzieci to rodzice skrajnie nieodpowiedzialni i samolubni...
      Samolubni? (Tropby)
15-07-2012 ( odpowiedz )      
A może po prostu nie chcą żeby ich dziecko nie zachorowało na autyzm albo inny NOP? Ani nasze dzieci, ani my sami nie jesteśmy niewolnikami rządu. Państwo nie ma prawa decydować o naszych ciałach.
      Chce wybrać rodzaj szczepionki (Rodzic)
19-07-2012 ( odpowiedz )      
Ta ustawa umozliwia wbicie ci do organizmu czegokolwiek!!! Zgadzasz sie na to? Ja nie. Chciałabym szczepionke bezpieczna i bez rtęci. Sa takie powszechnie stosowane w innych krajach Europy.
Co to jest? ( andy11 )
14-07-2012 ( odpowiedz )
Czy oni do końca powariowali? To nie powinno w ogóle trafić do Sejmu, a co dopiero pod głosowanie.
W Polsce nie ma juz kasy na żadną opiekę medyczną (surfing)
13-07-2012 ( odpowiedz )
wiec nie będzie jej na szczęście także na szczepionki masowej zagłady, ale gestapo sanepidu bedzie na pewno próbowalo okradać podatników na zakup tych szcezpionek, bo sanepid z tego własnie żyje. Z łapówek i grabieży.

 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl