Wizyt: 75,542,018
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12682
Bielsko-Biała 03.10.2017

Sprzeciw dla uciążliwego przemysłu w podgórskich rejonach Bielska-Białej


Podpisy za petycją: 105 (91)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydent Miasta Bielska-Białej

Bielsko-Biała , Plac Ratuszowy 1


Zadanie gminy obejmujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z Ustawą winno realizować cel ochrony określonych
wartości przestrzeni, jak i jej racjonalne kształtowanie przez stymulowanie procesów gospodarczych, przy czym bezwzględnie należy
respektować warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochronę ich zdrowia. Wymagane jest dążenie do zachowania równowagi
pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej.

Szanowny Panie Prezydencie,

My niżej podpisani mieszkańcy Bielska-Białej i przyległych miejscowości, mając powyższe na uwadze oraz fakt wydania wyroku
uchylającego częściowo miejscowy plan na obszarze Lipnika, w trosce o warunki godnego życia, eliminację zagrożeń negatywnego
oddziaływania dla zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego wschodniej części Bielsku-Białej i gmin przyległych (m.in. Kozy,
Pisarzowice), w stosunku do terenów objętych wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dn. 25.08.2017r. uchylającego
miejscowy plan z dn. 25.09.2012r.(nr 116),


apelujemy do Pana Prezydenta o:

1. NIEPODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODWOŁANIA SIĘ OD ww. WYROKU WSA;

2. WSTRZYMANIE SIĘ Z WYDANIEM DECYZJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK INWESTYCJI sklasyfikowanych jako przemysł lub usługi
znacząco oddziałowujące na środowisko, do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach nowego studium i miejscowego
planu;

3. ZMIANĘ ZAPISÓW W STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ww obszaru Lipnika, z
uwzględnieniem wniosków złożonych przez mieszkańców w roku 2015 i 2017, wnoszących o:

I. Zapewnienie ochrony obecnym obszarom posiadającym funkcję mieszkaniową i rekreacyjno-turystyczną, poprzez dostosowanie
studium dla Lipnika do naturalnego charakteru terenu wynikającego z podgórskiego położenia i zastosowanie reguły spójności pomiędzy
lokalizacją poszczególnych funkcji. Przyjęcie funkcji mieszkaniowej, usługowej, dopuszczenie drobnej wytwórczości oraz rekreacyjno-
turystyczno-sportowej.
II. Wykluczenie możliwości lokalizowania działalności przemysłowej, szczególnie przemysłu i usług zawsze i potencjalnie znacząco
oddziałowujących na środowisko.
III. Uwzględnienie mechanizmów kumulacji negatywnego oddziaływania i wyeliminowanie, ewentualnie ograniczenie ich skutków.
poprzez usunięcie zapisów o dopuszczeniu lokalizacji ww. przemysłu w zasięgu oddziaływania na obszary narastającej zabudowy
mieszkaniowej;

4. PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA NOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU dla przedmiotowego terenu, na zasadach dialogu i współpracy
ze społeczeństwem, wychodząc poza minimalne ramy ustawowe, z uwzględnieniem wniosków jak w STUDIUM, tak aby nowy plan był
akceptowalny społecznie i uwzględniał oczekiwania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, przy
jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego.


Miasto Bielsko-Biała jest wyjątkowe przez swoją lokalizację. To właśnie dzielnice podmiejskie, leżące najbliżej gór, w tym Lipnik, nadają mu
ten podbeskidzki charakter. Wierzymy, że powyższe działania będą wyrazem zmiany patrzenia i widzenia przez Urzędników Urzędu
Miejskiego na dzielnicę Lipnik. W efekcie czego zakończy się postrzeganie tego terenu nadające mu funkcję usług technicznej obsługi miasta,
i zasłużenie na obszarze i jego okolicy zostanie uznana naturalna funkcja dzielnicy mieszkaniowej wraz z funkcjami towarzyszącymi
- gdzie chcą żyć, rozwijać się, i odpoczywać LUDZIE.

Niżej podpisany/a:
Jakub Malarz
Stowarzyszenie Atmosfera
43-300 Bielsko-Biała
kontakt@stowarzyszenieatmosfera.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jakub Malarz, Stowarzyszenie Atmosfera. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl