Wizyt: 75,436,205
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 2412
Częstochowa 17.06.2007

Brak zgody na cenzurowanie muzyki i utworzenie czarnej listy zespołów oraz zakaz ich koncertów...


Podpisy za petycją: 6,319 (5,425)
przeciw: 176 (88)

Do:
Rzecznik Praw Obywatelskich

Sz. Pan Dr Janusz Kochanowski
Aleja Solidarności 77
(+ 48 22) 55 17 700
rzecznik@rpo.gov.pl


Pan Ryszard Nowak z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami ogłosił niedawno rozpoczęcie prac nad tzw. "Czarną
listą zespołów muzycznych". Lista ta ma być tajna i ma zostać przekazana władzom które dzięki niej mogłyby ograniczać
działalność muzyczną i dostęp publiczności do wytworzonych przez te zespoły dóbr kultury.

serwisy.gazeta.pl/metro/1,75931,4223376.html


Stworzenie takiej listy złamałoby co najmniej kilka artykułów zawartych w:

Konstytucji RP:

"Art. 53.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania
indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w
obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności
od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić
obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Art. 73.
Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania,
a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Art. 53.
7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych
lub wyznania."

i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (której Polska jest sygnatariuszem):

"WSTĘP :
Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej
jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, (...)

zważywszy, że jest istotne, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, tak, aby człowiek nie musiał,
doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi, (...)

zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się (...) do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania
praw człowieka oraz podstawowych wolności,

Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechna Deklarację Praw Człowieka jako wspólny cel dla wszystkich
ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa, (...) dążyły (...) do coraz pełniejszego poszanowania tych
praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym i międzynarodowym ich powszechne i
skuteczne uznanie i poszanowanie (...) .

Artykuł 2
Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności wyłożonych w niniejszej Deklaracji, bez
względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice. (...)

Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy
są uprawnieni do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed
jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji.

Artykuł 10
Każdy człowiek przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o skierowaniu przeciwko niemu oskarżenia o
przestępstwo jest uprawniony na warunkach całkowitej równości do sprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez
niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 12
Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też
atakom na jego honor i dobre imię. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom.

Artykuł 18
Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub wiary oraz
wolność głoszenia swej religii lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie poprzez
nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych.

Artykuł 19
Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania
niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu
na granice.

Artykuł 27
1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze
sztuki,(...) ."

------------------------------

Tę NIELEGALNĄ i BEZPRAWNĄ listę tworzy osoba, której wiarygodność, fachowość, niezawisłość i bezstronność
pozostawiają – delikatnie mówiąc – wiele do życzenia.

Serwis opoka umieścił już na ten temat oświadczenie:

www.opoka.org.pl/biblioteka/V/VS/oswiadczenie_osr_290 82006.html

Także serwis www.ateista.org opublikował listę "dokonań" i sposoby działania Pana Nowaka:

www.ateista.org/?p=131


Skoro żyjemy w państwie demokratycznym i praworządnym, niech urzędy i instytucje spełniają swoją rolę, stojąc na straży
prawa i przestrzegając go, a nie przekraczają swoje kompetencje łamiąc prawo i szkodząc w ten sposób obywatelom oraz
wizerunkowi Polski na świecie.

NIE - dla czarnej listy i dla jakiejkolwiek próby dzielenia obywateli na lepszych, stojących poza prawem i gorszych, którzy są
bezprawnie piętnowani i szykanowani,

NIE - dla łamania praw obywatelskich,

NIE - dla cenzury ograniczającej wolność,

NIE - dla działań Ryszarda Nowaka i Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.


Korzyści są oczywiste:

- Wolność słowa
- Ukrócenie pseudo-działalnosci przeciwko sektom
- Pokazywanie prawdy zamiast mylącego obrazu działalności zespołów muzycznych, grup religijnych i innych przeciwko
którym Pan Ryszard Nowak i wiele innych organizacji kieruje bezpodstawne oskarżenia.


Z góry dziękujemy za rozpatrzenie tej sprawy i oczekujemy na odpowiedź.

Niżej podpisany/a:
Mateusz Kluba
42-200 Częstochowa
mateusz.kluba@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 438 )

2007-08-25 Informacja!!!
W zwiazku z wzmianka o powyższej petycji w artykule p. Michala Stangret "Opetani siecia szatana" chcielismy wyjasniec:
1. Informacja o "PRAWDOPODOBNYM" przekazaniu informacji o internautach ktorzy podpisali jakąkolwiek petycję opublikowaną w naszym serwisie, zostala calkowicie wymyslona przez pana Stangreta.
2. Nie udostepniamy zadnych informacji o osobach podpisujących petycje, z wyjątkiem sytuacji opisanej w "Ochronie Prywatnosci" : cyt. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to za wyrażną zgodą lub na życzenie użytkowników, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przepisów prawa.

W wypadku powyższej petycji uważamy że prawo nie zostało naruszone oraz że "Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami" nie jest organem uprawnionym do otrzymania tego typu informacji.


Administracja Serwisu Petycje.pl
Podpisz petycję (Petycja)
27-09-2010 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/petycja/5812/ogolopolski_protest_i_list_obywat elski.html
Zachęcam do podpisania petycji ( Łukasz )
06-07-2010 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=5550
ZA (Rudzioll)
06-03-2010 ( odpowiedz )
"A jutro drodzy rodacy włożycie czarne majtki na znak żałoby po wolności poglądów, gdyż co wam nakarzemy czynic będziecie." Parodia normalnie, aż śmiech wnętrzności wywraca.
Co o sekcie mówi prawo. (kronos)
16-12-2009 ( odpowiedz )
W polskim prawodawstwie pojęcie sekty nie istnieje. Ustawodawca polski w żadnym z obowiązujących aktów prawnych nie podał znaczenia tego terminu i nie dokonał wykładni autentycznej. Pojęcie to, z uwagi na brak występowania w przepisach prawa, nie jest w polskim języku prawniczym stosowane w odniesieniu do żadnej z religii - obowiązujące w Polsce prawo każdemu gwarantuje wolność wyznania, głoszenia i sprawowania kultu religijnego (bez różnicy czy wyznanie jest formalnie zarejestrowane czy też nie), szczególnie jeśli chodzi o swobodę odbywania praktyk religijnych. Z tego względu, w polskim prawodawstwie, podobnie nie są używane pojęcia wyznania legalnego i wyznania nielegalnego (wolność wyznania gwarantuje Ustawa o Gwarancji Wolności Sumienia i Wyznania z 17.05.1989 r.). Więc jak można walczyć z czymś co nie ma mocy prawnej. Sekta ogólnie znaczy że: Między innymi autorytarne sprawowanie władzy przez przywódcę sekty, traktowanie członków sekty w sposób instrumentalny przez jej kierownictwo, łączenie celów politycznych i ekonomicznych (czerpanie korzyści materialnych z działalności sekty przez wybrane osoby lub grupy osób) z celami religijnymi. Z jaką sektą wam się kojarzy ta definicja??
ekhm... (Klakier)
03-07-2009 ( odpowiedz )
Szczerze mówiąc to nie pojmuje całego tego zamieszania. Trzeba zauważyć, że ŻADNE z ugrupowań bądź stowarzyszeń na które Rychu tak chętnie się powołuje, nie chce mieć z nim nic do czynienia. Nie można brać na poważnie kogoś, kto nie zna się kompletnie na muzyce z którą tak zawzięcie walczy. Jeszcze zobaczycie, że nic mu z tego pomysłu nie wyjdzie, ku naszej nieopisanej radości.
Oczywiście ZA petycją. (nihilX)
18-06-2009 ( odpowiedz )
Ponoć żyjemy w wolnym kraju.
komua jest... niestety (ozzy)
07-06-2009 ( odpowiedz )
niech ktos jeszcze powie że komuna upadła.
... ( agata borowa )
17-02-2009 ( odpowiedz )
o ku.rwa... pomyliłam się i źle zaznaczyłam nie zrozumiałam... ale oczywiscie NIE POPIERAM ŻADNEJ KRETYNSKIEJ CZARNEJ LISTY !
pan nowak (mir77)
06-11-2008 ( odpowiedz )
proponuje byśmy się zrzucili na prywatna klinikę psychiatryczna dla tego schizofrenika
To się źle skończy (FREEEEEEEEEDOOOOOMMM)
10-09-2008 ( odpowiedz )
Ten kraj z każdą sekundą staje się coraz bardziej nienormalny, co, czy "sz. p." nowak chce zrobić z nas świętych, katolickich kretynów?!?! Przydałaby się dobra rewolucja, NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ, STAŃMY MUREM I NIE POZWÓLMY NA TO, BY RZĄD Z NAS ZROBIŁ IDIOTÓW, ZJEDNOCZMY SIĘ I PRZECIWSTAWMY ZŁU, JAKIM JEST SYSTEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!
!!! ( wiki )
27-06-2008 ( odpowiedz )
ten koleś jest pieprznięty! i to nieżle!!!!! a z tą listą to niedługo nam cenzurę wprowadzą! POROJONY POMYSŁ!!!!!!!!! każdy przecież może robi co tylko chce, czy włączy się do jakiejś sekty czy nie. ALE PRZECIEŻ OD MUZYKI K**** NIE DA SIĘ WCIĄGNĄC DO SEKTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      coza parodia ^^ ( wluczykij )
01-09-2008 ( odpowiedz )      
No z tego co ja wiem to prawdziwy satanizm nie ma zbyt wiele wspulnego, a to co mamy w muzyce rock'n roll-owej to tylko krytyka systemow które dla lepszej manipulacji tepym spoleczenstwem zostaly stwozone. No tak to jest ze wlasnie artysci ci mniej komercyjni mowia glosno co ludiz boli i czy to w undergrandowym hip hopie bendzie np bieda(kiedys) a w metalu krytyka fanatyzmu. A wypowiedz nowaka na temat Owsiaka to najzabawniejsza zecz ktora tu zobaczylem, nerwowe rece i zekome znaki? czy mowa o rogach ? tak rogi pochadza z wloskich zabobonow maja chronic przed Złem lol ale wez to przetlumacz fanatykowi ktory mimo logicznych argumentow widzi to co chce a nie to co istnieje hmmm to lapie sie nawet na shizofremie ...
lol (cybek)
22-06-2008 ( odpowiedz )
Ten koleś ma coś z banią. Niech się odpier.doli od dobrej muzyki i zajmie się czymś pożytecznym !
Ukrzyżowani metalowcy 3 (Bartosz Skiba)
17-06-2008 ( odpowiedz )
Ponieważ okazało się, że edytor obcina mi tekst jestem zmuszony napisać końcówkę jeszcze raz:) "(...)Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie." Łk 23,14 Żywię nadzieję, że za swoją opinię nie znajdę się na żadnym liście gończym. Pozdrawiam
Ukrzyżowani metalowcy 2 (Bartosz Skiba)
17-06-2008 ( odpowiedz )
"(...)<
Ukrzyżowani metalowcy!!! (Bartosz Skiba)
17-06-2008 ( odpowiedz )
Zapoznałem się z zarzutami Pana Ryszarda Nowaka odnośnie szerzenia przez określone zespoły metalowe i rockowe treści nawołujących do aspołecznych zachowań. Ponieważ nie znalazłem w zespołach tych winy, czuję obowiązek opowiedzenia się PRZECIWKO Czarnej Liście zespołów muzycznych. "(...)<
nowak (zuzanna)
04-05-2008 ( odpowiedz )
iedy to trafi tam gdzie trzeba? Bo Nowaka znów na ulice wypuścili... czepia się znów HunterFestu... che go odwolac bo tym razem wystepuje MOONSPELL... jaki Nowak jest żałosny ;/ ;)
kał!!! (Son_of_the_North)
03-05-2008 ( odpowiedz )
co to k***a ma wogole byc!!!! w d***e wam sie juz przewraca!!! nudzi wam sie!!! zajmijcie sie wlasna dupa a nie innych!!!!
Co jest z tą petycją? (Loki)
17-04-2008 ( odpowiedz )
A ja mam takie pytanie...Czy ta petycja w końcu trafi tam gdzie trzeba czy nie? Bo jest tu już prawie rok i nic się nie dzieje a Nowak szaleje coraz bardziej. To jak? Będzie wysyłana czy nie?
hehehhe (sedzia)
11-04-2008 ( odpowiedz )
pfffffffffffffffffffff ale syyyyyyyyyf
wstyd dla polaków mieć kogoś takiego jak nowak w rządzie (cradle of filth)
21-03-2008 ( odpowiedz )
PEWNIE NERGAL Z BEHEMOTH ZERŻNĄ NOWAKOWI CÓRKE I TERAZ NOWAK DOMAGA SIĘ ZAPŁATY;):p
Tragedia (Lolita)
08-03-2008 ( odpowiedz )
Jeżeli jeszcze ktoś myśli, że żyje w państwie demokratycznym, to znaczy, że przespał kilka dobrych latek. Nie mogę się doczekac, aż powrócą upragnione przez kościoł czasy inkwizycji. PŁOŃ, PŁOŃ, PŁOŃ!!!
Zenada (Piret)
21-02-2008 ( odpowiedz )
zenada... :/ moze niedlugo Polska stanie sie panstwem totalitarnym i kazdemu bedzie nakazywala co ma lubic, nie lubic, jakiej muzyki sluchac a jakiej nie? :/ ludzie... skoro kazdy ma prawo do zycia to to prawo obowiazuje takze w sposobie jego bycia... kazdy slucha to co lubi, wyznaje to co wg siebie uwaza za stosowne i nikomu nic do tego... heh kolejny dowod na to ze stereotypy powstale odnosnie "metali" nadal funkcjonuja...
Głupota (Koona)
16-02-2008 ( odpowiedz )
Ten artykuł, w którym p. Nowak mówi o popieraniu przez internautów "satanistycznego lobby" jest wprost śmieszny. Wątpię, żeby więcej niż jeden, dwa zespoły z tej listy faktycznie miały coś wspólnego z satanizmem, tak samo jak którakolwiekz podpisujacych się pod tą petycja osób. Absurd...
Bywa i tak... (Afrocalypsa)
14-02-2008 ( odpowiedz )
Czasami zastanawiam się, czy żyjemy w XXI wieku, gdzie postęp nauki idzie w parze z postępem umysłowym, intelektualnym człowieka... Rzeczywistość okazuje się bardziej szara niż papier toaletowy. Pomijając łamanie praw człowieka, konstytucji dodam od siebie, iż w tej całej sprawie najbardziej załamuje mnie jeden fakt. A mianowicie podejście owych ludzi(zwolenników listy) do całego przedsięwzięcia. Są oni święcie przekonani, że lista jest czymś wyjatkowym co czyni nasz kraj bardzo postępowym... Zachód śmieje się z nas... Ciekawe czy Panu Ryszardowi Nowakowi tak bardzo nudzi się w pracy, iż wymyśla takie "wartościowe" projekty. Choć wiem, że cały projekt nie przejdzie, mimo to boleje że w kraju demokratycznym, posiadającym liberalną konstytucję są myśli na poziomie "średniowiecznej gawiedzi"... Pozdrawiam serdecznie wszystkich podpisanych pod petycją:)
Gdzie??? (-|-Ona-|-)
06-01-2008 ( odpowiedz )
Gdzie jest ta cała jego lista umieszczona, chcę z ciekawości zobaczyć;/ Z tego,co wyczytałam w komentach, są na niej także zespoły, które z satanizmem mają tyle wspólnego, co doda z rockiem;/ z góry dzięki za info.
      odp: gdzie? ( Mateusz Kluba )
18-02-2008 ( odpowiedz )      
Prosze uwazniej czytac petycje ;) Mowi ona ze lista ma byc tajna i wglad do niej maja miec tylko ludzie "upowaznieni" przez pana Nowaka. Pozdrawiam.
Przepraszam za błedy siostry!!! (NIEEEEEEEEEEEEEEEEEE)
01-12-2007 ( odpowiedz )
Sory za błedy siory ale jeszcze jest mała i nei wie kiedy sie pisze ó/u itp. NIE LUBIE PANA NOWAKA. ha ha ha ha ha Prosze pana jak pan nioe ma co robić to nich pan idzie na koncert jakiegoś zespołu metalowego i pomyśli nad tym co pan robił he he he he he Jak sie otym dowiedziałem to sie zdenerwowałem a potem zacząłem się śmiać Bo kto jest taki głupi żeby coś takiego wprowadzić ja nie wiem naprawde
Lubie metal (SUSAN)
01-12-2007 ( odpowiedz )
mam 7 lat i sluham mmetalu i mui brayt tesz sioostra na religi na mnie kszyczy bo mam empetrujke i suham metalu na pszerwie nie lubie pana nowaka
Ale jaja teraz przegieli (Brodziu)
01-12-2007 ( odpowiedz )
No co tu dużo mówić ktoś zbił na tym ładną kase skoro coś takiego weszło!!!! Ludzie to jest XXI w nie wiem jak można zabronić komuś słuchania czegoś czego słucha od początku życia i jeszcze dłużęj!!!!!!!!!! Ja nic nie mówię ale bedzie zabawa jak tłumy maetali wyjdą pewnego dnia na ulice i rozwalą wszystko co stanie na ich drodze!!!!! Jeszcze troche a w naszym kochanym kraju nie bedzie nic tylko jedno wielkie gówno!!!!! Zamiast wprowadzzać zmiany które pomogą POLSCE lepiej funkcjonować TO ONI wprowadzili zakaz koncertowania zespołą ,,satanistycznym" A dlaczego techno nie jest zabronione Kto wie może pod postacią tych stukań i pukań kryje się MEGA SZATAN albo jeszcze coś gorszego!!!!!!! W którym innym kraju zabronili koncertowania takim zespołą jak BEHEMOTH który jest jedną z niewielu potęg polskiego metalu!!!!! NASZ KRAJ POPADA W NIEPAMIEC!!!! Więc teraz proszę tego kto to wymyśłił niech sie zastanowi nad tym co zrobił bo inaczej wszyscy będziemy mieli przesrane!!!!!!! A ja zagłosuje na tego kto obeieca to znieść :):) No to teraz wszyscy którzy słuchają metalu się wyprowadzą i zostaną tylko laski w mini i faceci w dresach z BMW:)Mam pomysł zamknijmy granice żeby nikt nie wiechał ani nie wyjechał!!! I stwórzmy własny wspaniały świat w którym bedziemy żyli dzięki zasadą OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PRZED SEKTAMI! Dzięki temu już nie bedzie państwa tylko jedna wielka sekta!!!!!
Nergal to gej (Metalowiec)
28-10-2007 ( odpowiedz )
Nergal to gej i jest zabujany w tym człowieku od sekt Ryszardzie Nowaku.
      i kto to mówi (lunatica666)
18-02-2008 ( odpowiedz )      
sam jesteś gej i do tego kretyn a tak przy okazji wiesz co to znaczy gej ?:) od nergala to ty się odwal wąsie
      hahahahahahahahahahah (dead angel)
21-03-2008 ( odpowiedz )      
ale debil jesteś!!!!!!!!!!
      hahah (satanica)
21-03-2008 ( odpowiedz )      
gej to cie robił. nergal to w 100% hetero. przecież sprawdzała,:P
Rysiek aresztowany :-D (Jaś)
26-09-2007 ( odpowiedz )
http://ryszard.nowak.aresztowany.com/m/prost.php?m=Gdansk - :-D
Spotkanie z kopniętym Nowakiem (Jaś)
26-09-2007 ( odpowiedz )
Jeśli to prawda http://img441.imageshack.us/img441/4997/0000001tq7.jpg , to będziemy mieli okazję, osobiście napluć mu w twarz. :-)
Ciemnogród (Myślący)
26-09-2007 ( odpowiedz )
Barany (bo jak was inaczej nazwać ?! ). W podpisach "Przeciw" jest pełno podpisów, które powinny się znaleźć w "Za". To prawda, że w ciemnogrodzie żyjemy, skoro ponad 100 osób, a i więcej pewnie będzie niedługo, nie potrafi się wpisać tam gdzie potrzeba i w ten sposób, przez własną głupotę, popiera Nowaka.
CZTAC UWAŻNIE!!!!! (KAROL)
26-09-2007 ( odpowiedz )
CI KTóRZY Są PRZECIWKO UTWORZENIU CZARNEJ LISTY POWINNI PODPISAC SIę " ZA" CZYLI OPOWIADAJą SIE ZA PETYCJą.....WIDAC ZE TO NIE JEST TAKIE JASNE.
      Podprogowosc (cube)
28-10-2007 ( odpowiedz )      
Drogi Karolu to jednak nie jest takie jasne...Mateusz pisze najpierw 4x nie a w petycji masz byc za i tu zaczyna sie problem z analiza naszych mozgow...
      To pewnie fani Tokio Hotel i My chemical romance. :) (Roman)
22-11-2007 ( odpowiedz )      
To pewnie fani Tokio Hotel i My chemical romance. :)
... ( PhalangeGothika )
22-09-2007 ( odpowiedz )
czy ta sytuacja wymaga komentarza?? szczerze watpie. sa dni sa chwile sa ludzie i debile. i tyle na ten temat. a co do satanizmu, na swiecie przyjelo sie ze Bog jest najwyzsza istota, a ze ktos sobie pisze piosenki o tresci antyreligijnej, co tu duzo mowic, jest zly... image jest wazny, ja np jestem fanka Mansona, a to jego uwazaja za antychrysta, ale kazdy normalny czlowiek wie ze to dla kasy. bo ktory artysta, slawny artysta robi cos za przyslowiowy "usmiech"? wiec ta czarna lista to smiech na sali, za niedlugo w Polsce zostana tylko politycy i dewoci. wiec milej podrozy do konca swiata. w ich przypadku okrzyk "niech zyje" jest tylko krzykiem tolerancji, ktorej juz zaczyna brakowac....
a jednak nie wszystkie ryski to fajne chlopaki... (taka_jedna)
13-09-2007 ( odpowiedz )
W Polsce zamiast Komitetu Obrony przed Sektami przydalby sie Komitet Obrony przed Glupota...
śmieszne... (Karolina xD)
09-09-2007 ( odpowiedz )
I tak nic tym nie zdziałają... A zamiast czepiać się metalu mogliby zwrócić uwagę na teledyski techno albo tnące się emo ;/ To jest śmieszne! Szkoda tylko, że jeszcze bardziej się poniżamy... Nawet jeśli ta lista nie przejdzie to żaden pożądny black metal'owy zespół nie będzie chciał przyjechać do Polski na koncert... ;/
Komentarz usunięty ( Komentarz usunięty )
05-09-2007 ( odpowiedz )
05-09-2007 Komentarz usunięty z powodu naruszenia regulaminu
?????? (borsuk)
04-09-2007 ( odpowiedz )
NIE DLA TEJ KRETYNSKIEJ LISTY!!!!!!!!!!!!!
??????? (borsuk)
04-09-2007 ( odpowiedz )
p.s. q.... turbodebilizm - i tyle!!! Pozdrawiam Wszystkich fanow Metalu!!!
????????? (borsuk)
04-09-2007 ( odpowiedz )
Ta lista to jedno z najwiekszych gowien jakie ostatnio wyplynely na powierzchnie...Wymysl ludzi ktorzy nic q...innego nie umieja robic tylko zajmowac sie p******ami (siedzac przy tym na stanowiskach...).To polska powinna sie znalezc na czarnej liscie i to prawie pod kazdym wzgledem...Za niedlugo beda wsadzac do wiezienia za noszenie koszulek z zespolami lub sluchania metalu!JAESTEM OCZYWISCIE NA NIE!!! HAIL FOR METAL!!!

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | ... Next >


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Kluba. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl