Wizyt: 75,519,025
Podpisów: 2,423,895
Dokument Nr 12465
Puszczykowo 11.05.2017

Stop dla ruchu tranzytowego w Puszczykowie


Podpisy za petycją: 26 (17)
przeciw: 0 (0)

Do:
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Rada Miasta Puszczykowa
Urząd Miejski
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo
+4861 898 37 00
um@puszczykowo.pl


PETYCJA
MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA DO BURMISTRZA PUSZCZYKOWA
I RADY MIASTANIE DLA TRANZYTU PRZEZ PUSZCZYKÓWKO
Domagamy się od władz miasta przygotowania planu obrony mieszkańców przed ruchem tranzytowym, czyli
opracowania katalogu skutecznych działań zapobiegających powstaniu kolejnej osi tranzytu niszczącej nasze miasto i
zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców.


Domagamy się bezwzględnie USPOKOJENIA RUCHU NA OSI NADWARCIAŃSKA, RATAJSKIEGO, WCZASOWA ORAZ
DWORCOWA (na odcinku od skrzyżowania z Ratajskiego do przejazdu PKP) jako warunku koniecznego dla
zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa dla mieszkańców Puszczykówka oraz gości odwiedzających miasto, a
także dla umożliwienia normalnego funkcjonowania tej dzielnicy.


NIE ZGADZAMY SIĘ NA POSZERZANIE JAKIEGOKOLWIEK ODCINKA ULIC NADWARCIAŃSKIEJ, RATAJSKIEGO I
WCZASOWEJ ORAZ GROBLI, szczególnie kosztem prywatnych ogrodów i wycinki drzew, ponieważ doprowadzi to do
degradacji unikalnego charakteru miasta i przyrody, a eskalacja ruchu i zwiększenie tranzytu spowodują wzrost
zagrożenia dla mieszkańców

W związku z wyjątkowymi walorami krajobrazowymi i historycznymi ciągu ulic Nadwarciańskiej, Ratajskiego i
Wczasowej wskazane DOMAGAMY SIĘ PODJĘCIA DZIAŁAŃ W CELU ZMIANY KLASY DROGI 2490P ZE ZBIORCZEJ NA
LOKALNĄ, a DOCELOWO Z POWIATOWEJ NA GMINNĄ i OBJĘCIE JEJ OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ JAKO UKŁAD
URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWY


Postulujemy WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ mających na celu zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH i
USPOKOJENIE RUCHU na terenie całego Puszczykowa


My, mieszkańcy Puszczykowa żądamy niezwłocznego podjęcia przez władze miasta działań zapobiegających tworzeniu
się drugiej (oprócz drogi 430) osi tranzytu (Nadwarciańska, Ratajskiego i Wczasowa), które zagwarantują
mieszkańcom podstawowy poziom bezpieczeństwa.

Ruch tranzytowy na wspomnianych ulicach tworzy permanentne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz
odwiedzających nasze miasto, pogarsza warunki mieszkalne i życiowe (hałas, spaliny, natężenie ruchu) i
nieodwracalnie dewastuje funkcje tej części miasta. Jako ruch tranzytowy rozumiemy ruch przelotowy (nie lokalny i nie
dojazdowy) wszelkich pojazdów (osobowych, dostawczych) o dużym natężeniu i wysokich prędkościach. Takie cechy
spełnia ruch panujący obecnie na osi ulic Nadwarciańska –Ratajskiego – Wczasowa.

Wspomniana oś ulic stała się w praktyce trasą tranzytową (przelotową) dla okolicznych gmin, niszcząc miasto
Puszczykowo i jego charakter i odcinając miasto od dostępu do Warty. Domagamy się przygotowania przez miasto
profesjonalnego planu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w postaci katalogu rozwiązań gwarantujących skuteczne
wymuszenie przestrzegania prędkości i przepisów o ruchu drogowym na terenie, który od zawsze miał funkcję
wyłącznie mieszkalną i rekreacyjną.

Domagamy się jak najszybszego ustanowienia STREFY USPOKOJONEGO RUCHU na całym obszarze ulic Wczasowa-
Ratajskiego-Nadwarciańska i Dworcowa od Ratajskiego do przejazdu kolejowego, w szczególności na obszarze z gęstą
zabudową mieszkalną, a docelowo na obszarze całego Puszczykowa.

Domagamy się wystąpienia przez Burmistrza miasta Puszczykowo do profesjonalnej firmy zajmującej się
projektowaniem takich rozwiązań komunikacyjnych dla miast (stref bezpieczeństwa, uspokojonego ruchu), o
przygotowanie projektu uspokojenia ruchu na obszarze Puszczykówka, z intencją zapobiegania tranzytowi. Projekt
powinien powstać zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi, ale respektując złożoną specyfikę
Puszczykówka, jego unikalne walory krajobrazowe i historyczne. W obliczu planów sąsiednich gmin dotyczących
budowy nowej drogi do ul. Nadwarciańskiej (Mosina) i nowego mostu o zwiększonej nośności na Warcie domagamy się
zaprojektowania skutecznych rozwiązań uniemożliwiających tranzyt i potencjalny ruch ciężki (tiry, auta dostawcze)
przez środek dzielnicy Puszczykówko, a więc ulice Nadwarciańską, Ratajskiego, Dworcową na odcinku do torów i
Wczasową, stanowiących naturalny skrót do Poznania - co doprowadziłoby do zniszczenia dzielnicy Puszczykówko i
degradacji całego Puszczykowa. Obecny zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 t w praktyce nie jest respektowany.

Nie chcemy tylko kolejnych nieskutecznych znaków. Domagamy się utrzymania bewzględnego zakazu ruchu dla
samochodów powyżej 3,5t oraz mechanicznych spowalniaczy prędkości na całej osi wymienionych ulic jako jedynego
skutecznego rozwiązania w walce z ruchem tranzytowym (przelotowym) niszczącym funkcje naszego miasta.
Dodatkowo domagamy się przekwalifikowania drogi powiatowej 2490P na drogę gminną celem odzyskania kontroli nad
nią przez miasto. Taka kwalifikacja drogi stwarza więcej realnych możliwości obrony przed ruchem tranzytowym i
pozwala uniezależnić się od działań aglomeracji bądź powiatu. W związku z wyjątkowymi walorami krajobrazowymi i
historycznymi ciągu ulic Nadwarciańskiej, Ratajskiego i Wczasowej domagamy się podjęcia działań w celu zmiany
klasy drogi 2490P ze zbiorczej na lokalną, a docelowo z powiatowej na gminną i objęcie jej ochroną konserwatorską
jako układ urbanistyczno-krajobrazowy.

Kategorycznie nie zgadzamy się na poszerzanie jakiegokolwiek odcinka istniejącej drogi kosztem prywatnych posesji,
ogrodów i wycinki drzew. Poza zniszczeniem dzielnicy,badania dowodzą, że każde poszerzenie jezdni skutkuje
znaczącym zwiększeniem liczby pojazdów i wzrostem prędkości, a ostatnie informacje Komendy Policji w Puszczykowie
potwierdzają już wysoki poziom zdarzeń drogowych na terenie naszego miasta.

Domagamy się uwzględnienia postulatów zawartych w PETYCJI w opracowywanej nowej Strategii Rozwoju Miasta
Puszczykowa.

Domagamy się przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie przygotowywania katalogu rozwiązań przez firmę
projektową. Jednoczesnie deklarujemy pełne wsparcie i zaangażowanie mieszkańców przy pracach nad spowalnianiem
ruchu. Chcemy, aby nasze podatki zostały wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa i dla celów opisanych w niniejszej
PETYCJI.


Liczymy na pozytywne i jak najszybsze rozpatrzenie naszej petycji.
Mieszkańcy Puszczykowa

Niżej podpisany/a:
Wojciech Masłowski
62-040 Puszczykowo
stopdlatranzytu@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Wojciech Masłowski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl