Wizyt: 75,505,130
Podpisów: 2,423,891
Dokument Nr 12729
Warszawa 13.11.2017

Petycja w sprawie zagospodarowania terenu Górek Włościańskich


Podpisy za petycją: 174 (142)
przeciw: 1 (1)

Do:
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Krzysztof Bugla

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Paweł Tęcza
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
sekretariat@zoliborz.org.pl, zoliborz.wos@um.warszawa.pl


PETYCJA

23 października br. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udostępnił na stronie internetowej dwa
warianty koncepcji zagospodarowania terenu otoczonego ul. Tołwińskiego i ul. Braci Załuskich (tzw. „Górek Włościańskich”).
Doceniamy, że koncepcje zostały upublicznione i że możemy wyrazić nasze zdanie w sprawie przyszłości Górek. Niestety, w naszej
ocenie, przedstawione koncepcje są niskiej jakości i zdecydowanie nie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Wynika to
z istotnych błędów popełnionych na etapie projektowania, ale również na etapie zamawiania usługi. Wobec tego zwracamy się
wnioskiem o przygotowanie nowej koncepcji uwzględniającej charakter miejsca oraz potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz
przeprowadzenie konsultacji społecznych tej koncepcji.

Poniżej przedstawiamy nasze zastrzeżenia do koncepcji oraz przygotowanego przez Wydział Ochrony Środowiska zamówienia.
Dołączamy również analizę potrzeb i oczekiwań mieszkańców, która naszym zdaniem powinna stanowić punkt wyjścia do
przygotowania nowej koncepcji.

WADY ZAMÓWIENIA

Na etapie zamówienia zostały popełnione istotne błędy, które przyczyniły się do tego, że koncepcja nie odpowiada na potrzeby i
oczekiwania:

- brak diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców przed zleceniem koncepcji, bądź brak wymogu przeprowadzenia takiej diagnozy
przez projektanta; wpisanie do Opisu Przedmiotu Zamówienia obiektów (np. fontanna, plac zabaw, stoliki piknikowe) bez
rozpoznania, czy są one oczekiwane przez użytkowników;
- brak wymogu uwzględnienia historycznej wartości obszaru oraz faktu wpisania go do gminnej ewidencji zabytków;
- zastosowanie w przetargu ceny jako głównego kryterium oceny ofert (kryterium terminu nie różnicowało ofert) bez żadnego
kryterium pozwalającego wyłonić projektanta o wysokich kompetencjach (jak doświadczenie, dorobek, referencje);
- brak konsultacji społecznych przed i w trakcie opracowywania koncepcji, spotkanie z projektantem zaplanowane na 18 listopada br.
ma jedynie charakter informacyjny i nie spełnia wymagań odnośnie konsultacji społecznych określonych w Uchwale nr
LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

WADY KONCEPCJI

- zignorowanie ukształtowania terenu, stanowiącego główny walor Górek, m.in. poprowadzenie ścieżek w poprzek stromych stoków,
technicznie niewykonalne;
- brak analizy tego, jak dziś mieszkańcy korzystają z Górek: wytyczenie alejek bez uwzględnienia, jak dziś chodzi się po Górkach,
uniemożliwienie chodzenia i biegania dookoła całego terenu, umiejscowienie sceny plenerowej w miejscu od dziesięcioleci
wykorzystywanym do zjeżdżania na sankach;
- brak podstawowej analizy roślinności występującej na Górkach: błędy w oznaczeniu drzew, pominięcie obecności istniejących,
dorodnych, rozłożystych drzew, zaproponowanie nieadekwatnych gatunków roślin, niedostosowanych do gliniastego podłoża Górek;
- wprowadzenie nowych elementów bez dbałości o wkomponowanie ich w istniejący krajobraz, bez pomysłu na utworzenie spójnej
całości (np.: przypadkowo umiejscowione ławki, fontanna umiejscowiona na wale).


POTRZEBY I OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW

W związku z brakiem analizy potrzeb ze strony Wydziału Ochrony Środowiska oraz ze strony projektanta, prezentujemy społecznie
wykonaną diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Oparta jest ona na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się 9 listopada br. w
Pawilonie Kulturalnym, wizji lokalnej, uchwale 34/2016 Rady Osiedla WSM Żoliborz III w sprawie utworzenia parku historyczno-
krajobrazowego oraz indywidualnych rozmowach z sąsiadami. Nasze oczekiwania można streścić w następujących punktach:

- koncepcja powinna zachowywać naturalny charakter roślinności i krajobrazu. Należy dążyć do takiego zagospodarowania, które
ułatwia korzystanie z przestrzeni i otwiera ją na nowych użytkowników (min. utwardzenie alejek, postawienie ławek) ale
jednocześnie bazuje i ocala unikatowy, nieco „dziki” charakter roślinności i krajobrazu. Teren należy uporządkować, ale raczej w
duchu „ogrodu angielskiego” niż „ogrodu francuskiego”.
- koncepcja powinna zachowywać wewnątrz wałów dużą, otwartą i nie grodzoną przestrzeń, którą można wykorzystywać w różny
sposób i która godzi potrzeby bardzo różnych grup mieszkańców;
- cały teren Górek powinien pełnić funkcję „naturalnego placu zabaw”, chodzi o stworzenie dzieciom i dorosłym możliwości zabawy
na terenie całego parku poprzez wprowadzenie ciekawych dla nich elementów;
- istotne jest, by umiejętnie połączyć walory krajobrazowe, rekreacyjne i historyczne tego terenu. Należy zachować kamień
upamiętniający Tadeusza Kościuszkę. W pobliżu pomnika warto pomyśleć o ścieżce historycznej (np. w formie tablic z informacją o
zabytku i związku terenu z Tadeuszem Kościuszką).
- alejki (z nawierzchni mineralnej, niezbyt szerokie) powinny powstać w miejscu już wydeptanych ścieżek;
- wzdłuż całej ulicy Tołwińskiego powinny powstać utwardzone, osłonięte zielenią miejsca postojowe;
- zbiorniki wodne należy oczyścić, usunąć warstwę mułu, pogłębić, usunąć przyczyny nieprzyjemnego zapachu, zadbać o naturalny
wygląd brzegów;
- teren z pewnością warto oświetlić, jednak powinno być to oświetlenie dyskretne;
- na Górkach z pewnością brakuje w tej chwili ławek, nie należy ich ustawiać mechanicznie wzdłuż alejek, lecz wybrać miejsca, w
których przebywanie jest najprzyjemniejsze (biorąc pod uwagę otoczenie, nasłonecznienie, widok itp.).
- warto pomyśleć o stworzeniu zakątka z drzewami owocowymi w miejscu, w którym zachowały się takie drzewa;
- na terenie potrzebna jest publiczna toaleta;
- warto osłonić teren zielenią od strony budynków przy ul. Braci Załuskich 7 i Włościańskiej 18A.

Pełną analizę potrzeb i oczekiwań mieszkańców zamieszczamy w załączniku do petycji dostępnym pod adresem:

bit.ly/2zyUkHg

Domagamy się przygotowania nowej koncepcji w oparciu o przedstawione przez nas założenia oraz przeprowadzenie profesjonalnie
przygotowanych konsultacji społecznych na etapie tworzenia koncepcji oraz projektu wykonawczego.


W imieniu grupy autorów i sygnatariuszy petycję składa:

Niżej podpisany/a:
Łukasz Ostrowski
01-772 Warszawa
autor12729@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Łukasz Ostrowski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl