Wizyt: 70,937,607
Podpisów: 2,389,933
Dokument Nr 11418
Poznań 19.07.2015

Petycja o wywłaszczenie obecnego właściciela Zamku w Ratnie Dolnym, gm. Radków, pow. kłodzki


Podpisy za petycją: 396 (334)
przeciw: 0 (0)

Do:
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław


Wnioskodawca działając na podstawie przepisów art. 29 i art. 31 ust. 1-5 K.p.a., oraz art. 50 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w zw. z art. 112 i nast. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015, poz. 782 t.j.) wnosi o wszczęcie procedury prowadzącej do wywłaszczenia przez Starostę Kłodzkiego na rzecz Skarbu Państwa albo Gminy Radków nieruchomości zabytkowej – zespołu zamkowego położonego w Ratnie Dolnym, gm. Radków, tj. o złożenie formalnego wniosku na podstawie przepisu art. 50 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu do Starosty Kłodzkiego o wywłaszczenie zespołu zamkowego w Ratnie Dolnym, wobec wystąpienia przesłanek z art. 50 ust. 4 pkt. 2 ww. Ustawy, tj. niemożliwości usunięcia istniejącego zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia.


Bardzo prosimy o poparcie naszej petycji w sprawie wszczęcia procedury prowadzącej do wywłaszczenia przez
Starostę Kłodzkiego na rzecz Skarbu Państwa albo Gminy Radków nieruchomości zabytkowej – zespołu zamkowego
położonego w Ratnie Dolnym, gm. Radków.


Wnioskodawca jest organizacją społeczną, której celem statutowym jest m.in. podejmowanie działań na rzecz ochrony
zabytków, pomników kultury i pomników przyrody. Wystąpienie z niniejszym wnioskiem przez Fundację jest
uzasadnione jej celami statutowymi i jest podjęte w interesie społecznym. Z uwagi na fakt, że w polskim systemie
prawym ochrona zabytków została określona jako cel publiczny, Fundacja ma interes prawny w wystąpieniu z
niniejszym wnioskiem. Fundacja od października 2013 r. podejmuje działania prawne w celu podjęcia przez organy
konserwatorskie i budowlane realnych czynności zmierzających do uratowania ww. obiektu zabytkowego.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie
prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00012761/5. Od 23 czerwca 2006 r. właścicielem zabytku jest Wojewódzki Klub
Sportowy „Śląsk” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Prezesem Zarządu jest Edward Ptak.
Jak wynika z informacji udostępnionych Fundacji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -
Delegaturę w Wałbrzychu stan zachowania ww. zabytku był monitorowany od 1996 r. zarówno przez organ
konserwatorski, jak i przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z uwagi na niewywiązanie się właściciela
ze zobowiązań zawartych w akcie notarialnym – umowie sprzedaży zabytku z 1996 r., oraz całkowitej bezczynności
właściciela wobec zabytku, organ konserwatorski wystąpił, jednak dopiero w 2004 r., z wnioskiem do Starosty
Kłodzkiego o wszczęcie postępowania zmierzającego do wywłaszczenia zabytku na rzecz Gminy Radków.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 20 lipca 2007 r. uzyskał informację, że obiekt został sprzedany nowemu
właścicielowi – Spółce Wojewódzki Klub Sportowy Śląsk Sp. z o.o. i umorzył to postępowanie.
Od tamtego czasu upłynęło osiem lat, w czasie których organ konserwatorski nie wyegzekwował od nowego
właściciela spoczywających na nim obowiązków wobec zabytku. Stan obiektu jest katastrofalny, co zostało
stwierdzone podczas ostatnich oględzin obiektu, które miały miejsce 9 grudnia 2013 r. (!). Zgodnie z zaleceniami
zawartymi w protokole oględzin, organ konserwatorski stwierdził, że w oparciu o art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należy wydać decyzję nakazującą wykonanie robót budowlanych
przy zabytku.
Z dokumentów przekazanych Fundacji w maju 2015 r. nie wynika, aby nakaz konserwatorski został wydany.
Jednak brak jakichkolwiek prac budowlanych na terenie obiektu, nawet jeśli taki nakaz został formalnie wydany,
wskazuje, że nie jest egzekwowany przez właściwe organy nadzoru konserwatorskiego i budowlanego.
Jedyna sankcja za dopuszczenie do zrujnowania zabytku, jaka została skierowania wobec właściciel zabytku, to
nałożenie kary grzywny w kwocie 2.000 zł (!) wyrokiem nakazowym z dnia 9 października 2014 r. przez Sąd
Rejonowy w Kłodzku, za wykroczenie z art. 110 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, za niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych, a także
niezabezpieczenie zabytku przed dalszym zniszczeniem i degradacją. Postępowanie toczyło się na skutek
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Fundację.
Powyższe oznacza, że instrumenty prawne organów nadzoru konserwatorskiego i budowlanego są
wykorzystywane w sposób opieszały i nieefektywny, podczas gdy obiekt zabytkowy podlega dalszej degradacji.
Obowiązkiem właściciela, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i przepisami prawa budowlanego, jest
utrzymanie obiektu m. in. w należytym stanie technicznym i estetycznym nie dopuszczając do nadmiernego
pogorszenia jego sprawności technicznej. Tymczasem pałac jest w złym, katastrofalnym stanie. Stan zabytku stwarza
zagrożenie jego zniszczenia. W obiekcie nie są prowadzone żadne prace, czynności zabezpieczające obiekt.
Stwierdzono, że właściciel obiektu nie kierował do organu ochrony zabytków wniosków dot. robót budowlanych, prac
konserwatorskich, badań konserwatorskich, jak również prac pielęgnacyjnych lub wycinkowych drzew w parku, nie
występował o wydanie zaleceń konserwatorskich dotyczących określenia sposobu korzystania z zabytku, jego
zabezpieczenia. Nie występował również z wnioskiem o dofinansowanie prac przy zabytku.
Organ konserwatorski wprost stwierdził, że obiekt zabytkowy, tj. pałac i park w Ratnie Dolnym został przez
właściciela porzucony.
W powyższym stanie rzeczy, w ocenie Fundacji zostały spełnione przesłanki określone w art. 50 ust. 4 pkt. 2
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i przedmiotowy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

Niżej podpisany/a:
Karol Marczak
Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody
60-655 Poznań
ratujemy@zabytki.org

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Karol Marczak, Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl