Wizyt: 74,128,344
Podpisów: 2,411,571
Dokument Nr 11380
Kujawy 22.06.2015

Stop nierównemu traktowaniu kobiet prowadzących działalność gospodarczą !


Podpisy za petycją: 6,647 (5,855)
przeciw: 17 (12)

Do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
(48 22) 695-29-00
listy@prezydent.pl


Jesteśmy grupą matek prowadzących działalność gospodarczą. Wraz z przyjętą w Sejmie dnia 15 maja bieżącego roku oraz w
Senacie ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
oraz niektórych innych ustaw wiele z nas – będących już w ciąży – stanęło przed niespodziewaną, niekorzystną sytuacją,
na którą nie miałyśmy szansy w jakikolwiek sposób się przygotować.

Powyższa ustawa, poza kilkoma innymi ważnymi aspektami, ma na celu – jak czytamy w jednej z opinii merytorycznych,
przygotowanych w Biurze Analiz Sejmowych - ograniczenie skali występujących nadużyć, polegających na zgłaszaniu wysokiej
podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z
ubezpieczenia chorobowego. Niestety, ustawa zrównuje osławione przez ZUS „naciągaczki”, zakładające działalność
gospodarczą tylko w celu uzyskania wysokich świadczeń, jak i uczciwe kobiety przedsiębiorcze, prowadzące własną
działalność przez wiele lat, traktując je równorzędnie i tym samym krzywdząco dla tych drugich.

Zacznijmy od pomijanego przez dyskurs publiczny faktu, że kobieta prowadząca działalność decydując się na macierzyństwo,
ponosi bardzo duże ryzyko. Kobieta prowadząca własną firmę, która po urodzeniu dziecka nie nie może znaleźć za siebie
zastępstwa, naraża przedsiębiorstwo na utratę klientów, zakończenie produkcji, sprzedaży produktów czy usług... Istnieje
więc wysokie prawdopodobieństwo, że nie będąc w stanie poświęcić się działalności gospodarczej, młoda matka po powrocie
do pracy, tak naprawdę nie będzie miała już do czego wracać.

Możliwość uzyskania wysokiego świadczenia była dla wielu kobiet zachęcająca – pozwalała nie tylko na zapewnienie bytu
dla siebie oraz nowo narodzonego dziecka, ale również pomagała pokryć chociaż część kosztów stałych, które każdy
przedsiębiorca ponosi (utrzymanie biura, opłacenie rachunków firmowych, amortyzacja sprzętu, usługi księgowe i prawne i
wiele wiele innych).

Co nas niepokoi w ustawie?

Wątpliwości budzi:
1. sposób naliczania zasiłku z tytułu macierzyństwa, który stoi w sprzeczności
z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Sytuację obrazuje tabela nr 1.
2. bardzo krótkie, trzymiesięczne vacatio legis ustawy dla kobiet – przedsiębiorców, które uniemożliwia opłacenie przez
12 m-cy wyższych stawek (ciąża trwa 9 m-cy) i tym samym pozbawia kobiety praw nabytych. Szczegóły
w analizie poniżej.

Ad. 1 tabela nr 1

Opis sytuacji:
Kobieta bezrobotna, studentka (osoba taka nie odprowadziła ani złotówki do systemu ubezpieczeń społecznych)

Wysokość zasiłku podstawowa:
1000 zł/ 12 m-cy

Obowiązkowa składka zdrowotna:
Brak

Wysokość zasiłku po opłaceniu obowiązkowej składki zdrowotnej:
1000 zł (brak obowiązku opłacania składki zdrowotnej)


Opis sytuacji:
Kobieta przedsiębiorcza, dla której minimalna podstawa wymiaru składek w 2015 roku wynosi 2375,40 zł, czyli prowadzi
działalność gospodarcza co najmniej 2 lata

Wysokość zasiłku podstawowa:
1344,62 zł/12 m-cy

Obowiązkowa składka zdrowotna:
279,41 zł

Wysokość zasiłku po opłaceniu obowiązkowej składki zdrowotnej:
1065,21 zł


Opis sytuacji:
Kobieta przedsiębiorcza, która korzysta
z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie dla nowych przedsiębiorców, czyli opłaca składki do 2 lat,
np. 1,5 roku

Wysokość zasiłku podstawowa:
297,18 zł/12 m-cy

Obowiązkowa składka zdrowotna:
279,41 zł

Wysokość zasiłku po opłaceniu obowiązkowej składki zdrowotnej:
17,77 zł


Dla pracownika wystarczy przepracowanie pełnego miesiąca, aby w przypadku choroby przejść na zasiłek chorobowy. Jego
podstawą do wyliczeń będzie pobierana pensja. Jest to i będzie niezależne od okresu ubezpieczenia, jeżeli jest on
krótszy niż 12 miesięcy.

W analogicznym przypadku – przedsiębiorca aby otrzymać zasiłek chorobowy będzie musiał opłacać składki przez 90 dni, a
jeżeli opłacałby składki wyższe od najniższych, to i tak nie dostanie maksymalnego zasiłku.

Weźmy zatem dwie kobiety w ciąży. Pracownica zarabia 5.000 brutto, przedsiębiorczyni płaci składki od podstawy 5.000 zł
(podwyższona).

1. Pracownica już po miesiącu pracy dostaje L4 od swojego ginekologa. Przysługuje jej zasiłek chorobowy liczony od
podstawy 5.000 zł.
2. Przedsiębiorczyni zasiłek chorobowy będzie przysługiwał dopiero po upływie 90 dni podlegania temu ubezpieczeniu.
Otrzyma zasiłek chorobowy liczony nie od podstawy 5.000 zł, a od podstawy 2375,40 zł(60% podstawy wymiaru w 2015 r.) +
iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w
części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (czyli chodzi o różnicę między 5000
zł a 2375,40 zł po stosownych) x 3

Pracownica zatem otrzyma więcej, odprowadzając mniej składek do systemu.


Ad 2 - druk senacki nr 911a
I. Dot. Art. 22 ust 3, który w naszej opinii godzi w istotę ochrony praw nabytych;
II. Dot. Art. 26 ust 2, który wprowadza zbyt krótki okres vacatio legis, powodujący brak możliwości pokierowania swoimi
działaniami przez adresatów normy, aby się do niej dostosować w odpowiednim czasie godząc w tym w art. 2 Konstytucji

Ad. I. Dot. Art. 22 ust 3 ustawy
„Jeżeli prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8-12, a po
wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobierania zasiłku
przepisu art 43 ustawy, o której mowa w art. 1 nie stosuje się.” Artykuł 43 zaś brzmi: „Podstawy wymiaru zasiłku nie
ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie
było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.”

Uzasadnienie: W naszym rozumieniu, zapis ten również godzi w art. 2 Konstytucji oraz godzi w istotę ochrony praw
nabytych. Istota zasady ochrony praw nabytych sprowadza się do takiego nakazu stanowienia
i stosowania prawa, by obywatel mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie
mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji (wyrok z 2 czerwca 1999 r., K 34/98).
Z tej zasady wynika obowiązek stosowania procedury służącej ochronie określonych praw i interesów obywateli, nie wynika
natomiast bezwzględny zakaz zmiany unormowań prawnych na niekorzyść obywatela. Zależy to od treści dokonywanych przez
ustawodawcę zmian i sposobu ich wprowadzenia, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności oraz konstytucyjnego systemu
wartości (wyrok z 28 kwietnia 1999 r., K 3/99).
Dlatego też nie można pozbawić kobiety, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, na przykład z powodu zagrożonej ciąży,
zasiłku macierzyńskiego, który jej się prawnie należał, w momencie kiedy rozpoczęła pobieranie zasiłku chorobowego.
Wyłączenie stosowania w tym zakresie art. 43, może prowadzić do znacznego obniżenia podstawy wymiaru zasiłku, gdy
ubezpieczony przez okres ostatnich 12 miesięcy pobierał przez większość czasu zasiłek chorobowy/opiekuńczy i ponowne
wyliczenie podstawy wymiaru zasiłku następowałoby na podstawie art. 50 ust. 1 i 2.
Zastosowanie trzymiesięcznej przerwy pomiędzy okresami pobierania zasiłków chroniło takie przypadki, bo występowały
przynajmniej 3 miesiące z pełną podstawą wymiaru składek do wyliczeń.


Nasze propozycje:
Propozycja 1:
Art. 22 ust. 3 projektu ustawy powinien dotyczyć ubezpieczonych krócej niż 12 miesięcy, dla których wyliczenie podstawy
wymiaru zasiłku następowałoby na podstawie art. 48a.
Propozycja 2: usunięcie zapisu art. 22 ust 3

Ad. II – art. 26 ust 2

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
(…)
2) art. 1 pkt 8–12, art. 12 i art. 22, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po
miesiącu ogłoszenia;
(..)

Art. 1 pkt 8-12 wprowadza ogromne zmiany w wyliczaniu wysokości zasiłku chorobowego, w tym też i macierzyńskiego.
Proponowane zmiany są w naszej opinii bardzo dobre i potrzebne, zmierzają do zablokowania procesu licznych wyłudzeń w
tym zakresie.
Jednakże, biorąc pod uwagę kobiety, które przez wiele lat prowadzą działalność gospodarczą oraz odprowadzają z tego
tytułu regularne składki, wydaje się być niezgodne z art. 2 Konstytucji.

Jak wiadomo ciąża trwa 9 miesięcy, stąd 3 miesiące vacatio legis zapisane w ustawie, to okres zbyt krótki. To godzi w
kobiety, które obecnie są w ciąży i nie mają możliwości wpłynięcia na wysokość zasiłku. Zadajemy pytanie czy ustawodawca
nie stawia ustawy w konflikcie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej Art.2 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”

Art. 2 Konstytucji ma znaczenie dla tych zasad, które nie zostały odrębnie wyrażone w Konstytucji, a mieszczą się w
zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Chodzi głównie o zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie
prawa oraz wynikający z niej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, ochrony praw nabytych i interesów w toku,
zakaz wstecznego działania prawa, nakaz przestrzegania reguł przyzwoitej legislacji, w tym przestrzeganie zasady
dostatecznej określoności przepisów prawa oraz ustanawiania odpowiedniej vacatio legis.

Postulujemy o wydłużenie okresu vacatio legis do 12 miesięcy, tak aby kobiety prowadzące działalność gospodarczą będące
w ciąży nie były zaskakiwane zmianą stanu prawa tuż przed rozwiązaniem. Natomiast te, które planują posiadanie dziecka,
mogły podejmować decyzje o wysokości odprowadzanej składki w wybranej przez siebie wysokości, znając konsekwencje tych
decyzji. Nie można bowiem wymagać od kobiet, które już są w zaawansowanej ciąży, żeby wpłacały przez 12 miesięcy wysokie
składki ubezpieczenia chorobowego, bo zwyczajnie nie można cofnąć czasu.

Również Krajowa Izba Gospodarcza postulowała, żeby nowe przepisy weszły w życie po 12 miesiącach. Oto co Agnieszka
Durlik-Khouri, ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej, napisała do Ministerstwa Pracy.
"Postulujemy o wydłużenie okresu vacatio legis do 12 miesięcy, tak aby kobiety prowadzące działalność gospodarczą,
będące w ciąży objęte zostały obecnie obowiązującymi zasadami, natomiast te, które planują posiadanie dziecka, mogły
przez ten okres odprowadzać składki w wybranej przez siebie wysokości. Trudno bowiem wymagać od kobiet już będących w
ciąży przekazywania do ZUS wyższych składek przez 12 miesięcy, nie będą one miały możliwości dostosowania się do nowej
normy prawnej pogarszającej ich uprawnienia w okresie vacatio legis, co może stać się podstawą do określenia regulacji
jako niekonstytucyjnej".
Nasza propozycja:
Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
(…)
2) art. 1 pkt 8–12, art. 12 i art. 22, które wchodzą w życie pierwszego dnia dwunastego miesiąca następującego po
miesiącu ogłoszenia;
(…)

Niżej podpisany/a:
Natalia Zamirska
Matki na DG: NIE!- dla prawa wstecz
47-370 Kujawy
autor11380@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 15 )

Ustawa (Anka)
27-07-2015 ( odpowiedz )
Czy wiecie kiedy wchodzi ta ustawa?
Prezydent podpisał! Co dalej? ( Anna )
09-07-2015 ( odpowiedz )
Prezydent podpisał ustawę, ale zapowiedział, że zaapeluje do posłów o szybką nowelizację celem wydłużenia okresu vacatio legis z 3 miesięcy do 12. Musimy "przycisnąć" Prezydenta, żeby się wywiązał!!
Proceduralnie (Szysz)
29-06-2015 ( odpowiedz )
Przycisk 'zobacz podpisy PRZECIW' wprowadza zamieszanie i jest kompletnie zbędny.
weryfikacja podpisu ( ania )
29-06-2015 ( odpowiedz )
jeśli link weryfikujący podpis nie doszedł do Was (nawet na spam) należy napisać maila potwierdzającego na info@petycje.pl SZYBKO WERYFIKUJCIE BO JUTRO PETYCJE PRZEKAZUJEMY PREZYDENTOWI!!!!!!!!
błąd? ( beata )
29-06-2015 ( odpowiedz )
nie dostaję maila potwierdzającego podpisanie petycji...
Ludzie uważajcie co piszecie! (gwa)
28-06-2015 ( odpowiedz )
Jeśli jesteście PRZECIWKO ustawie, głosujcie ZA petycją!
termin podpisu ( toxic )
27-06-2015 ( odpowiedz )
Hej, kiedy macie zamiar wysłać do Prezydenta tą petycję? Czy nie będzie aby przypadkiem za późno? Prezydent może podpisać ustawę lada dzień.
termin podpisu (toxic)
27-06-2015 ( odpowiedz )
Hej, kiedy macie zamiar wysłać do Prezydenta tą petycję? Czy nie będzie aby przypadkiem za późno? Prezydent może podpisać ustawę lada dzień.
błędny adres e-mail (daria)
26-06-2015 ( odpowiedz )
Dziewczyny pomocy!chcę podpisać a cały czas wyskakuje info o złym formacie adresu e-mail... Wpisuję wszystko dobrze i nic..
poparcie dla petycji (hela)
26-06-2015 ( odpowiedz )
Mezczyzni zdecydowanie moga poprzec petycje i wesprzec matki, bo dlaczego nie :-)
UWAGA (Paulina)
26-06-2015 ( odpowiedz )
Popieram petycję = jestem przeciw ustawie więc klikam jestem ZA ;)
Głosy przeciw (gsz)
26-06-2015 ( odpowiedz )
Osoby, które zagłosowały przeciw w komentarzach są ZA. Więc pewnie nieopatrznie zrozumiały, ze bycie za petycja jest byciem za ustawą. A jest na odwrót.
uwaga ( AgataS )
25-06-2015 ( odpowiedz )
ja też nie jestem matką... :( sformułowanie jest rzeczywiście nieszczęśliwe..
Hmmm... ( Elfik )
25-06-2015 ( odpowiedz )
Podpisałbym tę petycję gdyby nie fakt że zaczyna się od słów "Jesteśmy grupą matek". Kurcze jako facet absolutnie nie czuję się matką więc takich słów podpisać niestety nie mogę choć popieram petycję.
UWAGA (Kasia)
25-06-2015 ( odpowiedz )
Osoby, które są przeciwne nowej ustawie powinne podpisywać petycję "za petycją" a nie "przeciw"

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Natalia Zamirska, Matki na DG: NIE!- dla prawa wstecz. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl