Wizyt: 74,200,663
Podpisów: 2,411,866
Dokument Nr 12305
Warszawa 26.01.2017

Petycja w sprawie bezprawnego przedłużania aresztu - 7,5 roku!


Podpisy za petycją: 7 (6)
przeciw: 0 (0)

Do:
Ministerstwo Sprawiedliwości

Obywatele
Warszawa


PETYCJAJako przedstawiciele wielu środowisk – naukowych, sportowych, akademickich oraz prawniczych, wyrażamy
sprzeciw dla stosowania wobec Michała Stefaniaka tzw. „tymczasowego” aresztowania od ponad 7,5 roku i apelujemy
o jego natychmiastowe uwolnienie.Postępowanie w sprawie Michała Stefaniaka toczy się nieprzerwanie od 2009 roku. Wówczas, 6 maja 2009 roku
został on zatrzymany, a następnie – na mocy postanowienia sądu - osadzony w areszcie śledczym na 3 miesiące. Od
tego momentu sąd notorycznie przedłużał stosowanie tymczasowego aresztowania, opierając się o obawę matactwa
ze strony Michała Stefaniaka, wpływania na zeznania i wyjaśnienia innych osób bądź ze względu na możliwość
teoretyczne zakłócania przez niego prawidłowego toku postępowania. Z uwagi na przekroczenie okresu 2 lat
tymczasowego aresztowania, decyzje o jego stosowaniu, na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego,
musiał zacząć podejmować Sąd Apelacyjny.Finałem sprawy miał okazać się wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 31 października 2012
roku (sygn. akt V K 261/09), w którym Michał Stefaniak został skazany na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności. Z
uwagi jednak na m.in. apelację wniesioną na korzyść Michała Stefaniaka, wyrok ten został uchylony orzeczeniem Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 28 października 2013 roku (sygn. akt II AKa 331/13) i przekazany sądowi I instancji do
ponownego rozpoznania. Sąd odwoławczy dopatrzył się w wydanym wyroku szeregu uchybień proceduralnych,
świadczących o nierzetelnym przeprowadzeniu postępowania dowodowego, które miało niewątpliwy wpływ na treść
orzeczenia. Obraza przepisów prawa procesowego, której dopuścił się Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie,
zrodziła konieczność ponownego przeprowadzenia dowodów, a w szczególności przesłuchania kilkudziesięciu
świadków, którzy już kilkakrotnie składali swoje zeznania od 2009 roku.Pomimo, że przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania wobec Michała Stefaniaka, tj. konieczność
zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawa matactwa bądź innego bezprawnego wpływania przez niego
na sprawę – dawno straciły rację bytu, Sąd w dalszym ciągu widzi potrzebę izolacji Michała Stefaniaka. Co istotne,
zgodnie z obowiązującą w polskim procesie karnym regułą reformationis in peius, nawet jeśli w aktualnym procesie
zapadłby wyrok skazujący, kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć 10 lat, z uwagi na orzeczenie jej w takim
wymiarze przez Sąd w wyroku I instancji przed jego uchyleniem.Łatwo zatem spostrzec, że kara pozbawienia wolności ma wyłącznie iluzoryczny charakter, bowiem tymczasowe
aresztowanie wyklucza wdrożenie choćby programów resocjalizacyjnych, wpisanych w system wykonywania kary
pozbawienia wolności. Najbardziej krzywdzące jest to, że ze względu na priorytetowy cel tymczasowego aresztowania
- izolację osadzonego, Michał Stefaniak nie może korzystać swobodnie z uprawnień skazanego przewidzianych w
oddziale czwartym Kodeksu karnego wykonawczego. Wykluczone jest swobodne korzystanie z telefonu,
niereglamentowane widzenie z bliskimi, opuszczanie Zakładu Karnego w ramach przepustek, jak też kształcenie czy
podejmowanie zatrudnienia za wynagrodzeniem. Nie można zapominać, że z powodu swojej sytuacji procesowej
Michał Stefaniak nie może zostać zakwalifikowany przez Komisję Penitencjarną do najodpowiedniejszego systemu
wykonywania kary.W konsekwencji, tymczasowe aresztowanie nie tylko pozbawione jest racjonalnych podstaw, ale przede wszystkim
niesie za sobą negatywne konsekwencje dla Michała Stefaniaka, który odbywając w istocie orzeczoną karę,
pozbawiony został praw jako skazany. Sprawę analizuje również Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wielokrotnie
alarmowała o nagminnym i nieuzasadnionym stosowaniu aresztu. Kompromitujący dla polskiego wymiaru
sprawiedliwości jest fakt, że tymczasowo aresztowano Michała Stefaniaka na wiele lat bez prawomocnego skazania.
Michał Stefaniak nie potrafi znaleźć odpowiedzi, z jakich przyczyn jest wciąż osadzony jako aresztowany oraz dlaczego
– mimo błędów sądu skutkujących uchyleniem wyroku – ponosi realny ciężar kolejnego postępowania, na którego
przeprowadzenie nie ma najmniejszego wpływu. Oczywistym jest przecież, że skoro Sąd Apelacyjny w Warszawie nie
przesądził o winie Michała Stefaniaka, nie powinien ponosić on ujemnych skutków związanych z koniecznością
ponownego przesłuchania świadków oraz zaznajomienia się ze sprawą przez nowy skład sądu.Wyrok w sprawie Michała Stefaniaka już raz uchylono. Nie wiadomo, jak zakończy się aktualne postępowanie, a jeżeli
zapadnie kolejne orzeczenie, czy ostanie się w postępowaniu odwoławczym. Każdy obywatel polski zasługuje na
sprawiedliwy proces, toteż każdy powinien wyrazić protest przeciwko dalszemu aresztowaniu Michała Stefaniaka, które
w realiach niniejszej sprawy pozostaje niczym nieuzasadnione i godzące w powagę sprawiedliwości. Podpis pod petycją
stanowi wyraz obywatelskiej świadomości swoich praw w demokratycznym państwie oraz sprzeciw przeciwko
naruszaniu kardynalnych praw człowieka, będących wartością najwyższą.

Niżej podpisany/a:
Zbigniew Gugała
Stowarzyszenie Zbudźmy się
04-036 Warszawa
poczta@zbudzmysie.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Zbigniew Gugała, Stowarzyszenie Zbudźmy się. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl