Wizyt: 74,128,396
Podpisów: 2,411,571
Dokument Nr 12539
Warszawa 29.06.2017

– Południowa Obwodnica Warszawy od węzła Puławska do Węzła Lubelska – Zadanie C –


Podpisy za petycją: 3 (2)
przeciw: 1 (1)

Do:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Infrastruktury

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

winfrastruktury@mazowieckie.pl


Mieszkańcy dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 27.06.2017 Warszawa
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Petycja w sprawie WI-II.7820.1.6.2016.MS1


W związku z umożliwieniem udziału mieszkańców w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi
ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy od węzła Puławska do Węzła Lubelska” – Zadanie C – od węzła wał
Miedzeszyński do węzła Lubelska, przekazuję uwagi mieszkańców dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na temat tej inwestycji.
Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Do oceny
przedstawił projekt, który w rażący sposób odbiega od założeń uprzednio zatwierdzonej decyzji środowiskowej.
Zamiast przewidzianego w decyzji tunelu, w węźle ul. Patriotów i linii kolejowej, proponuje się mieszkańcom Wawra tzw.
wannę szczelną, która szczelna jest tylko z nazwy. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym, przez który przebiega ok. 2/3
zadania C, estakady/wiadukty zastąpiono nasypami.
Interes ekonomiczny przegrał z interesem społecznym o nadzwyczajnym znaczeniu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego.
Tereny naszej dzielnicy to w dużej części lasy, m.in. Mazowiecki Park Krajobrazowy i jego otulina, oraz tereny o mało
intensywnej zabudowie, z dużą ilością zielni. Większość Wawerczyków mieszka tu z wyboru, nie z konieczności, właśnie ze
względu na walory środowiskowe. Realizacja inwestycji wg projektu, który ma podlegać ocenie, spowoduje nieodwracalną
degradację tych terenów. Przecięcie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego nasypami (zaprojektowano ok. 500 m estakad na
odcinku 4-4, 5 km) uniemożliwi korzystanie z lasu wszystkim mieszkańcom tych terenów – zwierzętom i ludziom, i na
zawsze zniszczy równowagę biologiczną na terenach podmokłych, na których powstaną nasypy. Nie możemy na to pozwolić.
Dlatego domagamy się, aby długość i wysokość estakad trasy przebiegającej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i na leśnych
terenach przyległych odpowiadały przynajmniej pierwotnym założeniom. Idealnym rozwiązaniem byłaby estakada na odcinku od
węzła z ul. Izbicką do końca zadania – węzeł Lubelska. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniono by swobodnego korzystanie z
terenów leśnych.
Domagamy się również budowy, w węźle ul. Patriotów i linii kolejowej, tunelu przykrytego o długości co najmniej 250 m,
co zapewni zachowanie lub odtworzenie terenów zielonych w miejsce obecnie istniejących. O kwestiach technicznych (np.
odprowadzenie wód opadowych) jako niefachowcy nie wypowiadamy się.
Chcemy podkreślić, że nie protestujemy przeciwko inwestycji, która jest potrzebna Warszawie, a więc i mieszkańcom Wawra.
Domagamy się, aby była ona wykonana z uwzględnieniem dobra społecznego i dbałością o środowisko, tak mało przez wielu
szanowane.

Urszula Stanowska
Andrzej Tomaszczyk
Bartosz Mróz
W imieniu mieszkańców Wawra

Niżej podpisany/a:
Urszula Stanowska
04-946 Warszawa
ustanowska@wp.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Urszula Stanowska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl