Wizyt: 75,979,674
Podpisów: 2,424,417
Dokument Nr 11217
Łomianki 18.03.2015

PROTEST PRZECIWKO ZAMIANIE FILII DOMU KULTURY NA MIESZKANIA SOCJALNE


Podpisy za petycją: 209 (177)
przeciw: 2 (1)

Do:
Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki

Pan Tomasz Dąbrowski
Urząd Miasta i Gminy Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
22 768 63 24
tomasz.dabrowski@lomianki.pl, piotr.rusiecki@lomianki.pl, biuro.rady@lomianki.pl


Łomianki, 17 marca
2015 r

PROTEST MIESZKAŃCÓW GMINY ŁOMIANKI PRZECIWKO ZAMIANIE POMIESZCZEŃ PO FILII DOMU KULTURY W BURAKOWIE NA MIESZKANIE SOCJALNE

Rada Gminy Łomianki na wniosek Burmistrza w dniu 12 marca 2015 roku przyjęła uchwały umożliwiające likwidację Naszej
Świetlicy Osiedlowej przy ul. Kościuszki 10 w Łomiankach, która dotychczas była jednocześnie filią Domu Kultury oraz
miejscem spotkań mieszkańców Osiedla Buraków.

W wyniku zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2014–2018, postanowiono pomieszczenia
filii Domu Kultury w Burakowie przy ulicy Kościuszki 10 o powierzchni 74,84 m² przekształcić na mieszkanie socjalne.
Władze Gminy swojej decyzji nie konsultowały z Zarządem Osiedla ani z mieszkańcami, a nawet nas nie poinformowano o tych
planach. Budynek będący od dziesięcioleci do dyspozycji mieszkańców wsi i osiedla Buraków, który zawsze służył naszej
społeczności, ma teraz mieścić lokale komunalne i mieszkanie socjalne dla nieznanych i nie związanych ze społecznością
naszego osiedla osób.

Zdecydowanie nie godzimy się na przekształcenie pomieszczeń po filii Domu Kultury w mieszkanie socjalne.


PROTESTUJEMY PONIEWAŻ:

Pomieszczenia, w których działała filia Domu Kultury, stanowią ważne miejsce dla społeczności Burakowa i Łomianek. Tu
odbywają się wybory, tu Zarząd Osiedla spotyka się z mieszkańcami na zebraniach. Tutaj też od lat były prowadzone
różnego rodzaju zajęcia, głównie dla dzieci i młodzieży.

Nie dołożono należytej staranności w poinformowaniu w skuteczny sposób mieszkańców o planach związanych z tym lokalem.
Nie dano szansy lokalnej społeczności na aktywny udział w składaniu wniosków i uwag na etapie przygotowywania uchwały.

Nie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania pomieszczeń po filii Domu Kultury, mimo że
konsultacje społeczne są uregulowane są w prawie polskim od 1990 roku i stanowią dobry obyczaj w wielu gminach. Nie było
debaty społecznej w sprawie zmiany przeznaczenia pomieszczeń przy ul. Kościuszki 10 w Łomiankach.

Nie dołożono należytej staranności w weryfikacji wcześniejszych uchwał w sprawie zagospodarowania wspomnianych
pomieszczeń. Zgodnie zapisami §2.1 uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 1991 roku pomieszczenia, w których działała
filia Domu Kultury, przekazano do dyspozycji Rady Osiedla Buraków.

Budynek przy ul. Kościuszki 10 w Łomiankach został przekazany mieszkańcom Burakowa przez rodzeństwo Biller z Gdańska w
testamencie i zgodnie z wolą darczyńców mają być w nim prowadzone działania o charakterze społecznym. Utworzenie w
budynku mieszkań komunalnych i socjalnych jest niezgodne z wolą darczyńców ani z potrzebami mieszkańców Burakowa i Łomianek.

Na działce, gdzie mieściła się filia Domu Kultury, przy dużym wkładzie pracy i zaangażowaniu mieszkańców osiedla od
kilku lat istnieje boisko oraz plac zabaw. W ostatnim roku dobudowano też siłownię. Od kilku lat 15 sierpnia są tu
organizowane uroczystości patriotyczne. Była też bardzo udana potańcówka na deskach, festyny dla dzieci i mieszkańców.
Stopniowo miejsce to staje się centrum spotkań i aktywności mieszkańców Burakowa i innych osiedli, również dzięki
wsparciu Władz Gminy. Zorganizowanie w tym miejscu mieszkań socjalnych sprawi, że mieszkańcy Łomianek będą mieli
ograniczony dostęp do boiska, placu zabaw itp, więc dotychczasowy wkład pracy i środków osiedlowych oraz inwestycje
Gminy Łomianki będą zmarnowane.

Przekształcenie tradycyjnego miejsca spotkań mieszkańców w lokal socjalny spowoduje dezintegrację lokalnej społeczności
i zaszkodzi rozwojowi Łomianek. Wspólnota lokalna i społeczeństwo obywatelskie rozwijają się stopniowo, poprzez
spotkania mieszkańców i oddolne inicjatywy. Jeśli Władzom i Radzie Gminy naprawdę zależy na rozwoju Łomianek, powinny
wspierać istniejące miejsca spotkań i w miarę możliwości tworzyć nowe. Potwierdzają to doświadczenia wielu samorządów w
Polsce takich jak Biłgoraj czy Ełk, a także z wielu krajów Europy. Warto się uczyć na sprawdzonych doświadczeniach i nie
powielać tych negatywnych.

ŻĄDAMY

Usunięcia zapisów w/w Uchwale przegłosowanej na V sesji RM z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2018 i dotyczących lokalu po filii Domu Kultury przy
ul. Kościuszki 10 w Łomiankach.

Pozostawienia pomieszczeń do dyspozycji Osiedla Buraków i na potrzeby wszystkich mieszkańców Łomianek.

Wstrzymania wszystkich działań planistycznych i decyzyjnych związanych z przekształcaniem pomieszczeń po filii Domu
Kultury w mieszkania socjalne.


Powyższy protest składamy na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki, Przewodniczącego Rady Gminy Łomianki, Radnych
Gminy Łomianki oraz do wszystkich instytucji i organów zainteresowanych zmianą przeznaczenia lokalu przy ul. Kościuszki
10 w Łomiankach.

Protest wyraża wolę mieszkańców Gminy Łomianki, a inicjatorem są mieszkańcy i Zarząd Osiedla Buraków

Niżej podpisany/a:
Jerzy Serzysko
Zarząd Osiedla Buraków
05-092 Łomianki
autor11217@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Dom Kultury ( Była mieszkanka )
13-04-2015 ( odpowiedz )
Jestem oburzona postawa Pana Burmistrza .Panie gospodarzu Łomianek niech Pan robi porządki na swoim podwórku a od Burakowa niech sie Pan trzyma z DALEKA. Rozpoczął Pan wielka Wojnę .

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jerzy Serzysko, Zarząd Osiedla Buraków. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl