15-02-2016
  Login
  Hasło
  Zapamiętaj login Zapomniałeś hasła? 
Wizyt: 51,651,738
Podpisów: 2,224,218

Petycje

Szukaj
w tytułach
w tresciach
 Fraza lub nr dokumentu
 Wybierz kategorię:
 Wybierz region:
Bądź aktywny

Napisz dokument
Logowanie autora
Powiadom innych
Napisz do nas

Informacja

Co oferujemy
Co nowego
Pytania i odpowiedzi
Podstawa prawna
Kontakt

Pomocne linki
Organizacje
Urzędy
Internet

   Informacja o nadchodzących zmianach w serwisie
Dziękujemy wszystkim użytkownikom serwisu za ich czas oraz pełne zaangażowanie, dzięki któremu Petycje.pl są w Polsce największym oraz najskuteczniej działającym portalem internetowym, oferującym darmową możliwość tworzenia petycji, ich publikowanie oraz możliwość zbierania pod nimi podpisów. Korzystając z naszego serwisu stworzyliście tysiące dokumentów zbierając pod nimi ponad milion podpisów.

Od naszej strony staraliśmy się zapewnić jego wiarygodność, stąd często uciążliwa procedura weryfikacji każdego podpisu. Bez odpowiednich procedur prawnych była to dotychczas jedyna metoda wywarcia presji na adresatów, która w wielu wypadkach zadziałała, ale niestety często była też ignorowana.

Wszystko jest jednak na dobrej drodze że oddolny głos każdego obywatela będzie musiał być wysłuchany, oraz co najważniejsze - nie będzie mógł pozostac bez odpowiedzi. Senat RP wniosl do Sejmu projekt ustawy regulującej zasady składania i rozpatrywania petycji. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią poniżej. Ustawa daje Wam autorom oraz wszystkim podpisującym potężne narzędzie wywierania presji w każdej sprawie ważnej dla obywatela a dotychczas często ignorowanej.

Chcąc być przygotowanym na nadchodzące zmiany wkrótce ruszamy z nowa wersja serwisu. Nasza oferta będzie rozbudowana o dodatkowe moduły ułatwiające tworzenie dokumentów zgodnie z nowymi ustaleniami, pozwoli tez śledzić progres rozpatrywania dokumentów. Więcej o nowej ofercie wkrótce w dziale "Co nowego".

Dołóżmy więc wszelkich starań, aby ta ustawa nie została odłożona na półkę tylko została szybko zatwierdzona przez Sejm RP. Pamiętajmy że mamy mocny argument - zbliżające się wybory.

Administracja serwisu.
   13-14 kwietnia 2011 r. odbyło się 74. posiedzenie Senatu RP
Senat 83 głosami za, przy 3 wstrzymujących się zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy regulującego zasady składania i rozpatrywania petycji. Senator Mieczysław Augustyn został upoważniony do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad tym projektem.

Projekt ustawy o petycjach, przygotowany przez grupę senatorów PO, ma na celu dostosowanie ustawodawstwa do art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, a tryb ich rozpatrywania ma zostać określony w ustawie. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków został uregulowany w kodeksie postępowania administracyjnego.

W projekcie uwzględniono także postulaty i uwagi organizacji społecznych kierowanych do Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zgodnie z projektem, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej, wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Przedmiotem petycji mogą być sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organu władzy publicznej będącego jej adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizację lub instytucję społeczną będącą jej adresatem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. Określono formę, w jakiej może być złożona petycja oraz wymagane elementy, jakie powinna zawierać.

W projekcie zaproponowano, aby podmioty prowadzące działalność lobbingową dotyczącą projektu aktu normatywnego będącego przedmiotem prac Rady Ministrów, Sejmu lub Senatu, a także ujętego i ogłoszonego w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów, nie mogły składać petycji w tej sprawie.

Projekt ustawy przewiduje zasadę działania adresatów petycji w ramach ich właściwości, która powinna być ustalana stosownie do materii, której petycja dotyczy i zakresu kompetencji organu niezbędnego do jej rozpatrzenia. Organ, do którego błędnie wniesiono petycję, jest zobowiązany do przekazania jej organowi właściwemu. Wprowadzona została także możliwość uzupełnienia lub wyjaśniania treści petycji, która nie spełnia określonych ustawowo wymogów.

Projekt ustawy nakłada na organ rozpatrujący petycję lub urząd go obsługujący obowiązek zamieszczania na stronie internetowej informacji zawierających m.in. zwięzły opis treści petycji i przebiegu prac nad nią.

W projekcie ustawy doprecyzowano tryb rozpatrywania petycji złożonej do Sejmu i Senatu, a także organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Petycja złożona do Sejmu lub Senatu będzie rozpatrywana przez właściwą komisję.

Przyjęto, że petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Wprowadzony został przepis mający na celu zapobieżenie wielokrotnemu rozpatrywaniu tych samych spraw, spowodowanych uporczywym wnoszeniem petycji niezawierających żadnych nowych treści. W takim przypadku rozpatrujący petycję będzie mógł pozostawić ją bez rozpatrzenia i poinformować składającego petycję o poprzednim wyniku rozpatrzenia.

Projekt ustawy przewiduje, że komisje senackie i sejmowe będą składać corocznie odpowiednio Sejmowi i Senatowi, do 30 czerwca, sprawozdanie dotyczące rozpatrzonych petycji. W tym samym terminie prezes Rady Ministrów będzie składał corocznie Sejmowi i Senatowi informację o petycjach rozpatrzonych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: http://www.senat.gov.pl/k7/dok/diar/73/73.htm#a3