Wizyt: 75,455,126
Podpisów: 2,423,866
Dokument Nr 12210
Rawa Mazowiecka 09.12.2016

Sprzeciw wobec Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)


Podpisy za petycją: 34 (25)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-001 Warszawa


Szanowna Pani Premier,

apelujemy o nieudzielanie poparcia dla TTIP, dotyczącego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, ponieważ naszym zdaniem
układ ten przynieść może wiele negatywnych konsekwencji dla polskiej gospodarki i rodzimego rynku pracy. Nasz głęboki niepokój wzbudza m. in. to, iż treść
ww. porozumienia negocjowana była w sposób niemalże tajny, bez przeprowadzenia należytych konsultacji społecznych. Dopiero wobec protestów
europejskich organizacji pozarządowych i interwencji Europejskiego Rzecznika Praw Człowieka odpowiednie instytucje unijne ujawniły opinii publicznej zarys
zagadnień omawianych podczas negocjacji ze stroną amerykańską. Wówczas wyszło na jaw, jak szeroki zakres oddziaływania niesie za sobą TTIP. Jednym
z oficjalnych powodów zawarcia porozumienia jest ograniczenie barier celnych. Jest to dość zaskakujące wyjaśnienie, ponieważ w chwili obecnej
zdecydowana większość produktów w wymianie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską objęta jest cłami o znikomej wielkości: w
Stanach Zjednoczonych 3,5, a w Unii Europejskiej 5 %. Można zatem założyć, iż całkowite zniesienie taryf celnych nie spowoduje wzrostu wymiany
handlowej. Strony prowadzące negocjacje prognozują przy tym, iż poziom Produktu Krajowego Brutto wzrośnie o 0,5% - zarówno na poziomie unijnym,
jak i w gospodarce amerykańskiej. Widać wobec tego, iż  wzrost PKB czy też zlikwidowanie ceł nie jest wiodącym przedmiotem układu.


Szczególnie fatalne następstwa spowodować może w poszczególnych państwach, także w Polsce, tzw. klauzula ISDS (Investor-State Dispute Settlement),
mająca gwarantować zabezpieczenie interesów inwestorów zagranicznych. Klauzula zakłada ustanowienie szczególnego rodzaju sądów arbitrażowych,
których zadaniem będzie orzekanie w sprawach spornych pomiędzy państwem a korporacją. Przewiduje się, co jest nie do przyjęcia, tajność posiedzeń
takich sądów. Na podstawie ISDS korporacje niezadowolone z działań państwa mogłyby je pozwać do sądu, np. za takie stanowienie prawa, które w jakiś
sposób wpływałoby na rentowność pozywającego. Zgoda na takie zapisy w umowie oznaczać może w przyszłości dyktat korporacji i niepomierny wzrost ich
siły wobec państwa.
Z punktu widzenia obywatela jednego z państw Unii Europejskiej niekorzystne byłoby wprowadzenie jednakowo brzmiących regulacji, ponieważ
spowodowałoby to obniżenie jakości wielu produktów na rynku europejskim. Przyczyna jest prozaiczna – w Stanach Zjednoczonych standardy w większości
przypadków określone są na poziomie niższym aniżeli w Europie. Przykładem znaczących dysproporcji pod tym względem może być produkcja żywności; w
tej kwestii prawo unijne stawia zdecydowanie wyższe wymagania, z czego z pewnością są zadowoleni konsumenci. Jest więc rzeczą nietrudną do
przewidzenia, iż wejście w życie porozumienia spowoduje masowy napływ taniej i bardzo niskiej jakości żywności ze Stanów Zjednoczonych.
Kolejnym zagrożeniem, od którego wymienienia w zasadzie należałoby zacząć, jakie sprowadza TTIP jest duże prawdopodobieństwo utraty wielu miejsc
pracy w Unii Europejskiej. Według raportu Global Development And Environment Institute z października 2014 r. w krótkiej perspektywie następstwem TTIP
będzie likwidacja 600 tysięcy stanowisk pracy w krajach unijnych. Historia gospodarcza świata dostarcza nam wielu przykładów tego, iż liberalizacja handlu
prowadzi do wzrostu poziomu bezrobocia, spowodowanego w głównej mierze zbyt silną konkurencją na rynku. Liberalizacja faworyzuje najsilniejszych,
niosąc ryzyko bankructwa podmiotów o nie dość silnej kondycji ekonomicznej.


Podsumowując, uważamy, że należy ponad wszelką wątpliwość nie dopuścić do ratyfikacji porozumienia TTIP. W przeciwnym razie spowoduje ono zbyt wiele
zagrożeń dla Polski w aspekcie gospodarczym, prawnym i społecznym. Prosimy przy tym o wyrzeczenie się dogmatu, według którego każde porozumienie ze
Stanami Zjednoczonymi jest dla Polski korzystne.

Niżej podpisany/a:
Martyna Wiśniewska
96-200 Rawa Mazowiecka
autor12210@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Petycja (Sylwek S)
09-12-2016 ( odpowiedz )
Jestem za petycją

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Martyna Wiśniewska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl