Wizyt: 75,505,217
Podpisów: 2,423,891
Dokument Nr 12700
Drezdenko 23.10.2017

Petycja w sprawie gazyfikacji odpadów niebezpiecznych


Podpisy za petycją: 20 (14)
przeciw: 0 (0)

Do:
Burmistrz Miasta Drezdenko

Rada Gminy Drezdenko
Urząd Miasta
ul. Warszawska 1
66-530 Drzedenko
957622950
burmistrz@drezdenko.pl


Zwracam się do Pana Burmistrza oraz Rady Gminy z gorącą prośbą do zaniehania planów budowy przez firmę PPHU Ral Sp. z o.o. przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji do odzysku surowców i energii technologią plazmową lokalizowanej na działce nr 167 w Starych Bielicach.
Zgłaszam stanowczy sprzeciw i zwracam się do Pana Burmistrza o podjęcie decyzji w sprawie niedopuszczenia do budowy nowego zakładu zajmującego
się gazyfikacją odpadów niebezpiecznych.


Stanowczo nie zgadzam się na to, czego dowiedziałam się z uzyskanych przeze mnie informacji, z których wynika, że:
1. Poza odpadami przemysłowymi mają być spalane paliwa, odpady niebezpieczne, w tym azbest, ropa naftowa, metale ciężkie. Materiały do przetworzenia
to głównie odpady niebezpieczne, takie jak rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, oleje odpadowe, odpady wiertnicze zawierające odpady niebezpieczne,
odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),
odpady z procesów chemicznych, kwaśne smoły, różnego rodzaju kwasy, odpady zawierające arsen, rtęć, metale ciężkie, azbest i wiele wiele innych. Ilość
przetwarzanych odpadów ma wynosić do 200 000 ton/rok. Profil działalności tego typu kwalifikowany jest do przedsięwzięć zawsze znacząco
oddziaływujących na środowisko! Projekt przewiduje budowę reaktora na spalanie odpadów niebepiecznych, dowożonych ciężarówkami.
2. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania będą spadały m.in. na część mieszkalną Stare Bielice, Bielice Nowe, Lubiewo, Chełst, Drawsko, Krzyż
Wlkp., ale także Drawiny. Zwiększy się zanieczyszczenie powietrza takimi substancjami jak: pył zawieszony PM10 , Azot, Tlenek węgla, Dwutlenek węgla,
Wodór. „Głównymi zagrożeniami powodującymi zanieczyszczenia powietrza są m.in. zmiany klimatyczne –wzrost stężeń CO2, CH4, N2O i freonów,
halonów w głównej warstwie atmosfery, co powoduje wzrost średniej temperatury, parowania i gwałtownych zmian zjawisk atmosferycznych oraz
eutrofizacja, czyli wzrost stężenia azotu, natomiast źródłami zanieczyszczenia jest: spalanie paliw, z którego powstają m.in. szkodliwe pyły, dwutlenek
azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz dwutlenek węgla, a także procesy technologiczne –uwalniające do atmosfery związki fluoru, tlenek cynku, fenole,
krezole, czy kwas octowy”.
3. Mieszkańcy chcą wkroczyć na drogę walki z zanieczyszczeniem środowiska. Jednak ta inwestycja nie wpisuje się w tę ideę.
4. Szczególnie okolica będzie dodatkowo narażona na zwiększony hałas, niszczenie dróg, dodatkowe zanieczyszczenie spalinami samochodowymi (setki
przejazdów samochodów ciężarowych dowożących odpady oraz wywożących popioły)!
5. Argumenty o bliskości dogodnej komunikacji dla przedsięwzięcia – odległość od linii kolejowej, duże wpływy finansowe dla gminy czy miejsca pracy nie
sa przekonujące .
6. Cała inwestycja będzie zasilana wodą z pobliskiej rzeki! Przy awarii reaktora dojdzie do nieodwracalnego skażenia!
7. Istotne jest pytanie, czy z punktu widzenia interesów mieszkańców okolicznych miejscowości zasadne jest budowanie takiego zakładu, skoro
powszechnie znanym faktem jest to, że posiadamy w oklicy elektrownię wiatrową? Przy tej inwestycji wystąpi przecież efekt cieplarniany!
8. Gazyfikacja odpadów, w ocenie wielu ekspertów, wcale nie są tanim rozwiązaniem a kosztów środowiskowych nie zrekompensują rzekome korzyści,
które mają zapewnić gminie większe zyski oraz miejsca pracy.
9. Powszechnie wiadomo, że wielu zanieczyszczeń – także tych opisanych w projekcie i teoretycznie spełniających normy – nie da się stale monitorować.
Wiele substancji wydostających się w wyniku działania instalacji nie jest poddanych żadnej kontroli i inne związki pochodzące z materiałów
poprodukcyjnych.
10. Nie określono w jaki sposób toksyczne dla środowiska popioły będą usuwane i transportowane z terenu projektowanej spalarni. Związki w nich zawarte
w Europie są powszechnie uważane za skrajnie niebezpieczne dla środowiska.
11. Planowane działania inwestycyjne na ww. działce są zaprzeczeniem idei zrównoważonego środowiska naturalnego. Zlokalizowanie spalarni w
sąsiedztwie obszaru Natura 2000, Puszczy Drawskiej, Puszczy Noteckiej, Drawieńskiego Parku Narodowego, licznych Rezerwatów Przyrody, Krajobazu
Chronionego oraz chronionych gatunków fauny i flory nie stanowi i nie może stanowić o zasadności lokalizacji tego przedsięwzięcia na terenie Starych
Bielic. Takie postawienie problemu nie wyczerpuje całego spektrum innych argumentów i przesłanek, w tym opisanych w niniejszej petycji, które pozwalają
na podjęcie skrajnie niekorzystnej decyzji z punktu widzenia mieszkańców.
Mieszkańcy Drawin, Przeborowa, Starych Bielic, Bielic Nowych, Drawska, Krzyża Wlkp., Chełstu, Kosina nie widzą powodów dla których spalanie odpadów
niebezpiecznych ma się odbywać na działce nr 167 w Starych Bielicach!
12. U nas niema mowy o normach i słupkach, ponieważ mamy niezwykle czyste powietrze w okolicy. I nie chcę aby ten stan się zmienił.
13. Ludzie żyją tutaj z agroturystyki, rolnictwa, które posiadają certfikaty ekologiczne. W przypadku takiej inwestycji tracą to wszystko.
14. Niezrozumialym i nieakceptowalnym społecznie jest również to, że wspomniana spalarnia ma powstać w bardzo bliskiej odległości od zabudowań.
Planowane działanie inwestycyjne podjęto bez przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców okolicznych miejscowości.
W związku z powyższym wnoszę o niebudowanie spalarni odpadów niebezpiecznych na działce nr 167 w Starych Bielicach, przez firmę Ral. Lokalizacja
spalarni w ww. miejscu i jej funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości życia mieszkańców miejscowości w pobliżu planowanej
inwestycji, obniży wartość nieruchomości mieszkaniowych a także naruszy dobro wspólne jakim jest czyste i zielone miejsce do zamieszkania. Wskazuję
na dającą się przeliczyć stratę materialną, jaką poniosą mieszkańcy i na inne negatywne skutki planowanej inwestycji.


Wybrałam tą lokalizację do życia i założenia tutaj rodziny wlaasnie ze względu na teren. Niezwykle czyste powietrze o czym świadczą porosty na
drzewostanie. Piękna, zdrowa i czysta kraina. Nie przeszkadzał i nadal nie przeszkadza mi fakt, iż ciężej tu o pracę i dostęp do miasta. Życie przy naturze
rekompensuje mi niedogodności. Owszem, sami też zanieczyszczamy środowisko i jestem temu przeciwna. W domu prowadzę gospodarkę ekologiczną,
selekcję śmieci, odpady organiczne przeznaczam na kompost. Nie stosuję chemii w przydomowym ogródku. Tylko naturalne opryski ekologiczne, obornik i
kompost jako nawóz. Sama robię naturalne gnojówki. W domu staram sie ograniczać stosowanie środków chemicznych do minimum. Osobiście używam
wody jonizowanej i kwasowej. Walory przyrodnicze przyciągają tutaj turystów. Uważam, że po powstaniu zakładu stracimy na atrakcyjności i turyści
opuszczą nasz zakątek. Dlatego też należałoby się skupić na ochronie tego terenu, walce o czysty i zdrowy region, poszerzyć horyzonty z polityką oraz
działalnością proekologiczną.
Liczę na to, że zarówno Pan Burmistrz jak i Rada Gminy dostrzeże te argumenty i przeważą one na korzyść dla naszej gminy. Pieniądze to nie wszystko.
A za gospodarką ekologiczną i postawieniem na rozwój gminy pod tym kątem też pójdzie zarobek dla gminy. Mam nadzieję, że zjawi się inwestor, który
dostrzeże naszą okolicę jako dar natury i możliwość czerpania zysków z tego, co ofiaruje nam tutaj Matka Natura. Czego życzę sobie i naszej gminie.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Niżej podpisany/a:
Paulina Rożynek
66-530 Drezdenko
paula907@poczta.fm

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Paulina Rożynek. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl