Wizyt: 75,490,708
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 12658
Warszawa 11.09.2017

JEDNOŚĆ W RÓZNORODNOŚCI deklaracja uczestników VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych


Podpisy za petycją: 67 (59)
przeciw: 1 (1)

Do:
Do społeczeństwa obywatelskiego

Polska Europa Świat


W 1996 roku przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim Forum
Inicjatyw Pozarządowych przyjęli wspólny Manifest, w którym – uznając zaangażowanie obywateli w życie społeczne za
podstawę dojrzałej demokracji – zadeklarowali chęć przejęcia części odpowiedzialności za Polskę i gotowość współpracy na
rzecz wspólnego dobra z administracją publiczną, biznesem, mediami i partiami politycznymi w oparciu o zasady
partnerstwa i poszanowania wzajemnej odrębności.

Dziś, 20 lat od tamtego wydarzenia, wracamy do tego dokumentu, by przypomnieć jego przesłanie, przywołać i ponownie
zdefiniować wartości i zasady, na których opiera się i do których odwołuje się ruch organizacji pozarządowych.


Jedność w różnorodności

Deklaracja VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

wrzesień 2017


My, przedstawiciele instytucji społeczeństwa obywatelskiego zgromadzeni na VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych:

Wierzymy,

że swoboda działania w ramach stanowionego w demokratycznych procedurach prawa i zaangażowanie obywateli w życie
społeczne są podstawą dojrzałej demokracji. Uważamy, że bez zaangażowania obywateli w życie publiczne, bez instytucji
demokratycznych odpowiedzialnych przed obywatelami i włączających obywateli w procesy stanowienia prawa i tworzenia
polityk publicznych, demokracja staje się tylko fasadą. Aktywność obywatelska milionów uczestniczących w ruchu
pozarządowym obywateli i obywatelek: społeczników, działaczy, pracowników i wolontariuszy, zmienia dziś polską
rzeczywistość. To oni, choć nie pomnażają dóbr materialnych i nie sprawują władzy, dają Polsce coś niezwykle cennego –
społeczną energię, entuzjazm i determinację, gotowość niesienia pomocy i pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wierzymy,

że niezależne organizacje społeczne i obywatelskie przejmując część odpowiedzialności za Polskę, mogą liczyć na wsparcie
administracji rządowej i samorządowej, biznesu, mediów i świata polityki. Deklarujemy gotowość i chęć współpracy z
wszystkimi aktorami życia publicznego, gospodarczego i społecznego. Wierzymy bowiem, że wszyscy pracujemy na rzecz
wspólnego dobra. Mamy jednak nadzieję, że współpraca ta opierać się będzie na zasadach partnerstwa i suwerenności,
otwartości i przejrzystości oraz poszanowania wzajemnej odrębności i niezależności stron. Tylko taka współpraca daje
gwarancje osiągania wspólnych celów.

Wierzymy,

że dziś, gdy spór o wartości, spór o dobro wspólne, spór o Polskę przybrał charakter konfliktu dzielącego Polki i
Polaków, sektor organizacji obywatelskich staje się szczególnie ważny. Jest miejscem, w którym możliwe jest zachowanie
jedności w różnorodności, w którym prowadzi się konstruktywny dialog i merytoryczne rozmowy ponad podziałami
politycznymi. Organizacje obywatelskie, ich różnorodne misje, cele i postawy opierając się na wspólnym, europejskim
systemie wartości, wzmacniają wspólnotę, która została zdefiniowana w Konstytucji RP i która stanowi:

„…wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno

wierzący w Boga będącego źródłem prawdy,

sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający

tej wiary, a te uniwersalne wartości

wywodzący z innych źródeł, równi w prawach

i w powinnościach wobec dobra wspólnego

– Polski (…) świadomi potrzeby współpracy

ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy

podstawowe wolności i prawa człowieka były

w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze

zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu

instytucji publicznych zapewnić rzetelność

i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności

przed Bogiem lub przed własnym sumieniem…”


Wierzymy,


że dziś szczególnie potrzebujemy powrotu do wartości, które towarzyszyły nam od początku budowania etosu społecznego
zaangażowania. Po raz kolejny, wraz z młodym pokoleniem działaczy i działaczek społecznych, wolontariuszek i
wolontariuszy, musimy przypomnieć sobie, co znaczą takie pojęcia jak solidarność, sprawiedliwość, demokracja, godność,
otwartość, tolerancja… Musimy o tym rozmawiać, musimy uczyć się od siebie nawzajem rozumienia, jaką siłą i wsparciem
jesteśmy dla siebie w różnorodności pielęgnowanych przez nas wartości.

Niżej podpisany/a:
Rada Programowa VIII OFIP
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
03-433 Warszawa
ofip@ofop.eu

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Rada Programowa VIII OFIP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl