Wizyt: 72,257,546
Podpisów: 2,401,231
Dokument Nr 12553
Szczyglice 05.07.2017

Budowa nowej drogi startowej w kierunku północnym Lotnisko Kraków - Balice


Podpisy za petycją: 161 (141)
przeciw: 15 (7)

Do:
Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.

Wojewoda Małopolski; Marszałek Województwa Małopol
ul. kap M. Medweckiego 1, 32-083 Balice
122955800
dziennikpodawczy@krakowairport.pl


Petycja
Do: Zarządu i Udziałowców
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.

CC: Organy władz samorządowych, rządowych i media

Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Balic, Rząski i Szczyglic gm. Zabierzów

Dotyczy: Budowa nowej drogi startowej w kierunku północnym na Lotnisku
Kraków- Balice gm. Zabierzów woj. Małopolskie

Jako mieszkańcy okolicznych miejscowości wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów budowy nowej drogi startowej,
zastępującej dotychczasową, według wariantu północnego o odchyleniu 4% zaproponowaną przez lotnisko (strona internetowa
lotniska).
Stanowisko swoje motywujemy:
1. Zwiększeniem hałasu wokół lotniska i poza nim, który spowoduje drastyczne pogorszenie klimatu akustycznego na
znacznie większym obszarze zaludnienia, aniżeli dotychczas, narażając mieszkańców na utratę zdrowia i permanentny stres
psychologiczny. Rodzić to może roszczenia tych osób z tytułu naruszenia dóbr osobistych (w tym prawa do zdrowia i do
wypoczynku), w szczególności w postaci roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podkreślić należy, iż
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę należne jest za cały okres, przez jaki miało miejsce naruszenie, a zatem dopóki
będzie istnieć przedmiotowy pas startowy, a mieszkańcy zagrożonych terenów będą doznawać uszczerbku na zdrowiu fizycznym
i psychicznym, dopóty należne im będzie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Kwoty te mogą sięgać w świetle orzecznictwa
kilkudziesięciu tysięcy złotych dla jednej osoby. W praktyce oznacza to konieczność liczenia się przez Port Lotniczy
Balice z obowiązkiem uiszczania zadośćuczynień za doznaną krzywdę wielu osobom przez wiele lat. Zapewne nie było to
uwzględnione w kalkulacjach sporządzonych przez firmę Arup, które wykazywały, że taniej będzie wybudować nowy pas,
bowiem nie będzie potrzeby zamknięcia istniejącego pasa startowego podczas remontu. Taki brak stosownej kalkulacji w
zakresie należytego wydatkowania środków publicznych może wiązać się z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i
stanowić przedmiot zainteresowania stosownych organów kontrolnych, a w szczególności Najwyższej Izby Kontroli,
2. Brakiem podjęcia przez Zarząd Portu Lotniczego stosownych czynności – oprócz pozornych działań - pozwalających na
rzetelne i wszechstronne zbadanie możliwości remontu obecnej drogi startowej, w szczególności wobec faktu, iż nocne
remonty istniejących pasów startowych były i są powszechnie i z powodzeniem wykonywane na znacznie większych od Portu
Lotniczego Balice lotniskach, np. ostatnio na lotnisku we Frankfurcie nad Menem czy we Wrocławiu. Budowa nowego pasa
startowego w wariancie powodującym konieczność przelotu samolotów nad gęsto zaludnionymi terenami, bez uwzględnienia
nowoczesnego, dostępnego technologicznie i finansowo procesu przebudowy istniejącego pasa startowego w porach nocnych,
stanowi naruszenie powszechnie przyjętego, międzynarodowego standardu w tym zakresie,
3. Wysoce prawdopodobną koniecznością powiększenia obszaru ograniczonego użytkowania i obowiązkiem wypłaty znacznych sum
odszkodowań mieszkańcom ze środków publicznych, które to pieniądze mogłyby być wykorzystane znacznie lepiej, na dalszy
rozwój lotniska, Wypłata odszkodowań jednak w żadnej mierze nie może zrekompensować mieszkańcom bezpowrotnej utraty
możliwości spokojnego i niezakłóconego zamieszkiwania w wybudowanych z wielkim nakładem osobistej pracy i czasu domostw.
W żadnym planie zagospodarowania przestrzennego i studium nie zostały uwzględnione obszary, które rezerwowałyby i
ograniczały zabudowę w związku ze zmianą drogi startu i lądowania w kierunku północnym. Inwestorzy nie mieli więc
możliwości przeanalizowania swoich decyzji o zamieszkaniu w tych rejonach. Powoduje to drastyczny spadek zaufania
obywateli do podmiotów publicznych jako do jednostek racjonalnych i przewidywalnych,
4. Niezwykle istotnym zagadnieniem ochrony przyrody oraz środowiska w związku z pogorszeniem się warunków życia i
wypoczynku na obszarach silnie zurbanizowanych, dalszą industrializacją cennych przyrodniczo terenów wokół lotniska.
Zwiększenie poziomu hałasu spowoduje również destrukcję środowiska przyrodniczego na tym obszarze, obejmującym zarówno
zbiorniki wodne, jak i liczne tereny zielone, z różnorodnymi, także rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Rozumiemy
potrzebę rozwoju lotniska i nie sprzeciwiamy się temu, ale nie zgadzamy się na traktowanie nas w sposób przedmiotowy i
narażanie nas duży dyskomfort życia i znaczne straty. Uważamy, iż możliwość oraz kosztochłonność remontu istniejącego
pasa startowego w kontekście nowoczesnych technologii i organizacji procesów budowlanych nie została dostatecznie
przeanalizowana i rozpoznana. W szczególności nie uwzględniono konieczności wypłaty odszkodowań za utratę wartości
nieruchomości, ani zadośćuczynień za doznaną krzywdę. Spowodowało to nieuzasadnioną faktycznie, ani prawnie,
nieracjonalną technologicznie, ani finansowo decyzję o budowie nowego pasa startowego zamiast podjęcia remontu
istniejącego pasa.
5. Nie ma żadnej technicznej możliwości ochrony przed hałasem generowanym przez samoloty startujące, lądujące i będące w
powietrzu.

Z uwagi na powyższe, wnosimy o zaniechanie przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie nowego pasa startowego o
odchyleniu 4%, natomiast popieramy przystąpienie do realizacji remontu istniejącego pasa lub wariantu południowego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na stronie internetowej Portu Lotniczego w Balicach oraz w środkach masowego przekazu.


1. Aktualny poziom hałasu mierzony w miejscach zamieszkania w Balicach, Rząsce i Szczyglicach już dziś przekracza normy
wyznaczone ustawą o kilkanaście decybeli.

2. Zmiana kierunku pasa w wariancie ukośnym północnym spowoduje:
- wzrost poziomu hałasu z dzisiejszych 75-80 dB do 85-90 dB przy lądowaniu i o 5-10 dB wyższym przy starcie
- kierunek podejścia i startów zbliży się do naszych domów o kilkaset metrów, a dodatkowe obniżenie ścieżki podejścia z
2,5% do 2% spowoduje poza wspomnianym wzrostem hałasu drgania i wibracje w domach
- dodatkowo spodziewany przez lotnisko znaczny wzrost ilości lotów nawet o ok. 50% w stosunku do obecnego spowoduje, że
z hałasem będziemy mieli do czynienia od wczesnego poranka do późnych godzin nocnych a również i w środku nocy
- nowy dłuższych pas startowy skierowany na nasze domy to możliwość startów i lądowań większych samolotów co jeszcze
zwiększy natężenie hałasu do ponad 100 dB

3. Prezentacje przeprowadzone w sołectwach ze społecznością lokalną pokazały, że nasze zdanie sprzeciwu nie zostało
ogóle wzięte pod uwagę, gdyż w kolejnych dniach ogłoszono przetarg na projekt nowej drogi startowej

4. Zaniechaniem ze strony Zarządu Portu Lotniczego czynności, które pozwoliłyby na zbadanie możliwości remontu obecnej
drogi startowej. Dostępne są w sferze publicznej informacje, że takie remonty są prowadzone na znacznie większych
lotniskach bez zatrzymania ruchu (np. Frankfurt)

5. Od kilkudziesięciu lat znane są obszary, na których budowa domów jednorodzinnych nie była dopuszczana a oddziaływanie
drogi startów i lądowania samolotów są oczywiste. Nie w tych rejonach zbudowano kilkaset domów, w których mieszkamy.
Oprócz nie dającego szans na normalne życie i wypoczynek hałasu nasze "miejsce na ziemi" stanie się ciężarem, którego
wartość dramatycznie spadnie.

6. Plan zagospodarowanie przestrzennego uchwalony zaledwie parę lat temu mógł być i przez lotnisko oprotestowany,
zmodyfikowany itp. Lotnisko albo celowo zaniedbało takich działań, albo zmiany Zarządu i podjęte przez niego działania
nie liczą się zupełnie ze środowiskowym oddziaływaniem.

My jako inwestorzy indywidualni oraz mieszkańcy od pokoleń nie mieliśmy więc możliwości przeanalizowania swoich decyzji
o zamieszkaniu w tych rejonach.

7. Lotnisko, jak każdy inny podmiot prawny nie ma prawa do negatywnego oddziaływania na otoczenie przekraczając
dopuszczalne oddziaływanie hałasem, kumulacją ruchu drogowego itp. Przykłady budowy i rozbudowy lotnisk w Europie
pokazują, że lotniska są odsuwane od terenów zamieszkania, a nie odwrotnie

8. Tereny naszych sołectw to nie tylko zwykłe podmiejskie osiedla, ale miejsce turystyki rowerowej, pieszej, siedziba
stawów rybnych i fauny i flory z tym związanej od kilku stuleci. Wpływ planów działań Lotniska ma kolosalne znaczenie
na pogarszenie unikalnych przyrodniczo terenów podmiejskich, które są na terenie parków krajobrazowych

9. Dotychczasowa praktyka prowadzenia negocjacji z mieszkańcami i toczonych spraw sądowych wskazuje jednoznacznie, że
Zarząd lotniska torpeduje wszystkie starania o odszkodowania.
Dodatkowo mając na uwadze aktualną wartość nieruchomości na terenie naszych sołectw jesteśmy przekonani o braku
możliwości wypłaty jakichkolwiek realnych odszkodowań z tytułu utraty wartości naszych domów, działek itp. Nasuwa się tu
też wprost pytanie o celowe narażanie spółki Skarbu Państwa na wieloset milionowe odszkodowania.

10. Równolegle z tym działaniem przedstawiona Uchwała Rady Miasta Krakowa o działaniach w kierunku utworzenia nowej
strefy biurowej w bezpośredniej okolicy aktualnego pasa podejścia do lądowania powoduje, że jako obywatele mamy też
spore podejrzenia co do intencji Zarządu lotniska i władz miasta Krakowa, które chcą naszym kosztem osiągnąć cele
miejskie i biznesowe degradując środowisko sąsiedniej gminy


Wnosimy o zaniechanie przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie nowego pasa startowego o odchyleniu 4% po stronie
północnej. Natomiast popieramy przystąpienie do realizacji remontu istniejącego pasa lub wariantu południowego, który
jest najmniej szkodliwy na otoczenie i ze strony wschodniej i zachodniej.

Niżej podpisany/a:
Krzysztof Królas
32-083 Szczyglice
krzysztof.krolas@uj.edu.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Krzysztof Królas. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl