Wizyt: 76,504,877
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 10256
Warszawa 24.01.2014

List otwarty polskich starożytników


Podpisy za petycją: 1,026 (896)
przeciw: 4 (3)

Do:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
ul. Wspólna 1/3, Warszawa


List otwarty polskich starożytników

Do Szanownej Pani
Prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

My, filolodzy klasyczni i badacze starożytności oraz dziedzin pokrewnych, zatrudnieni w polskich uczelniach i
instytucjach badawczych, pragniemy wyrazić solidarność z autorami i sygnatariuszami listu w obronie filozofii, który w
ostatnich dniach został opublikowany w prasie i wśród opinii publicznej wywołał duży oddźwięk. Nie bez powodu zjednoczył
przedstawicieli humanistyki o bardzo różnych poglądach politycznych i reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych.

Wśród reform nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzanych ostatnio – przeróżnie ocenianych, jednak z pewnością doniosłych
w skutkach – jedno posunięcie nas zabolało i mocno uderzyło. To wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów.
Obecnie przyjęte regulacje nie tylko nie pomagają w wyborze naszych kierunków studiów, ale wręcz wybór ten
uniemożliwiają nawet studentom z wysoką średnią ocen. A studia filologiczne przez wielu studentów – nie tylko humanistów
– były dotąd często wybierane jako uzupełnienie wiedzy.

Na całym świecie nowocześni adepci humanistyki dążą dziś do zdobycia wszechstronnego wykształcenia w duchu
interdyscyplinarnym, a filolodzy klasyczni i badacze starożytności wspierają te aspiracje, rozumiejąc lepiej niż
ktokolwiek inny, że są one zgodne z klasycznym modelem wszechstronnej formacji humanistycznej, który ugruntował się w
cywilizacji polskiej i zachodniej jako model kształcenia elit intelektualnych. Dlatego zwracamy się do Pani Minister o
stworzenie takiej sytuacji prawnej, która umożliwi bezpłatne studiowanie na studiach stacjonarnych jako drugiego
kierunku filologii klasycznej, filozofii (wspieramy apel kolegów) oraz innych kierunków z zakresu ściśle pojętej
humanistyki, takich jak historia, archeologia, kulturoznawstwo czy historia sztuki.

Wśród najlepszych studentów kierunków humanistycznych na polskich uczelniach po 1989 roku rozpowszechnił się taki model
edukacji, który zakładał łączenie studiów humanistycznych z innymi studiami – często pokrewnymi, czasem zupełnie
odmiennymi. To zjawisko trzeba ocenić pozytywnie, ponieważ realizujący się w ten sposób studenci zyskiwali kompetencje
predestynujące ich do odgrywania ważnej roli w nauce i w polskim społeczeństwie. Kierunki studiów z zakresu ścisłej
humanistyki są szczególnie atrakcyjne jako uzupełnienie edukacji na stopniu wyższym, co dobrze ilustruje rola filologii
klasycznej. Wobec ograniczenia w ostatnich latach roli edukacji klasycznej w szkołach średnich – marginalizowania łaciny
i nieobecności greki – studiowanie filologii klasycznej jako drugiego kierunku było popularnym sposobem uzupełnienia
wykształcenia w zakresie niezbędnym np. historykowi średniowiecza, filologowi polskiemu zainteresowanemu epokami
dawnymi, filozofowi o inklinacjach klasycznych, prawnikowi-romaniście, studentom filologii nowożytnych, pragnącym
pogłębić swoje kompetencje językoznawcze, historykom nauki, medycyny, sztuki itd., itp. Jak pokazują doświadczenia z
tegorocznej rekrutacji – w pierwszym roku, w którym obowiązują nowe przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek
studiów – ten model wszechstronnej edukacji, którego strażnikami są filolodzy klasyczni, został właśnie wręcz unicestwiony.

Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu opinii publicznej w błąd zapewnieniami, że nowe przepisy pozwalają dziesięciu
procentom najlepszych studentów studiować drugi kierunek bezpłatnie. Padają nawet stwierdzenia, że świadomie nie
korzystają oni z tego prawa. Należy wyjaśnić, że zgodnie z obecnymi przepisami osoba rozpoczynająca drugi kierunek
studiów nie wie, czy będzie musiała za niego zapłacić, czy też będzie z opłaty zwolniona. Dopiero uzyskanie odpowiednich
wyników na każdym roku studiów – niemożliwych wszak do przewidzenia z góry! – w ramach drugiego kierunku zwalnia z
opłaty za dany rok lub rok kolejny. Obecne przepisy są w istocie skonstruowane tak, by skutecznie zniechęcać do podjęcia
drugiego kierunku studiów. Powinno być odwrotnie. Pozycja humanistyki jako nauki drugiego wyboru powinna być wzmacniana,
a nie zabijana.

Jest jeszcze jeden aspekt. W polskie uczelnie, a szczególnie w kierunki humanistyczne, uderza i będzie coraz mocniej
uderzać niż demograficzny. Dzisiejszy system finansowania szkolnictwa wyższego, uzależniający wysokość ministerialnego
dofinansowania od liczby studentów, będzie hamował rozwój samej nauki. Procesy demograficzne to rzecz naturalna i równie
naturalne wydaje się to, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej powinno być
zainteresowane stworzeniem takich warunków dla polskiej nauki, które zapewnią jej stały rozwój, niezależnie od sytuacji
demograficznej kraju. Humanistyka uczy ludzi myślenia. Rugowanie jej z uczelni w sposób chaotyczny, spowodowany
demografią – a ona wszak faluje – przyniesie skutki długofalowe. Najłatwiejszym do przewidzenia będzie, powiedzmy
wprost, ogłupienie społeczeństwa.

Dziś, mimo wielu różnic, środowisko polskich humanistów staje w zwartym szeregu. Wspólnym głosem opowiadamy się przeciw
przepisom wprowadzającym odpłatność za drugi kierunek studiów. Los naszych dyscyplin w Polsce jest w rękach Pani
Minister. Naszego kraju nie stać na to, by w imię doraźnych oszczędności negować model wszechstronnej edukacji
humanistycznej.

Zwracamy uwagę, że rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 sierpnia 2011 roku umożliwiło bezpłatne
studiowanie jako drugiego kierunku studiów kierunków artystycznych, takich jak kompozycja, konserwacja dzieł sztuki czy
reżyseria. Trudno zrozumieć, dlaczego kierunki humanistyczne, z pewnością o nie mniejszym znaczeniu dla naszego kraju
niż kierunki artystyczne i wymagające nie mniejszej wszechstronności, nie miałyby zasługiwać na podobne potraktowanie.


Sygnatariusze

dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UŚ w Katowicach
prof. dr hab. Włodzimierz Appel, Kierownik Katedry Języka i Cywilizacji Greckiej UMK, filolog klasyczny
prof. dr hab. Krystyna Bartol, UAM, przewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, filolog klasyczny
dr hab. Piotr Bering, prof. UAM, filolog klasyczny
dr hab. Krzysztof Bielawski, UJ, redaktor naczelny Wydawnictwa Homini, filolog klasyczny
prof. dr hab. Benedetto Bravo, profesor em. UW, historyk starożytności
dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ, filolog klasyczny
dr hab. Andrzej Budzisz, prof. KUL, filolog klasyczny
dr hab. Zbigniew Danek, prof. UŁ, filolog klasyczny
prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, profesor em. UAM, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN,
członek PAU, filolog klasyczny
prof. dr hab. Edward Dąbrowa, kierownik Zakładu Historii Starożytnej UJ, dyrektor Instytutu Judaistyki UJ, historyk
starożytności
prof. dr hab. Juliusz Domański, profesor em. IFiS PAN i UW, członek PAU, historyk filozofii, filolog klasyczny
prof. dr hab. Sylwester Dworacki, profesor em. UAM, filolog klasyczny
prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ, historyk starożytności
ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej KUL
prof. dr hab. Zofia Głombiowska, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UG
prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej UJ
prof. dr hab. Wiesław Juszczak, profesor em. IS PAN i UW, historyk sztuki
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie, kulturoznawca
prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMCS
prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, UW, historyk starożytności
dr hab. Mirosław Leszka, prof. UŁ, historyk Bizancjum
ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ
prof. dr hab. Adam Łajtar, UW, archeolog, epigrafik
dr hab. Anna Marchewka, prof. UG, filolog klasyczny
dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr., prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego, dyrektor Instytutu Studiów
Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ, filolog klasyczny
prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, kierownik Zakładu Archeologii Antycznej UMK
dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW, filolog klasyczny
prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, UMK, filolog klasyczny
prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, UW, filolog klasyczny
prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, UAM, historyk starożytności
prof. dr hab. Karol Myśliwiec, dyrektor Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, członek PAN
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, prorektor KUL, filolog klasyczny
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, kierownik Zakładu Historii Starożytnej UWr
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK, prodziekan Wydziału Filologicznego UMK, filolog klasyczny
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, UAM, historyk literatury
dr hab. Danuta Okoń, prof. US, kierownik Zakładu Historii Starożytnej US
prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht, kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki UR
prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej UJ
dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr, redaktor naczelny półrocznika „Eos”, filolog klasyczny
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz, kierownik Katedry Cywilizacji Śródziemnomorskiej UO, filolog klasyczny
prof. dr hab. Maciej Salamon, kierownik Zakładu Historii Bizancjum UJ
prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, profesor em. UW, członek PAN, historyk sztuki
dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM, filolog klasyczny
prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMK
prof. dr hab. Janusz Sondel, profesor em. UJ, prawnik-romanista
dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UŁ
prof. dr hab. Stanisław Stabryła, profesor em. UJ, przewodniczący Komisji Filologii Klasycznej PAU
dr hab. Maria Starnawska, prof. AJD, historyk średniowiecza
ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, profesor em. UW, filolog klasyczny, patrolog, biblista
prof. dr hab. Jerzy Styka, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ
prof. dr hab. Marian Szarmach, profesor em. UMK, filolog klasyczny
dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr, filolog klasyczny
prof. dr hab. Mikołaj Szymański, UW, redaktor naczelny rocznika „Meander”
prof. dr hab. Joachim Śliwa, profesor em. UJ, archeolog
prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski, UJ, filolog klasyczny
dr hab. Piotr Urbański, prof. UAM, neolatynista
prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM
prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo, profesor em. UW, historyk starożytności
prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, UŁ, filolog klasyczny
prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, profesor em. UW, filolog klasyczny
dr hab. Hubert Wolanin, UJ, filolog klasyczny
dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ, historyk Bizancjum
dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UMK
prof. dr hab. Maria Zabłocka, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego UW
prof. dr hab. Jan Zabłocki, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UKSW
dr hab. Hanna Zalewska-Jura, prof UŁ, filolog klasyczny

kontakt: dr Jan Kwapisz, Instytut Filologii Klasycznej UW, jan.kwapisz@uw.edu.pl


List poparli również (do chwili umieszczenia go w portalu petycje.pl)

dr Aleksandra Arndt, Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr hab. Bartosz Awianowicz, Katedra Filologii Klasycznej UMK
dr Katarzyna Balbuza, Zakład Historii Społeczeństw Antycznych UAM
dr Barbara Bibik, Katedra Filologii Klasycznej UMK
dr hab. Antoni Bobrowski, Instytut Filologii Klasycznej UJ
dr Sławomira Brud, Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr Alicja Brusewicz, Katedra Filologii Klasycznej UMK
dr hab. Maciej Franz, prof. UAM, Instytut Historii UAM
dr hab. Marcin Gmys, Prof. UAM, Katedra Muzykologii UAM
dr Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM
dr hab. Maciej Jabłoński, Katedra Muzykologii UAM
dr hab. Dobrochna Jankowska, prof. UAM
Damian Kalitan, doktorant, Instytut Filologii Klasycznej UJ
dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM, kierownik Pracowni Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich UAM
ks. dr hab. Dominik Kubicki, prof. UAM, kierownik Zakładu Kultury Nowożytnej w Instytucie Wschodnim UAM
dr Anna Maria Lasek, Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr hab Pawel Leszkowicz , Instytut Historii Sztuki UAM
dr Monika Ładoń, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ
dr Tomasz Ładoń, Instytut Historii AJD
dr Paweł Madejski, Instytut Historii UMCS
dr hab. Przemysław Makarowicz, prof. UAM, Instytut Prahistorii UAM
dr Maria Marcinkowska-Rosół, Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr Tomasz Mojsik, Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB
dr Magdalena Nowak, Katedra Filologii Klasycznej UMK
dr Kacper Pobłocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
dr hab. Paweł Rodak, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW
dr Rafał Rosół, Instytut Filologii Klasycznej UAM
Helena Sobol, doktorantka, Instytut Anglistyki UW
dr Piotr Stępień, Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr hab. Magdalena Stuligrosz, Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr Robert Suski, Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB
Weronika Sygowska-Pietrzyk, doktorantka, Instytut Filologii Klasycznej UW
prof. dr hab. Piotr Taracha, prodziekan Wydziału Orientalistycznego UW
dr hab. Anna Tarwacka, Katedra Prawa Rzymskiego UKSW
dr Rafał Toczko, Katedra Filologii Klasycznej UMK
dr Magdalena Walter-Mazur, Katedra Muzykologii UAM
Monika Wesołowska, doktorantka, Instytut Filologii Klasycznej UW
dr Teodozja Wikarjak, Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr Rafał Wójcik, Pracownia Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej UAM
dr Małgorzata Zadka, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr

Niżej podpisany/a:
Jan Kwapisz
Instytut Filologii Klasycznej UW
00-047 Warszawa
jan.kwapisz@uw.edu.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jan Kwapisz, Instytut Filologii Klasycznej UW. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl