Wizyt: 76,099,107
Podpisów: 2,424,584
Dokument Nr 12988
Jędrzejów 24.03.2018

ws wyeliminowania patologii rynku ubezpieczeń w funkcjonowaniu programów dealerskich i leasingowych


Podpisy za petycją: 807 (570)
przeciw: 1 (0)

Do:
Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
(22) 262-50-00
knf@knf.gov.pl, sygnalista@uokik.gov.pl


My niżej podpisani agenci, brokerzy i profesjonaliści związani z branżą ubezpieczeniową, zwracamy się do Komisji Nadzoru Finansowego
z postulatem o zdefiniowanie zasad badania szkodowości w tak zwanych programach dealerskich (w tym otwartych programach quasi-
dealerskich) i leasingowych.

W niniejszej petycji wnioskujemy o:
1. Przeprowadzenie wnikliwych i szeroko zakrojonych działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania programów dealerskich (i
quasi-dealerskich) oraz leasingowych.
2. Wprowadzenie jednoznacznych i bezspornych wytycznych w sprawie obligatoryjnej, indywidualnej oceny ryzyka
ubezpieczeniowego dla każdego klienta (rozumianego jako użytkownika pojazdu) i zakaz stosowania programów dealerskich i
leasingowych oraz programów otwartych z jednolitą stawką ubezpieczenia dla grup pojazdów.
3. Zapewnienie równej i uczciwej konkurencji pomiędzy pośrednikami ubezpieczeniowymi, bez względu na ich wielkość i skalę
prowadzonego biznesu, oraz wprowadzenie przepisów przeciwdziałających i/lub zabraniających dumpingowi cenowemu.
4. Zagwarantowanie klientom prawa wglądu do zapisów generalnych umów dealerskich i leasingowych, w ramach których zawierana
jest umowa ubezpieczenia.
5. Wprowadzenie zakazów nakładania na klienta obowiązkowych opłat za administrowanie jego polisą oraz wymuszania na klientach
zawierania polis w instytucji finansującej.
6. Wprowadzenie w procesie likwidacji szkód, na wzór niemiecki, instytucji niezależnego i obiektywnego rzeczoznawcy, którego
uprawnienia będą poświadczane egzaminem państwowym a działalność niezwiązana bezpośrednio z żadnym zakładem ubezpieczeń.
7. Wprowadzenie zakazu, nadzorowane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakładania przez
instytucje finansowe dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia własnego klienta.
8. Ograniczenie możliwości zawierania umów ubezpieczeń w programach dealerskich i leasingowych do maksymalnie 12 miesięcy z
góry.


Uzasadnienie powyższych postulatów:
W chwili obecnej, przy zawieraniu ubezpieczenia w umowach dealerskich i leasingowych, brak jest badania szkodowości per klient lub,
tam gdzie to zasadne, per użytkownik. Szczególnie przy pojeździe nowym, kupowanym u dealera, występuje tzw. pozorne badanie
szkodowości, bowiem pojazd, który dopiero co został/zostanie zarejestrowany nie ma szkodowości – został wyprodukowany i nie
przejechał jeszcze ani jednego kilometra. Tymczasem, przy obecnym stanie rzeczy, taki pojazd, w bardzo wielu przypadkach, w kanale
dealerskim i leasingowym klient ubezpieczający taki pojazd jest traktowany jako bezszkodowy.
Ponadto w pakietach dealerskich i leasingowych występują tak zwane płaskie stawki, które na co dzień można spotkać w materiałach
promocyjnych dealerów, obiecujących klientom np. atrakcyjne pakiety ubezpieczeń za 3,5% czy też rok ubezpieczenia gratis. Dealerzy
mają taką możliwość, ponieważ zakłady ubezpieczeń badają szkodowość całego portfela (tj. całej grupy ubezpieczonych pojazdów)
zamiast rozpatrywać każdego klienta indywidualnie – jak ma to miejsce przy innych ubezpieczeniach obowiązkowych.
W opinii sygnatariuszy Petycji, eliminacji wymaga możliwości wyznaczania wysokości składek poniżej poziomu szkodowości klienta.
Postulujemy, by Komisja Nadzoru Finansowego kontrolując rentowność towarzystw ubezpieczeniowych brała pod uwagę konkretne
produkty ubezpieczeniowe, a nie całe ich grupy. Proponowanym tu rozwiązaniem jest zobligowanie każdego, działającego na polskim
rynku zakładu ubezpieczeń, do przekazywania (w trybie kwartalnym) informacji do Komisji Nadzoru Finansowego o wszystkich tak
zwanych dedykowanych grupowych produktach. Przekazywana informacja miałaby zawierać takie dane jak: liczba polis, wysokość i
suma składek oraz dane na temat szkodowości danego programu. Umożliwi to Komisji Nadzoru Finansowego prowadzenie kontroli i
monitorowanie tych grup ubezpieczeń. Badanie, jak ma to miejsce obecnie, całej grupy ubezpieczeniowej daje zakładom ubezpieczeń
legalną możliwość ukrywania dwu- a nawet trzykrotnie gorszych wyników w dedykowanych programach dealerskich i leasingowych.
Dany klient powinien otrzymać taką samą składkę na ubezpieczenie, niezależnie od kanału sprzedaży zakładu ubezpieczeń.

Programy dealerskie i leasingowe w obecnej formie wpływają na polski rynek ubezpieczeń bardzo destrukcyjnie. Ich najbardziej
odczuwalnym, głównie przez zwykłych kierowców, efektem są zwiększone koszty ubezpieczeń dla tych drugich, zdecydowanie mniej
zamożnych niż duzi przedsiębiorcy.
Normą stało się, że powstałe w wyniku zaniżania wysokości składek w programach dealerskich i leasingowych straty ubezpieczycieli
odrabiane są przez nich w składkach klientów indywidualnych. Jest to niemal jawne zaburzenie zasad sprawiedliwości społecznej. Dla
przykładu i zobrazowania problemu: składka na ubezpieczenie OC za nowe Subaru z silnikiem 2.0 l dla szkodowego klienta firmowego
(w pakiecie dealerskim) wynosi jedynie 285 PLN. W tym samym czasie średnio szkodowy klient indywidualny, posiadacz 1,6l KIA Ceed
Kombi, zapłaci za ubezpieczenie z tytułu OC aż 1 100 PLN. Pokazuje to fakt, że za zniżki na ubezpieczenie OC w pakietach dealerskich
dla kupujących nowe pojazdy, płacą per saldo mniej zamożni posiadacze kilkuletnich pojazdów. Za zniżki w programach dealerskich dla
dużych pojazdowych flot transportowych, kupujących nowe pojazdy i rotujących flotę co 3 lata, płacą mali przedsiębiorcy, którzy mają
od kilku do kilkunastu pojazdów.


Taki stan rzeczy jest możliwy i w usankcjonowany, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje dziś rentowność na grupie
ubezpieczeń, a nie na konkretnym produkcie/programie ubezpieczeniowym. W tym miejscu zwracamy także uwagę na fakt, że brak
konieczności badania szkodowości na danym kliencie skutkuje tym, że średnio- i wysoko szkodowi klienci programów dealerskich
otrzymują wyceny składek na poziomie mocno nieadekwatnym do ich szkodowości, bądź składki, które pozostają niezmienne przez
długi czas. U części klientów, którzy korzystają z takiej oferty, prowadzi to wręcz do patologicznych zachowań – jeśli klient ma
świadomość, że nawet przy dużej szkodowości jego składki na ubezpieczenie nie wzrosną w perspektywie najbliższych lat (polisy są
wystawiane i kupowanie nawet na lat 5), nie ma on motywacji do szczególnego dbania o bezpieczeństwo. Branża mówi tu wręcz o
hazardzie moralnym. Wnioskujemy o wprowadzenie całkowitego zakazu zawierania ubezpieczeń na więcej niż 12 miesięcy z góry.

My, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, spotykamy się w swojej pracy z sytuacjami, kiedy na jaw wychodzi fakt, że przyczyną bardzo
dużej liczby generowanych przez przedsiębiorców szkód jest zatrudnianie na stanowiska kierowców osób z niskimi kwalifikacjami, przy
jednoczesnym zapewnianiu ich o braku jakichkolwiek konsekwencji czy kontroli kierowców w przedsiębiorstwie pod kątem ilości
generowanych przez nich szkód. Skutkiem tego nagminnie już dochodzi do sytuacji, w których samochód ciężarowy o masie 40 ton
prowadzi osoba bez wymaganego doświadczenia, a nawet – co zdarza się często przy zatrudnianiu kierowców
z zza wschodniej granicy – także bez wymaganych uprawnień. Powszechnie wiadomo, że na rynku dramatycznie brakuje kierowców z
uprawnieniami C+E, co generuje dużą pokusę wśród przedsiębiorców do zatrudniania praktycznie każdej osoby, która wymagane
prawnie uprawnienia posiada. Tym zaś, co zawsze skłaniało przedsiębiorców transportowych do weryfikacji uprawnień i umiejętności
kierowców, były dotkliwe zwyżki za szkodowość. Brak skutecznego badania szkodowości w programach quasi-dealerskich i dealerskich
przeznaczonych dla branży transportowej powoduje, że przewoźnicy chętniej podejmują ryzyko wspomnianego już hazardu moralnego,
zatrudniając kierowców nieposiadających odpowiednich umiejętności. Szkody, jakie potrafi wyrządzić 40-tonowy zestaw, składający się
z ciągnika siodłowego i naczepy, mogliśmy wielokrotnie oglądać na europejskich drogach i torach. Efektem tego osoby o niskich
umiejętnościach powodują wypadki i kolizje częściej niż inni kierowcy, lecz ich pracodawcy nadal nie mają impulsu i motywacji w
postaci zwyżek składek, aby im przeciwdziałać czy zmieniać taki stan rzeczy. Finalnie prowadzi to do często dramatycznego w skutkach
pogarszania się ogólnego bezpieczeństwa na polskich drogach.

Programy dealerskie i leasingowe to także zaburzenie uczciwej konkurencji pomiędzy pośrednikami ubezpieczeniowymi. Żaden agent
czy broker ubezpieczeniowy nie ma szans przedstawić klientowi oferty o warunkach choćby zbliżonych do ofert w programach
dealerskich, a często także leasingowych. Sytuacja taka nie jest powodowana brakiem wiedzy czy kompetencji agentów i brokerów,
lecz jawnym wykorzystywaniem przez oferujących umowy dealerskie nieuczciwie wypracowanej przewagi. Natomiast leasingodawcy w
nieuczciwy sposób korzystają z pracy agentów i brokerów ubezpieczeniowych, przejmując ich oferty, a jednocześnie zniechęcając
klienta do zawarcia ubezpieczenia własnego, używając do tego opłat administracyjnych za rzekomą obsługę polisy klienta.

Podsumowanie:
Obecnie na rynku istnieje szereg możliwości efektywnego badania szkodowości klientów, jak chociażby raporty UFG czy zaświadczenia
o szkodowości Nie są nimi natomiast listy Indywidualnej Oceny Ryzyka, stosowane przez niektóre zakłady ubezpieczeń w celu
uniemożliwienia ubezpieczenia w ramach programów wysokoszkodowych klientów. Są one bez większych trudności obchodzone lub
ignorowane – jeśli dany przedsiębiorca nie złoży zapytania o ubezpieczenie indywidualne lub ubezpieczenie floty nie znajdzie się na
liście Indywidualnej Oceny Ryzyka. Dokładnie takie działanie podpowiadają klientom dealerzy, mając wiedzę, iż produkt im dedykowany
jest najtańszym rozwiązaniem dla szkodowego klienta.

Fakt istnienia technologicznych możliwości indeksacji indywidulanej oceny ryzyka i, dzięki temu, rezygnacji z płaskich stawek w
pakietach dealerskich i leasingowych potwierdza skuteczne wdrożenie tego typu zmian przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych –
bowiem patologie w omawianych umowach dostrzegają nie tylko agenci i brokerzy . Jeden z ubezpieczycieli świadomie i z własnej
inicjatywy podjął decyzję o badaniu szkodowości na kliencie oraz rezygnacji z oferowania umów ubezpieczenia w ramach pakietów
leasingowych. Jest to pierwsze, oficjalne potwierdzenie ze strony TU słuszności zawartych w Petycji postulatów i wniosków.

Treść tej petycji, z listą nazwisk osób popierających apel, przekazujemy do Komisji Nadzoru Finansowego licząc, że zawarte w niej
postulaty zostaną wnikliwie zbadane i niezwłocznie wdrożone. Postulujemy także o wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli
Komisji Nadzoru Finansowego z inicjatorami Petycji, celem omówienia kolejności i porządku prowadzenie prac.

Niżej podpisany/a:
Karolina Wawrzeńczyk
Simplika Sp. z o.o.
28-300 Jędrzejów
k.wawrzenczyk@simplika.com.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 3 )

zniżki ( Roman )
28-03-2018 ( odpowiedz )
Popiieram poprzedników w sprawie wypowiedzi TU kpią sobie z agentów liczą się tylko duże multi agencje
różne zniżki dla klientów (Cecylia)
28-03-2018 ( odpowiedz )
Bulwersująca praktyką TU jest różnica w wysokości zniżek dla klientów u różnych Agentów. Warto też zwrócić uwagę na wysokości prowizji w zależności od wolumenu sprzedaży. Jawna niesprawiedliwość.
Różne stawki w kalkulatorach dla agentów i na infolinii ( Andkoz )
27-03-2018 ( odpowiedz )
Proszę o dopisanie do petycji zakazu stosowania przez TU innych stawek dla agentów, a innych dla swojej infolinii. Z kal. agenta polisa wynosi 1500 zł a na info 500 zł. TU przejmują naszych Klientów.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Karolina Wawrzeńczyk, Simplika Sp. z o.o.. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl