Wizyt: 76,504,958
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 11183
Sosnowiec 08.03.2015

TAK dla infrastruktury rowerowej na ul. Sokolskiej


Podpisy za petycją: 181 (165)
przeciw: 1 (1)

Do:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Adres: 40-098 Katowice, ul.Młyńska 4
Prezydent@katowice.eu


Szanowny Panie Prezydencie,

Planowana jest przebudowa ulicy Sokolskiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do pl. Wolności. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tak ważnym obszarze Śródmieścia powinny być szeroko konsultowane z
mieszkańcami Katowic. Urząd Miasta, podejmując decyzje na podstawie wyników konsultacji, powinien kierować się dobrem i interesem społecznym mieszkańców, a także zgodnością z przyjętymi kierunkami
rozwoju miasta.
Na Platformie Konsultacji Społecznych, oficjalnym kanale komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami, pojawiło się wiele pomysłów, uwag i wniosków do
koncepcji tej inwestycji, która nie była wcześniej konsultowana ze stroną społeczną. Przedstawiony przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów projekt przebudowy ma szereg mankamentów, na które wcześniej
zwracano uwagę na Platformie Konsultacji Społecznych (http://pks.katowice.eu). Głównym elementem niezgodnym z postulatami strony społecznej, jest brak infrastruktury rowerowej. Zgodnie z Polityką
Rowerową Miasta
Katowice, a także Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, należy zapewniać dogodne warunki do poruszania się rowerem w centrum miasta. Brak przewidzianej
infrastruktury rowerowej w tej inwestycji jest niezgodny z ww. dokumentami. Również na spotkaniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej jednogłośnie stwierdzono, że na ul. Sokolskiej powinna pojawić się
infrastruktura rowerowa - doprecyzowania i analizy wymaga jedynie jej forma oraz ew. połączenie z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Chorzowskiej.
Kolejnym problemem jest brak pasa dla autobusów, na odcinku od ul. Piotra Skargi do skrzyżowania z ul. Chorzowską. Jest to również niezgodne z zaleceniami Kierunków Rozwoju Transportu w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Jest to o tyle niezrozumiałe, że znalazło się miejsce na dodatkowy pas ruchu przy skrzyżowaniu z ul. Chorzowską. Trudno
zrozumieć twierdzenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, że ul. Sokolska jest "obwodnicą centrum miasta", skoro taką funkcję pełni równoległa ul. Grundmanna.


Biorąc powyższe pod uwagę, apeluję do Pana o wezwanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz ewentualnych innych wydziałów Urzędu Miasta, do poczynienia następujących kroków:
1. Przeanalizowania wszystkich uwag, jakie pojawiły się na Platformie Konsultacji Społecznych oraz na spotkaniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej;
2. Ponownego skonsultowania ze stroną społeczną kwestii infrastruktury rowerowej - jej obecność wydaje się mocno uzasadniona, analizy i konsultacji wymaga jedynie jej forma;
3. Zaprojektowania buspasa pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Chorzowską ze względu na duży ruch autobusów;
4. Zachowania wszystkich istniejących przejść dla pieszych oraz zwiększenia ich ilości;
5. Zmianę założenia, że ul. Sokolska jest obwodnicą oraz że najważniejsza jest jej przepustowość - ulica ta powinna być dostępna dla wszystkich uczestników ruchu, a
szczególnie dogodne warunki do przemieszczania
się powinna stwarzać pieszym, rowerzystom oraz komunikacji zbiorowej.

Pragnę również podkreślić, że nie chcę zamykania ul. Sokolskiej dla samochodów, ani tego typu radykalnych działań - kierowcy także mają prawo się tamtędy poruszać.


Jeśli Miasto Katowice chce realizować politykę zrównoważonego rozwoju oraz chce stawać się przyjazne dla ludzi, powinno właśnie takimi działaniami, jak wyżej proponowane, dawać dowód, że idzie w tym
kierunku. Jest to inwestycja jedna z wielu, ale bardzo ważna. Dzięki niej można zwiększyć atrakcyjność centrum miasta. Można też zachować status quo lub postawić na przepustowość dla samochodów osobowych, ale wtedy będzie to zaprzeczeniem oficjalnych deklaracji władz miasta o idei zrównoważonego transportu.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Niżej podpisany/a:
Piotr Sztela
Inicjatywa Miastotwórcy
41-219 Sosnowiec
autor11183@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Piotr Sztela, Inicjatywa Miastotwórcy. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl