Wizyt: 75,490,785
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 9645
Warszawa 06.05.2013

Realizacja PZP wiąże ręce nauce


Podpisy za petycją: 3,691 (3,348)
przeciw: 3 (2)

Do:
Pan Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
(22) 458 77 02
sekretariat@uzp.gov.pl


dr Iwona Cymerman
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i UAM w Poznaniu, członek Akademii Młodych
Uczonych PAN
Prof. dr hab. Jacek Radwan
Wydział Biologii UAM i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (prorektor ds. nauki UG), członek korespondent PAN

Uwagi szczegółowe do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych - udostępnionego
do konsultacji społecznych 12 kwietnia 2013

Przedstawione przez Urząd Zamówień Publicznych propozycje zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych (projekty
nowelizacji Ustawy z dnia 27 marca 2013 oraz 11 kwietnia 2013) nie uwzględniają postulatów środowisk naukowych i
badawczych, zawartych m.in. w apelach PAN, PAU, NCN, MNiSW, KRASP i innych organizacji i instytucji, zebranych na
stronie internetowej PAU: pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html

Proponowane przez UZP zmiany są kosmetyczne i nie poprawią fatalnych skutków ustawy PZP, które ograniczają możliwość
prowadzenia badań naukowych w Polsce. Ponownie podkreślamy, iż stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w
przypadku wydatkowania środków publicznych służących realizacji badań naukowych nie tylko nie spełnia zakładanej w
ustawie roli, ale wręcz uniemożliwia realizację przepisów ustawy o finansach publicznych, która w art. 44 ust. 3 mówi:
Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala bowiem na realizację przepisów wyrażonych w art. 44
ust. 3 ustawy o finansach publicznych jedynie wtedy, gdy dokonywane wydatki służące realizacji zadań mogą być bardzo
dokładnie zaplanowane z dużym wyprzedzeniem czasowym. Z definicji badań naukowych wynika, że są to działania
prowadzące do ustalania nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. W szczególności badania
podstawowe podejmuje się dla wyjaśnienia zjawisk jeszcze nie zbadanych i odkrycia nowych praw naukowych. Z tego
względu szczegółowe wydatki służące realizacji nowatorskich badań naukowych są niemożliwe do przewidzenia z dużym
wyprzedzeniu czasowym. Jeśli w jakimś działaniu można z dużym wyprzedzeniem przewidzieć ilość i jakość zakupów lub
usług oraz zaplanować wynik tego działania, to działanie to nie wykazuje cech nowatorskich badań naukowych. Stąd też
wynika jednoznaczny wniosek, że stosowanie prawa zamówień publicznych przy realizacji nowatorskich badań naukowych
NIE MOŻE prowadzić do racjonalnego gospodarowania środkami, a wręcz przeciwnie, uniemożliwia: uzyskiwanie najlepszych
efektów z danych nakładów, optymalne dobranie metod i środków służących osiągnięciu założonych celów oraz terminową
realizację zadań - czyli innymi słowy uniemożliwia stosowanie zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. W
podsumowaniu, w świetle prawa zamówień publicznych, jedynym skutecznym sposobem na efektywną realizację badań
naukowych, prowadzonych tak aby spełnić założenia opisane w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, jest wyłączenie
środków przeznaczonych na badania naukowe z konieczności stosowania prawa zamówień publicznych.

Na skutek konieczności stosowania przepisów PZP polscy badacze nie mogą konkurować w skali europejskiej i globalnej o
granty naukowe i zlecenia z innowacyjnego przemysłu, przez co więzi pomiędzy polską nauką a komercjalizacją badań w
gospodarce nie mogą być rozwijane w pełni. Marnowany jest potencjał zdolnych polskich naukowców oraz marnowane są
aktywa w postaci funduszy UE (miliardy PLN) zainwestowanych w nowoczesne laboratoria i budynki uczelni i instytutów
naukowych, ponieważ zastosowanie ustawy PZP blokuje prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w tych obiektach.
Również m.in. z powodu restrykcyjnych przepisów PZP pozycja Polski w międzynarodowych rankingach innowacyjności
spada (#66 na świecie w World Economic Forum GCR Innovation Pillar Index, #24 w unijnym European Union Innovation
Scoreboard). Przepisy PZP nie są dostosowane do realiów badań naukowych i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i
niezbędna jest ich radykalna zmiana, a nie tylko kosmetyczne poprawki. Warto również zwrócić uwagę na korelację pomiedzy
obowiązującym progiem stosowania PZP a poziomem innowacyjności kraju. Im niższy próg stosowania PZP, tym niższy
poziom innowacyjności (krajowej gospodarki i nauki) a średnie progi PZP dla grup krajów klasyfikowanych przez Komisję
Europejską w raporcie EU Innovation Scoreboard wynoszą:

“liderzy innowacji” – średni próg stosowania PZP wynosi ok. 120,500 EUR
“innowatorzy” ̵ 1; średni próg stosowania PZP wynosi ok. 84,700 EUR
“umiarkowani innowatorzy” – średni próg stosowania PZP wynosi ok. 32,850 EUR
“mierni innowatorzy” (Polska) – średni próg stosowania PZP wynosi ok. 10,175 EUR

Przepisy PZP w Polsce są nie tylko niekorzystne dla nauki w Polsce, ale także nadmiernie skomplikowane, o czym świadczy
proste porównanie objętości/ilości przepisów: Dyrektywa UE dot. PZP ma 40 stron przepisów a Ustawa o PZP w Polsce ma
ponad 100 stron przepisów.


W ramach obecnie obowiązujących przepisów postulujemy wprowadzenie następujących rozwiązań:
- Znaczące podniesienie stosowanego w Polsce progu kwotowego dla zamówień na dostawy i usługi obejmujące publiczne
uczelnie i jednostki badawcze, od którego mają zastosowanie przepisy PZP, do maksymalnego poziomu wynikającego z
przepisów Dyrektyw UE czyli 200,000 EUR – podobnie do państw przodujących w badaniach naukowych, jak Wielka
Brytania, Holandia, czy Szwecja.
- Wprowadzenie osobnych planów zamówień publicznych dla projektów badawczych poprzez usunięcie konieczności łączenia
zakupów w zamówienie na poziomie jednostki w sposób umożliwiający stosowanie progu PZP osobno dla każdego projektu
badawczego, oraz dla dających się wyszczególnić zadań badawczych w ramach projektu.
- Zwolnienie z konieczności przeprowadzania przetargów środków na zakup materiałów nietrwałych i wyspecjalizowanych.
- Uproszczenie skomplikowanych procedur poprzez poszerzenie obszaru stosowania zakupów z wolnej ręki.
- Zwiększenie maksymalnej wartości zamówień uzupełniających do projektów badań naukowych.


Ponadto ponownie przekazujemy listę postulatów w formie proponowanych zmian w Artykułach Ustawy:

Art. 67 ust. 1 pkt 4a - wprowadzenie do trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki aktualnej przesłanki udzielenia zamówienia
w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 PZP (możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki
gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a
nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju). Powyższa przesłanka może stanowić
jedną z podstaw udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż w świetle prawa unijnego negocjacje bez ogłoszenia i
udzielenie zamówienia z wolnej ręki stanowią ten sam tryb udzielania zamówień, tj. negocjacje bez publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, o których mowa w art. 31 Dyrektywy klasycznej.

Art. 67 ust. 1 pkt 7 - dot. zamówień uzupełniających - zwiększenie maksymalnej procentowej wartości zamówienia
uzupełniającego na dostawy, jakiego można udzielić dotychczasowemu wykonawcy w procedurze negocjacyjnej bez
ogłoszenia (obecnie obowiązuje 20% ograniczenie wysokości; Dyrektywa klasyczna nie narzuca maksymalnego procentu
wartości).

Art 67 ust. 1 pkt 5a - dot. zakupów okazyjnych - możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki jeżeli w związku z trwającymi
przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco
niższej od cen rynkowych. Rozwiązanie to jest zgodne ze wskazówką zawartą w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji
(2006/C 179/02), zgodnie z którą, określone w dyrektywach unijnych odstępstwa od zastosowania procedur bez uprzedniej
publikacji mogą mieć odpowiednie zastosowanie do udzielania zamówień nieobjętych tymi dyrektywami ze względu na
wartość.

korekta art. 4 pkt. 3 lit e) PZP na wzór jego pierwowzoru z Dyrektywy klasycznej - Art. 4: „Ustawy nie stosuje się do: (…) 3)
zamówień, których przedmiotem są: (…) e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług
badawczych, z wyjątkiem usług opłacanych w całości przez zamawiającego, z których korzyści przypadają wyłącznie temu
zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności. Przepis art. 4 pkt. 3 lit. e) PZP stanowi implementację art. 16 lit. f)
Dyrektywy klasycznej, wedle którego przepisami dyrektywy nie są objęte zamówienia publiczne na usługi badawcze i
rozwojowe inne niż te, z których korzyści przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej dla użytku zgodnego z jej działalnością,
pod warunkiem, że usługi te są w całości opłacane przez instytucję zamawiającą. Konieczność wyłączenia spod regulacji
dyrektywy klasycznej tego rodzaju usług podkreśla również pkt. 23 preambuły dyrektywy klasycznej, wskazując, że
dyrektywa nie powinna obejmować przypadków współfinansowania programów badawczych i rozwojowych; nie są w
związku z tym objęte niniejszą dyrektywą zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe inne niż te, z których korzyści
przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej dla użytku zgodnego z jej działalnością, o ile usługi te są w całości opłacane
przez instytucję zamawiającą”. Preambuła odwołuje się również do art. 163 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Regulacje Traktatu akcentują zaś potrzebę promowania działalności badawczej i rozwoju technologicznego, wskazując, że
Wspólnota sprzyja przedsiębiorstwom (w tym małym i średnim), ośrodkom badawczym i uniwersytetom w ich wysiłkach
badawczych i rozwoju technologicznym wysokiej jakości, wspiera ich wysiłki w zakresie wzajemnej współpracy, zmierzając
w szczególności do umożliwienia przedsiębiorstwom pełnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego, zwłaszcza
poprzez otwarcie krajowych rynków zamówień publicznych, określanie wspólnych norm i usuwanie przeszkód prawnych i
fiskalnych tej współpracy.

Art 32 ust. 2 - zaakcentowanie elementu „planowania”, tak jak to czyni Dyrektywa klasyczna w art. 9 ust. 3., która stanowi,
że „Żaden projekt budowlany ani żadne planowane nabycie pewnej ilości dostaw lub usług nie mogą być dzielone z zamiarem
uniknięcia stosowania niniejszej dyrektywy”. Stąd też proponujemy zmianę art. 32 ust. 2 PZP poprzez nadanie mu
następującego brzmienia: „Zamawiający nie może rozdzielać zaplanowanych uprzednio zamówień lub zaniżać ich wartości w
celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy”.

Za nieprzemyślane uważamy z kolei “wprowadzenie przesłanki o dopuszczalności unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia w przypadku nie przyznania zamawiającemu grantów na naukę, służących sfinansowaniu zamówienia
publicznego”. Uważamy, że spowoduje to koniecznośc poniesienia przez jednostki naukowe dodatkowych kosztów
związanych z przygotowywaniem dokumentacji przetargowych zarówno po stronie zamawiających jak i po stronie podmiotów
przystępujących do procedury zamówienia publicznego. Wszczynanie wielu postępowań przetargowych a następnie ich
unieważnianie wpłynie również na obniżenie poziomu zaufania ze strony realizujących zamówienia w stosunku do
Zamawiających. Podsumowując uznajemy tę propozycję za kontrowersyjną z punktu widzenia racjonalnego zarządzania
zasobami czasowymi i finansowymi.

Niżej podpisany/a:
Iwona Cymerman
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
02-109 Warszawa
pzp.wiaze.rece@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 8 )

przykład teczek papierowych (ewaleks)
06-10-2013 ( odpowiedz )
Przed ustawą: jedna teczka mogła być kilkakrotnie wykorzystana do przenoszenia prac studenckich. Po: do przeniesienia jednej porcji prac używam 10 teczek,gdyż troczki/gumki się urywają natychmiast.
petycja swiadczy wyłącznie o nieumiejętności stosowania PZP (Ewa Suchodolska)
14-06-2013 ( odpowiedz )
PZP określa przecież procedurę udzielania zamówień, nie sposób prowadzenia badań, śmiem również twierdzić, że samo postępowanie prowadzi administracja uczelni a nie profesorowie
PZP jest potrzebne! Nie popieram petycji (RZP)
14-05-2013 ( odpowiedz )
Za dużo swobody to też niedobrze, w końcu to nasze pieniądze - i tak sporo przetargów budzi wątpliwości jak się czyta wymagania jednostek naukowych, które czasami może spełnić tylko jeden podmiot.
      nauka to nie orka na ugorze (scientist)
23-05-2013 ( odpowiedz )      
tak może wyrażać swoje myśli tylko taka osoba, która nigdy nie podejmowała ambitnych i nowatorskich eksperymentów naukowych wymagających często nie standardowej, powszechnie używanej aparatury.
usprawnienie realizacji zamówień publicznych w szkole wyższe ( v-ce kanclerz )
13-05-2013 ( odpowiedz )
Szanowni Państwo Kierunek zmian słuszny! Do tego wprowadzenie elektronizacji zamówień i wreszcie da sie sensownie działać. W Polsce istnieje już oprogramowanie które z całą pewnością może służyć jako podstawa do kompleksowej elektronizacji sfery zamówień publicznych w Polsce. Jest to System ZAM wykonany przez firmę 3W z Gliwic na potrzeby publicznej szkoły wyższej (wdrożony Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski) ale o formule uniwersalnej, pozwalającej wykorzystywać go w każdej jednostce sektora finansów publicznych lub innym podmiocie zobligowanym do stosowania UZP. Sama jako były wieloletni zastępca Kanclerza odpowiadający za zamówienia publiczne i użytkownik tego oprogramowania mogę z pełnym przekonaniem polecić to narzędzie zarówno dla kadry kierowniczej(idealne narzędzie kontrolne) jak i dla pracowników realizujących w instytucji procedury zamówień publicznych, od etapu planowania poprzez agregację zamówień realizację i rozliczenia aż do sprawozdań końcowych. Zainteresowanych zapraszam do dyskusji i służę odpowiedziami na ewentualne zapytania więcej informacji na stronie 3w.gliwice.pl lub http://systemzam.pl
      taaak oczywiście (Ewa Suchodolska)
14-06-2013 ( odpowiedz )      
rewelacyjny pomysł, najbardziej ten o progach unijnych! :) wtedy będzie pełne odbiurokratyzowanie i generalnie luz :) a że zamówienia dostanie kumpel dziekana to przecież zupełnie nieważne, prawda?
Pan Premier nie popiera petycji (J-23)
07-05-2013 ( odpowiedz )
O ile to nie awatar podszywający się pod pierwszego ministra, to wszystko jest jasne...
      to jest oczywiste!! (scientist)
23-05-2013 ( odpowiedz )      
Platforma antyObywatelska w osobie swojego leader'a przecież nie może popierać złagodzenia ustawy o zamówieniach publicznych, - obywatel to złodziej, przekrętacz... a szczególnie naukowcy

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Iwona Cymerman, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl