Wizyt: 76,060,156
Podpisów: 2,424,474
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,709 (14,343)
przeciw: 441 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
KIM ONI SĄ ...W Biblii Jezus nazwał ich " Synagogą szatana" (Niszczyciel)
25-06-2013 ( odpowiedz )
Czciciele Lucyfera - Moim skromnym zdaniem - obecnie Zakon Iluminatii - Twórcy Masonerii - Są to potomkowie i członkowie Wielkiej Radzy Żydowskiej i żydowskiego SANHEDRYNU - Tego samego co wydał Jezusa na ukrzyżowanie .... Bajecznie Bogaci BANKIERZY rodów Egipskich MEDICII (Medyceuszy), Habsburgów, Niemiecki Zakon Bankierów Teplariuszy- Krzyżaków-Jesuitów oraz Włoskich Bankierów-Joannitów-Rycerzy Maltańskich Całą władzę na świecie posiadaja dzieki kontroli Banków Centralnych FED. EBC itd a wkrótce NBP (Rotschild, Morgan, Stanley) Są właścicielami światowych korporacji spozywczo-chem(Rockefeler). Zakony te są twórcami i kontroluja całkowicie światowe organizacje takie jak ONZ, WHO … oraz światowe Banki BŚ oraz MFW-który służy do okradania narodów. Przymusowe szczepienia nuerotoksycznymi szczepionkami zapewnia im łatwą kontrolę OTEPIONYCH UMYSŁOWO I CHORYCH NARODÓW.
      KIM ONI SĄ ...W Biblii Jezus nazwał ich " Synagogą szatana" (Niszczyciel)
25-06-2013 ( odpowiedz )      
Chcą zabic wszystkich Polaków szczepieniami oraz zmniejszyć populację na świecie do 500 milionów. Z Babilonu poprzez Egipt przeszli do Rzymu i Niemiec (Angli). Chcą zapewnic kontrolę wszystkich ludzi poprzez kontrole finansów, dostępu do jedzenia oraz leków niezbędnych upośledzonym po szczepieniach ludziom uzależnionym od nich (cukrzyca, rak, … grzybice – Candida) . Warunkiem DOSTEPU będzie przyjęcie NANOCHIPA podczas szczepienia pandemicznego (np świńska grypa - wg Apokalipsy opisanego jako znamie Bestii Zwierzęcia) Dzieki wszczepieniu NANOCHIPA Antychryst będzie posiadał władzę nad duszami zaszczepionych ludzi i będą oddawać mu cześć której nie oddali by mu bez tego zmaniemia.
      KIM ONI SĄ ...W Biblii Jezus nazwał ich " Synagogą szatana" (Niszczyciel)
25-06-2013 ( odpowiedz )      
Podczas Objawienia w LA Salette (zatwierdzonego przez Kościoł) MARYJA powiedziała że Babka Antychrysta urodziła się w roku 1896. Wiele żródeł podaje że obecny papież (wg Apokalipsy FAŁSZYWY PROROK) będzie ostatnim papieżem ... Zmuszanie wiernych przez BISKUPÓW do przyjmowania KOMUNII ŚWIĘTEJ na stojąco jest wstępem do zniszczenia EUCHARYSTII i wprowadzenia nowego obrzędu MSZY odającego cześć LUCYFEROWI. Tą grupę rządzącą w Polsce dla której „Polskość to nienormalność …. ” określił Donald THUSK – jako „Polaków/niepolaków” Nie ma szans aby rząd „Synagogi Szatana” tworzony przez MASONÓW przestał służyć Lucyferowi ….. i nadchodzącemu Antychrystowi – „Wspaniałemu Wybawicielowi Ludzkości” …….
      prawde godosz (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )      
Ale... to nie miejsce na twoje konspiracyjne wywody, spadaj mącić wode gdzie indziej. Jak na moje oko nie wyleczyles sie jeszcze ze swoich szczepien. Wyluzuj troche stary.
petycja nt szczepionek ( EWA )
24-06-2013 ( odpowiedz )
Cd Będąc w Niemczech widziałam jak lekarz zaszczepił 86 letnią pania i....NIC JEJ NIE BYŁO. Jakie są nasze szczepionki ?
petycja nt szczepionek ( EWA )
24-06-2013 ( odpowiedz )
Pozwolicie, ze trochę odbiegnę od tematu choć sprawa dzieci jest bardzo ważna. Mój wujek zaszczepił się przeciw grypie, bardzo to odchorował, prawie, że o mało nie umarł a ma nie bagatela 80 wiosen.
obowiązkowe szczepienia to łamanie praw człowieka (andzelinka)
24-06-2013 ( odpowiedz )
Jesteśmy w UE, więc dlaczego nie mamy takich praw jak obywatele innych państw członkowskich. Nie mamy prawa wolnego wyboru. Za łamanie tego prawa nasze państwo powinno zostać ukarane nagana od UE.
biada przymuszającym do szczepienia (wkrótce matka)
21-06-2013 ( odpowiedz )
Nie zaszczepię dziecka! Nie zapłacę grzywny. W ostateczności wyprowadzę się do Niemiec, gdzie za NOPy idzie się do sądu, stąd już nie ma obowiązku szczepień! Nie jestem obywatelem Ciemnogrodu!
Przymus szczepień ( dicc )
06-06-2013 ( odpowiedz )
Proszę nam jako obywatelom dać pełne prawo wyboru decydowania o szczepieniu. Przecież to jest państwo demokratyczne w związku z tym musi być spełniony warunek o samo decydowaniu każdego obywatela.
      Nie trzeba prosić o prawo do życia (Ojciec)
22-06-2013 ( odpowiedz )      
To prawo się nam należy, trzeba je egzekwować i walczyć mafią ludobójców.
nie zaszczepię (mama)
18-05-2013 ( odpowiedz )
Urodziłam synka w grudniu 2012r, do tej pory nie otrzymał żadnej szczepionki. Decyzje te podjęliśmy na długo przed narodzinami dziecka. Synek jest spokojnym dzieckiem, które moze czerpać radość z każdego dnia. Nigdy nie był chory prócz lekkiego latarki w okresie wiosennym. Nigdy nie płakał w nocy, nie mial problemów z jedzeniem, z brzuszkiem, z kolką, z niczym. Wiem, ze inni rodzice którzy odmówili szczepień maja podobne doświadczenia. W szpitalu po porodzie był cichutki i spokojny, przez caly pobyt, podczas gdy inne dzieciątka po otrzymaniu szczepionki wyly w niebogłosy.Drodzy obrońcy szczepien- poczytajcie trochę zanim będziecie rozpowszechniać kłamstwo i ich dobroczynnym wpływie na niemowlęta.
      cd (mama)
18-05-2013 ( odpowiedz )      
Pragnę dodać jeszcze ze zbyt wiele niemowląt obecnie ma problemy neurologiczne podobne do objawów wczesnego porażenia mózgowego (oczywiście w lekkim stopniu) i z tego powodu muszą być rehabilitowane i pod opieką neurologa. Należą do nich: wzmożone napięcie mięśniowe, skrzywienie ciałka w literkę C w jedna stronę, problemy z jedzeniem: notoryczne ulewanie i płacz przy jedzeniu ( odrywanie się od piersi, niemowlę ssie tylko kilka minut), problemy ze snem, rozdrażnienie nerwowość nadpobudliwość, dziecku trudno nawiazac kontakt z otoczeniem... I wiele wiele innych. Dzisiaj boryka się z takimi problemami zbyt wielu rodziców. Dzieci niezaszczepione czerpią radość z każdego dnia,ponieważ nic im nie dolega.
           A ja byłam szczepiona na wszystko (Jaa)
26-08-2014 ( odpowiedz )           
i też byłam grzecznym dzieckiem. Ło matko, teoria pani upadła!
      moja córka (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )      
Moja córka tez nie byla zaszczepiona ur w kwietniu 2012r, miala tylko dwa razy katar w pierwszym roku. Jest zdrowa, bystra, potrafi po zapytaniu wskazac wszystkie czesci ciala w jez pol i niemeckim!
Wara szcepionkowym mengelowcom od naszych dzieci (Samson)
11-04-2013 ( odpowiedz )
Szczepicie się i swje rodziny sami, na pewno będziecie zdrowi ... na tamtym świecie. Wy o tym dobrze wiecie, więc sami się nie szczepicie. Wam płacą mafie za zabijanie polskich dzieci.
precz z antysemityzmem (JAM)
10-04-2013 ( odpowiedz )
przez z antysemityzmem
Precz ze szczepionkami (Jan)
09-04-2013 ( odpowiedz )
SZCZEPIONKI TO LUDOBÓJSTWO. WIECIE ŻE ŻYDZI NIE SZCZEPIĄ SWOICH DZIECI !!!!!!!!!!!!!! SYNAGOGA SZATANA STOI ZA CAŁYM LOBBY FARMACEUTYCZNYM.
dorośli zwolennicy przymusu szczepień (jaJA)
28-03-2013 ( odpowiedz )
SZCZEPCIE SIĘ SAMI, JESTEŚCIE HIPOKRYTAMI OCZEKUJĄC TEGO OD CUDZYCH DZIECI.
obowiązkowe szczepienia (mikeus)
24-03-2013 ( odpowiedz )
Obowiązkowe szczepienia to konieczność - rodzice mogą być idiotami z manią prześladowczą, ale chodzi o dzieci!
      Zbrodniarze szczepionkowi wara od naszych dzieci (Miłosz)
24-03-2013 ( odpowiedz )      
Szczepcie się sami, i zabijajcie wlasne dzieci.
      Na głupotę nie ma szczepionki ... jeszcze (Af - Niszczyciel)
25-03-2013 ( odpowiedz )      
Nie sądzę żebyś był tak nieinteligentny żebyś myślał że wstrzyknięcie krwi ze zdychającej małpy chorej na gruźlicę jest tym czego w pierwszej minucie życia najbardziej potrzebują dzieci w Polsce. Przy okazji dostając setkę innych chorób na które ta małpa choruje oraz małpie DNA powodujące mutacje i raka. A przy tym jeszcze silne neurotoksyny rtęć i aluminium niszczące układ nerwowy i mózg małego dziecka. Skwalen który niszczy system odpornościowy. Szczepienia to jest BROŃ ZABIJAJĄCA MAŁE DZIECI. Po co piszesz głupoty. Czy jest jakakolwiek praca naukowa z wykonanymi badaniami mówiąca że osoba posiadająca przeciwciała jest bardziej odporna na zachorowanie na dana chorobę NIE MA. A juz wydano kilka wyroków sądowych po badaniach lekarskich że autyzm u dzieci jest spowodowany przez szczepionkę MMR - odra świnka różyczka.
           Tylko mafie lobbystów gardłują za szczepieniami (Milosz)
26-03-2013 ( odpowiedz )           
Oni są suto opłacami przez producentów szczepionek za swoją propagande.
SZCZEPIENIA ( WujekkK )
06-03-2013 ( odpowiedz )
Szczepienia owszem - tylko dla Żydów. Goje nie powinni się szczepić z prostego powodu - tylko żydostwo zasługuje na wszystko co niosą ze sobą kochane szczepioneczki.
      lecz się człowieku (JAM)
10-04-2013 ( odpowiedz )      
lecz się człowieku
      zle trafiles (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )      
O czym ty wogole czlowieku gadasz??? Kolejny przychlast :/
W Polsce szczepienia muszą być tylko dobrowolne (Kloss)
15-02-2013 ( odpowiedz )
podobnie jak w krajach zachodnich. Zmuszanie do szczepień, która zabijają i okaleczają, jest ludobijstwem. Za to sanepid powinien być postawiony przed trybunałem w Strasburgu.
przymys szczepien ( janina50 )
11-02-2013 ( odpowiedz )
Co to ma znaczyć, żeby zmuszać w demokratycznym kraju do obowiązkowych szczepień??????///. W Niemczech czy Holandii rodzice sami decydują o losie swoich dzieci.!!!!!!! Weżcie się urzędasy w Ministerstwie do roboty bo jest czas najwyższy !!!!!!. Należy zająć sie panie ministerku od Zdrowia leczeniem chorych ludzi i dostępem do specjalistów, bo my płacimy na to z wlasnych kieszeni, a pan siedzi i obija gruchy o drzewo Dosyć tych nakazów, bo my wiemy co dobre dla naszych dzieci. Nikt nie weżmie odpowiedzialności za powiklania poszczepienne!!!!!!!!!!!!!. Nalezy podnosić odporność, a nie załatwiać pobożne życzenia koncernów, żeby zbijali kasę na Narodzie.
precz z przymusem ( Józefina )
06-02-2013 ( odpowiedz )
ludzie trzeba się organizować otwierać oczy i umysły bo rzeczywiście nas masoni wyniszczą!!!!!!!!
Jak budzić wrogość i niechęć do szczepień? (kkkkkkkkk)
02-02-2013 ( odpowiedz )
http://faktyoszczepieniach.wordpress.com/jak-budzic-wrogosc-i-niechec-do- szczepien/
      Agitatorzy Big Pharma są wszędzie (anty-k--szczepieniom)
04-03-2013 ( odpowiedz )      
A ty kkkkk - co tak agitujesz? Jeszcze cię znajdziemy i zaszczepimy, my ludzie, którzy mamy dość zniewolenia przez twoich pracodawców. Kochasz szczepienia? - Będziesz je miał!
      A proszę Cie bardzo ( Minion )
05-03-2013 ( odpowiedz )      
Jestes dorosły , to jak na moich oczach wbijesz sobie 6 dawek szczepionki (czyli proporcjonalnie tyle co chcesz wbic mojemu dziecku) to ja zaszczepię synka. Poagituj własnym zdrowiem cwaniaku.

 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl