Wizyt: 59,272,152
Podpisów: 2,310,790
Dokument Nr 12263
LEGIONOWO 10.01.2017

Petycja do Ministra Sprawiedliwości o uchylenie par. 3 w art. 485 kpc


Podpisy za petycją: 134 (106)
przeciw: 0 (0)

Do:
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

ZBIGNIEW ZIOBRO
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33
22 52 12 888
skargi@ms.gov.pl


Petycja w sprawie uchylenia paragrafu trzeciego artykułu 485 kodeksu postępowania cywilnego.

Szanowny Panie Ministrze,

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z
dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi, konstytucyjnego prawa do
zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, niniejszym pismem wnoszę w interesie publicznym petycję o pilne
wystąpienie przez Ministra Sprawiedliwości z inicjatywą ustawodawczą polegającą na usunięciu z art. 485 kodeksu
postępowania cywilnego paragrafu trzeciego.


Celem postulowanej niniejszą petycją zmiany prawa jest usunięcie niespójności w przepisach procedury cywilnej
pozostałych po wykonaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tj.:

- wyroku z dnia 15 marca 2011 r., sygn. P 7/09, stwierdzającego, że art. 95 ust. 1 ustawy prawo bankowe w części, w
jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do
praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest
niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest
niezgodny z art. 20 Konstytucji;

- wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. P 45/12 stwierdzającego, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) przewidujące uprawnienie banków do wystawiania bankowych
tytułów egzekucyjnych są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013.777) zmieniającą ustawę Prawo bankowe, z dniem 20 lipca 2013 r. do art.
95 ustawy prawo bankowe dodano ust. 1a o następującej treści: "Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1,
nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym".

Z dniem 20 lipca 2013 r. księgi bankowe utraciły zatem moc dokumentu urzędowego.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczyło się do nowelizacji ocenianego przez Trybunał art. 95 ustawy prawo
bankowe, z pominięciem zmian przepisów funkcjonalnie związanych z korzystaniem przez wyciąg z ksiąg bankowych z mocy
prawnej dokumentów urzędowych. Pozostały w kodeksie postępowania cywilnego art. 485 § 3 o treści: "Sąd może wydać nakaz
zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia
dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty." nierozerwalnie wiązał się i wynikał z tzw. mocy urzędowej wyciągu z ksiąg
bankowych.

Jak wskazują przedstawiciele nauki uzasadnienie dla funkcjonowania art. 485 § 3 kpc opiera się na stanie prawnym
przyznającym bankom uprawnienie do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz przyznającym wyciągom z ksiąg
bankowych charakteru tzw. dokumentu urzędowego: "Wśród dokumentów wymienionych w art. 485 istotne znaczenie odgrywają
dokumenty urzędowe. Pojęcie dokumentu urzędowego użyte w art. 485 § 1 pkt 1 jest tożsame z pojęciem dokumentu urzędowego
w rozumieniu art. 244 (por. uwagi do tego przepisu). Podobny charakter ma wyciąg z ksiąg banku podpisany przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku wraz z
dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty (§ 3). Tego rodzaju wymogi odnoszące się do dokumentów
bankowych są podobne jak dla wyciągu z ksiąg banku, o którym mowa w art. 95 Prawa bankowego (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe; tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), uznanych w świetle tego przepisu za
mające moc dokumentów urzędowych. Artykuł 485 § 3 wymaga więc w istocie dodatkowo, poza wymogami dla dokumentu w ujęciu
art. 95 Prawa bankowego, załączenia jeszcze dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Wymaga jednak
odnotowania, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 marca 2011 r., P 7/09, Dz. U. Nr 72, poz. 388, uznał, że art.
95 ust. 1 Prawa bankowego w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z
ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym
prowadzonym wobec konsumenta jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdaniem pierwszym i art. 76 Konstytucji." (tak: D.
Zawistowski w: Dolecki Henryk (red.), Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II.
Artykuły 367-505(37), wyd. II, kom. do art. 485 kpc), "Należy podkreślić, że w § 3 komentowanego przepisu wyjątkowo
użyto sformułowania o możliwości wydania nakazu zapłaty przez sąd. Rozwiązanie to pozostaje w związku z tym, że banki
mogą same wystawiać bankowy tytuł egzekucyjny na podstawie wyciągu z ksiąg banku." (tak: Ereciński Tadeusz (red.),
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V, kom. do art. 485 kpc).

Aktualnie uprawnienie banku do otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o wyciąg z ksiąg handlowych
nie korzystający z mocy dokumentu urzędowego, a będący dokumentem prywatnym (oświadczeniem strony) nie posiada
uzasadnienia prawnego. Pozostawiony art. 485 § 3 kpc stanowi przejaw niezgodności procedury w tym zakresie z art. 32
ust. 1 Konstytucji, poprzez wypaczenie roli stron w procesie i nieuzasadnione uprzywilejowanie pozycji banku - powoda w
stosunku do jego klientów - pozwanych.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 marca 2011 r., sygn. P 7/09 - w przeciwieństwie do okresu, kiedy
powstawały regulacje prawa bankowego, banki są obecnie prywatnymi podmiotami na wolnym rynku, nie są więc elementem
systemu władzy publicznej. Przysługujący bankom charakter instytucji zaufania publicznego ma walor pozanormatywny i nie
tłumaczy możliwości wprowadzania przez ustawodawcę rozwiązań, które pozwalają bankom uzyskiwać uprzywilejowaną pozycję w
systemie gospodarczym, zwłaszcza w stosunku do swoich klientów, z którymi są związane stosunkami zobowiązaniowymi.
Spełnieniem standardu wynikającego z art. 32 ust. 1 Konstytucji jest zapewnienie "równości broni" stron postępowania,
spory cywilno-prawne, powstające na tle stosunków prawnych opartych na zasadzie równorzędności, powinny być rozpatrywane
w postępowaniu sądowym opartym na zasadzie równości stron. (por. wyrok TK z 12 grudnia 2006 r., sygn. P 15/05, OTK ZU nr
11/A/2006, poz. 171 wyrok TK z 19 lutego 2003 r., sy


Ustawa nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla budżetu Państwa. Ustawa zwiększy wpływy budżetowe z opłat
sądowych likwidując istniejącą w postępowaniu nakazowym zasadę pobierania od powoda - banku czwartej części opłaty
sądowej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z ograniczeniem wysokości
opłaty pobieranej od pozwanego - konsumenta wynikającym z art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa wpłynie pozytywnie na szybkość i sprawność postępowań sądowych. Usunięcie § 3 w art. 485 kpc wprowadzi
konieczność kumulacji przez bank materiału dowodowego już w pozwie zgodnie z art. 207 § 6 kpc, przeciwdziałając
aktualnie występującym praktykom formułowania pozwu praktycznie jedynie w oparciu o wyciąg z ksiąg bankowych, a
podejmowanie właściwej inicjatywy dowodowej przez banki dopiero po wniesieniu przez pozwanego zarzutów od nakazu zapłaty.

Z powyższych względów niniejszy wniosek jest w pełni racjonalny i uzasadniony, a zatem zasługuje na pozytywne
rozpatrzenie, o co niniejszym wnoszę.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

Niżej podpisany/a:
Robert Parzniewski
05-120 LEGIONOWO
robertparzniewski@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

jak w praktyce działa art. 485 par. 3 kpc ( a.i. )
10-01-2017 ( odpowiedz )
Ten teks wyjaśni, dlaczego ta petycja jest taka ważna. Bez tej zmiany prawa bankowe bezprawie będzie trwać w nieskończoność. http://www.odfrankujkredyt.info/?polskie-bezprawie

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Robert Parzniewski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2017 Petycje.pl