Wizyt: 76,099,057
Podpisów: 2,424,584
Dokument Nr 8368
Wodzisław Śląski 26.01.2012

STOP LUDOBÓJSTWU AFRYKANERÓW!


Podpisy za petycją: 253 (218)
przeciw: 0 (0)

Do:
Międzynarodowy Trybunał Karny

Luis Moreno-Ocampo
Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
+31 70 515 8555
otp.informationdesk@icc-cpi.int


STOP LUDOBÓJSTWU AFRYKANERÓW!
Według ostrożnych szacunków mediów południowoafrykańskich i międzynarodowych, po 1994 roku zamordowano w
Republice Południowej Afryki ponad 3770 farmerów - w tym kobiety i dzieci - co stanowi około 10% z niewiele ponad 40-
tysięcznej społeczności (stan na styczeń 2011). Większość ofiar stanowią biali farmerzy (głównie Afrykanerzy). Używane
jest nawet sformułowanie Plaasmoorde czyli "mordy na farmach" - nasilające się ataki na farmy o podłożu rasistowskim.
Kobiety w większości przypadków były przed zamordowaniem gwałcone (często na oczach swoich mężów). Farmerzy byli
poddawani wielogodzinnym, wymyślnym torturom, m.in. przypaleniu gorącym żelazkiem, wlewaniu gorącej wody do gardła, a
nawet paleniu żywcem. Odnotowano również przypadki obdzierania małych dzieci ze skóry.
Farmerzy i opozycja oskarżają rząd Afrykańskiego Kongresu Narodowego o bezczynność i obojętność; niektórzy zarzucają
nawet rządowi i rządzącej partii ciche popieranie ataków. Część organizacji broniących praw człowieka postrzega ataki na
farmy jako zaplanowaną czystkę etniczną, a nawet ludobójstwo.
W 2010 roku uwagę świata zwróciły dwa wydarzenia; w marcu lider młodzieżówki ANC Julius Malema zaśpiewał jedną z
pieśni Kongresu z okresu walki z apartheidem w której znalazły się słowa "Dubul' ibhunu" ("Zabij Bura" co również oznacza
"Zabij farmera"). Fragment piosenki już w latach 90. XX wieku został uznany przez Południowoafrykańską Komisję Praw
Człowieka za "mowę nienawiści". Malema pochwalił również czystkę etniczną w Zimbabwe (wypędzenie białych farmerów z
tego kraju). Akcje przeciwko tym ludziom określił jako "odważne i dobrze zorganizowane". W ten sam dzień solidarność z
Malemą wyraziło 2000 użytkowników Facebooka, a w komentarzach pojawiało się nawoływanie do wymordowania
wszystkich białych mężczyzn w RPA i zgwałcenia białych kobiet.
Tydzień później został brutalnie zamordowany na swojej farmie lider Afrykanerskiego Ruchu Oporu, Eugène Terre'Blanche.
W październiku 2010 roku rząd Gruzji oficjalnie zaprosił wszystkich południowoafrykańskich farmerów (łącznie 41 tys., z
rodzinami ponad 150 tys.) do osiedlania się w Gruzji; Afrykanerzy żyjący w poczuciu ciągłego zagrożenia mogą dostać za
darmo ziemię w Gruzji i odbudować tam wysokotowarowe rolnictwo zniszczone przez reżim sowiecki.
Biała mniejszość zamieszkująca RPA jest dyskryminowana przez czarną większość, ignorowana przez południowoafrykański
rząd, niezauważana przez narody i instytucje europejskie; jest porzucona, zapomniana i zdana wyłącznie na siebie. Europa
z dumą pomaga wszystkim wokoło, z wyjątkiem potomków jej własnych synów w Afryce Południowej. Europa angażuje się
w wiele konfliktów zagranicznych na całym świecie, konfliktów, które nie mają nic wspólnego z Europejczykami.
Zdecydowanie interweniowała przeciwko Apartheidowi w latach dziewięćdziesiątych, lecz jest ślepa i głucha kiedy biali ludzie
z RPA desperacko wołają o pomoc. Media (wybiórczo) informują o Palestyńczykach, Tybetańczykach czy Karenach, jednak
Afrykanerzy zdają się nie istnieć dla nich wcale. Dlaczego? Dlaczego nikt nie mówi o ich tragedii? Dlaczego rząd
gruziński mógł zaoferować im pomoc, a my nie możemy tego zrobić? A może po prostu nie chcemy tego zrobić?
Afrykanerzy są naszymi krewnymi. Są potomkami Holendrów, Niemców i Francuzów, a w ich żyłach płynie również krew
skandynawska, polska, portugalska, włoska, hiszpańska, szkocka, angielska, irlandzka i walijska. Dlaczego Europa pomaga
wszystkim z wyjątkiem Afrykanerów?
Dlatego też żądamy od instytucji europejskich podjęcia natychmiastowych działań. Żądamy, aby wywarły one wpływ na rząd
południowoafrykański, w celu ochrony białej mniejszości afrykanerskiej. Żądamy zwalczania anty-białej przestępczości w
RPA. Żądamy natychmiastowego, szerokiego i obiektywnego nagłośnienia przez media anty-białego ludobójstwa, jakie ma
miejsce w RPA. Nie możemy pozwolić, aby na naszych oczach w XXI wieku dokonywało się ludobójstwo na potomkach
Europejczyków. Nie możemy pozwolić na to, aby mordowano ludzi takich, jak ja i Ty!

Źródło:
www.pl.wikipedia.org/wiki/Ataki_na_farmy_w_RPA (Data dostępu 26.01.2012 r.)
www.issafrica.org/CJM/farmrep/index.htm (Data dostępu 26.01.2012 r.)
www.americanthinker.com/2010/04/genocide_in_south_africa.html (Data dostępu 26.01.2012 r.)
www.stopboergenocide.com (Data dostępu 26.01.2012 r.)
www.why-we-are-white-refugees.blogspot.com/2010/10/georgia-minister-for-diaspora-affairs.html
(Data dostępu 26.01.2012 r.)


STOP AFRIKANER GENOCIDE!

According to cautious estimation of South African and international media, since 1994 over 3770 white farmers, including
women and children, have been killed in the Republic of South Africa. That is approximately 10 per cent of little over 40.000
community (January 2011). Majority of victims are white farmers (mostly Afrikaner). After increasing amount of racist
assaults on farms there have been even “Plaasmoorde” (farmer murdering) term coined.
In most cases, women had been raped before being murdered (often before their husbands’ eyes). Farmers have been
tortured for many hours (e.g. scorching with hot iron, pouring hot water into throat or even burning alive). Incidents of
skinning little children alive were also reported.
Farmers and opposition have been accusing African National Congress of idleness and indifference. Some even accuse
the government of silent support for those attacks. Some human rights organizations see farm attacks as planned ethnic
cleansing or even a genocide.
In 2010 world’s attention was turned on two events; in March the leader of ANC youth front, Julius Malema, sang one
of Congress’ songs, which contains “Dubul' ibhunu” words, which literally means “kill the Boer” or “kill the farmer”. In the
90ties a part of this song was recognized as “hate speech” by the South African Human Rights Commission. Malema also
praised ethnic cleansing in Zimbabwe (that means driving white farmers off) and described black on white crimes as “brave
and well organized”. At the same day 2.000 Facebook users showed their solidarity to Malema and their comments
encouraged to murdering all white men and raping white women of RSA.
One week later the leader of Afrikaner Resistance Movement (AWB), Eugène Terre'Blanche, was brutally murdered by
black criminals at his farm.
In October 2010 the Georgian government officially invited all South African Farmers with their families (150.000
people in total) to settle in Georgia. Afrikaners who live in constant fear could obtain free soil there in Georgia and rebuild
agriculture destroyed by the Soviet regime.
White minority of RSA, discriminated by the black majority, ignored by the South African government and invisible for
nations and institutions of Europe, is abandoned, forgotten and totally on its own. Europe has been proudly helping everyone
around in the world, except the descendants of her own sons in South Africa. Europe has been involved in
many foreign conflicts around the world, conflicts which had nothing to do with Europeans, decidedly intervened against
Apartheid in the 90ties, but is blind and deaf when white people of RSA are desperately screaming for help. Media are
(selectively) reporting of Palestinians, of Tibetan people or of Karen people but Afrikaners do not seem to exist in media
at all. Why? Why is nobody talking about their tragedy? Why the Georgian government could offer them help and we cannot
do that? Afrikaners are our relatives, our fine kinsmen. They are descendants of Dutch, German and French people, and in
their veins runs also some Scandinavian, Polish, Portuguese Italian, Spanish, Scotch, English, Irish and Welsh blood. Why
Europe is helping everyone but Afrikaners? Or, maybe, we don’t want to help them at all?
Thus we demand instant action from European institutions. We demand instant impact on South African government.
We demand protection of white Afrikaner minority. We demand fight against anti-white crime in RSA. We demand instant
wide and truthful media coverage on anti-white South African genocide.
We cannot allow white racism to be fought while black racism is tolerated. We cannot allow the genocide of people of
European heritage to be continued. We cannot allow people like you and me to be murdered!

Source:
www.pl.wikipedia.org/wiki/Ataki_na_farmy_w_RPA (Access date: 26.01.2012 r.)
www.issafrica.org/CJM/farmrep/index.htm (Access date: 26.01.2012 r.)
www.americanthinker.com/2010/04/genocide_in_south_africa.html (Access date: 26.01.2012 r.)
www.stopboergenocide.com (Access date: 26.01.2012 r.)
www.why-we-are-white-refugees.blogspot.com/2010/10/georgia-minister-for-diaspora-affairs.html
(Access date: 26.01.2012 r.)

Niżej podpisany/a:
Mateusz Sitkiewicz
Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność
44-300 Wodzisław Śląski
din@din.org.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 3 )

Więcej o akcji...!!! ( Mateusz )
31-01-2012 ( odpowiedz )
Więcej o akcji na: www.afrykanerzy.din.org.pl
Weryfikacja (Wilku)
31-01-2012 ( odpowiedz )
Pamiętajcie by zweryfikować swój wpis poprzez potwierdzenie go linkiem na mailu :).
Przekażcie petycję swoim znajomym!!! ( Mateusz )
26-01-2012 ( odpowiedz )
Przekażcie petycję swoim znajomym!!!

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Sitkiewicz, Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl