Wizyt: 75,492,915
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,702 (14,339)
przeciw: 440 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

NIkczemne plany Globalnego SZCZEPIENIA (Niedziela 17.06.2012)
10-10-2014 ( odpowiedz )
Moja droga, umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut, są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę nie widzianą nigdy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia, ponieważ będzie was ono zabijać. Ich złe plany zszokowałyby te wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak oni są potężni.
      Nkczemne plany Globalnego SZCZEPIENIA (Niedziela)
10-10-2014 ( odpowiedz )      
Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia, ponieważ będzie was ono zabijać. Ich złe plany zszokowałyby te wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak oni są potężni. Napędzani żądzą władzy, bogactw i pragnieniem bycia boskim we wszystkim co robią, uważają, że są niezwyciężeni. Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za spowodowanie terroru na Środkowym Wschodzie. Kontrolują wiele światowych mediów i prawda o ich nikczemności ukryta jest za tak zwanymi humanitarnymi organizacjami. Niestety, bardzo niewiele Bożych dzieci wie o ich planach.
           JW (Niedziela)
10-10-2014 ( odpowiedz )           
Ci, którzy uważają, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem. Morza staną się jeziorami ognia i trudno im będzie ukryć się przed ręką kary wylewanej na te nikczemne dusze, które odrzucą Mój Kielich. Nieposłuszni do końca, walczyć będą z Moim Przedwiecznym Ojcem i Mocą Niebios. Współdziałający z antychrystem z grup, które on rozwija, zrozumieją błąd swojego postępowania, gdy będzie już dla nich za późno.
                JW (Niedziela)
10-10-2014               
Wielu z tych grup, w tym liderzy banków, rządów, szefowie dużych firm, z których wszystkie są połączone i pracują razem, aby ze zwykłych ludzi uczynić nędzarzy, zmieni się po Ostrzeżeniu. To zatem będzie dobre. Czas dla Mnie, aby oddzielić te dusze, które Mnie kochają od tych, które stoją po stronie złego, nie jest odległy. Jesteście ostrzeżeni. Będzie tylko tyle czasu, aby się nawrócić. Dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia należą do tych nikczemnych grup, które nie mają szacunku dla Bożych praw. Musicie się modlić, aby oni ujrzeli Prawdę. Musicie się modlić, aby powstrzymali zadawanie życiowych udręk poprzez okropne ustawy, które zamierzają wprowadzić.
                Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa które planują (Niedziela)
10-10-2014               
Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, gorszego niż to, dokonane przez Hitlera w czasie II wojny światowej. Ta grupa, największa ilościowo od czasu ich powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będą prowadzeni przez antychrysta. Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach przez dziesięciolecia. Przez ostatnie 15 lat zaplanowali wprowadzenie Znamienia Bestii, czipa, do którego wszczepienia w ciało zmuszany będzie każdy mężczyzna i kobieta, aby mieć dostęp do żywności. Teraz, kiedy nadszedł dla nich czas, aby przedstawić ich Nową Światową Walutę, wiedzcie, że modlitwy, wiele modlitw, mogą pomóc osłabić wiele z ich planów.
Jeden światowy rząd- Jedna światowa religia (Jezus 13.10.2012)
10-10-2014 ( odpowiedz )
Mój Kościół został wewnątrz opanowany przez wrogów, którzy są wilkami w owczej skórze. Oszukują wszystkich, z którymi się zetkną. Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie. Jest to czas, gdy tylko modlitwa, wiele modlitw, mogą złagodzić skutki tej strasznej nikczemności, stworzonej przez elitarną grupę ludzi u władzy. Działają w każdej części waszych rządów, a ci, którzy ręka w rękę pracują z nimi na co dzień wiedzą, co oni robią.
      Jeden światowy rząd- Jedna światowa religia (Jezus)
10-10-2014 ( odpowiedz )      
Są tak przebiegli, że przedstawią każdy nikczemny uczynek jako wielką rzecz, wspaniałą pomoc dla ludzkości. Zrobią wszystko co mogą, aby zbezcześcić wszystko, co jest związane z Bogiem. Będą szerzyć i promować pogaństwo. Boże dzieci, które zaakceptują ich prawa i ich nauki, zostaną zarażone ich złymi metodami. Musicie modlić się o ochronę, ale przede wszystkim musicie modlić się za te dusze. Ponieważ Mój Ojciec zamierza ich ukarać. On wybierze każdego z nich i zniszczy ich. Bez waszych modlitw będę zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora ognia.
Szczepionka ta będzie trucizną globalnego planu (Jezus 09.11.2012)
10-10-2014 ( odpowiedz )
Wzrost tych satanistycznych grup, które prezentują się światu poprzez biznesowe i powiązane sieciowo organizacje, jest gwałtowny. Są wszędzie; intrygując, organizując spotkania, knując i tworząc nikczemne plany zniszczenia milionów niewinnych ludzi. Oni wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepienia wobec waszych dzieci, z waszym lub bez waszego pozwolenia. Szczepionka ta będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.
      Szczepionka ta będzie trucizną globalnego planu (Jezus 09.11.2012)
10-10-2014 ( odpowiedz )      
Ich plany urzeczywistniły się obecnie i już zaczęli ich wprowadzanie. Niektóre z ich planów, w jednym europejskim kraju, zostały powstrzymane przez Mojego Ojca z powodu modlitw ofiarnych dusz. Spójrzcie przed siebie i za siebie. Przyjrzyjcie się uważnie na pozór niewinnym, nowym prawom, wprowadzanym w waszych krajach, przedstawianym tak, abyście czuli, że mają poprawić wasze życie. Wiele z nich ma was po prostu zniewolić, nakłaniając was do pisemnego zrzeczenia się waszych praw w ramach tego, co wydaje się być demokratycznymi zasadami. Demokracja zostanie zastąpiona dyktaturą, ale nie będzie jako taka przedstawiona narodom. Gdy miliony zrzekną się pisemnie swoich wszystkich praw, w imię nowych tolerancyjnych przepisów, będzie już za późno. Staniecie się więźniami.
Globalne szczepienie. Perfidny PLAN LUDOBÓJSTWA (Jezus 10.11.2012)
10-10-2014 ( odpowiedz )
Wprowadzenie globalnej szczepionki przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera. Ten perfidny plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło ludzi do przyjęcia zmian w waszych ustawach, udzielających waszym rządom władzy wprowadzenia w życie praw wobec waszych niewinnych dzieci.
Globalne szczepienie. Perfidny PLAN LUDOBÓJSTWA (Jezus 10.11.2012)
10-10-2014 ( odpowiedz )
Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od położenia kresu temu światu, jest miłość tych wiernych sług pośród was. Mój Ojciec, ze względu na Jego Miłość do każdego dziecka i każdego Jego Stworzenia, powstrzymał Swoją Rękę. Teraz nadszedł dla Niego moment ostatecznego rozwiązania czasów, tak żeby świat, który On stworzył z Miłości i według Jego Boskiej Woli, mógł być w pokoju kontynuowany. On zniszczy obecnie tych, którzy popełniają taką nikczemność wobec Jego dzieci. Nie będzie już dłużej tolerował zła i Jego Ręka opadnie teraz z karą. Jego Gniew objawi się obecnie na świecie, który zostanie zaskoczony ogromem kary, jaka spotka ziemię. Ci z was, odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia u swoich rodaków i współobywateli, wiedzcie o tym. Zostaniecie ostatecznie powaleni plagą chorób, a następnie wy, i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie usunięci, zanim rozpocznie się Bitwa Armageddonu. Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej atakować Swoich dzieci. Biada wam i
      Perfidny plan LUDOBÓJSTWA (Jezus)
10-10-2014 ( odpowiedz )      
Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej atakować Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie powodujecie Jego Gniew. Moment dla Mojego Ojca, aby pokazać wam, czyja Moc utrzyma się wiecznie, zostanie wam teraz dowiedziony. Zostanie wam w końcu pokazane, czym są wasze błędne teorie na temat waszej kreacji. Prawda, jak zostało wam obiecane w Księdze Prawdy przepowiedzianej prorokowi Danielowi, zostanie ostatecznie ujawniona. Tak wielu ludzi nieświadomych jest Bożej Prawdy. Wiele dusz, pełnych najlepszych intencji, nie szuka niczego w swoim życiu, poza przyjemnymi podnietami. Wielu traci czas, który został im przyznany w ich życiu na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy Istnienia Boga. Teraz Prawda zostanie przedstawiona. Nadchodzi czas rozliczenia.
jeśli chcecie średniowiecza to wypad na bezludną wyspę (anka)
01-10-2014 ( odpowiedz )
załóżcie miasta otoczone drutem pod napięciem .a w powietrzu czujniki wykrywające groźne bakterie i wirusy.i oby was dżuma nawiedziła:) powodzenia
jeśli chcecie średniowiecza to wypad na bezludną wyspę (anka)
01-10-2014 ( odpowiedz )
załóżcie miasta otoczone drutem pod napięciem .a w powietrzu czujniki wykrywające groźne bakterie i wirusy.i oby was dżuma nawiedziła:) powodzenia
Jestem za (mmm)
01-09-2014 ( odpowiedz )
Bardzo ważne dot. tematu: www.dailymotion.com/video/xaxfsd_jane-burgermeister-wieden-ertdj-14_news
Niech Bóg zniszczy zbrodniarzy przymuszających do szczepień (Tata chorego dziecka)
22-08-2014 ( odpowiedz )
Uzupełniam moje wcześniejsze posty. Byłem z synem w znanym w Polsce szpitalu dziecięcym aby przeprowadzili badania gastrologiczne. Nie na skierowanie lekarza ale na moją prośbę. Miałem przeczucie na podstawie opisów badań i doświadczeń dr Andrew Wakefielda że mój syn po dwóch szczepieniach MMRII powinien mieć stan zapalny jelit od wirusa odry z tej szczepionki. Czułem to po jego zaburzeniach AUTYSTYCZNYCH bardzo szerokiego spektrum (lekarze nie chca potwierdzic autyzmu). Zrobili w szpitalu Gastroskopię i lekarz Gastroenterolog stwierdził stan zaplny jelit oraz nadrzerki i chorobę Crohna - Leśniowskiego - Zniszczone nie tylko jelita ale również stan zapalny w całym organiźmie - również w połączeniach neuronowych w mózgu. Dokładnie takie objawy opisuje lekarz dr Andrew Wakefield w jelitach i płynach mózgowych od wirusa odry ze szczepionki MMRII. Lekarze niestety nie potrafią a raczej myślę że nie chcą tego wyleczyć. Nie podali żadnych leków przeciw zapalnych. A chorobę Crohna nie chcą leczyć bez zrobienia Kolonoskopi której przy jego zaburzeniach psychicznych nie da się zrobić. ROzpoczęliśmy leczenie w Polskim oddziale zespołu lekarzy Francuskich po wykonaniu szczegółowych badań w Belgii. Ale wydaje mi się że tylko dr Andrew Wakefield potrafi go wyleczyć lecz nie wiem jak dostać się do USA do Jego Kliniki. Dodam, że po ignorancji lekarzy sam musze syna leczyć. Ostatnio kupiłem witaminę B12. LEKARZE SZCZĘŚL PO SZCZEPIENIACH W SPOSÓB NIEPRAWDOPODOBNY NAS IGNORUJĄ. NIEWIARYGODNE!
      Leczenie jelit i autyzmu (Maria)
02-09-2014 ( odpowiedz )      
Proszę sie zgłosić do doktora Andre Kulisza. To jest Polak mieszkający w Teksasie, leczący również polskie dzieci. Rodzice bardzo go chwalą! http://www.kulisz.com/wersja-polska/
Zaiste (dxtr)
24-07-2014 ( odpowiedz )
Że ludzie bez wiedzy medycznej, którzy gdzieś coś przeczytali, wypowiadają się w takich sprawach. Ja z kolei żądam, żeby rodzice nieszczepionych płacili za leczenie w razie zapadnięcia na chorobę.
      szczepionki (waler)
25-07-2014 ( odpowiedz )      
jestem ojcem dwójki dzieci które po szczepionkach : jedno przestało mówić, drugie do dzisiaj ma chroniczne zapalenie jelita cienkiego!!! obecnie dzieci leczę w USA bo tylko tam potrafią
           Proszę o konatakt do kliniki w USA aby wyleczyć dziecko (Tata chorego dzicka)
22-08-2014 ( odpowiedz )           
Proszę o konatakt do kliniki w USA dr Andrew Wakefielda lub innej aby wyleczyć dziecko i usunąć wirusa odry ze szczepionki MMRII. Stan zapalny w organiźmie- choroba Crohna Leśniowskiego - Zniszczone jelita oraz zaburzenia psychiczne od toksyn ze szczepionek/ zespołu nieszczelnych jelit- toksyny dostające sie do krwi i mózgu.
      Do "Zaiste" (Medyk)
04-08-2014 ( odpowiedz )      
A jakie Ty masz przygotowanie medyczne, że ośmielasz się w ten sposób kwitować sprawę... Z wyrazami szacunku, Edward
      To jest nie do zniesienia, jak ci fanatycy szczepień, tacy (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
jak ty traktują tragedie ludzi, których dzieci przeżywają gehennę po podaniu trujących związków chemicznych zwanych szczepionkami. Ja żądam wyroków śmierci dla osób odpowiedzialnych za to!
Podpisz petycje (Petycja )
30-06-2014 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/petycja/10648/ŻĄdamy_dymisji_rzĄdu.html
Obowiązkowe szczepienia. ( Michał )
28-05-2014 ( odpowiedz )
Jestem przeciwnikiem wstrzykiwania w ciało mojego dziecka zarazków bo wiem jak to się może skończyć.W wielu krajach UE nie ma obowiązku więc co ? należałoby się przeprowadzić ?
Jestem za dobrowolym szczepieniem ( justyna )
11-04-2014 ( odpowiedz )
zaszczepiłam swoje dziecko pierwsz dawką 6w1 i nie zamierzem go dalej szczepic całe dnie i noce płacze,wymioty, zaparcia jakis koszmar, wstrzymam sie do 2 roku zycia mojego malenstwa.
      podobnie ( Ewelina )
15-08-2014 ( odpowiedz )      
ja szczepiłam synka 5w1 jak miał 2 miesiące...potem zaczęły sie wymioty, słabe przybieranie na wadze...koszmar trwający ładnych parę miesięcy...teraz filipek ma 26 miesięcy a ja dalej nie szczepiłam...zastanawiam sie nad wizyta w poradni, ale...czy to mnie przekona?
           W przychidni lekarz Cię przekona ... (OBY CIĘ NIEPRZEKONAŁ)
22-08-2014 ( odpowiedz )           
I od nowa będziesz cierpieć z dzieckiem. ten sam koszmar. Tak jak ja.
ludziska, weryfikujcie swoje podpisy (kaeisia)
07-01-2014 ( odpowiedz )
Ludziska prosze weryfikujcie swoje podpisy.
      koniecznie (Karolina)
25-05-2015 ( odpowiedz )      
Te na NIE.
obowiązek szczepień (doś)
02-01-2014 ( odpowiedz )
Czy niepoddanie się temu obowiązkowi jest ścigane przez Urząd Prokuratorski z Mocy Prawa?
      Dosiu (kaeisia)
03-01-2014 ( odpowiedz )      
Najlepiej zadzwon do organizacji STOP NOP i zapytaj sie ich.
Podpisujce i wysylajce (kaeisia)
31-12-2013 ( odpowiedz )
moi Drodzy, ja jestem za petycja, podpisalam, ale MUSIMY JA W DALSZYM CIAGU WYSYLAC ludziom - przyjaciolom, znajomym, rodzinom. PAMIETAJMY TEZ O WERYFIKACJI PODPISOW.
Jest jeszcze druga petycja STOP NOP (agnieszka)
21-11-2013 ( odpowiedz )
Jest jeszcze druga, nowa petycja STOP NOP w sprawie systemu rejestracji powikłań poszczepiennych - jest w formie skargi, będą musieli zareagować. http://www.petycje.pl/9970 PROSIMY O PODPISYWANIE!
Podpisz petycje (Petycjaje)
20-11-2013 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/petycja/10102/wniosek_o_odwolanie_rzsdu.html
Interwencja Boża będzie błyskawiczna ... (Wasz Jezus)
11-10-2013 ( odpowiedz )
Nie możecie dopuścić do tego, abyście byli traktowani jak niewolnicy. Nie wolno wam ulegać takim absurdalnym prawom, które odmawiają wam waszej wolnej woli. Nigdy nie zapomnijcie, że narodziliście się z darem wolnej woli — Darem od Boga. Każdy człowiek, który odbiera wam waszą wolną wolę, przeciwstawia się Bogu. Każdy rząd czy naród, który odmawia wam, aby z wolnej woli świadczyć o Bogu — jest kierowany przez szatana. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, zostaliście ubezwłasnowolnieni przez szatańskie wpływy w tych narodach, które kontrolują wasze banki, wasze rządy i wasz dostęp do żywności.
      .. nagle i nieoczekiwanie nadejdzie surowa kara, (Wasz Jezus)
11-10-2013 ( odpowiedz )      
Nadejdzie czas, gdy spowodują oni nawet większe wasze cierpienia niż te obecne, ale nagle i nieoczekiwanie nadejdzie surowa kara, która obezwładni te rządy i ich władze. Interwencja Boża będzie błyskawiczna i one, z tych złych sekt, będą czołgać się na swoich kolanach, wrzeszcząc z przerażenia z powodu tej kary, która spadnie na nich za ich złe postępki.
      Natomiast Miłość do Mnie ujawni się .. (Wasz Jezus)
11-10-2013 ( odpowiedz )      
Wy, Moi drodzy wyznawcy, musicie ufać Mnie i pozostawać silni. Błogosławię was dziś szczególnym Darem — Darem Wytrwałości. Będziecie wiedzieć, że Dar ten został wam przyznany, gdyż wasza cierpliwość stanie się niepojmowalna. Wasza determinacja, aby spełnić Moją Świętą Wolę, zadziwi nawet was samych, a kiedy nadejdzie dla was czas, by otwarcie głosić wasze świadectwo na temat Mojego Drugiego Przyjścia, nie pozostanie w was ani źdźbło lęku. Natomiast Miłość do Mnie ujawni się jako wyjątkowa miłość wobec waszych braci i sióstr. Ujrzycie ich teraz takimi, jakimi oni jawią się w oczach Mojego Ojca — jako maluczcy. Wasze serca nabrzmieją z miłości i to wami wstrząśnie, gdyż Str.37 zaczniecie odczuwać w waszych sercach miłość nawet do tych wrogów, którzy będą rządzić waszymi narodami z rozkazu bestii.
      Dar wytrwałości (Wasz Jezus)
11-10-2013 ( odpowiedz )      
Ta miłość nawróci dusze tych z nienawiścią w ich sercach. Wasze modlitwy za te dusze wyjednają im zwolnienie od kary, która w przeciwnym wypadku by ich spotkała w dniu, kiedy przyjdę, aby sądzić. Ten Dar Wytrwałości, który wam dzisiaj przekazuję, ocali dusze, gdyż każdy Dar, jaki Ja przynoszę ma tylko jeden cel, a mianowicie, aby ocalić wszystkie dusze, tak abyśmy się mogli zjednoczyć jako Jedna Święta Rodzina w Nowym Raju na ziemi.
lobby (lekarz)
09-10-2013 ( odpowiedz )
Jedni są manipulowani przez lobby farmaceutyczne, a drudzy przez lobby ubezpieczeniowe i tak to się kręci od ponad 20 lat - duże firmy chcą zarobić, a jak jest naprawdę nie dowiemy się nigdy.
Masońskie plany przymusowych masowych szczepień ... (ON -Kopia)
25-09-2013 ( odpowiedz )
"Plany grup masońskich przejęcia walut światowych są coraz bliżej zakończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które stworzą choroby na całym świecie, powodujące cierpienia na skalę, jakiej nigdy dotąd nie było.Unikajcie takiego nagłego światowego szczepienia, ogłoszonego po to, by was zabić. Ich złe plany zaszokują wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak one są potężne.Napędzani żądzą władzy, majątku i pragnienia bycia boskimi we wszystkim co robią, uważają, że są niezwyciężeni.Mają władzę nad bankami, rządami i są odpowiedzialni za rozpętanie przemocy na Bliskim Wschodzie.Opanowali oni wiele światowych środków masowego przekazu, a prawda o ich niegodziwości kryje się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi. Niestety, niewiele z dzieci Bożych wie o ich planach.Musicie wiedzieć, że ręka Mojego Ojca spadnie nagle i szybko na narody, które chronią tych złych przywódców. Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi takich rozmiarów, że zostaną zniszczone.Ci, którzy wierzą, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem. ..."
      masoni? a możę Towarzystwo Płaskiej Ziemi? ( JAQ )
04-11-2013 ( odpowiedz )      
http://www.rynekzdrowia.pl/Wywiady/Obowiazek-szczepien-nie-oznacza- przymusu,122193.html
Niech Bóg zniszczy zbrodniarzy przymuszających do szczepień (Tata chorego dziecka)
23-09-2013 ( odpowiedz )
Mam syna 15 letniego. Dziecko od urodzenia idealne cieszące się życiem, bawiące się z dziećmi i wszystko jedzące. Po szczepionce DTP w wieku 2,5 roku dostało zeza. Po drugiej szczepionce MMRII odra świnka różyczka przestało jeść mięso i zaczęło się izolować. Nie słuchało jak sie do niego mówiło. Ciągle bolał go brzuch. Kolejne szczepienie PRIORIX (MMRII) juz go załatwiło do reszty. Dzisiaj 15 letni chłopak waży jedynie 30kilo. Jadłospis zawężony do kilku produktów, a w zasadzie potrafi przez cały dzień prawie nic nie jeść. W szpitalu - gastrologia nic nie stwierdza. Kupe robi ogromna jak słoń i ciągle skarży się na ból brzucha.
      Niech ci zbrodniarze całą wieczność cierpią jak te dzieci (Tata chorego dziecka)
23-09-2013 ( odpowiedz )      
Psychiatra stwierdza mutyzm wybiórczy. Psycholog zajmujący się mutyzmem wyklucza mutyzm. Neurolog na podst. rezonansu magnetycznego stwierdza że wszystko OK. Brał leki od psychiatry Fluoksetynę po której schudł z 30kg do 27kg i wylądowała w szpitalu. Musze go ubierać do szkoły odrabiać za niego lekcje i ciągle zmuszać do jedzenia bo sam nic nie zje. Zobaczyłem na YT film " Usłyszeć ciszę" moje życie jest podobne do życia matki z tego filmu. Sam musze mysleć na co cierpi moje dziecko bo żaden lekarz nie jest w stanie pomóc.
      Niech ci zbrodniarze całą wieczność cierpią jak ich rodzice (Tata chorego dziecka)
23-09-2013 ( odpowiedz )      
Ostatnio zobaczyłem film na YT "Dr. Andrew Wakefield Defends His Research PL pt. 2" w 13 minucie 55 sek lekarz amerykański omawia chorobę na która myślę że cierpi mój syn "zapalenie jelit wirusem odry od szczepionki MMRII powodujące autyzm" oczywiście niższy stopień tego autyzmu ... Mam nadzieję że zbrodniarze stojący za wystrzykiwaniem naszym dzieciom neurotoksyn i niszczący życie tych dzieci i ich rodziców cała wieczność będą cierpieć w piekle te męki które przechodzą nasze dzieci po szczepieniach oraz ten koszmar który przechodzą ich rodzice ....
      NIECH SIĘ STANIE ... (AMEN)
24-09-2013 ( odpowiedz )      
NIECH SIĘ STANIE ... PRZYJDŹ JEZU W SPRAWIEDLIWYM GNIEWIE SWOIM OSĄDZIĆ TYCH ZBRODNIARZY.
jak zwykle; u nas każe się za możliwosć.. (pąpą)
23-09-2013 ( odpowiedz )
..a nie za fakt wystąpienia zagrożenia; owszem, jak istnieje ryzyko epidemiii, to dopiero po UDOWODNIONYM spowodowaniu jej przez zaniechanie rodziców powinno się karać i obarczać ich konsekwencjami.. a nie tak na wyrost.. co to w ogóle za bzdura, przymuszać kogoś do tego, aby działał wbrew swojej woli? idąc ta drogą, czemu szczepienia na grypę nie są obowiazkowe? przecież grypa to groźna wirusowa choroba układu oddechowego! sama chętnie bym pogoniła chorych na grypę do łóżek, ale nigdy bym ich do szczepienia się nie zmusiła; jako zastanawiajacy podam fakt, że nie szczepię się na grypę, zaszczepiłam się raz, jakieś 10 lat temu i co? i zachorowałam; choroba miała łagodniejszy przebieg, ale wystąpiła, w przeciwieństwie do 20-kilku pozostałych lat mojego życia, gdy się nie szczepiłam i grypy nie miałam ani razu (pomijajac okres dzieciectwa, gdy odpornosć była jeszcze niewykształcona, ale w końcu jak widać wyszło mi to na dobre; zresztą cłą moja rodzina ma podobne doswiadczenie).. to paranoiczne podejscie jest tym bardziej niezrozumiałe gdy przeciwstawi się POTENCJLNE wystąpienie epidemii z potencjalnymi złymi konsekwencjami szczepień- dobro jednostki kontra dobro ogółu- w żadnym przypadku słuzba zdrowia nie jest w stanie zagwarantować opieki medycznej- w pierwszym przypadku- bo nie ma tylu środków, w drugim- bo przerzuca się odpowiedzialnosć na rodziców.. wiec niech ponoszą ją oni od samego początku a nie gdy zwala ją na nich państwo..
      Jeden przykład to nie statytyka (Kat)
26-08-2014 ( odpowiedz )      
Większość ludzi grypą nazywa zwykłą wirusówkę. Ja się nie szczepiłam i złapałam prawdziwą grypę, do ubikacji chodziłam na czworaka, bo nie byłam w stanie ustać na nogach. Przez 2 tygodnie.
rodzice szczepionych dzieci wyjaśnijcie mi jedną rzecz... (Ella)
21-08-2013 ( odpowiedz )
Skoro zaszczepiliście dzieci, to chyba po to, by dzieci nie chorowały. Nie wierzycie w skuteczność tych cudownych chemicznych eliksirów, czy co??? :)
PROŚBA ( nauczyciel )
31-07-2013 ( odpowiedz )
Cieszę się z mobilizacji przeciwników petycji i działań stowarzyszenia "STOP NOP" - ale zastanawiam się... czy naprawdę te osoby przeczytały (ze zrozumieniem) treść petycji? A może lubią NOP-y?
System prawny (gosia)
30-07-2013 ( odpowiedz )
Jeżeli wam się system prawny nie podoba to jazda z Polski. A może jeszcze walczcie z obowiązkiem szkolnym - bo prawo nakazuje uczyć się do 18 lat. Masakra.
      do myślenia! a propos prawa ( nauczyciel )
31-07-2013 ( odpowiedz )      
świetne porównanie! W Polsce nie istnieje obowiązek szkolny tylko obowiązek edukacyjny. Nie można zmuszać do chodzenia do szkoły dzieci, które uczą się w domu (tzw. edukacja domowa).
      to ty ludobójczyni jazda z Polski (ktoś )
17-08-2013 ( odpowiedz )      
Polska jest krajem ludzi wolnych i takim pozostanie. Chcesz sie zabijac szcepionkami, twoja durna wola, ale wara ci od naszego i naszych dzieci zycia. Na pohybel szcepionkpowym zbroniarzom.
      jest jeszcze coś takiego jak Konstytucja... (Ella)
21-08-2013 ( odpowiedz )      
... która gwarantuje obywatelom wolność wyboru. Szczepienie to zabieg na ciele pacjenta, a każdy zabieg wymaga zgody osoby pełnoletniej, lub w przypadku dziecka jego opiekunów prawdy. Jasne???
      Ooo, jazda z Polski? A kim ty jesteś kmiocie zeby tak mówić (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
do Polaków?! Jeżeli system prawny jest zły to należy go zmienić tępy tłuku! Zasuwaj do przychodni po szczepionke 50w1 bo chyba jad ci cieknie z ust.
Nie dla petycji (Nie dla petycji)
26-07-2013 ( odpowiedz )
Jacy wy jesteście ograniczeni. Rozumiem, że dla dzieci niezaszczepionych będą osobne żłobki, przedszkola i szkoły. Leczcie się ludzie. A jak wam się szczepienia nie podobają możecie wyjechać z Polski.
      odp (nie szczepieniom)
26-07-2013 ( odpowiedz )      
Widać nie masz dzieci skoro się tak wypowiadasz.Jeśli nie masz dzieci nie obrażaj innych,którzy mają,a poza tym nie wypowiadaj się na temat,o którym widać niewiele wiesz.
      jaka ty jestes ograniczona i podla (Antoni K.)
27-07-2013 ( odpowiedz )      
ze chcesz zabijac i okaleczac cudze dzieci dla zyskow. Powinnas wyladowac w mamrze na dozywocie za zbrodnie przeciw ludzkosci.
           Lecz się człowieku (Dagmara)
29-07-2013 ( odpowiedz )           
Na petycję trafiłam za pośrednictwem FB. Jestem w szoku, że są tak ograniczeni ludzie. Jeżeli nie chcecie szczepić swoich dzieci to trzymajcie je z dala od cywilizowanych ludzi. Nie narażajcie innych
                mengelowcy znów w akcji (Ojciec)
31-07-2013               
A my jesteśmy w szoku, ze ktoś próbuje przymusowo szczepić i okaleczac nasze dzieci. Szczep siebie i swoje dzieci, ale wara ci od naszych. Z durniami jak ty się nie dyskutuje.
                zapytaj (agni)
06-08-2013               
Zapytaj lekarzy i pielegniarki czym i CZY szczepia swoje dzieci?
                Skoro dzieci zaszczepione to skąd ta obawa. (pod prąd)
21-08-2013               
Skoro dzieci są zaszczepione, to dlaczego obawa przed zarażeniem chorobą od dziecka niezaszczepionego? przecież szczepione jest (niby) odporne. Tak więc noski do góry.
                zastanów się!!! (dośw)
02-01-2014               
A dlaczego w niecywilizowanych miejscach na ziemi ludzie są zdrowsi i żyją dłużej?
                cywylizacja w polsce? (ariosto)
29-01-2014               
Nazywasz siebie czlowiekiem cywilzacji?? Ja mieszkam w UK i tu nie ma przymusu szczepien. Uważasz ze w UK brak cywilizacji? Do Polski cywilizacja nie dociera wlasnie przez tobie podobnych.
                Nie przymusowym szczepieniom! (NIE)
27-08-2014               
Nie rozumiem czemu niby nieszczepione dzieci miałyby być zagrożeniem dla tych zaszczepionych? Przecież jak ktoś zaszczepi to może być spokojny do końca życia o swe dzieci :P
                Ja tez jestem w szoku kiedy czytam komentarze takich (ojciec)
27-11-2015               
ignorantów jak ty. Wolni ludzie powinni żyć w wolnym kraju, a fanatyczni naziści powinni sobie zbudować obozy zagłady i tam sobie i ich dzieciom wstrzykiwać co im się podoba, aż do śmierci z przedawko
           Wszystko dobrze z głową? (Jaa)
26-08-2014 ( odpowiedz )           
Na pewno?
      Wystarczy policzyć ile tych "nie dla petycji" jest. (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
Garstka. Prawdopodobnie większość na stanowiskach firm farmaceutycznych. To wy, fanatycy wstrzykiwania sobie w żyłę różnych substancji trzymajcie się z dala od Polski i polskich dzieci!
euvaxB (katarzyna)
24-07-2013 ( odpowiedz )
Mój syn urodził się w listopadzie 2010 r., otrzymał szczepionkę EuvaxB w szpitalu, potem raz w przychodni i drugi raz w przychodni podano mu engerix. Po paru miesiącach, kiedy trafiłam do alergologa, stwierdził u małego AZS, ponadto musiał pić przez długi czas nutramigen, do dziś ma lekkie problemy skórne. Zaczął jeść dopiero marchew, ziemniaki, jak skończył 7 miesięcy, bo wszystko go uczulało,Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie chce mówić. A za kilka miesięcy skończy 3 lata. Ma bardzo dobry słuch, poza tym rozwija się prawidłowo, lubi bawić się z dziećmi i w ogole uwielbia towarzystwo. Martwi mnie jednak to, że ta szczepionka mogła/wpłynęła źle na rozwój syna.
      u mnie było podobnie ( ania )
15-01-2014 ( odpowiedz )      
moja córka prócz innych sensacji miała po Euvaxie AZS,to był koszmar...
ODWAGI RODZICE !!!!!!!!!!!!!!!! (ciężarówka)
18-07-2013 ( odpowiedz )
to jest machina do robienia pieniążków dla lekarzy, sanepidu, firm farmaceutycznych itp. Niemcy, Holendrzy, Anglicy.. jakoś nie boją się szczepić dopiero po 2 miesiącu życia bobaska. ODWAGI !!!
      Trzeba się dokształcić troszkę (Kat)
26-08-2014 ( odpowiedz )      
Niemcy i Hiszpanie szczepią dzieci w pierwszej dobie życia na wzw, a Francuzi i Portugalczycy na wzw i bcg. Pozdr.
           bzdura (maja)
17-11-2014 ( odpowiedz )           
I po co piszesz takie głupoty? Na wzw b szczepienie jest zalecane tyko jeśli matka jest zarażona.generalnie w tych krajach szczepienia są dobrowolne!!!
           Marsjanie szczepią swoje dzieci, zanim się urodzą, przez (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )           
powłokę skórną matki. Mieszkańcy Venus z kolei robią to przez pośladki. Saturnianie szczepią swoje dzieci przez bluetooth, zanim pomyślą o ich posiadaniu, a Jowiszanie szczepią całe szczepy.
skład szczepionek ( asia )
15-07-2013 ( odpowiedz )
kontrowersyjny jest sam już skład tych szczepionek jak podaje ulotka podpisana przez ministra zdrowia te szczepionki są nieetyczne, szczepionki są tworzone na bazie KOMÓREK LUDZKICH!
      Skąd wiesz? ( JAQ )
04-11-2013 ( odpowiedz )      
Skąd wiesz?
chyba się pomylili:) (tala)
01-07-2013 ( odpowiedz )
Czytając komentarze tych, którzy są przeciwko petycji, mam wrażenie, że niektórzy są jednak za, a zwyczajnie pomylili się klikając "nie popieram".
dzeci nieszczepione bawią się ze szczepionymi i jest ok (tala)
01-07-2013 ( odpowiedz )
Jestem tylko ciekawa jednej rzeczy:czy ci,którzy tak nie tolerują dzieci nieszczepionych i ich rodziców,znają chociażby jedno dziecko bez szczepień?Wydaje mi się, że ich postawa to tylko strach.
      w rzeczywistosci jest na odwrót (ariosto)
29-01-2014 ( odpowiedz )      
Udowodniono np ze 'oslabiony' wirus odry znajdujacy sie w szczepionce potrafi u dziecka zalegac w przewodzie pokarmowym i zarazac czlonkow rodziny i innych ludzi!!!!
           prosze o dowod (loopsas)
02-04-2015 ( odpowiedz )           
proszę o ten dowód - publikacja medyczna, itp. i jeszcze dane statystyczne - na ile przypadków szczepień wystąpił ten "z dowodem"? pewnie więcej dzieci zginęło przy pracach polowych na wsi...
fałszywa logika manipulacji (mrG)
01-07-2013 ( odpowiedz )
stawiam wniosek o dopisanie jeszcze jednego punktu do tej petycji totalnej jawności i przejrzystości w sprawie przepływu pieniążków od firm farmaceutycznych do lekarzy i pielęgniarek
      Jestem za:) (tala)
01-07-2013 ( odpowiedz )      
Srodowisko medyczne nigdy sie na to nie zgodzi, bo musieliby oddać za wycieczki, meble itp., które otrzymali w różny sposób od firm farmaceutycznych.
           bez przesady.. (aaa)
15-10-2013 ( odpowiedz )           
Mam w rodzinie lekarkę która szczepi siebie i swoją rodzinę...wiec gadanie, ze siebie nie szczepia i maja z tego korzysci nie dotyczy wszystkich lekarzy...
fałszywa logika manipulacji (mrG)
01-07-2013 ( odpowiedz )
z drugiej strony spróbujcie powiedzieć że macie nie szczepione dziecko nagla natychmiast pojawia się 10 lekarzy którzy przymuszają was i straszą sankcjami kim jest dzisiaj lekarz????
fałszywa logika manipulacji (mr G)
01-07-2013 ( odpowiedz )
lekarz: pan jest młody i głupi i wyszedł z sali zadziwiające jak to jest słyszy się o dziewczynie która jest odsyłana z szpitala do szpitala nie ma lekarza który by sie nią zają i w końcu umiera
fałszywa logika manipulacji (mr G)
01-07-2013 ( odpowiedz )
lekarz; jeśli pan nie zaszczepi dziecka i kiedyś pana dziecko zachoruje i zarazi zaszczepione dziecko będzie pan płacił odszkodowanie !!! ??? ja:skoro zaszczepione może zachorować to po co szczepić?
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!
Wolności i odszkodowań (myślący)
01-07-2013 ( odpowiedz )
W 16 krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 13 są odszkodowania. Żądamy sprawiedliwości!

 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl