Wizyt: 76,059,588
Podpisów: 2,424,472
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,709 (14,343)
przeciw: 441 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

Nie należy karać finansowo - artykuł z RP (Adam)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Nie należy karać finansowo za odmowę szczepienia http://www.rp.pl/artykul/212825,687586-Sanepid-nie-chce-zmuszac-do- szczepienia.html
Wbrew wypowiedziom Rzecznika GIS bydgoski sanepid mówi: (Adam)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Przygotowujemy do sądu wnioski wobec trojga rodziców, którzy odmawiają szczepień dzieci. Nie będziemy pobłażać w takich sytuacjach.Skorzystamy z całej drogi administracyjnej http://express.bydgoski.pl
chronologia? (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Krzysztof Jackiwiecz jest w stanie wegetatywnym od 26 lat, czyli od roku 1985, zachorował na odrę chyba w 1978. A szczepionka MMR powstała w UK i została wprowadzona w 1988r. Coś chyba jest nie tak z tą waszą erudycją - "eksperci z blogów"
      do(nie!) (strach)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
Nie chodzi o to czy i kiedy Krzysztof chorował na odrę, tylko o to, że szczepionkowy wirus odry zaatakował jego mózg po wielu latach od szczepienia. Skąd wiadomo, że szczepionkowy a nie dziki? Otóż bardzo łatwo to zbadać. W każdej szczepionce występuje tylko i wyłacznie określone, wyhodowany typ wirusa z określonej linii, ma swoją nazwę, jest dokładnie opisany i rozpoznawalny. Krzysztof przeszedł bardzo dokładne badania i typ wirusa został rozpoznany. (Podobnie jak w przypadku zmarłego w maju Kubusia - tam równiez rozpoznano wirusa ze szczepionki, również zgon po latach od szczepienia) Sprawdż (nie!) jeszcze raz swoje obliczenia co do dat bo z matematyki tez jesteś "mocny" ;)
           mniejsza o ułamki (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )           
mogłem się pomylić +- o parę lat - bo artykułu w necie mają różne daty i co z tego - ale sedno: odra zabija i okalecza. Pogadaj sobie może z pediatrami, którzy leczą nieszczepione romskie dzieci w Polsce. Tam nikt dzieciaków nie szczepi - leją na wszystko tak jak wy. Nie chodzą ich dzieci też do szkół i przedszkoli. Tam właśnie, wśród Romów trwa samorzutny, nieplanowany eksperyment "zero szczepień" - efekty już widać - po wzroście zachorować. Jeżeli chcesz - to możesz się ze swoim potomstwem podłączyć. Spędź tam tydzień albo dwa - wystarczy.
                cd wczasy z wirusem (nie!)
18-07-2011               
Taki urlop na pewno dobrze Wam zrobi. Cały czas trąbicie, że odra jest niegroźna, a zachorowanie lepiej uodparnia niż szczepienie, któr nie uodparnia wcale bo to lipa. Nie macie się więc czego bać. Jak tylko dowiecie się o kolejnej epidemii - w drogę - uodparniajcie się w sposób naturalny. http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090812/PULAWY/55008093 Powodzenia, popatrzę...
                A zrozumże wreszcie (nie)chłopie, (seven)
19-07-2011               
że Krzysztof nie zachorował na odrę, ale w jego organiźmie uaktywnił się wirus odry ZE SZCZEPIONKI! Tyle osób ci to wyjaśnia, a ty niczym zaślepiony pohukujesz w kółko to samo.
                odra wsród Romów (Strach)
19-07-2011               
Może onie nie szczepią bo olewają. My nie szczeoimy bo mamy wiedzę. A Ty masz aiwedzę ? Powiedz. ile było cięzkichb powikłań lub zgonów po normalnie przechorowanej odrze wśród Romów ? N aile zachorowań ? To ja Ci powiem bo sprawdzam staystyki. NIE MA animjednego zgonu i ani jednego powaznego powikłania po normalmnie przechorowanej odrez wśród Romów. Mało tego, nie było takiego przypadku w całej Polsce. Jedno dziecko miało problemy, miało odrę ale też inne bardzo powazne obciążenia. Mimo to zuje i ma sie dobrze.
Stan Krzysztofa jest skutkiem szczepienia na odrę (oliśka)
18-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/articleAID=/20090530/REPORTAZ/917 225514
      Błędny zapis długich linków - spacja z przeniesienia (oliśka)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
Z linku trzeba usunąć spację pomiędzy cyframi na końcu "917 225514" - niestety tak się wklejają długie linki do postów... :/
Stan Krzysztofa jest skutkiem szczepienia na odrę (oliśka)
18-07-2011 ( odpowiedz )
(florka) poprawiam link, bo zrobiła się spacja i nie działa. Fatalna rosyjska szczepionka sprawiła, że organizm nie zwalczył wirusa, który uaktywnił się po latach i zaatakował mózg. http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20090530/REPORTAZ/917225514
Stan Krzysztofa jest skutkiem szczepienia na odrę. (florka)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Fatalna rosyjska szczepionka sprawiła, że organizm nie zwalczył wirusa, który uaktywnił się po latach i zaatakował mózg. http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20090530/REPORTAZ/917225514
      Prawidłowy link (powyżej zrobiła się spacja i nie działa) (oliśka)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20090530/REPORTAZ/917225514
           Coś sie chrzani przy wklejaniu długich linków... (oliśka)
18-07-2011 ( odpowiedz )           
na odcinku od "?" do "AID" powstaje spacja z przeniesienia - trzeba ją usunąć przy wklejaniu linka do przeglądarki.
Nie należy karać finansowo za odmowę szczepienia (florka)
18-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.rp.pl/artykul/212825,687586-Sanepid-nie-chce-zmuszac-do- szczepienia.html Eksperci zasiadający w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej doradzającej głównemu inspektorowi sanitarnemu rozważają o
Odra to lekka choroba? To poczytajcie (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114757,9909469,Wejde_do_niego_przez_dziu rke_od_klucza.html
      Zródło wiedzy (nie!) (strach)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
Dla ciebie żródłem wiedzy na temat szczepionek i chorób są "Wysokie obcasy" ? W sumie wolny kraj, mozesz wierzyc w co chcesz....
      Krzysztof Jackiewicz umiera od lat -szczepionka na odre (strach)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
"...Stan Krzysztofa jest skutkiem szczepienia na odrę. Fatalna rosyjska szczepionka sprawiła, że organizm nie zwalczył wirusa, który uaktywnił się po latach i zaatakował mózg..." http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article? AID=/20090530/REPORTAZ/917225514
@seven (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )
Czyż nie o wolność słowa m.in. walczycie? O wolność głoszenia poglądów? Co to nagle wam się coś zmieniło - czy po prostu kierujecie się filozofią Kalego?
UWAGA! Na pocztę ONET nie docierają potwierdzenia podpisu! (oliśka)
17-07-2011 ( odpowiedz )
KTO NIE DOSTAŁ POTWIERDZENIA REJESTRACJI PODPISU niech pilnie wyśle tego typu informację ze swojego e-maila (koniecznie tego, który został podany przy podpisie) pod te trzy adresy jednocześnie: pomoc@petycje.pl, admin@petycje.pl, webmaster@petycje.pl : "Nie otrzymałam/em potwierdzenia rejestracji podpisu pod petycją www.petycje.pl/7000 mimo prawidłowo podanego adresu e-mail. Proszę o pilne potwierdzenie rejestracji mojego podpisu numer ...... imię/nazwisko.". Wysyłka interwencji tylko na pomoc@petycje najczęściej JEST NIESKUTECZNA (mimo, że w regulaminie serwisu informuje się, że właśnie tam załatwia się takie sprawy...)
      Onet (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )      
Onet też należy do spisku
           Ręce opadają... (oliśka)
18-07-2011 ( odpowiedz )           
j/w...
UWAGA! PETYCJA WS PRZYMUSU SZCZEPIEŃ NA HPV! (oliśka)
17-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/7292 - jest tu petycja postulująca wprowadzenie przymusu szczepień małych dziewczynek na HPV!!! Podpisujcie ludzie i tam na NIE!
(nie!) (strach)
17-07-2011 ( odpowiedz )
Nie wierzysz, że szczepionki zawierają antybiotyki, fragnmenty DNA ludzkie i małp, aluminium, formalinę, rtęć, skwalen i inne "wspaniałe" składniki ? Nie musisz wierzyć. Możesz wiedzieć. Przyczytaj ulotki dołączone przez producentów szczepionek do poszczególnych preparatów. Nie te reklamowe wyłozone na stolikach w przychodniach czy aptekach. Tylko te, które producenci leków muszą dołączać do opakowania każdego leku. Mozesz o te ulotki poprosić w przychodni czy aptece. Są dostępne. Tam własnie sa wymienione składniki szczepionek. Producenci ich nie ukrywają. Czy moze myśisz, że producenci szczepionek wypisują bzdury bo są członkami sekty antyszczepionkowej ;) Powiem Ci więcej i też nie musisz wierzyć - sam sprawdż. Na tych ulotkach są równiez wymienione działania nieporządane i przeciwskazania. Również te powazne działania nieporzadane jak uszkodzenia nieurologiczne a nawet smierć. Nadal uwazasz, ze to bzdury ? Odszukaj w takim razie Rozporządzenie Ministra Zdrowia o Nieporzadanych odczynach poszczepiennych i dwa jego załaczniki do rapotrowania tych odczynów. Minister wymienia dokładnie wszystkie NOP, które powinny byc rapotrowane, od temperatury, przez choroby i uszkodzenia neuroligiczne aż do śmierci. Minister Zdrowia pewnie też jest członkiem sekty i wymyśla bzdurne rozporządzenia ? I to już od ponad 10 lat (a kilku ministrów w tym czasie się zmieniło). Nie wiem ile Ci płacą za pieniactwo i spamowanie pod tą petycją ale jedno Ci powiem - płaca Ci za mało ;)
@oliśka (nie!)
17-07-2011 ( odpowiedz )
taaaaaa i co jeszcze pani widziała? Miał szarą skórę i duże czarne oczy....... tak???
      Do "nie" (seven)
17-07-2011 ( odpowiedz )      
Zamilcz już, drogi "nie", ponieważ żenujące jest to, co wypisujesz.
@wolna m (nie!)
17-07-2011 ( odpowiedz )
przeczytaj odpowiedź na swojego posta. Wystarczyło, że nie wykazałaś się takim samym poziomem radykalizmu jak reszta i ustawili cię od razu pod ścianą razem ze mną i dr. Mengele. Pewnie się z mojego towarzystwa nie cieszysz. Tak działa organizacja typu sekta - albo jesteś na 100% z nami, albo nie - 99% to za mało i spadaj. Miej świadomość, kto tu naprawdę dąży do dyktatu.
kurde ten php nie działa, nie można normalnie odpowiedzieć (nie!)
17-07-2011 ( odpowiedz )
@oliśka - na argumenty? z kim? z toksyczną sektą? Tu jest potrzebny Haloperidol a nie argumenty!
      Widać, że zdaje się masz etat pod tą petycją... (oliśka)
17-07-2011 ( odpowiedz )      
Czyżbys więc był pracownikiem lub przedstawicielem którejś z firm lub grup "bezpośrednio" (czyli finasowo) zainteresowanych?...
           etat? (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )           
A tobie nikt, nigdy nie dał i nie da etatu - więc się tu wytrząsasz jeszcze więcej ode mnie. A dzieci nakarmione, pieluchy zmienione - czy pływają w kupach a mamusia spamuje na forum?
                Na tym właśnie żerują Ci,co żyją z procederu szczepionkowego (oliśka)
18-07-2011               
Ludzie, którzy mają dzieci na karku nierzadko poszkodowane po szczepieniach po prostu nie mają czasu walczyć przed sądami, czy o zmianę chorego systemu! Pierwszy z brzegu przykład tych 20-to miesięcznych lubelskich bliźniąt trwale okaleczonych fizycznie i umysłowo - rodzice zbierają darowizny, zamiast walczyć o kilkumilionowe odszkodowanie od Ministerstwa Zdrowia, bo przy dwójce kalek nie ma czasu sądy i pieniędzy na porządnego prawnika (nie ma sensu walczyć przeciwko lekarzowi - to system akceptowany i prowadzony przez MZ doprowadza do takich tragedii!!!). Dlatego stowarzyszenie walczy między innymi o utworzenie funduszu odszkodowań za NOP-y!
ewakuacja (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
21.12.2012 przybędzie po Was statek kosmiczny, który zabierze Was na wolną od medycyny planetę Nibiru. Punkt zborny - Czernobyl - nie przejmujcie się fałszywymi plotkami o promieniowaniu - to wroga propaganda. Ostatnia szansa na ocalenie!
      UWAGA! To celowe ośmieszenie petycji i powagi jej treści (Panda)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
UWAGA! TO KOLEJNE CELOWE OŚMIESZENIE PETYCJI I POWAGI JEJ TREŚCI!
      Człowieku, Ty ewidentnie masz jakieś problemy z głową... :/ (oliśka)
17-07-2011 ( odpowiedz )      
Twoje wpisy dowodzą, że jako strona przeciwna nie masz ŻADNYCH argumentów bo to, co usiłujesz udowadniać rzeczywistość już dawno skutecznie zweryfikowała i obaliła a nic nowego, co nie byłoby kłamstwem nie wymyślisz...
opinia (wolna m)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Ja petycję już dawno podpisałam.Moje dziecko jest poszkodowane po szczepionce.Uważam,że szczepienia są bardzo groźne ale jak czytam teksty typu "czas na prawdę","prawda Was wyzwoli", to będąc zwolenniczką szczepień sama bym pomyślała o nas jako o sekcie.Takie teksty są na prawdę niepotrzebne.A już na pewno nie cytowanie Biblii lub porównywanie do praktyki dr Mengele.Wypowiadajmy się sensownie i nie róbmy z siebie oszołomów bo to wcale nie pomaga naszemu wizerunkowi.
      czy wiesz, co robił dzieciom dr Mengele? (tara)
17-07-2011 ( odpowiedz )      
Robił przymusowe eksperymenty na dzieciach wstrzykując im toksyczne substancje. Czyli to samo, co robią na masową skalę kartele farmaceutyczne rękami polskich lekarzy, pielęgiarek, sanepidników (niekiedy nieświadomych udziału w zbrodni) . Jesli to porównanie cię razi, to trudno, ale dla mnie jest to tym samym, bo masowe szczepienia niesprawdzonymi i coraz bardziej toksycznymi szczepionkami są niekontrolowanymi eksperymentami na dzieciach. Czas eufemizmów sie skończył, dzis mówi się prawdę prosto w oczy, bo tego wymagają miliony szczepionkowych ofiar. Nie podoba ci sie petycja, to jej nie podpisuj, ale tu chodzi wyłącznie o prawo do wyboru, czy ktoś chce narażać swe dziecko na poszczepnną śmierc lub kalectwo, czy nie. Ty masz prawo narażać swoje dziecko, my żądamy prawa do ochrony naszych.
           odp do tary (wolna m)
17-07-2011 ( odpowiedz )           
Jak byś uważnie przeczytała moją wypowiedź,dowiedziałabyś się,że już dawno petycję podpisałam.I uważam,że szczepionki są niebezpieczne. Ale takimi tekstami nikomu nie przekażemy tego co chcemy.Tłumaczmy,przytaczajmy dane,wklejajmy pomocne linki, ale nie teksty typu dr Mengele.Tu mamy same decydują o podaniu szczepionki(oprócz szczepień w szpitalu zaraz po porodzie),lekarz siłą nie szczepi.Chodzi o to by szerzyć wśród ludzi wiedzę na ten temat,uświadamiać a nie porównywać do zbrodniarzy.To tyle.
                Nieporozumienie z powodu konstrukcji zdania... (oliśka)
17-07-2011               
Myślę, że nieporozumienie wynikło z powodu wyrwanego z kontekstu stwierdzenia: "... to będąc zwolenniczką szczepień...", które przy nieuważnym przeczytaniu całego zdania może być odebrane jako że Ty również mimo osobistych gorzkich doświadczeń ze szczepieniami jesteś ich zwolenniczką... Czytający ze zrozumieniem rozumieją, że zostało to wypowiedziane w kontekście "gdybym była zwolenniczką szczepień".
no nie wiem (Kotka)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Chciałabym podpisać tę petycję, bo jest sorfmulowała w sposób sensowny i wyważony. ALe te wypowiedzi na forum... Szczerze - zwątpiłam. Wolny wybór czasem to pułapka - trzeba jeszcze wiedzieć co z nim zrobić - uderza mnie wasza wściekła agresja i brak tolerancji. Powodzonka, ale nie podpiszę .
      Jeśli Twoje dziecko zostanie kaleką po szczepieniu... (oliśka)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
... i okaże się, że nikt nie ponosi za to odpowiedzialności ani moralnej ani finasowej, też nie będziesz już łagodnym barankiem i zrozumiesz, że w takiej rzeczywistości jak polska o pewne sprawy niestety się WALCZY a nie ignoruje. W ważnych sprawach należy mieć własne zdanie, a nie kierować się tym, jak wypowiadają się inni. Każda sprawa skupia czasem skrajnie odmiennych od siebie ludzi i często inaczej niż Ty, bo właśnie ciężko w tym temacie doświadczonych. Pozdrawiam i życzę żebyś zrozumiała, zanim sama doświadczysz. Walka tych ludzi jest nieoceniona, również walka lekarzy i profesorów, którzy w tym opanowanym finansowo przez kartele farmaceutyczne świecie medecyny (zaczynając od "naukowych: badań dopuszczających a na lekarzu kończąc) mają niesamowitą odwagę mówić prawdę o szczepieniach ryzykując, że staną się obiektem skrajnych "działań dyscyplinujących" na gruncie zawodowym. Zrozum polską medyczną rzeczywistość - idziesz do lekarza, a on przepisuje Ci drogie specyfiki, które wetknął mu sponsor (czyli przedstawiciel firmy farmaceutycznej) zamiast tani refundowany odpowiednik, idziesz szczepić dziecko, a lekarz "zdyscyplinowany" przez sanepid i agresywną kłamliwą propagandę szczepień nawet nie zająknie się o możliwych powikłaniach poszczepiennych, w tym tych kończących się kalectwem lub śmiercią!
      Przykro mi. (malila)
17-07-2011 ( odpowiedz )      
Ale jako stowarzyszenie nie mamy wpływu na to, kto i co wpisuje w komentarzach. Zachęcam więc do tego, aby kierować się tym, co jest w petycji, a nie tym, co jest w komentarzach. Jako stowarzyszenie kierujemy się nie teoriami spiskowymi, a faktami (ujętymi zresztą w petycji).
spadłem z krzesła (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
@tara - te słowa "sorry, nadszedl czas prawdy" - dopełniają obraz waszego portretu psychologicznego, króry sobie powoli zbudowałem czytając wasze posty. Wy naprawdę myślicie jak ludzie z sekt. Jesteście zakompleksiownymi ludźmi o bardzo niskiej somoocenie. Ta iluzja buntu przeciw "złemu systemowi" (przerwa na salwę śmiechu) daje wam złudne poczucie wyższej wartości. Taki krzyk wołającego na puszczy - nic w życiu nie osiągnęłaś i nie osiągniesz, ale jak sobie pokrzyczysz to poczujsz się lepiej bo Cię ktoś zauważy. Postąpisz ze swoim dzieckiem, żywą istotą jak z kawałkiem plasteliny - to Ci da poczucie iluzji władzy nad rzeczywistością, która nie daje się naginać. Szkoda, że kosztem bezbronnego człowieka. Twoje dziecko nie jest zabawką na której możesz eksperymentować, to człowiek chroniony przez prawo - co do którego masz obowiązki. Co do "czasu prawdy" - pożyjemy-zobaczymy tzn. nie wszyscy zobaczą, ja tak.
      kto tu ma kompleksy (kika)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Pół dnia spędziłeś pisząc tutaj... Zajmij się sobą. Nie widziałeś jeszcze na oczy dziecka uszkodzonego przez szczepionkę, więc co możesz wiedzieć...
      Domorosły niedojrzały "psycholożek"... (oliśka)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Przykro mi, ale niestety w iluzji żyjesz Ty sam i z tego co piszesz, chyba nieprędko to zauważysz... - silniejsi (finansowo) od Ciebie pieczołowicie dbają o to, żebyś był przekonany, że ta iluzja jest rzeczywistością. Ockniesz się dopiero, kiedy sam doświadczysz, więc nie wypisuj teraz tych żenujących wywodów pseudo psychologicznych do ludzi, którzy często mają to, czego nie masz Ty, mianowicie osobiste lub bliskie DOŚWIADCZENIE w sprawie ciężkich powikłań poszczepiennych!!!
      tylko sie nie połam... (tak)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
...spadając z tego krzesła, bo będzie też na "sektę" dyskutowac nie warto, w tym masz rację - z tobą... w myśl zasady: ""Nie polemizuj z idiotą-najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
      na spadanie z krzeseł najlepsze są trujące szczepionki (tara)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
daj sobie, nie żałuj, zaaplikuj sobie 100 szczepionek na raz. Na pewno bedziesz "zdrowy" na tamtym świecie. A nam nie zawracaj głow, boś totalny ignoramus magnus.
@ nie! (tara)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Alez przeciez nikt ci nie broni szczepic twoich dzieci, tylko nie zmuszaj nas do zabijania szczepionkami naszych. Ty masz prawo robic ze swoimi dziecmi co chcesz. W cywilizowanym swiecie na zachodze prawie NIKT juz nie szczepi, najzwyzej szczepia ciemni emigranci i potem rozpaczaja po poszczepiennych tragediach. Los twoj i twojego dziecka nas nie obchodzi, jesli ono jest szczepione i szczepionki sa skuteczne, nie masz sie czego obawiac, a jesli sama nie wierzysz w skutecznosc szczepionek, to jestes glupia , ze szczepisz i niszczysz zdrowie swegio dziecka. sorry, nadszedl czas prawdy.
Nie ma sensu z wami dyskutować (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Teraz cwaniakujecie, bo wasze dzieci żyją bezpiecznie wśród szczepionej większości i mają małe szanse coś złapać. Ale załóżmy, ża wasza sekta odniesie sukces i nikt się nie będzie szczepił, albo będzie szczepić się mniejszość. Jak staniecie w obliczu naturalnej selekcji poprzez choroby, które młodzi lekarze znają tylko z książek - to wtedy zatęsknicie za tymi "truciznami". Tylko, że pewnie tego nie przyznacie.
      Doucz się o szczepieniach, bo błądzisz po omacku... (oliśka)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Człowieku przejdź się po przedszkolach to się dowiesz, że dalej wybuchają "epidemie" różyczki... Najwyraźniej różyczka po szczepieniach, które miały przed nią uchronić... Ja, jak jeszcze 20-30 lat temu prawie każdy dzieciak, przeszłam zwyczajnie różyczkę i dzięki temu mam prawdziwą odporność na tę chorobę - również dzięki temu nie musiałam trząść się ze strachu w czasie ciąży, bo sztuczna, szczepienna, chwilowa odporność na różyczkę grozi zachorowaniem w czasie ciąży i co za tym idzie utratą dziecka jeszcze nienarodzonego! Abstrahując od powikłań po MMR doprowadzają do tego, że kobieta w zasadzie powinna szczepić się na różyczkę co kilka lat przez cały okres reprodukcyjny!!!!
           kiedy się szczepi MMR (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )           
Na długo przed przedszkolem się podaje MMR - więc skąd te epidemie? PF firma farmaceutycznych tam krążą i zarażają dzieci? A może ich agent przebrany za św. Mikołaja rozdawała zatrute cukierki na impreszie gwiazdkowej.
                No wyjaśnij to "mądralo"... przecież 99% było zaszczepionych (oliśka)
19-07-2011               
Ja podaję fakt, a Ty lepiej się nie odzywaj skoro tylko brednie masz w odpowiedzi do zaprezentowania...
@tara (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Ja się szczepię, moje dziecko też. Mam znajomą pracującą w Glaxo, która zrobiła tak samo. Podobnie postępuje 99% Polaków
trochę danych, ale chyba i tak jesteś nieprzemakalny (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
http://blogdebart.pl/2009/09/08/klamcy-i-polio/ Ja mam w rodzinie osoby, które przeszły polio i wiem co to za plaga.
      polio (kiki)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
...czyżby to było polio poszczepienne?
           nie (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )           
Te osoby zachorowały w latach 50tych przed szczepieniami - więc zachorowały przez kontakt z chorymi. Chyba, że doktor Mengele wynalazł trującą szczepionkę na polio przez kartelami farmaceutycznymi i Luftwaffe zrzucała ją z bombowców -w co pewnie bezkrytycznie wierzysz.
Groźna sekta szczepionkowców (tara)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Dlaczego ta sekta zamiast szczepić siebie na śmierć, chce zabijać szczepionikami nasze dzieci? Widac korporacje płacą jej za to zabijanie.
      czy zabijanie szczepionkami się opłaca (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Ile kosztuje szczepionka na polio a ile leczenie polio. W latach 50tych w USA na polio chorowało 30 tys osób rocznie, od dziesięciu lat nikt. I gdzie te zyski. Gdyby chcieli zarobić to by produkowali wózki inwalidzkie dla dzieci po polio. WZW B - koszt szczepienia to 180PLN, a koszt leczenia to ponad 70 tys PLN jeśli nie ma powikłań. Jeśli rozwinie się marskość wątroby to suma się zwielokratnia - i gdzie ten zysk? Masakrując populację ogranicza się liczbę Klientów. Załóżmy, że zabił ktoś dziecko szczepionką za 200PLN? Po co? Ile człowiek w ciągu życia łącznie wyda na leki? Zwłaszcza na starość - tam się dopiero kosi kasę. Dziedki biorą dużo leków, drogich i chętnie bo są refundowane. Jaką krotność tej sumy 200PLN się w ciągu życia wyda? Po co masakrować kury znoszące złote jajka?
           Szybki zgon, to zapewne efekt ekonomicznie niepożądany... (oliśka)
16-07-2011 ( odpowiedz )           
Oczywiście chodzi o trwałe upośledzenie zdrowia i odporności, które da nieograniczenie szerokie spektrum problemów zdrowotnych przez WSZYSTKIE LATA ŻYCIA JEDNOSTKI, od samego jego początku, a nie tylko na starość. Alergie, astma, białaczka u małych i maleńkich dzieci na masową skalę, uszkodzenia neurologiczne upośledzające rozwój fizyczny i/lub psychiczny, które cynicznie kwituje się jako "moda na rehabilitację niemowląt" (!) i masę innych włącznie z uogólnionym zakażeniem wszczepiennym - szczepienia z całą pewnością są kurą znoszącą złote jaja!!!
                ciekawe (nie!)
18-07-2011               
Jeżeli od lat w Polsce 99% popolulacji się szczepi - to gdzie są te miliony ofiar o których tu piszecie - to już dawno powinien być kraj-widmo...
                Do (nie!) - odpowiadam tak, bo nie masz łącza do odpowiedzi (oliśka)
20-07-2011               
Zobacz statystyki śmiertelności noworodków/niemowląt w Polsce i na zachodzie, gdzie szczepi się poniżej połowy dzieci i nie w pierwszej dobie życia! Zobacz na skalę przypadków u dzieci alergii, astmy, autyzmu, ADHD, białaczki, opóźnień w rozwoju i innych świństw - obecnie jest to MASOWE! Zobacz też na jaki komentarz odpowiadasz, bo Twoja riposta jest całkiem "od czapy"...
Żadna szczepionka nie przeszła rzetelnych badań (Marcin)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Gdyby przeszła, NIE byłaby dopuszczona do obrotu, bo wszystkie szczepionki zabiają i okaleczają. Masowe szczepienia to wielki, niekontrolowany , dziki ekperyment na naszych dzieciach. Przez lata szczepionki zabiły miliony dzieci, znacznie wiecej niż niegroźne choroby zakaźe, przeciw którym sie szczepi. .
      niegroźne choróbki (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Jeśli twierdzisz, że polio i WZW B to niegroźne choroby, to znaczy, że chyba olałeś edukację już na poziomie podstawówki - bo już wtedy się trochę uczy o chorobach. Ale możesz poddać swoje dziecko naturalnej selekcji, od której uniezaliżniła nas ta "hitlerowska" medycyna i farmacja. W imię czego? Chcesz się wyróżnić i pokazać, że jesteś lepszy?
           Nikt nie przeczy, że niektóre choroby są paskudne, ale... (oliśka)
17-07-2011 ( odpowiedz )           
A o poszczepiennym polio, poszczepiennej żółtaczce, poszczepiennej gruźlicy mózgu, kości i uogólnionej to przypadkiem nie słyszałeś?... Każde szczepienie oprócz powikłań spowodowanych toksycznymi dodatkami może się skończyć również rozwojem choroby, na którą zaszczepiono (!) - odsyłam do ulotek informacyjnych preparatu... Czym to się różni od prawdopodobieństwa pechowego "złapania" danego wirusa czy bakterii? U dziesiątek czy setek milionów dzieci rocznie celowo inicjuje się szczepieniami ryzyko rozwoju zakażenia wszczepiennego i takie zakażenia mają miejsce! Po co ten perfidny totolotek!?!?!?!?
jak też mam link, liczby w moim są większe (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.polskatimes.pl/pap/402299,eksperci-ostrzegaja-przed-epidemia-chorob-zakaznych,id,t.html?cookie=1#material_1
      "Eksperci " lobbyści niech sie zaszczepią (tarot)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
na śmierć. Nikt im nie broni.pewnie dostaną wszystkie niezużyte szczepionki gratis.
           polio (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )           
Poczekaj aż Polio z Tadżykistanu dotrze z imigrantami do Polski.
@kika (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
To błąd lekarski a nie dowód na "hitlerowską zbrodniczość szczepień" o której tu się pisze. Pediatra do sądu niech płaci za rehabilitację. Ale to nie dowodzi słuszności waszych teorii spiskowych.
      treść petycji (kika)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Poczytaj treść petycji, tam nie ma teorii spiskowych, same fakty.
           Przeczytałem treść (nie!)
18-07-2011 ( odpowiedz )           
Rozumiem, że jest jak w polityce międzynarodowej. Petycja to dyplomacja - a forum - to kuchnia polityczna. W petycji jest to się gładko mówi, a na forum to co się naprawdę myśli. Jesteście jak Jarek Kaczyński przed wyborami.
                Jak J. Kaczyński?...Chrzanisz bez sensu, byleby coś chlapnąć (oliśka)
19-07-2011               
Wrecz przeciwnie - my nie chcemy władzy a własnie tę rozpasaną łamiącą podstawowe prawa człowieka i siłą ingerującą w organizm ludzki władzę usiłujemy powstrzymać i ograniczyć!!!!
Co ma mi się niby otworzyć? Ja miałem 5 z biologii. (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Moje dziecko 3 lata - zdrowiutkie, wyszczepione na wszystko, rozwija się prawidłowo i nie choruje. Nie zna i nie pozna chorób, które kiedyś wybijały całe rodziny. A Twoje kiedyś ci podziękuje.
      Do rodzicielstwa trzeba dorosnąć (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Jest wiele bezpłodnych rodzin zastępczych, które mogłyby się dobrze zająć dziećmi, ale natura obdarzyła potomstwem tych, których się powinno sterylizować, bo nie dojrzeli. Można to jeszcze naprawić.
           zostawiamy więc tobie wszyskie toksyczne (Kris)
16-07-2011 ( odpowiedz )           
szczepionki.Szkoda tylko twojego dziecka, ze ma takiego rodzica oszołoma,ktory zaszczepi je każdą trucizną , zeby tylko kartele mialy zyski. Twoj wybór, ale wara ci od naszych dzieci. Mamy swoje tragiczne doswiadczenia z zabójczymi szczepionkami i wiecej NIE szczepimy.
                dzieci trzeba chronić przed złymi dorosłymi (nie!)
16-07-2011               
Wara od naszych dzieci. To samo powtarzaja zwolennicy kar cielesnych.
           wara od moich dzieci. (strach)
16-07-2011 ( odpowiedz )           
Alez prosze bardzo, oto moje dziecko, róbcie z nim co chcecie bo przecież jesteście "specjalistami" i wiecie lepiej niz ja, głupi rodzic, co jest dla niego najlepsze. Wstrzykujcie mu 18 dawek szczpionek w pierwszych dwóch latach życia + rekomendowane = razem 26 dawek. Zawarty w nich fenol, aluminium, timerosal, skwalen, antybiotyki, DNA małp i ludzkie - z pewnością wyjdą mu na zdrowie. Przecież wiecie lepiej. Karmcie go roślinami GMO, zywnością wysoko przetworzoną, z dużą zawartoscia cukru i nieszkodliwych przecież bo spełniających normy konserwantów, polepszaczy, spulchniaczy, wypełniaczy, barwników itd. Widocznie rozwijający się człowiek tego własnie potrzebuje - przecież wiecie lepiej. Najlepiej zabirzcie mi dziecko i umieście w placówce, gdzie specjaliści zajma sie nim 24h na dobę bo ja kierując się jakimiś głupimi instynktami, uczuciami i obawami płynącymi z braku wiedzy i profesjonalizmu mogę mu zrobic krzywdę.
                dużo tego (nie!)
16-07-2011               
Antybiotyki w szczepionkach? To chyba grube nieporozumienie. Wymieniłeś mnóstwo substancji, o których pewnie słyszałeś od kogoś, kto słyszał od kogoś, kto przeczytał na prywatnym blogu. Jeżeli wolisz naturalną selekcję - to polecam wycieczkę do Azji lub Afryki - lub innej strefy wolnej od "złych, hitlerowskich farmaceutów i ich trucizn". Nie potrafię obojętnie przejść obok krzywdzonego przez zaniedbanie dziecka. Ale też boję się o moje, że kiedy będzie pracować, to będzie musiało płacić składki ZUS na renty dla kalek po polio, których rodzice myślą, że są mądrzejsi niż cała medycyna.
      dowód szkodliwości szczepionek (kika)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
Ale nadal niewiele wiesz... Polecam lekturę: http://www.szymonekidawidek.pl/o-nas http://pl.wikisource.org/wiki/Niepo%C5%BC%C4%85dane_odczyny_poszczepie n ne
Czytam i oczom nie wierzę! (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )
Ludzie - wy jesteście jakąś sektą - a przynajmniej takie wrażenie można odnieść z waszej postawy! Każdy, kto się z wami nie zgadza "jest na usługach karteli farmaceutycznych"! Klapki na oczach macie!
      cd. (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
99% społeczeństwa się z wami nie zgadza - to są też pewnie PH koncernów farmaceutycznych i hitlerowcy?? Co wy wogóle wypisujecie? Kto obroni Wasze dzieci przed Wami?
           jeszcze jedno zdanie (nie!)
16-07-2011 ( odpowiedz )           
Jak Wasze dzieci zachorują to przyjdziecie z płaczem to tych "doktorków-sługusów-hitlerowców", których tak opluwacie. Wtedy i tak będziecie mieć pretensje do wszystkich tylko nie do siebie.
           99% społeczeństwa nie zgadza się z tą petycją? Czyżby???... (oliśka)
16-07-2011 ( odpowiedz )           
Twoje stwierdzenie jest całkowicie fałszywe. 99% społeczeństwa daje szczepić swoje dzieci, bo wmawiano im przez dziesięciolecia, że to po pierwsze obowiązek a po drugie najwyższe dobro! Z tych 99% co najwyżej 2- 3% robi to z wiedzą i przekonaniem o słuszności, a pozostałe 97% to ofiary kilkudziesięcioletniej kłamliwej propagandy i terroru szczepionkowego! Na szczęście coraz więcej ludzi interesuje się i szuka prawdy o efektach szczepień wyczuwając, że coś w tej sprawie jednak niesamowicie cuchnie!...
      świadomość (kika)
16-07-2011 ( odpowiedz )      
...jeszcze Ci się oczy otworzą.
szczepionkowi "eksperci" medialni to (ktosiownik)
15-07-2011 ( odpowiedz )
tylko lobbyści karteli farmaceutycznych. Ich wiarygodność jest zerowa. Wysokość ich "honorariów" (od karteli) zależy od liczby wyszczepionych , czyli okaleczonych lub zabitych szczepionkami polskich dzieci. Ci "eksperci" najpierw kłamali , że wstrzykiwanie rtęci noworodkom jest całkiem bezpieczne, teraz klamią w żywe oczy, że rtęci juz nie ma w polskich szczepionkach. Ona jest!!! Co wiecej, nowe szczepionki są coraz bardziej toksyczne i zanójcze, bo nikt nie wymaga od karteli, żeby produkowały bezpieczne leki. Do szcepionkek dodaje sie dziś coraz większe ilości trujacych adiuwantów, i szczepionki z żywych wirusów są produkowane w komorkach rakowych i starych hodowlach komórek abortowanych płodów, które są pełne rakotwórczych i niezwykle szkodliwych wirusów, które wywołuja masę chronicznych, groźnych, nieuleczalnych chorób.
pod sad (ram)
15-07-2011 ( odpowiedz )
Tylko w ten sposób można coś zrobić. Inaczej takie "ludzie" dalej wygadywać będą brednie i narażać życie niewinnych ludzi..
pod sad (ram)
15-07-2011 ( odpowiedz )
Pozew zbiorowy przeciwko p.S. i p.G. A najlepiej do komisji w Hadze, zbrodnie przeciwko ludzkości...i wszystkim tego typu typkom powiązanym finansowo, z lobby farmaceutycznym...!
UWAGA! Petycja w sprawie zmuszania do szczepień na HPV! (oliśka)
15-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/7292 Jest tu petycja postulująca wprowadzenie przymusu szczepień dziewczynek na HPV!!! Podpisujcie ludzie i tam na NIE! Zresztą przecież Ci, którzy są przeciw przymusowi szczepień wiedzą jak zagłosować...
EUVAX w elbląskim szpitalu (ktoś)
15-07-2011 ( odpowiedz )
Jak to jest, że szczepionka na WZW podawana tuż po porodzie o nazwie EUVAX została wycofana a w elbląskim szpitalu jest aplikowana? O szczepieniu dowiedzieliśmy się po fakcie, nikt nie dał nam wyboru.
      Tylko całkowita odmowa szczepień uratuje dzieci (Janka)
15-07-2011 ( odpowiedz )      
Nie ma szczepionek bezpiecznych, każda szczepionka to rosyjska ruletka. Calkowicie zdrowe i normalne są tylko dzieci nieszczepione .
      To koreańskie świństwo z największą dawką rtęci??? (oliśka)
15-07-2011 ( odpowiedz )      
To to świństwo jest nadal podawane?!?!?!?! A PAN "EKSPERT" GRZESIOWSKI WSZĘDZIE W MEDIACH ZAPEWNIA, ŻE W POLSCE JUŻ NIE PODAJE SIĘ SZCZEPIONEK Z RTĘCIĄ, WIĘC NIE MA CO DYSKUTOWAĆ O RTĘCI!!!!!!
      To gooowno ciągle jest wycofywane i przywracane... (oliśka)
15-07-2011 ( odpowiedz )      
Po zgłoszeniach zgonów, innych powikłań, ale w Polsce żaden lekarz nie stwierdzi oficjalnie na piśmie, ze przyczyną zgonu czy powikłania jest jakakolwiek szczepionka - po kilku zgonach noworodków po szczepieniu Euvaxem w 2007 "nie stwierdzono związku", a matce jednego z tych dzieci lekarz powiedział tylko w cztery oczy, że jego zdaniem zgon nastąpił w wyniku zatrucia tlenkiem aluminium zawartym w szczepionce (w papierach przyczyny nieznane) !!!!! Nie dziw się, przecież SANEPIDY ZAJMUJĄ SIĘ HANDLEM m.in. tymi szczepionkami, więc ręka rękę myje... :(
      Jeżeli macie siłę, zgłoście zawiadomienie do prokuratury! (oliśka)
15-07-2011 ( odpowiedz )      
Osoba wstrzykująca złamała podstawowe prawa Wasze i Waszego dziecka!
toksyczne szczepionki (DAN)
15-07-2011 ( odpowiedz )
Co rusz wycofywane sa jakieś szczepionki (polskie i zagraniczne) z powodu toksyczności, zgonów i powikłań. Kazde szczepienie to ryzykowanie życia zdrowego dziecka bez powodu. Każdy rodzic powinnien siĘ powaznie zastanowić, zanim zrobi ten krok, bo szkody i straty mogą być nieodwracalne. Przyklady: Pentaxim wycofany z obiegu. Może być niebezpieczny dla dzieci (kwiecień 2009) Podejrzana szczepionka "Euvax B" wycofana (maj 2007) - "państwowa" szczepionka, Po śmierci noworodka wycofano podejrzane szczepionki (Hepavax Gene, DTP, ACT-HIB) (październik 2008) - wszystkie "państwowe", Szczepionka Pentaxim wycofana z rynku (marzec 2008) A tu komunikaty GIF-u o wstrzymaniu/wycofaniu jakiś tam serii szczepionek: Wstrzymanie - Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 (styczeń 2010), Wycofanie - Euvax B (czerwiec 2009), Wycofanie - Pentaxim (kwiecień 2009), Wstrzmanie - DTP, Hepavax Gene (październik 2008), Wstrzymanie - Euvax B (październik 2008), Wstrzymanie - EUVAX B, Acti-Hib, DTP (wrzesień 2008).
ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY ( juso )
14-07-2011 ( odpowiedz )
http://www.stopnop.pl/ oraz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop
Do "ekspert" p. Starnawskiej... (oliśka)
14-07-2011 ( odpowiedz )
Pani Starnawska napisała: "Petycja jest sprzeczna z wiedzą medyczną i grozi nawrotem niebezpiecznych chorób"... Nie mogę się nadziwić jak perfidnie manipuluje się polskim niedoinformowanym społeczeństwem... Otóż p. Starnawska jako "ekspert" zapewne wie, jaka jest wyszczepialność w innych krajach zachodnich, gdzie szczepienia chyba od dziesięcioleci są tylko ZALECANE (!), np. Niemcy, Francja, Norwegia - według Pani teorii tam powinny już szaleć epidemia za epidemią tych wszystkich "niebezpiecznych" chorób ;))) A tzw. "wiedza medyczna" aktualnie jest taka, jakie są interesy karteli farmaceutycznych i środowisk powiązanych, a co za tym idzie dawno już polazła daleko na manowce od nauk i przysięgi Hipokratesa!!!! Prosty przykład - gorączka - Hipokrates powiedział daj mi gorączkę a wyleczę człowieka a Wy w pierwszej kolejności walczycie z gorączką, co przedłuża infekcje i powoduje dodatkowe szkody!... Np. Hainego-Medina kończyło się paraliżem dzieci tylko i wyłącznie w przypadkach wczesnego aplikowania środków hamujących, co przedłużało infekcję!!! Dzisiejsza "wiedza medyczna", to walka wyłącznie z objawami a nie leczenie z chorób! Co narobiliście mądrale przez podawanie na potęgę antybiotyków? - to Wasza skompromitowana "wiedza medyczna" produkuje coraz groźniejsze zarazy!
      wiedza "ekspertów" z reklamówek (Ewa)
14-07-2011 ( odpowiedz )      
"Wiedza medyczna" p. Starnawskiej pochodzi wyłacznie z reklamówek karteli farmaceutycznych i nijak sie ma do prawdziwej wiedzy, która dowiodła ponad wszelką wątpliwość, że obecne szczepionki tylko okaleczają i zabijają, a nie chronią przed chorobami. Im wiecej szczepień, tym więcej zgonów dzieci, tragicznych okaleczeń i chronicznych chorób. To jest prawdziwa wiedza medyczna, o której p. Starnawska nie ma pojecia, albo udaje, że nie zna.
"Plejada" polskich "ekspertów" od szczepień (oliśka)
14-07-2011 ( odpowiedz )
Widzę, że sztandarowi "eksperci" szybko wypowiedzieli się w głosach przeciw petycji - pupilek p. Grzesiowski: "Petycja zawiera ogólnikowe postulaty, nieprecyzyjne argumenty, a także niektóre nieprawdziwe stwierdzenia."... Buahahahaha.... Ogólnikowy, nieprecyzyjny i kłamliwy, to jest Pan panie Grzesiowski i jak dla mnie jest pan totalnie skompromitowany w sprawie szczepień. Pana żenujące żarciki np. na temat ilości rtęci w puszcze tuńczyka... - nie wiem jak w pana rodzinie, ale normalni ludzie to noworodków tuńczykiem z puszki nie karmią... Wykazał się pan również elementarną niewiedzą z zakresu biologii szkoły podstawowej, gdzie mnie nauczono jaka jest różnica między kontaktem ze szkodliwymi substacjami drogą pokarmową, czy przez skórę, a podaniem prosto do krwioobiegu z pominięciem wszelkich naturalnych barier ochronnych organizmu!!!! Wiem też, że noworodki nie mają jeszcze bariery krew-mózg, ani odporności, która powinna być budowana przez kontakt z zachowaniem naturalnych barier! Powiem też otwarcie, że jest pan kłamcą - w audycji radia TOK FM (mam nagranie!) na pytanie o dostęp do ukrywanych przed społeczeństwem ulotek informacyjnych do szczepionek zapewniał Pan, że wszystko jest do wglądu na stronie URPL, co jest nieprawdą! Mało tego napisałam też w tej sprawie do PZH, na co mi odpowiedzieli, żebym sobie poszukała w internecie! Jesteście skompromitowani! I Pan i p. Starnawska działacie na szkodę dzieci i zdrowia społeczeństwa polskiego! Czyje więc interesy chronicie???
      Nie trudno się domyslić (Ewa)
14-07-2011 ( odpowiedz )      
czyich interesów broni p. Grzesiowski. On zapewne pilnuje swoich "honorariów" od producentów szczepionek. Dla tego pana i jemu podobnych, fakt, że tysiące zdrowych polskich dzieci zostały okaleczone i zabite przez toksyczne szczepionki , jest tylko powodem do prymitywnych żarcików. Tacy są ci polskcy "eksperci", żerujacy na cudzej śmierci. Nie róznią się od od pawulonowych łowców skór.
UWAGA! Problem z potwierdzeniami na pocztę ONET! (oliśka)
14-07-2011 ( odpowiedz )
KTO NIE DOSTAŁ POTWIERDZENIA REJESTRACJI PODPISU niech pilnie wyśle tego typu informację ze swojego e-maila pod adres pomoc@petycje.pl : "Nie otrzymałam/em potwierdzenia rejestracji podpisu pod petycją www.petycje.pl/7000 mimo prawidłowo podanego adresu e-mail. Proszę o pilne potwierdzenie rejestracji mojego podpisu numer ...... imię/nazwisko."
UWAGA! Coś nie tak z pocztą na ONECIE! (oliśka)
13-07-2011 ( odpowiedz )
Na ONET nie docierają potwierdzenia rejestracji!!! CZY KTOŚ MOŻE TO WYJAŚNIĆ? Wczoraj podpisałam petycję i do tej pory nie otrzymałam potwierdzenia rejestracji! Wszyskim, którzy mają pocztę na onecie zalecam utworzenie innego adresu np. na wp, gmail itp.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl