Wizyt: 76,550,293
Podpisów: 2,425,556
Dokument Nr 10537
Rumia 29.05.2014

sprzeciw wobec deklaracji wiary i łamaniu praw pacjenta.


Podpisy za petycją: 2,068 (1,761)
przeciw: 869 (756)

Do:
Ministerstwo Zdrowia Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
(22) 634 93 26
kancelaria@mz.gov.pl


Szanowny Panie Ministrze,
Od kilku tygodni katolickie środowiska lekarskie podejmują działania przeciwko pacjentom i polskiemu prawu. Związane
jest to z klauzulą sumienia i „Deklaracją wiary dla lekarzy”, autorstwa pani Wandy Półtawskiej. Deklaracja zawiera
twierdzenia podważające sens wykonywania zawodu lekarza i pozbawia pewne grupy pacjentów prawa do opieki medycznej. W
drugim punkcie deklaracji autorka pisze: „.UZNAJĘ,iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga,jest święte i
nietykalne:-ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca,-moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata
zależy wyłącznie od decyzji Boga. Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek,to gwałci nie tylko podstawowe przykazania
Dekalogu,popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie
in vitro odrzuca samego Stwórcę.” Już pierwsze zdanie podważa podstawy medycyny i sens zawodu lekarza – po co leczyć
ludzi, skoro życie ludzkie, jego długość i jakość zależy jedynie od decyzji Boga? Pogląd ten jest tożsamy z postulatem
klauzuli sumienia, która w ujęciu środowisk katolickich nie ogranicza się jedynie do aborcji i eutanazji, ale ingeruje w
prawo człowieka do decydowania o swojej rozrodczości i seksualności. Ponadto odbiera kobietom prawo do leczenia schorzeń
ginekologicznych antykoncepcją, która w wielu przypadkach ma właściwości lecznicze. Zacytowane zdania są złamaniem
punktu 2 i 6 Karty Praw Pacjenta. W punkcie drugim Karty Praw Pacjenta znajduje się zapis o prawie do świadczeń
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach rozpoznawania ,
zapobiegania i leczenia chorób. W punkcie szóstym Karty Praw Pacjenta jest zawarte prawo pacjenta o uzyskaniu
przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych, leczniczych. Postulat lekarzy,aby odmawiać wypisania antykoncepcji i zapłodnienia in vitro, w sytuacji,
kiedy jest jedyny sposób na zajście w ciążę łamie zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych w punkcie 8, 9 i 11. W
punkcie 8 jest zapis o prawie do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji, co do posiadania potomstwa, które
obejmuje prawo do decyzji o posiadaniu potomstwa, jego liczbie, różnicy wieku pomiędzy potomstwem oraz prawo pełnego
dostępu do środków regulacji płodności. W punkcie 9 dotyczącym prawa do seksualnej informacji opartej na badaniach
naukowych zapisano, że informacje na temat seksualności człowieka muszą się opierać na wynikach rzetelnych i
nienaruszających zasad etycznych badań naukowych. Punkt 11 przyznaje prawo do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia
seksualnego, która ma służyć zapobieganiu i leczeniu wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych. Z przytoczonych
zapisów prawnych jasno wynika, że lekarz w pracy zawodowej nie może powoływać się na Dekalog i odmawiać świadczeń
zdrowotnych zgodnych z prawem i wiedzą medyczną. Poza tym naukowcy z Polskiej Akademii Nauk wydali opinię nr 4/2013 z
dnia 12 listopada 2013 w/s klauzuli sumienia, gdzie stwierdzają, że lekarz może odmówić osobistego udziału w aborcji i
zapłodnieniu pozaustrojowym, ale klauzula sumienia nie obowiązuje na wypisywanie środków antykoncepcyjnych, a ściślej
mówiąc wypisania recepty na środek leczniczy, ponieważ to w gestii pacjenta leży zastosowanie leku. Klauzula sumienia
nie może być używana jako instrument narzucania pacjentom przekonań moralnych personelu medycznego. W zapisie
„Deklaracji Wiary dla lekarzy” klauzula sumienia ma na celu narzucenie pacjentom przekonania lekarza i wykonywanie
działań sprzecznych z dobrem pacjenta. Znacznie wykracza poza zakres zapisów ustawowych.


Niepokojący jest także punkt 3 „Deklaracji wiary dla lekarzy”, w którym to autorka stwierdza, że .PRZYJMUJĘ prawdę, iż
płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest
nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się
„współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” - powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez
Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele
ludzkim”. Abstrahując od nieprawdziwych stwierdzeń dotyczących płciowości ludzkiej, zacytowany punkt zawiera postulat
nieudzielania pomocy pacjentom, którzy nie żyją w sakramentalnym związku małżeńskim, odmawia takim osobom prawa do
leczenia niepłodności i posiadania dzieci. Powyższe stwierdzenie uważam za dyskryminacje, co jest krzywdzące dla dużej
części społeczeństwa i niegodne zawodu lekarza. Poza tym łamie Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, w której jest zakaz
wszelkiej dyskryminacji -”Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny”. Artykuł 47 Konstytucji zapewnia każdemu prawo do do ochrony prawnej życia prywatnego,
rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym” Trzy tysiące lekarzy, którzy podpisali
dokument pani Półtawskiej chce dla spełniania zaleceń swojej religii naruszać prawo pacjenta do prywatności i
decydowania o swoim życiu osobistym, łamiąc ten sposób prawa obywatelskiej. Również w Karcie Praw Pacjenta znajduje się
punkt o prawie o intymności i ochrony godności osobistej. Konstytucja w art.68, punkt.1 i 2 stwierdza „ Każdy ma prawo
do ochrony zdrowia.
Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa”.
Skoro każdy ma prawo do ochrony zdrowia, to nie wolno dyskryminować pod tym względem obywateli, dlatego, że styl ich
życia i rodzaj związku nie odpowiadają katolickiej wizji lekarza. Poza tym Kodeks Etyki Lekarskiej w artykule 3 nakazuje
lekarzowi poszanowanie człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę , wyznanie, poglądy polityczne, sytuację materialną.
Artykuł 13 Kodeksu Etyki Lekarskiej stwierdza, że obowiązkiem lekarza jest respektowanie praw pacjenta do świadomego
udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.
Uważam, że punkt o powołaniu do rodzicielstwa zgodnie z „planem Bożym” i ustalenie warunków , które musi spełniać
pacjent odnośnie swojego życia życia prywatnego, chęć odmawiania niektórych terapii i wypisywania skierowań na badania
prenatalne narusza wymienione powyższej akty prawne i prawo pacjenta do decydowania o swoim leczeniu, stanowi przykład
niespotykanej dyskryminacji.
Szanowny Panie Ministrze, warto zwrócić uwagę na punkt 4i 5 „Deklaracji wiary dla lekarzy” w których medycy sprzeciwiają
się działaniu zgodnym z polskim prawem i dla dobra pacjenta. Uznają, że motywem ich działania jest wiara katolicka i
nauka Kościoła. Tym samym na pierwszym miejscu stawiają wiarę, a nie obowiązujące ich akty prawne, jak np: Konstytucja,
Kodeks Etyki Lekarskiej, Karta Praw Pacjenta. Sygnatariusze twierdzą, że prawo boże ma pierwszeństwo nad prawem
stanowionym, co można odebrać za sprzeciw wobec systemu prawnego i niechęć do stosowania prawa.


Rozumiem prawo lekarza do działania lekarza zgodnie ze swoim sumieniem, ale sprzeciwiam się łamaniu praw pacjenta i
prawa państwowego. W myśl „Deklaracji wiary dla lekarzy” o leczeniu miałyby decydować wiara pacjenta i lekarza.
Rozumiem, że lekarz może odmówić wykonania aborcji i eutanazji, ale za nadużycie uważam odmowę wypisania antykoncepcji,
skierowań na badania prenatalne, czy uzależnienie leczenia od posiadania sakramentu małżeństwa.
Zwracam się z prośbą o działania dyscyplinujące dla lekarzy, którzy podpisali dokument, o wprowadzenie obowiązku
ujawnienia na drzwiach gabinetu informacji o korzystaniu z klauzuli sumienia. Uważam za skandaliczne brak reakcji
Ministerstwa Zdrowia na „Deklarację wiary dla lekarzy”, która uzależnia udzielenie pomocy pacjentowi od religii lekarza.
Wykracza to poza zakres klauzuli sumienia i jest niczym innym jak tylko narzucaniem światopoglądu, rodzajem religijnego
szantażu, braku szacunku dla pacjenta. Ministerstwo Zdrowia nie powinno pozwolić na to, aby lekarze łamali prawa
pacjenta za powodu swojej wiary. To dobro pacjenta i leczenie zgodne z wiedzą medyczną powinno być celem pracy lekarza,
a nie realizowanie w pracy nauki Kościoła.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Niżej podpisany/a:
Elżbieta Kotłowska
84-230 Rumia
autor10537@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 58 )

Jestem za (Maxima)
02-08-2014 ( odpowiedz )
Nie chodzi tu a aborcje dzieci zdrowych tylko ciężko chorych umierających po kilku dniach w niesamowitych męczarniach Dziecko cierpi bardziej i rodzice. Jestem osobą wierząca ale gdzie jest wtedy Bóg?
      czy to nie szatańskie? (pokorny)
15-09-2014 ( odpowiedz )      
Jak słysze pytanie "gdzie jest/był wtedy Bóg? to widzę wielki problem z wiarą, obrazem Boga u autora. Takie pretensje do Boga ocierają się o bluźnierstwo. To szatan oskarżał Boga. Niebezpieczna droga.
szpital katolicki (bba)
23-07-2014 ( odpowiedz )
Jestem za tym aby kościół otworzył swoje szpitale,w których zatrudniłby tych co podpisali klauzulę sumienia!
jaki światopogląd taki lekarz (Reno)
14-07-2014 ( odpowiedz )
Lekarz ateista dba wyłącznie o swoją kieszeń, lekarz który podpisał deklarację wiary i realizuje naukę kościoła katolickiego dba o pacjenta.
PETYCJA (ANOOK)
12-06-2014 ( odpowiedz )
COFAMY SIĘ DO CIEMNOGRODU !!! PAŃSTWO NIE REAGUJE, A WIRUS SIĘ ROZSZERZA....
klauzula sumienia ( anpolade )
10-06-2014 ( odpowiedz )
i widzicie jak czasem niewiele brakuje aby zapłonęły stosy jak w średniowiecznej Europie. Na co czeka minister. Nieodpowiada im praca to wynocha z zawodu lekarza.
Burza w szklance wody (Crouchinho)
04-06-2014 ( odpowiedz )
Dajcie spokój, ludzie. Tę durną deklarację podpisało niewiele ponad dwa tysiące ludzi, w tym pielęgniarki, położne i studenci (!). Śmieszna garstka bez znaczenia w skali kraju. Olać oszołomów.
      dać spokój?!?... ( Tiganza )
10-06-2014 ( odpowiedz )      
a niby dlaczego "olać" sprawę, skoro przez takich kretynów-dewotów jak niejaki Chazan i jemu podobni durnie cierpią już w tej chwili inni ludzie?
jestem za czym? - przeciw czemu? (Gucio)
03-06-2014 ( odpowiedz )
Nieszczęśliwie zaproponowano sposób głosowania. Można odnieść wrażenie, że wybór "przeciw" dotyczy sprzeciwu wobec deklaracji lekarzy, a nie sprzeciwu wobec niniejszej petycji. Chyba to wypacza wynik.
      oczywiście (ruda)
09-06-2014 ( odpowiedz )      
oczywiście, że tak, wystarczy spojrzeć na "uwagi" dopisane do podpisów w "Przeciw petycji".Niektóre wypowiedzi tam są przeciwko deklaracji, ich podpis jest w złym miejscu. PATRZCIE GDZIE PODPISUJECIE!
Wiara (norm777)
03-06-2014 ( odpowiedz )
...a katolikiem się jest nie tylko prywatnie, ale także w pracy. Wielu polityków mogłoby o tym pomyśleć. Lekarze muszą mieć wolne sumienie. W końcu w tym kraju jest swoboda wyznawania religii, tak?
      Zmiana zawodu (Kasia)
03-06-2014 ( odpowiedz )      
To trzeba wybierać sobie zawód, którego wykonywanie nie narusza zasad religii, np kopanie rowów, czy sprzątanie.....
           zawód ginekolog (Mengele)
14-07-2014 ( odpowiedz )           
Przecież na wniosek Twojego Ruchu odpowidnie ministerstwo może wprowadzić zawód "aborcjusz" albo specjalizację "ginekolog-rzeźnik" i problem zniknie.
                precz z oszolomami. ( stary człowiek )
31-08-2014               
takim lekarzom, nakazywałbym zwrot kosztów ponisionych przez państwo, za studia medyczne. do kopania dołów .!!!!!!!
Punkt 3 (norm777)
03-06-2014 ( odpowiedz )
Punkt 3 zaczyna się tak: "3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka..." Dla miotających wyzwiska pytanie - gdzie w tym punkcie jest deklaracja odmowy leczenia dla kogokolwiek?
      Tu ( Araiser )
09-06-2014 ( odpowiedz )      
"powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele ludzkim"
      Polecam ( Araiser )
09-06-2014 ( odpowiedz )      
czytanie ze zrozumieniem.
autorka popiera ( arte )
03-06-2014 ( odpowiedz )
Wstyd dla autora, który jak widać popiera aborcję, eutanazję, ideologię gender a petycja to jawna manipulacja. - popieram obecną ustawę antyaborcyjną, eutanazję, in vitro i gender. NIE WSTYDZĘ SIĘ .
      Aborcja na TAK!!!!!!!! ( Alina )
07-06-2014 ( odpowiedz )      
Jestem w 100% za aborcja.
      Chrześcijaństwo czy bigoteria? - dodatek ( Anna )
10-06-2014 ( odpowiedz )      
Przez omyłkę pierwszą reakcję podałam o dwa miejsca za daleko (Michał) Przepraszam. Dodaję: Kiedyś niezamężnej siostrze przyjaciółki szkolnej urodziło się dziecko. Miałyśmy 7 lat i wywnioskowałyśmy z tego, że bywa, że Pan Bóg przez omyłkę dzieci posyła nie tylko do małźeństw. Nie podważyło to naszej wiary, że dzieci są przysyłane przez Pana Boga. Też to nam nie przeszkodziło aby szanować Boga i naszych bliźnych, bo uczono nas na katechizmie, że powinno się 'kochać bliźniego tak jak Pana Boga', i że to nie dogmy i doktryny a miłość do bliźniego jest prawdziwym sprawdzianem chrześcijaństwa. Miłość która sama w sobie zawiera Dekalog. Ale taka -szczera- miłość wymaga zrozumienia dla 'inności' niektórych z nas, zrozumienia, że oni są częscią 'nas', wspólnoty ludzkiej, i że nie mamy prawa zastępować ich własnego sumienia, naszym. Tylko w wypadku przestępstw kryminalnych zgodziliśmy się jako społeczeństwo tak postępować. Do tego powołaliśmy sądy, prokuratorów, adwokatów, sędziów. Osobiscie nie chodzę do kościoła, nie dostrzegam ręki Boga w tym świecie przepięknym i systematycznie niszczonym przez ludzi ponoc stworzonych na Jego wzór, ale szanuję tych, którzy taką wiarę mają i ni przyszłoby mi na myśl, aby ich zmuszać czy od nich wymagać, aby się wyparli swojej wiary. Nie zgadzam się jednak na to, aby w imię tej wiary, osądzać ludzi i zjawiska których się nie rozumie, tylko dlatego, że się ich osobiście nie doświadczyło i nie jest w stanie wyobrazić.
      Chrześcijaństwo czy bigoteria? - dodatek ( Anna )
10-06-2014 ( odpowiedz )      
Przez omyłkę pierwszą reakcję podałam o dwa miejsca za daleko (Michał) Przepraszam. Dodaję: Kiedyś niezamężnej siostrze przyjaciółki szkolnej urodziło się dziecko. Miałyśmy 7 lat i wywnioskowałyśmy z tego, że bywa, że Pan Bóg przez omyłkę dzieci posyła nie tylko do małźeństw. Nie podważyło to naszej wiary, że dzieci są przysyłane przez Pana Boga. Też to nam nie przeszkodziło aby szanować Boga i naszych bliźnych, bo uczono nas na katechizmie, że powinno się 'kochać bliźniego tak jak Pana Boga', i że to nie dogmy i doktryny a miłość do bliźniego jest prawdziwym sprawdzianem chrześcijaństwa. Miłość która sama w sobie zawiera Dekalog. Ale taka -szczera- miłość wymaga zrozumienia dla 'inności' niektórych z nas, zrozumienia, że oni są częscią 'nas', wspólnoty ludzkiej, i że nie mamy prawa zastępować ich własnego sumienia, naszym. Tylko w wypadku przestępstw kryminalnych zgodziliśmy się jako społeczeństwo tak postępować. Do tego powołaliśmy sądy, prokuratorów, adwokatów, sędziów. Osobiscie nie chodzę do kościoła, nie dostrzegam ręki Boga w tym świecie przepięknym i systematycznie niszczonym przez ludzi ponoc stworzonych na Jego wzór, ale szanuję tych, którzy taką wiarę mają i ni przyszłoby mi na myśl, aby ich zmuszać czy od nich wymagać, aby się wyparli swojej wiary. Nie zgadzam się jednak na to, aby w imię tej wiary, osądzać ludzi i zjawiska których się nie rozumie, tylko dlatego, że się ich osobiście nie doświadczyło i nie jest w stanie wyobrazić.
może inna deklaracja ( jester )
03-06-2014 ( odpowiedz )
Proponuje katolekarzom wywieszenie tabliczki: JA NIE BIORĘ ŁAPÓWEK, MAM PENSJĘ!!!
Przedmiotem deklaracji jest JEDYNIE płciowość i płodność (Michał)
02-06-2014 ( odpowiedz )
Proszę przeczytać deklarację, zanim poprzecie tę petycję. Przedmiotem deklaracji jest jedynie płciowość i płodność, a nie każdy element sztuki lekarskiej jak autorzy petycji próbują nas perfidnie zmanipulować. http://www.deklaracja-wiary.pl/img/dw-tresc.pdf http://www.deklaracja-wiary.pl/img/dw-list.pdf
      No tak (Rara)
09-06-2014 ( odpowiedz )      
a eutanazja to jak do płciowości i płodności się ma? :)
      Chrześcijaństwo czy bigoteria? ( Anna )
10-06-2014 ( odpowiedz )      
A może by wystosować podobny cyrograf dla wojskowych, że nie wolno im torturować ani zabierać ludziom życia danego człowiekowi przez Pana Boga? Bo to stanowi podwójną zbrodnię: nie tylko się zabija człowieka ale jeszcze w dodatku zadaje wielkie cierpienie jego bliskim, osieroca dzieci, itp. Co do płci nadanej przez Pana Boga, to jakoś Pani się zaplątała w swej klawinistycznej logice, bo to właśnie podkreśla tezę, że każdy człowiek ma prawo dążyć do życia w zgodzie z własną płcią -nadaną przez Pana Boga- jakakolwiek ta by nie była. Czasem ta płeć jest cokolwiek bardziej skomplikowana niż się wydawałoby, kryje swoją prawdziwą naturę -nadaną jak Pani stwierdza przez Pana Boga- i dopiero po pewnym czasie dana osoba znajduje odwagę aby pozbyć się narzuczonych przez społeczeństwo przesądów. Czyżby Pani chciała sugerować, że biust czy penis z którymi się rodzimy i które to części ciała nas automatycznie określają, powinne być ważniejsze niż prawdziwa istota danego człowieka, ta nadana przez Pana Boga? Czyżby dusza, umysł, natura ludzka, były mniej wartościowe niż kilkaset gramów tkanki? Czy takie powierzchowne sprawy powinny decydować o naszej tożsamości, o naszej wartości jako ludzie, jako członkowie społeczeństwa? Jak wszyscy wiemu, światu jest daleko do doskonałości, Pan Bóg widocznie czasem z tylko Jemu znanych powodów odpuszcza logice, moralności i etyce -bo w przeciwnym wypadku nie byłoby wojen ani zbrodniarzy, chorób ani cierpienia- albo poprostu się myli?
punkt 3 ( arte )
02-06-2014 ( odpowiedz )
Petycja naciągana,bzdury,np. gdzie w Deklaracji wiary dla lekarzy jest mowa o "uzależnienie leczenia od posiadania sakramentu małżeństwa"? - Katolicy nawet nie wiedzą, co podpisują. Punkt 3
      a tu (jkjk)
02-06-2014 ( odpowiedz )      
A tu kołku katolku "Trzeci punkt mówi o tym, że powołane do rodzicielstwa są tylko osoby związane sakramentem małżeńskim."
      Cytat dosłowny z petycji (paulina)
03-06-2014 ( odpowiedz )      
Proszę bardzo tu jest: "powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów [narządów płciowych]".
Deklaracja Wiary ( felix )
02-06-2014 ( odpowiedz )
moim prawem jako pacjenta jest wybór lekarza a jak podpisał Deklarację jako Katolik pewność, że mamy identyczny światopogląd. A ateisci i inni mają wiedzę pozwalajacą im ominąć taki gabinet.
      Prawo polskie (paulina)
03-06-2014 ( odpowiedz )      
Polska jest panstwem swieckim. Skoro place jak kazdy skladki zdrowotne, to mam prawo pojsc do najblizszego lekarza i uzyskac pomoc BO JUZ ZA TO ZAPLACILAM, a nie bladzic po przychodniach.
A TO PECH jak na ostrym dyżurze, potrzebując transfuzji krwi (Rara)
01-06-2014 ( odpowiedz )
traficie na lekarza w. Jehowy, który w zgodzie z własnym sumieniem NIE zamknie Wam drogi do raju. Umierając będziecie mogli się cieszyć że JEMU jest lekko na sumieniu. :)
A TO PECH jak na ostrym dyżurze, potrzebując transfuzji krwi (Rara)
01-06-2014 ( odpowiedz )
traficie na lekarza w. Jehowy, który w zgodzie z własnym sumieniem NIE zamknie Wam drogi do raju. Umierając będziecie mogli się cieszyć że JEMU lekko na sumieniu. :)
Ora et labora (Kraha)
01-06-2014 ( odpowiedz )
Medycyna bez religii byłaby bezwartościowa. Ora et labora - leczenie i wiara muszą iść razem w parze, bo w przeciwnym wypadku nie uzyska się spodziewanych rezultatów. Ileż to razy przecież zamawia się w parafii mszę w intencji pomyślnego przebiegu operacji? :) Jedno nie wyklucza drugiego, wprost przeciwnie.
      w prost przeciwnie!!! ( Greta )
03-06-2014 ( odpowiedz )      
a ile ludzi zdrowieje bez odprawiania modłów czy intencji??Wręcz jest na odwrót, religia jest hamulcowym w rozwoju nauki.Spójrz choćby na sam fakt akceptacji przeszczepów organów przez kościół!!!
           Kościół nie hamuje rozwoju nauki. (Kraha)
03-06-2014 ( odpowiedz )           
Akceptacja przeszczepów - no to chyba nie jest hamulec, nie sądzisz?
      Skąd się tacy nawiedzeni biorą?? (gulgulgul)
10-06-2014 ( odpowiedz )      
ale "taliby" z Was.. Skoro nauka z wiarą za rączkę idą to machnijcie się wszyscy na 3 zdrowaśki do pieca...
autorka zna naukę (arte)
01-06-2014 ( odpowiedz )
Swietłana Żerko Biała Podlaska Autor nie jest kompetętny w znajomości nauki Kościoła o moralności! - autorka zna naukę moralną kościoła, ale sprzeciwia się jej.
      Kompetętny??? (Natalia)
02-06-2014 ( odpowiedz )      
A cóż to za nowy wyraz w języku polskim? Zamiast wypowiadać się w tak ważnych sprawach, zapraszam z powrotem do szkoły podstawowej.
ktoś nie rozumie co czyta ( arte )
01-06-2014 ( odpowiedz )
Lech Dąbkowski Sopot Gdzie Pani widziała taką religię, która :"uzależnienie leczenia od posiadania sakramentu małżeństwa"? -trzeci punkt Waszej deklaracji
Petycja mija się z prawdą (Adam Kaczor)
31-05-2014 ( odpowiedz )
Petycja nie ma żadnych podstaw prawnych, ponieważ lekarze, o których mowa nadal pozostają wierni Przyrzeczeniu Lekarskiemu
Sumienie ( tassiemiec )
31-05-2014 ( odpowiedz )
Ciekawe, że ci lekarze nie kierują się "sumieniem" kiedy żądają łapówki albo kiedy odsyłają z kwitkiem chorego, którego nie stać na leczenie.
      Generalizujesz (Geps)
01-06-2014 ( odpowiedz )      
A skąd wiesz, że to właśnie "ci lekarze" biorą łapówki? Idąc Twoim tokiem myślenia można by powiedzieć, że jesteś alkoholikiem i złodziejem, bo przecież "wszyscy na świecie wiedzą, że Polacy to alkoholicy i złodzieje".
Wolność (Wolny)
31-05-2014 ( odpowiedz )
W wolnym kraju każdy ma prawo do swoich poglądów. Jeśli jednak poglądy religijne danej osoby są sprzeczne z zasadami wykonywania jakiegoś zawodu to człowiek ten nie powinien wykonywać tego zawodu.
przysięga Hipokratesa (januchta)
31-05-2014 ( odpowiedz )
Oryginalny tekst: "Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie."
      I jeszcze (Rara)
09-06-2014 ( odpowiedz )      
"Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Panaceę..." "Nie będę kroił, nawet cierpiącego na kamień, lecz pozostawię to mężom, którzy rzemiosło to wykonują."
Nie popieram petycji ( Dość tego PRL-u )
31-05-2014 ( odpowiedz )
Wyrażam solidarność z przedstawicielami świata medycyny, którzy mieli odwagę przyznać się do Chrystusa i nauczania moralnego Kościoła. „Nie popieram petycji”.
to jest ich praca. (Goś)
31-05-2014 ( odpowiedz )
Jak im sumienie nie pozwala wykonywać swoich obowiązków, to niech zmienią zawód. Droga wolna.
      Sumienie (Jan Gofenda)
01-06-2014 ( odpowiedz )      
Gdybyś naprawdę wiedział/a, co to jest sumienie, nie wypisywał(a)byś tu głupot.
Sprzeciw wobec sprzeciwu (kontra)
31-05-2014 ( odpowiedz )
Wyrażam swój najgłębszy sprzeciw wobec łamaniu ludzkich sumień przez środowiska pseudopostępowe. Każdy człowiek ma prawo do wyznawaniua takiego systemu etycznego, w jaki wierzy. I jest rzeczą głeboko sprzeczną z zasadami demokracji narzucanie lekarzom (podobnie jak to było w systemie totalitarnym) konieczności wyrzekania się swojej wiary lub działania sprzecznego z jej wartościami
      wolna droga (paulina)
03-06-2014 ( odpowiedz )      
Prosze bardzo, niech wierza w co chca, nikt im nie broni. Ale w przychodni czy szpitalu maja obowiazek wykonywania swoich zadan. Wiedzieli na co sie pisza, jak maja problem, moga sie przekwalifikowac.
Polska jest wolnym krajem (roza)
31-05-2014 ( odpowiedz )
Lekarze tak jak i inni obywatele Rzeczpospolitej mają prawo do o wolności nie tylko myśli, wypowiedzi i czynów ale i sumienia w szczególności.
      ... (asiex)
31-05-2014 ( odpowiedz )      
tak tylko czemu za moje pieniądze?!
           moje pieniądze (rosa)
31-05-2014 ( odpowiedz )           
co to znaczy za Twoje pieniądze? możesz pójść do lekarza, który nie kieruje się sumieniem. Sumieniem nie kierowali się lekarze w Oświęcimiu.
                ... (asiex)
31-05-2014               
ale moje pieniadze ida na wszystkich lekarzy nawet na konowałów a ja się z tym nie zgadzam niech ta banda oszołomów odda ukradzione z nfz pieniądze
                sumienie nie ma nic do tego (Aga)
31-05-2014               
Tu nie chodzi o mordowanie kogoś, drogi prawicowcu. Tu chodzi o to, ze na przykład lekarz ginekolog nie zapisze kobiecie w celach leczniczych tabletek hormonalnych, bo one są antykoncepcyjne.
      Polska to wolny kraj - hahaha (jkjk)
02-06-2014 ( odpowiedz )      
haha Polska to wolny kraj - nie najpierw była zniewolona przez komunistów a teraz przez kler i ich popleczników - katoli, Ludzie wierzący nie potrzebują obrośniętych dobrobytem pedofili w sutannach
komentarz ( Bogusia )
30-05-2014 ( odpowiedz )
Niech się pani zastanowi czy lekarz ma zabijać czy leczyć. Szkoda słów, bo na takie jak pani to ja mam określenie jedno. Ale jestem dobrze wychowana, więc nie nazwę panią tak jak pani na to zasłużyła.
      ... (asiex)
31-05-2014 ( odpowiedz )      
Pani Beato niech się Pani ogarnie to deklaracja konowałów którzy chowają się za religią Jeśli stawiają Boga ponad prawem niech oddadzą pieniądze za które zdobyli tytuł doktorów i kontakty z NFZ

1 |  2


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Elżbieta Kotłowska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl