Wizyt: 75,519,041
Podpisów: 2,423,895
Dokument Nr 8931
Wińsko 18.09.2012

RzeźNIEdlaKoni


Podpisy za petycją: 3,020 (2,442)
przeciw: 8 (5)

Do:
Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3
kontakt@kprm.gov.pl


Polska sprzedaje do Francji i Włoch około 35 tysięcy koni ma rzeź rocznie, co stawia nasz kraj na niechlubnym I miejscu w
Unii Europejskiej. Prawo Unijne NIE definiuje pojęcia "konia zdolnego do transportu na rzeź", dlatego coraz częściej
sprzedawane są niespełna roczne źrebięta, konie ze szkółek jeździeckich, ale także kontuzjowane czy w złej kondycji fizycznej.
Stan zdrowia zwierzęcia nie odgrywa roli. Na targach końskich notorycznie łamane są przepisy dotyczące ochrony i sprzedaży
zwierząt. Kontroli nie podlega dokumentacja, ani kondycja fizyczna konia.Za przykład wystarczy podać coroczny targ
odbywający się w Skaryszewie. Na pierwszym miejscu stawiane są tu korzyści materialne. Niestety takie postępowanie
przyczynia się do rażących zaniedbań w ochronie zwierząt. Sprzedaż odbywa się głównie w nocy, bez specjalnego nadzoru.

Do kolejnego łamania prawa dochodzi podczas transportu koni. Pomijany jest obowiązkowy 24 - cztero godzinny odpoczynek
z rozładunkiem, karmienie oraz pojenie koni na postojach. Transporty z centralnej Polski na Sardynię trwają nawet 80 godzin.
Zwierzęta docierają na miejsce wyczerpane, cierpiące na skutek stresu wywołanego przez za wysoką lub za niską temperaturę.
Ich zbyt duża ilość powoduje to, iż nierzadko są stratowane, a część z nich nie przeżywa transportu.

Dlatego chcemy wyrazić swój sprzeciw. Nie godzimy się na to, by nasz kraj skazywał te piękne i mądre zwierzęta na taki los.DOMAGAMY SIĘ ZMIAN ZAPISU USTAWY:

-WYELIMINOWANIA KONIA Z LISTY ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ZALICZENIA GO DO ZWIERZĄT
TOWARZYSZĄCYCH-

-BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU HODOWLI KONI Z PRZEZNACZENIEM NA RZEŹ-

-ZAKAZANIA DŁUGODYSTANSOWYCH TRANSPORTÓW KONI NA RZEŹ ORAZ ICH TRANZYTU-

Niżej podpisany/a:
Ewa Romanowicz
Fundacja Tara
56-160 Wińsko
ewa@rzezniedlakoni.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 6 )

transports horses for slaughter and transit (liane)
19-02-2013 ( odpowiedz )
We will not accept the fact that our country is condemned these beautiful and intelligent animals to such a fate. DEMAND CHANGE RECORD OF THE ACT: -HORSE FROM THE BRIDGE slaughter animals and CREDITS GO TO ANIMAL ACCOMPANYING- ABSOLUTE BAN-BREEDING HORSES INTENDED TO CARNAGE- - prohibit long-distance transports horses for slaughter and transit-
transports horses for slaughter and transit (liane)
19-02-2013 ( odpowiedz )
To the Prime Minister Office of the Prime Minister 00-583 Warsaw, Al. Ujazdowskie third kontakt@kprm.gov.pl Poland sells to France and Italy, about 35,000 horses are slaughtered annually, which puts our country on the infamous and place in the European Union. EU law does not define the term "horse is able to transport to the slaughter", which is why more and more are being sold less than a year foals, horses, riding school horses, but also injured or in poor physical condition. animal health status does not play a role. The fair horses are notoriously violated the rules concerning the protection and selling animals. Control is not subject to documentation or physical condition konia.Za for instance, the annual market held in Skaryszew. In the first place there are placed material benefits. Unfortunately, this approach contributes to gross negligence in the protection of animals. The sale takes place mostly at night, without special supervision. further violations to occur during the transport of horses. Overlooked is the mandatory 24 - a four-hour break from unloading, feeding and watering horses in the ranks. Shipments from the central Polish to Sardinia last up to 80 hours. pets reach their destination exhausted, suffering as a result of stress caused by too high or too low temperature. Its too much causes that often are trampled, and some of them do not survive the transport. That's why we want to express their opposition. We will not accept the fact
no al macello dei cavalli di qualsiasi razza siano!!!! ( patrizia )
09-02-2013 ( odpowiedz )
assolutamente da vietare il macello di cavalli. Sono e devono essere considerati ANIMALI DA COMPAGNIA.
petycja ( agata )
16-01-2013 ( odpowiedz )
Popieram petycję .
Jestem przeciwny zabijaniu istot żywych. ( Paweł Sankowski )
14-01-2013 ( odpowiedz )
Świat byłby lepszy gdyby ludzie byli wegetarianami.
Transport koni do Włoch ( MINI MAX )
11-01-2013 ( odpowiedz )
Popieram petycję,dotyczącą transportu koni.Trzeba dbać ,i zrobić wszystko ,aby polepszyć los bezbronnych zwierząt.Nasza NIEMOC ,rodzi PRZEMOC.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Ewa Romanowicz, Fundacja Tara. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl