Wizyt: 76,504,936
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 7000
Poznań 13.04.2011

PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI


Podpisy za petycją: 17,711 (14,344)
przeciw: 441 (360)

Do:
Ministerstwa Zdrowia

aktualny Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl


List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w
sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i
uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje
odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły
niepożądane odczyny poszczepienne.

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych
urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do
niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy
ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi
powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o
szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na
istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością.

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze
oczekiwania:

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy
szczepienia swoich dzieci.
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla
rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy
sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli.
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do
decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców.
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje,
w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia
jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000
zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień
oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania
informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych
dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowieka,
obywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu
poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie
występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji
oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu
szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił.
Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych
trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do
podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta.
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do
wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych.
Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na
szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu
szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują
co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce.
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę
rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej
wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na
szczepienie ochronne.


5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy.
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne.
Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić
niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe.
Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję
szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po
szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują
się dobrem?
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania.
Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich
konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób,
które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i
państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje
zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony
odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z
uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym
preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do
szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają
miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do
szczepienia.


Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na
refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających
rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość
wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić.

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów
poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez
przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego,
jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę
na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby.


Z wyrazami szacunku,

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Załącznik: listy protestacyjne z podpisami osób popierających inicjatywę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach „STOP NOP”, każdy z poniższymi postulatami:

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zbulwersowani informacjami o łamaniu podstawowych praw człowieka do
nietykalności cielesnej oraz samostanowienia i wolności wyboru wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec instytucjonalnego
nękania, zastraszania oraz karania wysokimi grzywnami rodziców niewyrażających z różnych powodów zgody na szczepienie
swoich dzieci.

MY, NIŻEJ PODPISANI, ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem
swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia
swoich dzieci.
3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
www.stopnop.pl
e-mail: biuro@stopnop.pl

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-129 Poznań
autor7000@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1228 )

szczepienia (tolek)
19-03-2018 ( odpowiedz )
Weterynarz nie pozwala szczepić psów i kotów przed upływem 6 tygodni zycia, bo jest to niebezpieczne dla ich zdrowia i życia. Znaczy my jesteśmy dla MZ gorsi od zwierząt?
Przeciwko szczepień (Spids)
05-12-2017 ( odpowiedz )
Jestem za wolnością decyzji za własne dziecko i za siebie a nie straszenie i zmuszanie obywateli!!! Gdyby nie my to was też by nie było więc zastanówcie się co robicie bo 3 wojna światowa może być!!!
SZCZEPIONKI Z RTĘCIĄ DLA NOWORODKÓW (TIOMERSAL) (Jolanta)
19-11-2016 ( odpowiedz )
SZCZEPIENIA NIE SĄ OBOWIĄZKOWE W ZACHODNIEJ EUROPIE NIE SZCZEPIĄ NOWORODKÓW PRZECIWKO GRUŻLICY I WZWB W NIEMCZECH,AUSTRII,BELGII,DANII,ISLANDII,HOLANDI I,HISZPANII.ANGLII. W POLSCE TAK DLACZEGO ???
Mówie STOP eksperymentom na dzieciach (anna)
17-11-2016 ( odpowiedz )
Nie zgadzam się na wszczepianie mojemu dziecku chorobotwórczej chemii. Nie zgadzam się na lenistwo i głupotę lekarzy i urzedników. Nie zgadzam się na przemilczenie NOPów, na zamiatanie ich pod dywan!!
TO JEST WOLNOŚĆ?! ( IWONA )
23-09-2016 ( odpowiedz )
cd.: 5. Jeżeli ktoś nie oglądał to: VAXXED from Cover-Up to Catastrophe (jest w napisach pl) oraz CICHA EPIDEMIA - to takie streszczenie argumentów za nieszczepieniem
TO JEST WOLNOŚĆ?! ( IWONA )
23-09-2016 ( odpowiedz )
cd.: 4. Na wszystkie procedury medyczne wymagana jest zgoda! Tylko nie na szczepienia, do nich jesteśmy zmuszani!
TO JEST WOLNOŚĆ?! ( IWONA )
23-09-2016 ( odpowiedz )
cd.: 3)Moja babcia rocznik 34 na nic nie szczepiona, mówi że dzieci wtedy masowo nie umierały a nieszczepione. Nie było autyzmu, tyle opóźnień rozwoju, alergii, astmy, cukrzycy u dzieci
      wtedy umierały (xxx)
29-04-2017 ( odpowiedz )      
dużo dzieci urodzonych kilkadziesiąt lat temu umarło w wieku szkolnym, przeważnie na jakąś chorobę zakaźną. przeważnie z każdej rodziny jakieś dziecko umierało.
TO JEST WOLNOŚĆ?! ( Iwona )
23-09-2016 ( odpowiedz )
1. W Zachodniej Europie szczepienia nie są obowiązkowe! I co? 2. Nieszczepieni zarażają szczepionych, odporność stada, wyszczepialność w PL ponad 90% (a na co???) co z urodz. w lat 30, 40, 50 czy 60?
"Dzieci nieszczepione są zagrożeniem" (Maxi)
14-07-2016 ( odpowiedz )
A niby skąd u dzieci nieszczepionych biorą się choroby??? To w szczepionka są żywe wirusy , czyli od dzieci szczepionych można się zarazić, pomyślcie trochę, zastanówcie się, to nie boli.
      Błąd myślowy (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )      
Przykro mi ale twój argument nie nadaje się. W szczepionkach są martwe szczepy wirusów. Czyli nawet nieszczepiona osoba się nie zarazi.
      Szczepienia (Adam W)
05-03-2017 ( odpowiedz )      
Co ty p******isz ???? jak dziecko nieszczepione może zarazić dziecko ktore było szczepione czyli jest nosicielem danego wirusa i roznosi go wszedzie do okoła, kicha nim, rzyga i sra a ty tego nie widz
           dziecko szczepione ma tylko przeciwciała we krwi (xxx)
29-04-2017 ( odpowiedz )           
dziecko szczepione ma tylko przeciwciała we krwi i jest odporne na wirusy. nikogo nie zaraża, podczas szczepienia podaje się wirusy martwe.
"Dzieci nieszczepione są zagrożeniem" (Maxi)
14-07-2016 ( odpowiedz )
Nie rozumiem tej bzdury, jeśli ktoś zaszczepił dziecko to powinien być "pewny" , że nie zachoruje bo tak mówi lekarz (przepraszam, teraz to przepisywacze recept z wiedzą z lat 70).
      Nieszczepienie jest zagrożeniem dla szczepionych (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )      
Jeżeli osoba nieszczepiona będzie chora to jest szansa że wirus/bakteria zmutuje(zmieni sie w inny szczep) na który szczepionka już nie działa. Jeżeli wszystkich zaszczepisz choroba zniknie.
Szczepienia -zbrodnia ludzkosci!!! Błedne koło śmierci!!! ( slawegg )
15-06-2016 ( odpowiedz )
Dwójka chłopców mojego przyjaciela jest chorych na AUTYZM! Codziennie widzę trud ponoszony przez rodziców w walce o ich zdrowie i życie. Uciekający czas jest wyrocznią i oddala ich od pełni zdrowia
      Absolutnie bez sensu (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )      
Nie rozumiem co to ma do szczepien? Ja widzę dziennie setki tysiące szczepionych osób bez autyzmu. Nie ma żadnego dowodu na to że szczepionki powodują autyzm.
           A to ciekawe... (Michał)
20-08-2016 ( odpowiedz )           
W zasadzie to nie ma żadnych badań, które by całkowicie WYKLUCZAŁY, że szczepienia nie wywołują autyzmu. Ot, drobna różnica ;-).
trzeba przed szczepieniem zbadać matke ( bogumil )
01-02-2016 ( odpowiedz )
dziecko nabywa od matki przeciwsciała.Jeżeli szczepionka natrafi je może nastapić reakcja NOP. Druga przyczyna to adjuwanty, które szkodzą.Trzecia- to wiroidy np. bialaczka od malp,ospa kur z podloży.
Pytanie (nina)
08-12-2015 ( odpowiedz )
Czy rodzic który nie zaszczepił dziecka na czasem w 100% śmiertelną chorobę (tężec) będzie odpowiadał karnie za umyślne spowodowanie śmierci dziecka albo poniesie w 100% koszty leczenia?
      pytanie ( mała )
24-02-2016 ( odpowiedz )      
Po urazie jest 24 godz.na podanie szczepionki przeciwko tężcowi. Osoba dorosła przy głębokiej ranie powinna się zaszczepić, gdyż po latach przestaje działać. Także uważam, że zawsze zdążymy
Obejrzyjcie. (Sylwia S.)
28-11-2015 ( odpowiedz )
http://www.youtube.com/watch?v=aG17x7GWvAo "Będzie dochodzenie w sprawie szczepionki przeciwko HPV, która w Danii wywołała liczne powikłania"
MEDYCYNA TO BIZNES (Anna)
18-11-2015 ( odpowiedz )
WHO - wszystkim znana Światowa Organizacja Zdrowia, jak myślicie - skąd bierze pieniądze na swoje badania. W dużej części sponsorami są KONCERNY FARMACEUTYCZNE... wnioski wyciągnijcie sami.
      .... (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )      
Organizacje antyszczepionkowe biorą pieniądze od prawników którzy później pozywają firmy farmaceutyczne o pieniądze czyli całkiem niezły biznes :)
MEDYCYNA TO BIZNES (Anna)
18-11-2015 ( odpowiedz )
Koncerny farmaceutyczne opłacają badania nad swoimi produktami, a niezależne badania, których wyniki wskazują na szkodliwość niektórych z nich są natychmiast dyskredytowane w opinii publicznej
Is Gardasil a bioweapon? (Sylwia)
08-10-2015 ( odpowiedz )
https://www.youtube.com/watch?v=hHLNKxKZBv0 Czy Gardasil jest bronią biologiczną? Infowars, wiadomości prosto z Teksasu na temat tej szczepionki.
Wywiad z Wakefieldem? ( Karolina )
29-09-2015 ( odpowiedz )
Andrew Wakefield to znany oszust, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lekarza.
      do KAROLINY (Anna)
18-11-2015 ( odpowiedz )      
"Andrew Wakefield to znany oszust, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lekarza." https://www.youtube.com/watch?v=l_Ihg10xc8U - pani Karolino, polecam uważne obejrzenie tego filmu.
      Wywiad z Wakefieldem? ( zisa )
11-02-2016 ( odpowiedz )      
Prosba o zglebienie tematu.Wakefield zyje I ma sie dobrze.Stara sie pomagac wciaz dzieciom i rodzicom,poszkodowanym tylko,ze w USA,Duzo zdrowia zycze I jak najmniej odczynow posczepiennych
będę walczyć, już nie zaszczepię ( Cath )
01-09-2015 ( odpowiedz )
Dziwi fakt że lekarze naganiają do szczepienia a NOPa nie chcieli nam wpisać. Jak teraz im zaufać? Dziecko 4ty rok w rehabilitacji, oczywiście prywatnej. Nie idzie uzyskać żadnego dokumentu że dziecko chore a do przedszkola dla dzieci zdrowych się nie nadaje bo jest inne i chcą go wyrzucić? Utkneliśmy w próżni między dziećmi zdrowymi a bardzo chorymi.
... (sfz)
26-08-2015 ( odpowiedz )
Do wszystkich promotorów szczepień: żal mi was ludzie. Dostęp do informacji jest wręcz nieograniczony, wystarczy się zainteresować i zacząć myśleć. Niestety betony jak wy nie myślą...
      sfw (mała)
24-02-2016 ( odpowiedz )      
oni nie myślą, oni liczą kasę, którą zarobili na naganianiu bydełka, z drugiej strony boją się powiedzieć prawdę, gdyż wiedzą, kto ich żywi, ale sami swoich dzieci nie szczepią
      Właśnie (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )      
Masz dostęp do internetu zajrzyj do biblioteki badań naukowy pod tym względem a nie jakieś beznadziejne nieobiektywne strony. Wyjaśnił bym ci dlaczego badania nie mogą kłamać ale 60 znaków :)
wywiad z dr Wakefieldem (I.K.)
29-07-2015 ( odpowiedz )
tym co głosują 'przeciw" - obejrzyjcie, a potem bez wahania...szczepcie swoje dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=QWWqpXQLMOY,
szczepionki nie dokładnie przebadane (magda)
10-07-2015 ( odpowiedz )
Jestem za ale dokładnie przebadanymi i nie oszukującymi społeczeństwa co do ich wartości i ochrony zdrowia. Wiele nowych szczepionek jest nie do końca przebadanych. Firmy farmaceutyczne oszukują!!!
powikłania ( katia )
09-07-2015 ( odpowiedz )
Córka mojej siostry po dwóch dobach od szczepienia zaczęła puchnąć a na węzłach chłonnych pojawiło się zgrubienie(po kilku dniach ogromna kula). Dziecko kwalifikowało się do leczenia szpitalnego.
PEŁNA INFORMACJA I WOLNOŚĆ WYBORU (KIKI)
09-07-2015 ( odpowiedz )
SKORO JEST RYZYKO MUSI BYĆ WYBÓR
      Jakie ryzyko? (Arek)
09-07-2015 ( odpowiedz )      
Bąbelek po szczepionce ma być współmierny do śmierci dziecka? Nie rozumiecie że tu nie chodzi o was, tylko o to, że jesteście zagrożeniem? Te teorie spiskowe Wam mózgi już kompletnie wyprały...
           poczekajmy do końca roku. (świadomy)
09-07-2015 ( odpowiedz )           
już za nie długi czas wszystko się okaże jak o nas władza dba. Przykładowe symptomy to radary , sześciolatki do szkoły, ciagłe zmiany w przepisach "kożystnych dla obywatela", uczciwe procesy, itd.
           ucz się (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )           
Wiedza szarego tłumu o szczepionkach sprowadza się do wiary;"Wierzę że szczepionki są dobre i chronią mnie przed złym światem". Tak mi dopomóż ministrze zdrowia i wszystkie koncerny farmaceutyczne.
           Jakie ryzyko? (zisa)
11-02-2016 ( odpowiedz )           
Z wlasnego podworka-Dziecko nieszczepione-stan zdrowia-bdb,bez antybiotykow!!! przez cale ostatnie 6 lat(6latek),bez alergii,bez chorob.Zdrowia zycze.Bez obaw.bez szczepien I tak zostanie.
Tak wygląda dziecko chore na Chorobę Heinego-Medina (Arek)
09-07-2015 ( odpowiedz )
http://www.polioeradication.org/portals/0/Image/PolioPrevention/polio-prevention-01.jpg Przeciwciała przeciwko wirusowi (polio) są prawdopodobnie na całe życie.
      mogę Ci pokazać moje dziecko jak wygląda ( lucky )
14-11-2015 ( odpowiedz )      
ma MPD, ADHD i jest zatrute toksynami poszczepionkowymi. Tak na marginesie, dzięki tym świetnym szczepionkom, Ty będziesz pracował na moje dziecko do końca Twego i mojego dziecka życia, bo ono same ni
      Tak wygląda dziecko chore na Chorobę Heinego-Medina (mała)
24-02-2016 ( odpowiedz )      
mój sąsiad chorował na heinego medina, tyle że po zaszczepieniu, nie wiem po co szczepią, na coś, co nie występuje już od kilkudziesięciu lat
Brak szczepień powoduje powroty groźnych chorób które udało (Arek)
09-07-2015 ( odpowiedz )
Wasze nieszczepione dzieci, które akurat zachorują później i choroba dla nich jest niegroźna mogą zarazić np noworodki w przychodni, które już choroba może zabić.
      Zwolennicy szczepień cudzych dzieci zaszczepcie się sami! (Robert)
09-07-2015 ( odpowiedz )      
Jak wiadomo aby szczepionki były skuteczne należy je powtarzać. Kiedy sam szczepiłeś się przeciw chorobom, które zagrażają małym dzieciom? Pytanie również do personelu medycznego w szpitalach.
           Jestem związany ze służbą zdrowia (Arek)
09-07-2015 ( odpowiedz )           
Proszę poczytać trochę z wiarygodnych źródeł, a nie rzucać gdzieś zasłyszanymi chwytliwymi hasłami. Polecam na przykład mp: http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=64394
                mp????? (Ivoo)
07-11-2015               
Link do medycyny praktycznej jest tu naprawde bardzo na miejscu, buuahahah usmiałam się!
      To że jesteś związany ze służbą zdrowia o niczym nie świadcz (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
y a wręcz przeciwnie, pokazuje że "wiedza" przekazywana kolejnym pokoleniom jest ściśle regulowana przez grupy decydujące o programie nauczania, czyli rządy.
      prośba o modlitwę (matrix-1974)
29-11-2015 ( odpowiedz )      
albo jesteś taki durny albo nawiedzony będe się modlił za ciebie,żeby Bozia dała c trochę rozumu i opamiętanie.
      szczepionki powstały w latach pięćdziesiątych XX wieku, (mała)
24-02-2016 ( odpowiedz )      
gdy skończyły się epidemie. Polecam zapoznać się z historią. W UK szczepienia są nieobowiązkowe, a w samym Londynie jest więcej Azjatów, Afrykanów, niż Londyńczyków i zero epidemii,zacznijmy myśleć!!!
           Aha? (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )           
Całe szczęście że ci ludzie są mądrzy bo według statystyk 80% osób jest zaszczepionych ^^ trudno tu o epidemie
Kogo się bać? (allerien)
09-07-2015 ( odpowiedz )
Ciekawi mnie, dlaczego to SZCZEPIENI boją się NIESZCZEPIONYCH? Nie bójcie się, przecież jesteście szczepieni! Co możemy Wam zrobić? A może... nie wierzycie, że szczepionki Was przed czymś chronią?
      To jest zawsze główny argument sekty szczepionkarskiej. (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
Straszą nim swoich fanatyków, a ci później sami szkalują i zwalczają przeciwników szczepień, dzięki temu koncerny nie muszą inwestować za dużo w PR, mają darmowych powtarzaczy.
Zagrażacie życiu innych ludzi (Arek)
09-07-2015 ( odpowiedz )
Antyszczepionkowcy jesteście zagrożeniem dla społeczeństwa.... Nie szczepiąc swoich dzieci narażacie Życie innych. Nie chodzi o Wasze prawa... Wszystko co macie to ignoranckie i nieprawdziwe argumenty
      Jesteś politykiem? (Robert)
09-07-2015 ( odpowiedz )      
Zarzucasz komuś nieprawdziwe argumenty (oczywiście nie napisałeś jakie), a sam żadnych nie podajesz.
      jesteś żałosny, święcie wierzysz w te brednie o wspaniałych (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
właściwościach szczepionek, bez których życie to wyrok śmierci. Na ignoranta nie ma rady, mądrości nikomu na siłę do głowy nie wbijesz. A może pracujesz w jednej z firm farmaceutycznych???
OBOWIĄZKOWE - ZNACZY MA BYĆ (Łukasz)
24-06-2015 ( odpowiedz )
obowiązkowe szczepienia są dlatego obowiązkowe, żeby grupa niedouczonych gimbusów z jakimiś szarlatanami którzy popierają ich swoją rzekomo medyczną wiedzą nie mogła zagrażać całej populacji. TYLE
      Badania (Robert)
09-07-2015 ( odpowiedz )      
Czy możesz powołać się na jakieś badania porównujące grupę osób szczepionych i nieszczepionych. Czy kiedykolwiek słyszłeś o przeprowadzeniu takiego badania? Nie? Ja też nie słyszałem ...Dlaczego?
           Tak.. (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )           
Masz racje nie słyszałem oprócz 1456 przeprowadzonych badań na grupach kontrolnych ale ty i tak nie słyszałeś. Polecam zajrzeć do bibliotek badań naukowych a nie jakieś nieobiektywne strony www
      dlaczego sie boisz? (kaa)
16-07-2015 ( odpowiedz )      
jeżeli Toje dziecko jest zaszczepione a moje nie , to chyba Twoje jest bezpieczne nawet jeśli moje zachoruje, czyż nie? więc o co Ci chodzi? nie musisz się troszczyć o moje.
      zawiłość tego jakże prostego sformułowania zdradza (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
inteligencję autora. Więc wyjaśnij proszę w jaki sposób niesczepieni zagrażają szczepionym? Czyżby wasze szczepionki nie były tak świetne jak twierdzicie???
      OBOWIĄZKOWE - ZNACZY MA BYĆ (zisa)
11-02-2016 ( odpowiedz )      
Obowiazkowe w wielu krajach nie jest.Wiec nie musi byc.I dlaczego rosnie liczba osob nieszczepionych?Dlaczego nikt nie porownuje stanu zdrowia zaszczepionych I niezaszczepionych?Powiklania sa,niestet
           Boże czy ty to widzisz (Wariat)
17-07-2016 ( odpowiedz )           
Badania są były i będą jesteś następna z osób czytających jakieś onety interie wp pudelki czy inne strony z typową sieczką zajrzyj do biblioteki badań naukowych to nie boli.
kontrola jakości szczepień ( gsm1 )
28-05-2015 ( odpowiedz )
Wszystkim tym, którzy bezkrytycznie podchodzą do systemu kontroli szczepień, gratuluję świetnego samopoczucia przy szczepieniu swoich dzieci. Pozdrawiam
kontrola farmaceutyczna ( gsm1 )
28-05-2015 ( odpowiedz )
Urzędnicy GIS i GIF, wielokrotnie na oficjalnych stronach internetowych zaprzeczają sami sobie jeśli chodzi o szczepienia.
Miłośnicy chorób zakaźnych (Karolina)
25-05-2015 ( odpowiedz )
Czy zdajecie sobie sprawę z tego na co chcecie narazić swoje dzieci i wszystkich tych, którzy z powodu wieku lub problemów zdrowotnych nie mogą być szczepieni? Stwarzacie zagrożenie dla społeczeństwa.
      Apropo społeczeństwa (Robert)
09-07-2015 ( odpowiedz )      
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli sama się nie szczepisz to według swojej opinii jesteś zagrożeniem dla społeczeństwa? Koniecznie wszczyknij sobie wszystkie zalecane dla dzieci szczepionki.
proponuje MGD (fushia)
18-03-2015 ( odpowiedz )
To rozumiem, że idąc tym tropem proponujesz , by każdy palacz, czy osoba nadużywająca alkoholu, czy podejmująca inne ryzykowne czynności np. sportowiec, gdy zachoruje, albo dozna kontuzji , powinna leczyć się na swój koszt. Bo przecież sama sobie winna.No brawo!!!
      trujesz sie = plac wiecej (loopsas)
02-04-2015 ( odpowiedz )      
i tak może będzie - w innych krajach jest prywatne ubezpieczenie - jeżeli palisz czy pijesz - masz większą stawkę ubezpieczenia; tak samo jak z racji wykonywanej pracy/zawodu itp.
      trujesz sie = plac wiecej cd. (loopsas)
02-04-2015 ( odpowiedz )      
bo czemu ja, żyjąc zdrowo, mam płacić na leczenie tych, co ŚWIADOMIE się trują - papierosy, alkohol, itp. i tak samo skaczą po dachach, mają otyłość...i także świadomie nie szczepią się...
           A co z emeryturą? (Piotrus86)
03-04-2015 ( odpowiedz )           
Dlaczego ktoś kto żyje niezdrowo ma dostawać emeryturę wyliczoną tak samo jak koś żyjący "zdrowo"? Jak już indywidualizować, to wszystko- palisz pijesz ćpasz- dostaniesz większą emeryturę jak dożyjesz
proponuje (mgd)
04-03-2015 ( odpowiedz )
proponuje dopisac ze dzieci nieszczepione w przypadku zachorowania na dana chorobe nie beda leczone z funduszu NFZ tylko prywatnie
      Płacimy składki (thrak)
13-03-2015 ( odpowiedz )      
Sam się lecz na swój koszt najlepiej psychiatrycznie trollu farmaceutyczny. Każdy płaci składki tak samo i tak samo ma prawo konstytucyjne do leczenia. Mamy tez prawo wyboru leczenia.
           skladki... (loopsas)
02-04-2015 ( odpowiedz )           
nie każdy płaci tak samo - to jest związane z wysokością wynagrodzenia, rodzajem pracy...jakbyś miał z tych swoich składek opłacić operacje czy inne koszty leczenia, to...życzę powodzenia
      druga strona medalu (Piotrus86)
03-04-2015 ( odpowiedz )      
Pod warunkiem że rodzice tych dzieci zostaną całkowicie zwolnieni od podatków i składek (także tych przerzuconych na pracodawcę, o ile pozostają w zatrudnieniu) A Kto chce- szczepi i żyje w faszyzmie.
      dobry pomysł (Karolina)
25-05-2015 ( odpowiedz )      
Nie tylko nieszczepione dzieci, ale też każdy, kto zostanie przez nie zarażony. Skoro proepidemicy chcą narażać innych, niech ponoszą pełne konsekwencje.
           Kto? (Ivoo)
07-11-2015 ( odpowiedz )           
No kto zostanie zarażony,- jeśli wszyscy są tacy super bezpieczni po szczepieniu, na ten argument nikt nie odpowiada, tylko gęgacie jak gęsi o zagrożeniu - niby jakim?
           Jestem za. Oczywiście jeśli fanatycy szczepień będą leczyć (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )           
i grzebać swoje sparaliżowane, niedorozwinięte po szczepieniach dzieci na swój koszt. Ja do waszych powikłań nie zamierzam dopłacać, więc wy nie musicie do chorób moich dzieci. Uczciwe?
      Świetnie, bardzo dziekuję. W zamian za to oczekuję (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
zaprzestania zmuszania rodziców do szczepień swoich dzieci. Ale również dzieci które zachorują lub umrą po szczepieniu będą leczone lub pochowane na koszt ich naiwnych rodziców. Pasuje?
Jeśli tak się boicie... (Paulina6464)
03-03-2015 ( odpowiedz )
Jeśli tak się boicie, że Wasze dzieci złapią od nieszczepionych dzieci choroby, to samo świadczy o szczepionkach...po co one? Skoro Waszych dzieci nie chronią?
      W medycynie nie ma nic na 100% (Karolina)
25-05-2015 ( odpowiedz )      
Są osoby, u których szczepionka nie zadziała lub z powodów zdrowotnych nie mogą jej przyjąć. Są dzieci, które jeszcze nie mogą być zaszczepione ze względu na wiek. Im trzeba zapewnić ochronę.
           A Tobie psychiatre (Ivoo)
07-11-2015 ( odpowiedz )           
Za dużo szczepionek w życiu przyjęłaś
Orędzie z 23 czerwca 2014 r. - CHIPA Bestii w szczepionce. (Wasza Matka w Niebie)
28-01-2015 ( odpowiedz )
Moje Dziecko. Moje kochane Dziecko. To co My tobie dzisiaj (w nocy i godzinach porannych) pokażemy, dojdzie do skutku w waszym Świecie, i musicie się temu przeciwstawić!
      Orędzie z 23 czerwca 2014 r. - CHIPA Bestii w szczepionce. (Wasza Matka w Niebie)
28-01-2015 ( odpowiedz )      
Bądźcie ostrożni, Moje Dzieci, gdyż tego Chipu nie rozpoznacie w Szczepionce, i badanie tej Szczepionki będzie wykazywać że jest „czysta”.
      Orędzie z 23 czerwca 2014 r. - CHIP Bestii w szczepionce. (Wasza Matka w Niebie)
28-01-2015 ( odpowiedz )      
Nie przyjmujcie tej nowej Szczepionki, ani Chipu Bestii, gdyż one przyniosą wam Śmierć. Będziecie manipulowani, wasze emocje,uczucia będą sterowane, będziecie „przeźroczyści” i wszędzie was znajdą.
      Orędzie z 23 czerwca 2014 r. - CHIP Bestii w szczepionce. (Wasza Matka w Niebie)
28-01-2015 ( odpowiedz )      
Nie przyjmujcie tzw. wysoko uznanych, bezpiecznie brzmiących i „pomocnego” Środka i Innych „ Nowej generacji”, gdyż służą one szczególnie do osiągnięcia celu przez Diabła a nie dla waszej ochrony!
      Wasz kochający Jezus i Bóg Ojciec, Wszechmogący Stwórca. Ame (Moja Matka mówiPrawę)
28-01-2015 ( odpowiedz )      
Ten czas zbliża się ku Końcowi i Diabeł rozpocznie realizować swoje Plany. Bądźcie ostrożni i Mnie wierni, w ten sposób nie zginiecie. Nie bierzcie pod żadnym pozorem znaku BESTII - gdyż zginiecie.
szczepić nie szczepić (miriam)
26-01-2015 ( odpowiedz )
Najbardziej rozśmieszył mnie komentarz, że zaszczepieni mogą czuć się zagrożeni przy niezaszczepionych, to po co się szczepili??? Czy to niezaszczepieni ryzykują, to chyba zapaść poszczepienna !!
Ludzie! ( Amicus )
16-01-2015 ( odpowiedz )
Szczepienia mają realny wpływ na zdrowie nie tylko Waszych dzieci, ale także na dzieci innych osób. Wasze obawy są bezpodstawne, bo opierające się tylko o teorie spiskowe oraz błędne korelacje!
      c.d. ( Amicus )
16-01-2015 ( odpowiedz )      
Nie dbając o zdrowie Waszych dzieci, sprowadzacie choroby na tych, którzy o te zdrowie dbają! http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Measles_US_1944-2007_inset.png
      Sam się doszczep (thrak)
13-03-2015 ( odpowiedz )      
Sam się doszczep trolu,bo jesteś rezerwuarem chorób, roznosisz krzytusiec, błonicę, wzw, odrę, ospę, świnkę, grypę. Twoje szczepienia wygasły-max 7 lat,więc sru do przychodni.
      Masz rację, szczepienia nie tylko wpływaja na nasze dzieci, (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
lecz także na ich dzieci oraz dzieci ich dzieci, itp. Dlatego też powinny zostać natychmiast zniesione. Dla naiwnych fanów polecam szczepić się i cieszyć życiem lub śmiercią.
nie zgadzam się na szczepionki ( katrine )
30-11-2014 ( odpowiedz )
Szczepionki zawierają bardzo groźne dla zdrowia konserwanty (rtęć, aluminium, formadehyd). Wystąpienie powikłań to wielkie ryzyko, nikt nie przewidzi jak organizm mojego dziecka sobie poradzi.
      precz z przymusami szczepień ( ojciec )
09-04-2016 ( odpowiedz )      
od kiedy tylko miałem na to wpływ byłem i będę przeciwnikiem szczepień!!! Farmaceuta zawsze powie że trzeba szczepić bo ma na tym kasę i będą wmawiać że jak nie to dziecko może umrzeć jasne :)
Śmiertelne szczepionki obowiązkowe. ( Adam Krajęta )
19-10-2014 ( odpowiedz )
Publikujemy otwarty list prof.drMarii Doroty Majewskiej http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/%C5%9Bmiertelne-szczepionki-obowi%C4%85zkowe- polka-ujawnia-%C5%9Bwiatowy-przekr%C4%99t-farmaceutyczny

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl