Wizyt: 76,504,913
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 9063
Gliwice 14.11.2012

RATUJMY LIPY - PARK NIE PARKING. Petycja do władz miasta Gliwice.


Podpisy za petycją: 1,911 (1,669)
przeciw: 6 (4)

Do:
Rady Miejskiej miasta Gliwice

ul.Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice


W związku z planowaną wycinką 127 zabytkowych drzew na alei ulicy Adama Mickiewicza przez Zarząd Dróg Miejskich w
Gliwicach związaną z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Adama Mickiewicza oraz zatok
parkingowych na ulicy Adama Mickiewicza mieszkańcy składają petycję do władz miasta i do wiadomości Prezydenta Miasta,
Zarządu Dróg Miejskich i Rady Miasta.

Protestujemy przeciwko planowanej wycince drzew alei ulicy Mickiewicza ze względu na rzekome zagrożenie jakie stanowią
dla ruchu drogowego, pomimo, że stoją tam od ponad 80 lat, i pomimo negatywnej opinii ekspertów z dziedziny ochrony
przyrody, krajobrazu, oraz prawników. Ponadto, ulica Mickiewicza objęta jest strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej, w
której obsadzenia alejowe są integralną częścią bezcennego w skali kraju, historycznego założenia urbanistycznego.
Protestujemy także przeciwko budowie parkingów i ronda, jako inwestycji inwazyjnych, kosztownych oraz, w świetle danych
policyjnych, zbędnych. Pragniemy, aby aleja zachowała swój istniejący, niepowtarzalny charakter. Planowane przedsięwzięcie
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wzbudziło kontrowersje i protesty nie tylko wśród mieszkańców ulicy Mickiewicza,
osiedla Wójtowa Wieś, ale i innych dzielnic miasta. Ze względu na brak zainteresowania ZDM naszą inicjatywą oraz brak woli
przeprowadzenia konsultacji społecznych apelujemy do władz miasta - nawet w tak skrajnie i błędnie ocenianej przez ZDM
sytuacji na ulicy Mickiewicza - o zastosowanie alternatywnych rozwiązań problemu, na przykład wprowadzenia dodatkowych
ograniczeń prędkości, progów zwalniających, sygnalizacji świetlnej, bądź zmianę organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza i
Sobieskiego.


UWARUNKOWANIA PRAWNE: Planowana wycinka drzew stoi w jaskrawej sprzeczności z uwarunkowaniami prawa
miejscowego zobowiązującymi do zachowania zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego przedmiotowego
fragmentu Osiedla Wójtowa Wieś, a więc i historycznych zadrzewień będących integralną częścią zabytkowego zespołu
urbanistycznego. W ustaleniach dotyczących istniejących ulic zbiorczych wprowadza się zakaz nieuzasadnionej likwidacji
drzewostanu, a w przyjętych zasadach ochrony środowiska przyrodniczego- zakaz ograniczania zieleni towarzyszącej
zabudowie usługowej i mieszkaniowej. Także w uchwalonym w 2009 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice postuluje się objęcie zadrzewień ulicy Mickiewicza ochroną prawną, jako
obszaru cennego przyrodniczo. Na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej, poza obowiązkiem ochrony krajobrazu i ochrony
różnorodności biologicznej nakładanym przez odpowiednie konwencje, należy wskazać na dyrektywy Unii Europejskiej
dotyczące ochrony dzikich ptaków oraz siedlisk przyrodniczych. W zakresie prawa krajowego szczególnie istotny jest art.5
Konstytucji RP ustanawiający obowiązek ochrony środowiska przy kierowaniu się zasadą zrównoważonego
rozwoju.Wyjątkowa ranga ochrony przyrody wynika także z przepisów art.31, art.74 czy art.86 Konstytucji. Natomiast w
myśl przepisów ustawy O ochronie przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej jest dbałość o przyrodę będącą
dziedzictwem i bogactwem narodowym. Pod pojęciem ochrony przyrody należy rozumieć również zachowanie zieleni miejskiej
oraz zadrzewień, o czym mówi art.2 ust 1, pkt 8 i 9 powyższej ustawy. Na organach publicznych ciąży odpowiedzialność za
prowadzenie właściwej polityki w zakresie ochrony drzew i alei a to wiąże się z właściwą egzekucją prawa w zgodzie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.Konieczne jest wreszcie przytoczenie dotychczasowego orzecznictwa Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych w sprawach wniosków jednostek samorządu terytorialnego o zezwolenie na wycinkę drzew. SKO orzekały
między innymi , że interes wnioskodawcy oraz interes społeczny- ochronę przyrody - należy traktować w sposób
równoważny , a ponadto rozpatrywać w odniesieniu do każdego indywidualnie określonego drzewa. Oznacza to nie tylko, że
samo bezpieczeństwo na drodze nie może stanowić per se dostatecznego uzasadnienia wycinki, ale także, że każda taka
wycinka musi zostać poprzedzona szczegółową analizą korzyści, jakie mają zostać osiągnięte w dziedzinie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a także strat środowiskowych i społecznych, przy wykorzystaniu rzetelnych danych, w tym
statystycznych.

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE : Ulica Adama Mickiewicza ( przed 1945 rokiem Gustav
Feytag Allee), obsadzona w latach 30.XX wieku na całej długości 750 metrów dwoma szpalerami ( 4 rzędami) lip -stanowi
główną oś kompozycyjną przedwojennego osiedla Towarzystwa GAGFAH wznoszonego w latach 1922- 1926 wg koncepcji
urbanistycznej autorstwa Karla Schabika, Hansa Sattlera i Richarda Riegla. Ten unikatowy zespół zabudowy jednorodzinnej
inspirowany ideami "miasta- ogrodu" Ebenezera Howarda zachował po dziś dzień oryginalny kształt, zarówno w zakresie
pierwotnego układu ulic, formy architektonicznej obiektów, jak i towarzyszących zadrzewień. Został objęty ochroną prawną w
formie ustanowionej strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej. Planowana przez ZDM wycinka drzew w szpalerach ulicy
Mickiewicza doprowadzi do dewastacji historycznego założenia, w którym zieleń była i jest nieodłącznym elementem
stanowiącym o jego wyjątkowej w skali regionu wartości. Wypowiedzi rzeczniczki prasowej ZDM oraz Prezydenta Miasta, wg
których aleja ulicy Mickiewicza, to wyłącznie obsadzenia ciągu pieszego a nie całość pierwotnego założenia, budzą w nasz
najgłębszy niepokój, nie tylko rozmiarem ujawnionej niewiedzy, ale i rażącym brakiem wrażliwości na historyczną spuściznę
przedwojennych Gliwic. To właśnie władze miasta - jako depozytariusza istotnych wartości historycznych kreujących
tożsamość i współczesny wizerunek Gliwic - spoczywa ustawowy obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego niezależnie
od skali i treści zgłaszanych wniosków inwestycyjnych. Przyjęte standardy prawne uznają sferę dziedzictwa kulturowego za
podstawę rozwoju i upowszechnienia kultury, a także za potencjał służący wzrostowi konkurencyjności regionów dla
turystów, inwestorów i mieszkańców.Cywilizacyjny dorobek minionych pokoleń winien zatem podlegać nie tylko
szczegółowej trosce władz miejskich, ale, co więcej - zgodnie z priorytetami Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gliwice
na lata 2012- 2015 - być elementem zewnętrznej promocji wartości kulturowych miasta.

UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO: Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich argumentują
konieczność wycinki zabytkowych lip bezpieczeństwem ruchu drogowego, w związku rzekomym brakiem widoczności, jakie
stwarzają obustronne obsadzenia jezdni. Tymczasem dane statystyczne Policji dotyczące stanu zagrożenia wypadkami na ulicy
Mickiewicza i na skrzyżowaniu Mickiewicza- Sobieskiego nie potwierdzają tych konstatacji. Odnotowane w latach 2007- 2012
przez służby Policji zdarzenia, które nie sposób powiązać z obsadzeniami jezdni to : dwie osoby ranne - z powodu nadmiernej
prędkości, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowe cofanie, omijanie, wymijanie, zmienianie
pasa ruchu, niewłaściwy stan jezdni. Pozostałe zdarzenia, to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 9 przypadków na 6 lat
czyli 1,5 zdarzenia na rok. W ciągu 6 lat nie odnotowano przypadków śmiertelnych, nie było też żadnej kolizji z drzewem, a w
ostatnich dwóch latach nie odnotowano ani jednego zdarzenia na skrzyżowaniu , które ZDM chce przebudować ze względów
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powyższe dane świadczą, iż w przedmiotowej sprawie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
wprowadza w błąd opinię publiczną opierając się na subiektywnej ocenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Dziękujemy z góry wszystkim zainteresowanym, którzy popierają naszą akcję i którym nie jest obojętny los ulicy Mickiewicza.
Aktualności oraz przebieg akcji możecie monitorować na naszej stronie www.ratujmy-lipy.eu oraz
www.facebook.com/Ratujmylipy

Niżej podpisany/a:
Natalia Skrzyszewska
44-100 Gliwice

  Wasze komentarze / opinie ( 2 )

Wycinka drzew przy alei Mickiewicza ( Kasia )
12-12-2012 ( odpowiedz )
Brakuje mi słów, aby opisać, to co poczułam i pomyślałam, jak dowiedziałam się o" rzekomej i niezbędnej modernizacji" alei Mickiewicza. To oburzające i zaświadcza o ignorowaniu mieszkańców miasta.
Drzewka (michal)
28-11-2012 ( odpowiedz )
Hej... składajcie petycje, bo za jakiś czas będziemy wdychać beton zamiast tlenu... :(

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Natalia Skrzyszewska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl