Wizyt: 76,504,935
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 10964
Warszawa 24.11.2014

NARODOWY PROGRAM KARMIENIA NATURALNEGO


Podpisy za petycją: 3,676 (3,148)
przeciw: 51 (34)

Do:
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
(22) 634 93 26
kancelaria@mz.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl


Szanowny Panie Ministrze,

Jak wiadomo WHO zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 miesięcy, a następnie karmienie piersią uzupełniane posiłkami
stałymi do końca drugiego roku życia lub dłużej. Międzynarodowe organizacje pediatryczne oraz gastroenterologiczne np.
ESPHGAN, AAP, oraz wiele innych, również stoją na podobnym stanowisku.

Od wielu lat jednak w Polsce maleje liczba matek karmiących naturalnie swoje dzieci. Około 90 % matek tuż po porodzie,
deklaruje chęć karmienia piersią, jednak w kolejnych miesiącach jest to coraz mniejsza liczba, w 6 miesiącu życia dzieci
już tylko około 15 % matek w Polsce karmi swoje dzieci piersią, zaś matek karmiących dzieci powyżej roku jest już tylko
około kilku procent. Karmienie piersią, a raczej jego brak ma bardzo poważne skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne
dla naszego kraju. Tak mała liczba dzieci karmionych piersią oznacza o wiele większą zapadalność na choroby, długofalowe
negatywne skutki zdrowotne ( także w wieku dorosłym), mniejsze możliwości intelektualne, u dzieci pozbawionych mleka
matki. To również brak profilaktyki chorób nowotworowych u matek. Wszystko to przekłada się na bardzo negatywne skutki
ekonomiczne, których to koszty oczywiście ponosić musi całe polskie społeczeństwo.

Pomimo tych zagrożeń w Polsce nie ma kompleksowego systemu wsparcia karmienia piersią. Sprawy związane z karmieniem
naturalnym są w naszym kraju marginalizowane i bagatelizowane. Zagadnienia prawidłowego żywienia dzieci rozwiązują i
finansują firmy produkujące i sprzedające na polskim rynku mieszanki do sztucznego żywienia dzieci. Odbywa się to przy
pełnej aprobacie i we współpracy z narodowymi instytutami zdrowia ( CZD, IMiD) i ogólnopolskimi towarzystwami naukowymi
zajmującymi się zdrowiem dzieci w naszym kraju ( Polskie Tow. Pediatryczne, Polskie Tow. Gastroenterologii Hepatologii i
Żywienia Dzieci oraz inne). Ministerstwo Zdrowia wydaje kilkadziesiąt milionów złotych każdego roku na refundację
sztucznych mieszanek, jednocześnie dopuszcza, by były one dostarczane do szpitali po rażąco zaniżonych cenach. Dozwolona
jest także promocja mieszanek w mediach. Budzi to nasze ogromne oburzenie i jest rażąco niemoralnym i niedopuszczalnym
działaniem. Dziwi przyzwolenie i brak radykalnej reakcji na taką sytuację z Państwa strony jako Ministerstwa Zdrowia,
taką postawę odbieramy jako ciche przyzwolenie na te praktyki.

Najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci z 2014 r., przedstawione w
schemacie w kwestii ilości posiłków, do którego sięgać będzie personel medyczny, oraz skierowany jest on również do
rodziców, rekomenduje: 7 posiłków w pierwszym miesiącu życia, 6 posiłków na dobę dla dziecka 2 miesięcznego i dalszy
spadek ilości karmień w kolejnych miesiącach dla dzieci karmionych piersią. Jest to całkowicie niezgodne z aktualną
wiedzą medyczną w zakresie karmienia naturalnego, ponieważ w pierwszych miesiącach życia dziecka zalecane jest karmienie
piersią według potrzeb dziecka 8-12 razy na dobę.

Fakt zaprezentowania zaleceń dla dzieci żywionych sztucznymi mieszankami, jako ogólnie obowiązujących, również dla
dzieci karmionych wyłącznie piersią, świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności autorów schematu żywienia niemowląt, oraz
może doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dzieci karmionych piersią. Niestety już powstały kolejne publikacje,
oparte na tym schemacie PTGHiŻD, zalecające dzieciom karmionym piersią głodowe liczby posiłków, gwarantujące
jednocześnie ich matkom zanik laktacji.

Takie działania bolą szczególnie, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że na budowę skutecznego systemu wsparcia karmienia
naturalnego, edukację personelu medycznego, wyposażenie szpitali i promocję wśród kobiet ciężarnych i matek nie wydano
prawie nic w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Setki tysięcy matek w Polsce, każdego roku przedwcześnie przerywa karmienie
naturalne, bo system opieki okołoporodowej, z powodu braku wiedzy, głębokich zaniedbań, często lenistwa oraz
niebagatelnych profitów, znacznie chętniej promuje żywienie sztuczne niż karmienie naturalne. Aby zaniechania te nie
wyszły na jaw nie prowadzi się w Polsce od wielu lat profesjonalnego monitoringu jakości i długości karmienia naturalnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej podkreśla znaczenie i gwarantuje odpowiednie wsparcie matki w
zakresie laktacji. Jednak standard ten dotyczy tylko opieki sprawowanej nad kobietą w przypadku fizjologicznego porodu i
połogu, czyli de facto, w Polsce, kilkunastu procent kobiet. Pozostałe kobiety, w zdecydowanej większości, rodzące
nawet z minimalną interwencją medyczną, są tego prawa pozbawione, czyli dyskryminowane, a co za tym idzie, ich dzieci
również.

Personel medyczny kontaktujący się z ciężarną, odpowiedzialny za poród i opiekę nad matką i dzieckiem w szpitalu, oraz
zapewniający opiekę pediatryczną poza szpitalną, nie jest należycie przygotowany do realizacji swoich zadań. Wiedza z
zakresu fizjologii laktacji i rozwiązywania problemów związanych z karmieniem naturalnym jest niewielka, często
nieaktualna, zaś podnoszenie kwalifikacji odbywa się najczęściej na własny koszt. Liczba personelu jest również zbyt
mała w stosunku do zapotrzebowania wynikającego z świadczeń gwarantowanych przez standardy opieki okołoporodowej.
Zdecydowanie brakuje fachowo przeszkolonych osób mogących udzielać wsparcia laktacyjnego na różnych poziomach. Istnieje
uzasadniona obawa, że gdy tak przygotowany do pracy personel zacznie wdrażać kuriozalne, najnowsze rekomendacje
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, w kwestii ilości posiłków, odbije się to bardzo
negatywnie na zdrowiu naszych dzieci.


Karmienie naturalne jest jedyną optymalną metodą żywienia wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie, niemowląt i
małych dzieci. Jako takie powinno być modelem normatywnym i punktem odniesienia. Uniemożliwianie, bądź utrudnianie przez
państwo (przez brak odpowiednich warunków i stosownych uwarunkowań prawnych) dziecku karmienia go mlekiem matki jest
łamaniem Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka ratyfikowanych przez Polskę.

W związku z powyższym pilnie wnioskujemy o :

Jak najszybsze uruchomienie Narodowego Programu Karmienia Naturalnego, obejmującego edukację i zwiększenie liczby
personelu, wyposażenie szpitali i długofalowe działania promocyjne, oraz powszechny dostęp do refundowanego przez państwo
wsparcia laktacyjnego.

Rozszerzenia prawnej ochrony karmienia naturalnego, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w kwestii Standardu
Opieki Okołoporodowej, gwarantowanej dotychczas tylko matkom i ich dzieciom w przypadku porodu fizjologicznego, na
wszystkie dzieci urodzone o czasie i ich matki.

Nadania Komunikatowi Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. „w zakresie karmienia piersią jako wzorcowego sposobu
żywienia niemowląt” mocy prawnej. Komunikaty, które nie stanowią prawa i są nagminnie lekceważone są nam do niczego nie
potrzebne. Nie świadczą one o Państwa zaangażowaniu w sprawę, wręcz przeciwnie, dowodzą świadomego działania na naszą
szkodę.

Podjęcia natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn powstania tak skandalicznych rekomendacji w
schemacie żywienia niemowląt oraz wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które się do tego przyczyniły.

Powołania do życia instytucji, odpowiedzialnej za monitorowanie, nadzór, badania oraz aktualizację wiedzy z zakresu
karmienia naturalnego.


Podjęcie powyżej wymienionych działań, znacząco poprawi perspektywy optymalnego rozwoju naszych dzieci, obniży
zagrożenia i postępującą otyłość. Cywilizowane kraje zaczynają od profilaktyki, jaką jest karmienie naturalne, gdyż jest
to możliwość kreowania ogromnych oszczędności w budżecie kraju. Optymalne żywienie wczesne obniży wydatki Ministerstwa
Zdrowia o setki milionów złotych każdego roku, a dzieciom i ich matkom zapewni długofalowe pozytywne skutki zdrowotne,.
Karmienie piersią to jeden z najważniejszych elementów promocji zdrowia człowieka. Dlatego prosimy o pozytywne i pilne
rozpatrzenie naszej petycji.
Dziękujemy,

INICJATYWA MATEK KARMIĄCYCH NATURALNIE

Niżej podpisany/a:
Hanna Krawsz
02-344 Warszawa
autor10964@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 53 )

Negatywne nastawienie personelu medycznego (Magda)
06-05-2018 ( odpowiedz )
Karmię dziecko 26 miesięcy i zamierzam karmić do samoodstawienia.Oboje cieszymy się dobrym zdrowiem.Niestety spotkałam się kilkukrotnie z negatywnymi komentarzami ze strony ginekologa a nawet położnej
pomoc w szpitalu (Kama)
17-11-2016 ( odpowiedz )
Ja jestem zwolennikiem naturalnego karmienia, natomiast w szpitalu bez mojej wiedzy nakarmiono mi dziecko bez mojej zgody nie wiem jaką mieszanką!! Zobaczyłam to dopiero kiedy dziecku się ulało :(
Jestem za karmieniem ( Rena )
25-03-2016 ( odpowiedz )
Mam 3 dzieci i kazde z nich karmilam okolo roku.
pokarm kobiety pozwala na wlaściwy rozwój jelit ( bogumil )
01-02-2016 ( odpowiedz )
pokarm kobiety sprzyja rozwojowi jelita i jego funkcji w doroslym życiu.Zaparcia, powszechne w starszym wieku mogą być efektem braku karmienia piersią. Dlatego pomagają probiotyki=bakterie dobroczynne
9 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
abyście potrafiły odnaleźć się w tych trudnych czasach i nauczyły tego swoje dzieci. Natura nie jest Waszym wrogiem a ładne cycki to nie wszystko!
8 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
istnieć. Doszło do tego że Unia Jewropejska zakazuje nazywania produktów: "zdrowy, ekologiczny, po to by resztka mysśącej ludności nie mogła odróżnić dobra od chłamu. Życzę Wam i Waszym dzieciom
7 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
się cofa. Cofa się w rozwoju o tysiące lat, kiedy nasi pra x 100 dziadowie odkrywali naturalną moc roślin, ziół, miodu itp. Dziś przemysł farmaceutyczny rządzi światem, a ludzie bez niego nie potrafią
6 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
technologii itp. Natomiast w pewnym momencie nastąpił rozłam pomiędzy nauką a informacjami podawanymi społeczeństwom, tzn. nauka idzie wciąż do przodu, a społeczeństwo nawet nie stoi w miejscu, ono
5 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
płacić i dorabiać koncerny. "Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami" jak pisał A. Mickiewicz. Ludzkość do pewnego momentu rozwijała się w dziedzinach nauki, medycyny,
4 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
Wypaczenie w dzisiejszych czasach osiąga poziom dna. Nie da się żyć bez sztucznych dodatków, ulepszaczy, konserwantów, szczepionek, leków itp. To co darmowe i naturalne jest złe i zacofane, lepiej
3 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
jest gratis. Po co więc promować coś na czym nie da się zarobić? Przecież do ministra rządu nie przyjdzie delegecja zwolenniczek karmienia piersią z pokaźną łapówką w zamian za promocję KP.
2 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
oraz możliwości dokarmiania dzieci sztucznymi mieszankami. Z ekonomicznego punktu widzenia producentów mleka wydaje się oczywiste i klarowne że dokarmiać trzeba, bo jest to płatne, a mleko z piersi
1 (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )
Petycja moim zdaniem jak najbardziej wskazana. Świadczy o tym przede wszystkim ilość komentarzy oburzonych fanek butelki. Gatunek ludzki istnieje od dawna, i przez tysiące lat nie było potrzeby
nauczcie się czytać ze zrozumieniem (matka)
07-11-2015 ( odpowiedz )
ludzie, powinniście powrócić do pierwszych lat szkoły, kiedy uczy się czytania ze zrozumieniem... mniejsze zdolności intelektualne nie równają się brakowi inteligencji... smutek
o rany... (mantis)
30-09-2015 ( odpowiedz )
Nienawidzę tego, że już dosłownie w każdą dziedzinę życia wkrada się FANATYZM. Za chwilę do każdej pierdoły będziemy chcieli zrobić narodowy program...
nadzór? monitorowanie? (ararat)
15-07-2015 ( odpowiedz )
Powołania do życia instytucji, odpowiedzialnej za monitorowanie, nadzór... matek się pytam? Tak, jeszcze załóżcie matce monitoring w domu czy przypadkiem butelki pod sukienką nie przemyca.inwigilacja!
petycja w interesie wszystkich dzieci i przyszłych pokoleń (Anka)
31-05-2015 ( odpowiedz )
Osoby, które są przeciw petycji nie przeczytały jej treści. Uwzględnienie postulatów jest w interesie każdej matki, jej dzieci i przyszłych pokoleń.
Trochę to przesadzone (Magdalena)
30-05-2015 ( odpowiedz )
Osobiście kp, ale gdy urodziłam dziecko nie miałam nic przeciwko, żeby w szpitalu dokarmiono je mm. Są też mamy, które chciałyby, a z różnych powodów nie mogą kp, a są i takie których nic nie przekona
karmienie (buba)
29-05-2015 ( odpowiedz )
Uważam,że karmienie piersią powinno być bardziej wspomagane w pierwszych dobach po porodzie czy cięciu cesarskim, a nie od razu pediatrzy każą dokarmić butelką bo za mocno spada masa urodzeniowa
      cd. (buba)
29-05-2015 ( odpowiedz )      
Mi dziecko przystawili do piersi ok 7h po cięciu cesarskim!mały dostawał butelkę bo za mocno spadała masa ur. walczyłam o karmienie ale mimo moich starań po 1m-cu dokarmiałam butelką a potem 100%butel
jestem za wsparciem matek karmiących ALE bez przesady (lekarka)
26-05-2015 ( odpowiedz )
karmienie piersią nie ma aż takiego przełożenia na choroby czy rozwój, wiele czynników odgrywa rolę. zwłaszcza jak dziecko nie przybiera na wadze albo ma anemię.a ta presja często przeszkadza karmić.
uszanujmy prawo kobiet do wyboru (Ewa)
02-05-2015 ( odpowiedz )
Jest powrót do KP,ale nie można tego kobietom narzucać jak to się dzieje teraz w szpitalach. Jeżeli kobieta na prawdę nie chce KP to nie powinno się jej szykanować jako gorszą lecz zachęcać.
butelka (annalisa)
19-03-2015 ( odpowiedz )
Nie rozumiem. Ja karmilam dwoje dzieci butelka.mowicie ze natutalne takie lepsze ? Wspolczuje maszym dzieciom tej zdrowszem waszym zdaniem chemi ktore przrkazujecie im z jedzeniem ktore sami jecie.
      Wszystko ma + i - (...)
01-05-2015 ( odpowiedz )      
Obecnie jest zle widziane mówienie o'-'kp. Nie w każdej sytuacji można/powinno się kp ale obecnie w szpitalu MUSZĄ mówić że tylko kp. Jako karmiąca mm czuję się szkalowana, ja nic nikomu nie narzucam.
      jesteś tym co jesz (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
To od Ciebie zależy, co jesz a więc co je Twoje dziecko. Jak się nałykasz taniego, sztucznego chłamu to przekazujesz to dzieciom, chyba zrozumiałe?
karmienie ( ada )
28-12-2014 ( odpowiedz )
Ja byłam karmione piersią przez 3 tygodnie, jestem okaże zdrowia, mam wysoką odporność. Nie ma reguły. Nadeszły b takie czasy, że dzieci i tak będą chować, bo jest za dużo chemii we wszystkim
Powrót do pracy nie oznacza konieczności odstawienia dziecka (Milka)
23-12-2014 ( odpowiedz )
Właśnie dlatego ta petycja jest ważna, matkom wmawia się ze powrót do pracy to koniec karmienia piersią, a wcale tak nie jest. Możesz pracować i nadal karmić. Wesprzemy Cie na grupie Karmiące Cyce FB
karmiłam piersią (marta)
16-12-2014 ( odpowiedz )
Karmienie dziecka jest czymś przecudownym
Warto karmić (Julia)
15-12-2014 ( odpowiedz )
Warto karmić dziecko jak długo pozwala nam na to sytuacja np. Do czasu powrotu do pracy. Teraz mamy roczny urlop macierzyński. Można więc karmić dłużej.
Mleko siciągane laktatorem zanika (Julia)
15-12-2014 ( odpowiedz )
Chciałabym stanąć w obronie mam, które dzielnie ściągały mleko laktatorem i dostarczyły je swoim maluchom. Niestety nie da się w ten sposób długo utrzymać laktacji. Poza takimi sytuacjami warto karmić
opinia (karp)
10-12-2014 ( odpowiedz )
ps. ja byłam karmiona piersią i od małego bardzo dużo chorowałam, mój brat nie był i jest okazem zdrowia i przewyższającej jego rówieśników inteligencji-te argumenty są płytkie.
opinia (karp)
10-12-2014 ( odpowiedz )
inicjatywa może i dobra ale argumenty poniżej pasa. moje dziecko nie piło z piersi bo 1,5 miesiąca spędziło w inkubatorze,a ściąganie pokarmu po 2,5 miesiąca zawiodło tzn że jestem złą matką????
mieszane uczucia po przeczytaniu petycji (Katarzyna H.)
09-12-2014 ( odpowiedz )
Trochę wąskie spojrzenie autorek. Jestem swiadoma korzysci z karmienia. Jednak wiele z nas chce/musi wrócić do pracy i nie moze wisiec z dzickiem przy cycku. To kwestia wyboru.
      Pracuję i karmię ( Agata )
01-06-2015 ( odpowiedz )      
Nie zgodzę się, ze praca zawodowa uniemożliwia kp. Moj syn ma 2,5 roku. Wróciłam do pracy gdy miał 1,5 roku, na stanowisko kierownicze, 3/4 etatu. Karmię rano i wieczorem.
           CD ( Agata )
01-06-2015 ( odpowiedz )           
A wcale nie było łatwo- cc po 14h porodu sn, po 6 dniach zakażenie blizny i zabieg, syn pił mm. Przeszłam na całkowite kp gdy miał 1,5 miesiąca, walczyłam, i to była wspaniała decyzja.
loktatorka ( atisek )
08-12-2014 ( odpowiedz )
Laktatorka zatrudniona prywatnie, już w domu, nauczyła jak postepować aby pojawiło się mleko. Jej nauka była bezcenna. I zdziwienie że po kilku dniach może być tyle mleka.
Kobiety, które z różnych powodów nie mogły (malami)
05-12-2014 ( odpowiedz )
lub po prostu nie chciały karmić piersią, są przeciwko tej petycji. A wszystko po to, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia, usprawiedliwić się, a w 99%wystarczyłaby większa świadomość i wsparcie. Jestem ZA
Kobiety które urodziły powinny byc ZA (Renata)
05-12-2014 ( odpowiedz )
Kobiety które urodziły i wiedza jaka jest sytuacja w naszych szpitalach powinny byc ZA. Szpitale sa biedne? Nie ma pieniedzy na znieczulenia do porodu?To czemu wydają tyle pieniędzy na sztuczne mleko?
TA PETYCJA NIE ZMUSZA DO KARMIENIA NATURALNEGO NA SIŁĘ! (mili)
03-12-2014 ( odpowiedz )
Ludzie czytajcie proszę ze zrozumieniem. Jak czytam komentarze osób przeciw, to mi cycki opadają ;)
Hmm (Kasia)
01-12-2014 ( odpowiedz )
U nas różnie (przez 4doby) ... NIEKTÓRE położne sprawdzały przy każdym wejściu na salę jak sobie radzą mamuśki. Ja od początku miałam zamiar karmić -już 24 mce pozdrawiam!
za petycją (Mimimi)
30-11-2014 ( odpowiedz )
Osoby przeciwne petycji chyba nie potrafiły przeczytać jej ze zrozumieniem. Nie chodzi tu o zmuszanie do karmienia naturalnego, ale umożliwienie takiego karmienia kobietom, które go chcą.
Osoby przeciw ( Joanna )
28-11-2014 ( odpowiedz )
szczerze nie myślałam, że ktokolwiek będzie przeciwko takiej petycji. Nie wiem czemu Osoby przeciwne petycji piszą, że ktoś je zmusza do karmienia piersią. Przecież wsparcie laktacyjne jest ważne.
      Ja się czułam zmuszana (ABO)
01-05-2015 ( odpowiedz )      
Jak zrezygnowałam bo bylo to szkodliwe dla dziecka (Doszlo do transfuzji u mojego 2tyg dziecka- przeciwc. IgM i IgG przechodzą do mleka!) to kazano mi opuścić szpital a dziecko musiało jeszcze zostać.
Absolutnie popieram (Antoonia)
27-11-2014 ( odpowiedz )
Bardzo sluszna inicjatywa! Moje doswiadczenia zwiazane z karmieniem piersia byly bardzo trudne. Nie poddawalam sie jednak i walczylam o laktacje mimo iz lekarze namawiali mnie do karmienia sztucznym!
No właśnie co z rzetelną informacją? (Mamuśka)
27-11-2014 ( odpowiedz )
Gdyby mi tak ktoś powiedział, że karmienie piersią boli, że trzeba się go uczyć, że nie przychodzi samo jak pisze się w poradnikach. Nie każda matka jest stworzona do karmienia piersią.
      Natura stworzyła kobietę do karmienia potomstwa (ojciec)
27-11-2015 ( odpowiedz )      
Przepraszam, ale to brzmi jak nonsens, "Nie każda matka jest stworzona do karmienia piersią". Gdyby tak było gatunek ludzki by nie przeżył.
spelling (Mary )
27-11-2014 ( odpowiedz )
W nagłówku - poprawić "Do Minister" Bartosz Arłukowicz :D

1 |  2


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Hanna Krawsz. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl