Wizyt: 75,436,227
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 12338
Chorzów 24.02.2017

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawnych - prace szczególnie niebezpieczne


Podpisy za petycją: 2 (1)
przeciw: 0 (0)

Do:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Zwracam się o wprowadzenie, do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), zmian przepisów dotyczących
rozdziału szóstego wyżej wymienionego rozporządzenia w zakresie wprowadzenia katalogu wyłączeń określonych rodzajów prac z rygoru
prac szczególnie niebezpiecznych lub wprowadzenia definicji legalnej tymczasowej (ew. dorywczej) pracy szczególnie niebezpiecznej.


W obecnym stanie prawnym przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace określone w §80 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Do głównych rodzajów
prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się więc:
1) roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części,
2) prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
3) prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
4) prace na wysokości.

Biorąc pod uwagę definicje legalne, w szczególności prac wymienionych w pkt 3 i 4, określone w §91 i §105 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z późn. zm.), każda praca spełniająca te przesłanki musi być zaliczona do pracy szczególnie niebezpiecznej.
Rozporządzenie nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków (oprócz § 105 ust. 2). Rodzi to tym samym swoisty paradoks prawny,
związany również z §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Mając na uwadze przytoczone przepisy,
pragnę wskazać na czym polega rzeczony paradoks.

Zgodnie z §91 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) materiałami
niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne,
zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne
zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Odpowiednio z §105 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest
praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi (z wyjątkami
określonymi w ust. 2).

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, każda praca spełniająca wyżej wymienione przesłanki, powoduje konieczność
spełnienia wymogów określonych w §81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2004 r. Nr 180, poz.
1860 z późn. zm.). O ile jest to w praktycznym zastosowaniu uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy w sposób stały, to dorywczy lub
nawet tymczasowy charakter wykonywanej pracy powoduje paradoksalnie to, że nałożone wymagania §81 mogą być nierespektowane
lub całkowicie oderwane od rzeczywistości.

Przykładem może być stanowisko pracownika biurowego - obsługa sekretariatu, który w zakresie obowiązków ma utrzymanie czystości
ceramiki użytkowanej podczas spotkań, stosującego płyn do mycia naczyń sklasyfikowany jako drażniący - niebezpieczny, zgodnie
z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych. Identyczna sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik biurowy sięga po
dokumenty przy pomocy drabinki, znajdując się na wysokości co najmniej 1,0 m. Charakter pracy zaklasyfikowanej jako szczególnie
niebezpiecznej jest wybitnie dorywczy, natomiast w obecnym brzmieniu rodzi paradoksalne, zaostrzone obowiązki określone
w §81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Obecne definicje prac szczególnie niebezpiecznych rodzą również
określone obowiązki w zakresie szkoleń bhp. Wymogi te związane są przede wszystkim ze szkoleniami okresowymi. Wracając do
przykładu pracownika sekretariatu - grupa pracowników biurowych szkolona jest raz na co najmniej 6 lat, a pracownicy wykonujący prace
szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz w roku. Powoduje to konieczność zapewnienia realizacji nieadekwatnego wymogu
względem rodzaju i charakteru wykonywania pracy przez rzeczonego pracownika biurowego, w kontekście realnie wykonywanych prac
przez inne zakłady w gospodarce narodowej np. budowlane.


Dlatego zgodnie z powyższym, niniejsze żądanie ma na celu usunięcie powstałego paradoksu prawnego i ustalenie jednolitego trybu
postępowania związanego z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych i ich dorywczych odmian.

Niżej podpisany/a:
Adam Pisarczuk
Bezpieczeństwo Pracy
41-500 Chorzów
autor12338@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Adam Pisarczuk, Bezpieczeństwo Pracy. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl